EPILEPSIA Brood-, Beschuit- H. KOK, Waschvrouw. LAPPEN en STUKGOEDEREN, C. VERKADE. w D. RIJNBENDE Co., "advertentien^ 13 ieren, oortzetting der Marktberichten. burgerlijke Stand. Kerkelijke Bericbten. MUZIEKBOEKEN, KERKBOEKEN, STUDIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. J. W1EGEL. WIN TER-AARDAPPELEN. MANS ODDERKERKSCHE KLOMPEN, TAPIJTEN, KARPETTEN, VLOERZEIL, RAAMGARNITUUR, BEdANSSELPAPIEREN en RANDEN. BUITENL ZAL OPENEN Heden aangevoerd o Eh <1 H ta o o ingezonden IVLededeeiingen. OFFICE SANITAS PARIS. OOSTERKERK. Gebr Van Noortwijk, Puike Yersche Overmaassche Ook heden ontvaugen eene groote partij Oostmolen, D 30. VA I* tot yeel verminderde prijzen. oo CQ 0 O O ZEIL en WOLLEN LOOPERS, MATTEN, Wollen-, Gutta-Percha- en Wasdoek-Tafelkleeden, Q H oo Dubbele moord te Haarlem Men verneemt nog een akelige bijzonder- heid betreffende den moord-zelve. De misda- diger of misdadigers hebben, na den moord te hebben gepleegd, hun bebloede handen gewasschen in een eramer water. Na de ontdekking van den moord schijrien eenige bloedverwanten van de overledenen, doorde duisternis misleid, dit water voor helder water aangezien en ervan gedronken te heb ben. Uit bet feit, dat de misdadigers hun han den hebben gewasschen, blijkt wel dat de moord in koelen bloede is gepleegd, en de moordenaars den tijd hadden. Daar het publiek te Haarlem het der werkvrouw Oxener zeer lastig maakte, is tot haar beveiliging een agent van politie aan den ingang van het slop geplaatst, waarin zij woont. Naar aanleiding van de bewering, door den Haagschen correspondent van de Midd. Ct. geuit, dat de berichten omtrent uniformver- andering canards waren, schrijft de N. Rott. Ct. het volgende »Onze berichtgever meldt ons in verbar.d hiermede, dat het medegedeelte omtrent de voorgestelde lichtblauwe uniform voor de huzaren volkomen juist is en twijfelt er niet aan, of de Haagsche correspondent voornoemd zal zeer gemakkelijk van den Minister een introductie kunnen krijgen, om ten bureele van den Fluweelen Bnrgwal te 's-Gravenhage eens een kijkje in het bovenkamertje te ne- men, waar ook de voorgestelde uniform voor de infanterie (gevangeniskleurtje) is uitgestald. »Bij zijn bezoek kan hij dan tevens de uniform bezichtigen, die waarschijnlijk voor de onbereden wapens zal worden aangenomen en die bestaat uit een hoofddeksel (muts) van Russisch model, een donkere jas met een rij knoopen, waarbij schouderlappen met re- gimentsnummer en voorts afgezet met roode biezen. De heer Henry Tindal heeft naar aan leiding van eene vraag der Middelburgsche Ct. wie den moed zou hebben in onze ver- tegenwoordiging af te keuren zekere hande- lingen in verband met onze constitutioneele instellingen een open brief gericht aan den hoofdredacteur der Middelburgsche Cou- rant. Het stuk is aan de dag- en weekbladen gezonden en verder gratis verkrijgbaar ge- steld bij de uitgevers Holdert Co. te Amsterdam. A 15 cent per regel. Kramp- en Zenuwlijdenden; zekere genezing naar de eenige, duizendmaal beproefde methode. Behandeling per brief na inzending van een uitvoerig bericht, dat met postzegel voor antwoord te adresseeren 57, Boulevard de Strasbourg BELGIE. De centrale sectie voor de grondwetsher- ziening heeft met 5 tegen 2 stemmen be- sloten, dat het referendum ter beslissir.g gerenvooieerd zal worden aan de Constitu- ante, evenwel met het dubbele voorbehoud lo. dat de directe raadpleging der kiezers ante legem volstrekt uitgesloten zal zijn, en 2o. dat de leden hunne vrijheid van meening en stem voor later ten voile behouden. Met zekerheid wordt medegedeeld, dat met het oog op de manifestatien op 1 Mei, de Regeering twee lichtingen der nationale militie den 28n April onder de wapenen zal laten komen. ENGELAND. De Engelsche Noord-ooster-Spoorwegmaat- schappij heeft aangekondigd, dat zij hon- derdtachtig treinen per dag minder zal laten loopen dat tot dusver, tengevolge van de werkstaking onder de kolendelvers. Het voortdurend gesloten warden van fabrieken en het sterke