16de Jaargang. Zaterdag 2 April 1892. No. 789. Hit en voor het Binnenland. FEUILLETOhi. ADVEBTENTIEN: Van 110 gewono regels50 cent ledere regel rueer5 AdvertentiSn 3 maal geplaatst, worden teg en 2 maal berekend. ABOHiMEMENTi Por drie maandet 2fc O; Franco per post 31 Enkele nonmers Uitgevers: GEBR. VAi NOORTWIJk. Bnrean: BOTEKSTRAAT, E. Ho. Waar ligt de toekomst van Transvaal IV. (Slot.) Wij hebben gemeend eerst een kleine be- schrijvirig van een en ander te moeten laten voorafgaan, voordat we onze gedachten uit- drukten door te zeggen De toekomst van Transvaal ligt in de landbouw en veeteelt. Dat land heett, wahneer ze ontwikkeld worden, die vruchtbare bouw- en weilanden, welke de toekomst zijn voor een land. Neem California bijvoorbeeld. Eerst was het een rage van trekken naar dat land om het goud, dat daar zooveel gevonden werden wat is nu het gevolg geweest De goudvelden ver- dwijnen en de landbouw spant nu de kroon en de vruchtbare bodem doet de algemeene welvaart toenemen. De Transvaalsche goudvelden worden geex- ploiteerd met buitenlandsch kapitaaldus de winst, die gemaakt wordt, gaat voor het grootste deel naar het buitenland. Wei pro- fiteert het gouvernement er ook van, maar toch maar voor een klein gedeelte terwijl wanneer er landerijen aangelegd worden, men een welvarenden boerenstand krijgt en daardodr welvarende steden met veel han- •fcdd Wij willen niet zeggen, dat er nu geen welvarende steden zijn en dater weinig han- del of nijverheid is, maar de welvaart hangt nu geheel van de effectenmarkt af. Gaat die naar beneden, dan gaat alles achteruit terwijl dit met den landbouw en de veeteelt nret het geval zou zijn. Kon, nu Rusland geen granen uitvoert, Transvaal nu eens uitvoeren naar Europa, wat een geld zou dat niet aanbrengen en wanneer Amerika Europa eens niet van gra nen kon voorzien, wat dan Wanneer wij eenige jaren verder zijn, zal Amerika ook zooveel granen niet uitvoeren, als het heden doet, want dan zal ]het ze voor eigen be- hoefte noodig hebben en zou dan Transvaal niet voldoende kunnen aanbrengen Zeer zeker Nu zal men ons onze gedachten vragen over de verhuizing naar Transvaal. Wij hebben reeds aangemerkt, welke boe ren daarvoor het best geschikt zijn maar die landverhuizers meenen niet, dat zij boven teleurstellingen verheven zijn. Zij, die zichzelf kunnen helpen en zelf- standig op kunnen treden, die zullen na veel geduld en volharding klaar komen. Wijlen president Brandt van den Oranje- HET TRAKTAATJE. 14) Een merkwaardig verhaal. Die beiden zagen elkander gedurig aan nu eens van terzijde, dan meer open, doch altijd glurende en als met een gevoel van beklemming totdat voor beiden plotseling het tuchthuis in den vreemde oprees. Nu wisten zij wie zij waren, en Jarks herkende in Delver den moorde- naar, die tien jaren lang voor zijn mis- daad geboet had. Stel u thans den toestand van Delver voor. Het tfas hem tot dusver gelukt zijn geheim te bewaren niemand ver- moedde in hem een veroordeelde moor- denaar de hand waarmede hij den dood - slag had begaan, werd hartelijk door de dorpelingen gedruktdiezelfde hand had Vrijstaat gebruikte veel het volgende spreek- woord Alles zal terecht komen!" Zoo is het ook met 't landverhuizen naar Transvaal. Boeren, die 2 of meer flinke kinderen heb ben en ongeveer over zes a achtduizend gul dens kunnen beschikken en op een llinke manier de handen uit de mouw steken, zul len na twee jaren de rnoeilijklieden te boven zijn. Naar onze meening moet men volgender wijze te werk gaan om te bepalen of de Trans vaalsche bodem geschikt is, om als bouw-[of weigrond te gebruiken. Eenige boeren zoe- ken zich een flink hoofdonderwijzer of een ander ontwikkeld persoon, en brengen zooveel geld bijeen om bovengenoemd persoon ver- gezeld van een kundig boer naar Transvaal te laten gaan, om daar de gronden te on- derzoeken of ze geschikt zijn al of niet, om na hun terugkeer van daar, verslag uit te brengen. Wij zouden altijd in overweging geven zulke gronden in verkoop te nemen, die in 6 a 8 jaar afbetaald kunnen worden, ook is voor dit land aan te bevelen, wat wij noemen vhalfbouw" maar dan moet de huur altijd zijn voor 15 20 jaar. Koopen is altijd beter omdat men dan eigenaar wordt. De prijzen der gronden zijn niet hoog, vooral in -hstriot "vVuft-berg, wart zcer-gaeia gronden zijn. Naar wij vernamen is men daar al bezig Engelsche landbouwers te la ten vestigeneen Engelsche maatschappij heeft tot dat doel al duizenden bunders land aangekocht. Ook het Leger des Heils zal zich in de Z.