inkrimpen van de vraag naar kolen, hebben eene daling van de prijzen teweeggebracht. De Daily News verneemt uit Cairo, dat de firman des Sultans, waarbij de tegen- woordige Khedive officieel als zoodanig aan- gesteld wordt, vooralsnog niet afgezonden zal worden. Dit begint opzien te baren. Daarentegen verneepnt de Standard uit Constantinopel, dat de Sultan, den Engelschen gezant in geboor ontvangende, aan dezen verklaard heeft te hopen dat de kwestie spoedig opgelost zoude zijn. Een buitenge- wone gezant van den Sultan zou gisteren uit Constantinopel vertrekken om de for- meele Khedive-firman naar Cairo over te brengen. Uit Singapore wordt aan de Times gemeld, dat het muiterhoofd Orangkayah, plotseling weder te voorschijn gekomen, de aanhangers van den Sultan op de vluchtt gedreven en de benting aan de rivier hernomen heeft, waarbij hij gebruik maakte van de omstan- digheid dat alle Engelsche hoofdbeambten afwezig waren. FRANKRIJK. In de Kamer van afgevaardigden ver- klaarde gisteren de minister Loubet, dat er door de Regeering maatregelen zijn genomen, om de veiligheid te verzekeren, doch dat hij die onmogelijk mededeelen kan. Ricard diende een wetsontwerp in gericht tegen de dynamiet-aanslagen. De dynamiet-aanslagen te Parijs houden aan. In de kazerne Loran, die zich bevindt in een bijgebouw van het stadhuis, heeft gisteren nacht te half twee een ontploffingplaats ge- had onder dezeltde omstaudigheden als de ontploffing op den boulevard St. Germain. De onploffing ging gepaard van een hevigen slag. Niemand is getroffen het dynamiet heeft echter wel schade aangericht. Wederom loopt het gerucht, dat men aan Rochefort een vrijgeleide zou geven om zich persoonlijk te komen verdedigen wegens de beschuldiging van laster, door Quesnay de Beaurepair staande gehouden. In toongevende kringen spreckt men echter deze berichten tegen, die door oud-boulangisten worden rondgestrooid. RUSLAND. De Russische bladen bevatten herhaalde- lijk berichten over den toestand in de door hongersnood geteisterde districten, waaruit blijkt, dat in de algemeene ellende nog wemig verandering ten goede is gekomen. In het gouverriement Smolensk is thans de nood op het hoogst gestegen. Slechts 15000 roehel werd tot heden ten behoeve der noodlijdenden van het geheele gouver- nement besteed. In het gouvernement Ra- dom vreest men voor overstroomingen. In het Zuiden zijn de wegen door den inval- lenden dooi onbegaanbaar geworden, terwijl gedurende de koude dagen der vorige maanden de paarden en het vee voor een groot gedeelte zijn omgekomen. Volgens de Kreuzzeitung is de Russische regeering van plan langs de Duitsche en Oostenrijksche grenzen geboywen te stichten voor de grenstroepen. Bovendien heeft zij in den omtrek van Warschau een uitgestrekt gebouw aangekocht, dat zij zal doen inrich- ten als kazerne. Rogge 12 —18 Maart zor.der handel. Gerst: 12—18 Maart zonder handel. Moutwijn 1218 Maart f9 jenever: 12-18 Maart f 14.50. per hect. cont. zonder fust en zonder belasting. S. S. V.: 12 Maart fl.50. 14—16. fl40. 17. f 1.30. 18. fl.50. GE BORE N: 10 Maart. Johanna Liduina. dochter van L. Vredebregt en J. M. Gouka, Singel. 11. Maria, dochter van J. van Wieringen en G. Koenderman, Hoofdstraat. 12. Johan nes, zoon van J. Penning en M. van den Tem- pel, Grofbaan. 13. Hendrika Elisabeth Margaretha, dochter van H. Buijtenhek en P. H. E. van der Linden, Dwarsstraat. Johannes, zoon van L. Kooijman en F. Tege- laar, Spoorstraat. - Adriana Maria, dochter van P. J. Middendorp en M. Stegman, Kort- landstraat. Maria, dochter van J. Land- heer en K. C. Jongenburger, Hoogstraat. 14. Marinus Cornelis, zoon van W. de Ronde en L. Zevenbergen, Singel. Cornelis Ja- coba, dochter van P. Hoogenboezem en A. Biemond, Tuinlaan. Johanna Antonia, doch ter van A. van Buijsen en E. Brijan, Dam. Izaak, zoon van D. Hamerslag en M. Verberk, Steenstraat. - Gerrit, zoon van A. Soeters en A. M. van Duffelen, Vlaardinger dijk. 15. Lena, dochter van P. Krommen- hoek en YV. van Dijk, Lourenstraat. Jo hanna Maria, dochter van P. M. van Gerven en A. Wijzenbroek, Nieuwe Singelstraat. 16. Petrus Johannes, zoon van P. H. van Krugten en F. van den Heuvel, Broersveld. Neeltje, dochter van W. Groen en J. van Haaften, Stationstraat. 17. Josephina Li duina Cornelia, dochter van A. de Jong en M. P. van den Akker, Westmolenstraat. OVERLEDEN: 10 Maart. Dirk Willem Bouwer, oud 56 jaar en 4 maanden, Oude Kerhof. 11. Jacobus van der Hoeven, oud 63 jaar en 5 maanden, Laan,Augustinus Bouwman, oud 1 jaar en 1 maand. Lange Nieuwstraat. 12. Cornelia Maria van Steenhergen, oud 64 jaar en 2 maanden, echtgen. van H. van Paassen, Lange Achterweg. Jacob Sitton, oud 3 maanden, Nieuwstraat. Ernst Hendrik Gabel, oud 63 jaar en 5 maanden, Singel. 13. Antje Schipper, oud 1 maand, Nieuwe West Frankelandsche laan. Elisabeth van der Vorm, oud 73 jaar en 5 maanden, wed. van P. van Vliet, Hoofd straat. 14. Maria Janssen, oud 83 jaar en 8 maanden, wed. van L. van Schijndel, Breedstraat. Heintje de Bruin, oud 1 jaar en 11 maanden, Broersvest. Een levenl. aangeg. dochter van S. Hengst en W. M. Middendorp, Noordmolenstraat. Jacobus van Zon, oud 49 jaar en 10 maanden, Prin- sensteeg. Een levenl. aangeg. dochter van A. Elderkamp en J. S. Verkaart, Broers veld. 15. Martinus van Hagen, oud 38 jaar en 5 maanden, Dwarsstraat. Een levenl. aangeg. zoon van G. Scholtes en A. van der Drift, 's Graveland. 16. Chris- tianus Theodorus Trompper, oud 1 maand, Oude Sluis. Beeletje van Meurs, oud 96 jaar en 8 maanden, wed. van Johannes van Breda, Hoogstraat. ONDERTROUWD: 10 Maart. L, Tak en M. Hoogenboezem. GE H U W D: 16 Maart. C. Houtman en M. A. J. Ber- nardt. J. C. Bausch en H. J. Weber. Het kiescollege der Ned. Herv. kerk alhier heeft uit een zestal het navolgende drietal opgemaaktDs. J. Hoogenraad te Wagenin- gen, ds. K. Jaarsma te Balk, en ds. C. J. Lammerink te Scheveningen. BEROEPEN Naar Hellevoetsluis, 0. Los, (Chr. Geref.) te Oud-Vosmeer. Naar Oud- Beierland, B. J, van Heijningen J. Az., (Herv.) te ICesteren. Naar Nieuwendam, C. G. Men- gel, (Herv.) te Zoelen. Naar Benschop, IJ. Bootsma, (Herv.) te Zoetermeeren Zegwaart. Naar Ammerstol, A. E. van Deinse B. Sr., (Herv.) te Heemskerk. Naar Middelharnis, J. Breukelaar Dz., (Chr. Geref.) te Nijme- gen. Naar Genemuiden, G. W. H. Esselinck, (Chr. Geref.) te Sliedrecht. Naar Zuid- Beierland, G. J. Sin Dijkstra J.Jz., (Herv.) te Dussen. Naar Alkmaar, H. Wildeboer, (Herv.) te Oudewater. Naar Capelle aan den IJsel, A. L. Ruijs, (Ned. Geref.) cand. aan de V. U. AANGENOMENNaar Berg-Ambacht, W. H. Dekking, (Herv.) te Hagestein. Naar Krimpen aan de Lek, door P. Bartstra, (Herv.) te Wassenaar. Naar Rozenburg, door P. J. Wauters, (Herv.) te Goedereede. BEDANKTVoor Numansdorp, door W. B. Dekking, (Herv.) te Hagenstein. Voor St. Laurens, door K. Stelma, (Ned. Geref.) te Voorburg. Voor Charlois, door C. W. E. Ploos van Arnstel, (Ned. Geref.) te Gerkes- klooster. Voor Rijsen, J. H. Geselschap Wzn., (Herv.) te Berkel en Rodenrijs. NED. GER. KERK. Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. Maandelijksche Collecte voor 'f Kerkfonds. Zondag avond 5t uur Ds. Boonstra. Zondag 47. Ondergeteekenden belasten zich gaarne met het binden ran boeken voor partieulieren, als: SNfiE- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methodesolied en keurig werk. BOTERSTRAAT. De ondergeteekende geeft bij de g aan zijne geeerde stadgenooten kennis, dat hij a. s. Zaterdag 19 Maart, Kinderbuurt, F, 259 EEN EN Hij beveelt zich in ieders gunst aan, ho- pende zich die door eene SOlide en prompts bedienillg waardig te maken. Schiedam, 12 Maart '92. onovertretbaar in smaak, per kop f 0,30, per mud f 4,60. Groote yersche Zeeuwsche per stuk 3| h cents. Verwacht de volgende week een partij sterke a f0,40 per paar. Grottier in boventtaande waren Wordt gevraagd in een burgergezin een flinke Adres aan het Bureau van dit Blad. M ,T- - ;'.L v.: I ij CO CO BEHANGERS. EIYZ. ENZ. a CO CO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3