-A. Republiek vestigen. Om op onze gedachten terug te komen, zou men in 't kort samengevat, aldus kunnen handelen een commissie zou zich moeten vormen, bij wie alle boeren, die plan hadden naar Transvaal te gaan, zich moesten aan- melden. Die commissie zou in staat moeten zijn een hoofdonderwijzer (een van Christe- lijke beginselen) en een practisch landbouwer naar Transvaal te zenden die heeren zou den de gronden moeten gaan inspecteeren, welke te koop of te huur waren, om, wan neer zij die opgenomen hadden, verslag uit te brengen aan de commissie en aan de boe ren, die er belang bij hadden om vervolgens de onderzochte gronden te koopen of te huren. Daarna dienen zij met hun gezinnen weder te vertrekken om alles in gereedheid te brengen om de landverhuizers te ontvan- gen. Wij verstaan daarmee, dat men zooveel zinken huizen op laat richten als er gezinnen te wachten zijn en zorgt, dat er voorraad van levensmiddelen is en dat er ook land- hij gelegd in die van Geurtje, en nu was er een in zijne nabijheid, zelfs onder zijn dak, die dat drukkende ge heim kende en slechts edn woord be- hoefde te spreken, om hec geluk, dat hij zich gedroomd had, voor altijd te ver nietigen. Was het wonder, dat hij Jarks smeekte hem toch niet te verraden. Maar Jarks was een booswicht. Hij zag terstond in, dat hij van Delvers ge heim partij kon trekken en zijn licht- zinnig leven in kroeg en herberg kon voortzetten ten koste van den radeloozen meester, Hij beloofde geen woord te zullen zeggen, maar de smid moest het stilzwijgen afkooptn, eerst met eenige guldens, toer. met rijksdaalders en gedu rig eischte de booswicht meer. Dit kon Delver op den duur niet volhouden, te meer, daar hij den man met de rosse haren toch niet vertrouwde en vreezen moest, dat zoolang Jarks in het land was zijne schande toch te eeniger bouwwerktuigen en gereedschappen aanwezig zijn, opdat na aankomst de boer terstond zijn i werk kan aanvangen. De kosten voor een zinken liuis beloopen circa f 1000. Ons dunkt, j dat hierdoor een der hoofdbezwaren is op- gelostn.l. hoe men woning vindt, aan le vensmiddelen komt en werktuigen en ge reedschappen zich op 't voordeeligst kan aan- j schaffen. De kosten tot uitzending van die twee heeren zou te betalen zijn met f 7000. Indien dit nu eens over de eerste vijftig gezinnen gesteld werd, wat voor ieder nog al om te i dragen was, wat een voordeel en gemak zouden .de landverhuizers daar niet van heb ben. Wij hebben onze gedachten maar in ruwe trekken hier neergeschreven, maar op deze grondslag zou zich een commissie kun nen vormen en nu nemen wij voor ditmaal afscheid van onze geachte lezers, met het eerste gedeelte van 't zoo schooue tweede couplet van 't Transvaalsche volkslied Kent gij dat land, zoo schaarsch bezocht, En toch zoo heerlijk schoon, Waar de natuur haar wond'ren wrocht, En kwistig stelt ten toon Q. N. eiy!" - iv ulrsiifc !r De Provinciale Staten van Zeeland hebben >ij het nemen van hun besluit omtrent de verpleging van onvermogende krankzinnigen de neutraliteit op eene voorbeeldige wijze in toepassing gebracht. Zij sluiten nu contrac- ten met gestichten van verschillende rich- ting Coudewater, Dordrecht -en Loosduinen, zorgen voor de uitbetaling der gelden, doch laten de keus van het gesticht aan de betrek- kingen der ongelukkige lijders over. Vermoedelijk zullen bij de opening van Bloemendaal te Loosduinen op 1 Nov. a. s. reeds een dertigtal patienten uit die provincie aldaar opgenomen worden. Ook Groningen wil op deze wijze aan zijne verplichting voldoen. Wij houden ons verzekerd, dat eene der- gelijke regeling ook op het onderwijs voor onvermogenden volkomen toepasselijk is. Indien de wet zoodanig werd gewijzigd, dat de gemeentebesturen de onderwijskosten der onvermogenden voor hunne rekening namen, maar dan de ouders de vrije keus der school lieten, zou dit alien dwang en bevoorrechting opheffen en uitsluiten. Finantieel zou de gemeente er nog doorgebaat worden, terwijl aan het geweten der ouders niet langer ge- weld zou worden aangedaan. Hoe - is het mogelijk zou men zeggen, dat zulk eene een- voudige en billijke oplossing zooveel tegen- stand ontmoet. Zij ligt geheel voor de hand, indien men waarlijk de neutraliteit wil hand- haven. tijd door dezen man openbaar zou ge maakt worden. Hij dacht er dus over na of hij den knecht niet voor goed zou kunnen verwijderen en besloot hem dien- aangaande een voorstel te doen, al zou het hem ook een ontzaglijke som kosten en al zag hij zich ook genoodzaakt daar- toe hypotheek op zijn huis te nemen. Op zekeren morgen bevindt zich Geur tje op zolder, waar zij iets te zoeken heeft. Terwijl zij zich bukt om 't geen zij zocht, uit een houten koffer te voor- schijn te halen, hoort zij door het geopen- de zolderluik de stem van haren man die met Jarks spreekt. En wat zij hoort, is wel in staat om haar te doen ontroe- ren. Zij verneemt tot hare ontzetting wie de man is, wien zij hart en hand heeft gegeven en een rilling overvalt haar, nu zij weet, dat die man een moorde- naar, een ontslagen tuchthuisboef is. Zon- der dat zij het wil, is zij genoodzaakt Wij koesteren echter de stille hoop, dat men van lieverlede tot de overtuiging zal komen, dat tal van kwesties in dien geest opgelost behooren te worden. Eere den Staten van Zeeland, die in dezen zulk een goed voorbeeld gaven. Vinde het alom navolging. Schiedam, 1 April 1892. Bij het vice-consulaat van Zweden-er.- Noorwegen alhier is van het generaal-con- sulaat te Amsterdam bericht ontvangen, dat de Zweedsche regeering Nederland besmet heeft verklaard door het mond- en klauwzeer bij herkauwende dieren en dat de Noorweeg- sche regeering den invoer verboden heett van runderen, paarden, schapen en geiten uit Nederland. Beide besluiten treden dade- lijk in werking. Bij kon. besluit van 28 Maart is op zijn verzoek, met ingang van 1 Mei, den heer H. A. Schadee eervol ontslag verleend als no- taris te Rotterdam. H. M. de Koningin-Regentes heeft aan de Koningin ten geschenke gegeven een Ara- bisch rijpaard, waarop de Koningin reeds een paar malen in de manege bij de Koninklijke sta'len heeft gereden. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft gisteren aangenomen de overeenkomst met Belgie, omtrent de verbetering der ver- lichting van de Westerschelde en de pro- stitutie-overeenkomst met Oostenrijk. Het wetsontwerp invoerende de nieuwe ridderorde Oranje-Nassau, is aangenomen met 52 tegen 28 stemmen. De generaal-majoor J. W. Bergansius, kommandant der stelling van Amsterdam, te- vens bevelhebber in de le militaire afdeeling, is bestemd om tegen 1 Mei te 's-Hage op te treden als kommandant der vestingartillerie. Reeds meermalen wezen wij op de onbil- lijkheid, dat de post buitenlanders boven eigen landgenooten bevoordeelt. Wij hebben hierbij het oog op buitenland- sche kwitanties boven de f 10, die geregeld zonder plakzegel door de post ge'fnd worden, terwijl wij Nederlanders ons wel degelijk aan de Zegelwet moeten houden. Moet ook in deze aangelegenheid het vrij- het aan te hooren, hoe Jarks haren man dreigt en perst en hoe Delver, vol angst om zijn geheim te bewaren, er in toe- stemd, dat zijn kwelduivel naar Amerika zal vertrekken, waartoe de smid hem het geld verstrekken zal. Sedert dat oogenblik is Geurtje gelijk een geknakte bloem, die wegkwijnt op haar Stengel. Alle levenslust is van haar geweken, en telkens wsnneer Delver haar nadert, huivert zij terug, als vreesde zij de hand aan te raken, die eens an- ders bloed heeft vergoten. Ik heb u in den loop van dit verhaal den toestand van Geurtje geschetst, en het verwondert u dus niet, dat wij haar dikwijls badende vinden in tranen, terwijl het haar onmo gelijk is de oorzaak hiervan aan anderen, zelfs niet aan hare ouders en Dientje mede te deelen. Jarks was vertrokken. Maar der euv'len grootste bleef achter, namelijk de schuld. 9 f* jtoi* den Win> van TuotRin wor den thans geregeld bij de handelaren in boter af en toe monsters genomen, ten einde na te kunnen gaan of er ook vervalsching heeft plaats gehad. De controle is hierdoor ontegenzeggelijk scherper geworden, daar vroeger, met het oog op de hooge kosten, slechs monsters werden gestoken bij vermoe- den of op klacht van vervalsching.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 1