Fern riftotes wret-verr Verliooging van Jeneveraccijns. echtgenoote van eerstgenoemde, plaats, ter- wijl de overige tot zijn gevolg behoorende officieren en minderen de reis met een rij- tuig 3e klasse aanvaardden. Bij het vertrek werd door den generaal en zijne officieren, gedeeltelijk door het afnemen van den hoed en gedeeltelijk militairement gegroet, dat door het aanwezige publiek met het afnemen van den hoed beantwoord werd. In het vervolg zullen voor de Tankpretro- leumbooten, liggende in de Petroleumhaven te Oharlois, de steenkolen aldaar per waggon worden aangevoerd en ingenomen. Vroeger moesten die booten ter lading van kolen op stroom liggen, hetgeen onvoordeelig en tijdroo- vend was. Tijdens de internationale spoittentoonstel- ling zal te Scheveningen een internationaal congres worden gehouden, betrekking heb- bende op sneeuw- en ijssport. De officier van justitie te Heerenveen heeft het noodig geoordeeld, om ten huize van den heer H. J. Toeririg te Beets, die als lid der commissie voor de noodlijdenden te Beets dagelijks uitdeeling houdt, rijksveldwacht te detacheeren, om, zoo noodig, de orde te handhaven. Men schrijft ons uit 's Ilertogenbosch Aangezien voor de gehuwde militairen, die alhier bij gelegenheid der garnizoenvermeer- dering op 1 Mei a.s. onderdak moetengebracht worden geen geschikte woningen beschikbaar zijn zal zeer waarschijnlijk van rijkswege in dat inconvenient worden voorzien, door in de onmiddellijke nabijheid van de kazerne »de Papenbril" een aantal woningen voor dat doel op te richten, waar voor het terrein aldaar zich zeer gunstig leent, terwijl de omgeving het ligt even buiten de stad voordeelen biedt. RN.) De dubbele moord te Breda Wij ontleenen aan de N. Br. Ct., het volgende Vrijdag-morgen was er reeds vroeg oneenig- heid. Een der buren hoorde den man roepen sals 't mijn betrekking kost, is'tjouw dood 1" Helaasdie bedreiging bleek gemeend te zijn Nadat F. zijne bestelling had afgedaan, op het bezorgen van een tweetal brieven na, ging hij naar huis. Wat daar toen voorviel, is niet bekend, maar zeker is het, dat het twist en weder een aanvang nam. Ruim 12 ure hoorden de buren een paar schoten vallen op het stukje open terrein achter het huis van het echtpaar F. Men keek eens over de heining en zag de beide echtgenooten injrun bloed badende op het e liggen. Bejheii^warer dood. Dc po'ru k w.'i'u gehaahi, gfeesielijke >ar. geue> kundige huip ingeroepen, doch het was te laat. De plaats van den moord zag er verschrik- kelijk uit. De steenen van het plaatsje waren roodgekleurd door het bloed, De vrouw lag, met eene afgrijselijke wonde aan het hoofd, op den grond, en half tegen een kip - penren aangeleund. De vrouw was gekleed om uit te gaan. Toen wij het treurig tooneel in oogenschouw namen, lagen haar hoedje een hoedje met veelkleurige vederen getooid voile en zwart glace handschoenen, op hetraamkozijn. Naast de vrouw, en met het gezicht naar haar toegekeerd, lag de man, eveneens aan het hoofd verwond en met bloed besmeerd. Hij had de revolver, waarop nog een patroon zat, in de rechterhand. Hij was in uniform gekleed en de plaat als besteller hing hem nog op de borst. Een paar stoelen met bloed bespat, lagen op den grond. In de voorkamer, de eenige die gebruikt werd hingen wilte doeken voor de ramen en neteldoeksche overgordijnen daarvoor. Een oude latafel stond links van de deurkleine snuisterijen stonden daar bovenop, o. a. een koperen standaardje met een gekleurd en gebioemd plaatje, met de woordensveel geluk 1" In het midden der kamer lagen op een vierkante tafel een paar brooden eenscho- teltje met boter stond daarbij. Op het fornuis stond een pot met koffie. De verdere inven- taris bestond uit eenige stoelen met matten zittingen, een vouwstoeltje en een lamp. Aan den wand hingen eenige platen en gravures zonder lijst, o. a. de bekende platen »Ach, vader niet rneer 1" en »Het kind van den tapper," een geillustreerde Fransche wand- kalender en een plaat uit sLe petit Parisien," voorstellende een man, die een vrouw door middel van een revolverschot het leven beneemt 1 Moord of zelfmoord te Gouda Dinsdag-morgen is de wed. P. Van Ouds- hoorri, geb. Berlijn, wonende Kleiweg E. 45 te Gouda, met afgesneden hals in hare wo- ning gevonden. Moet hier aan moord of zelfmoord gedacht worden Maandag-avond was zij ten huize harer ouders (haar vader is kassier in de Bank van Leening) geweest en had daar met haar broeder H. Berlijn een onderhoud gehad over haar llnancieelen toestand. De regeling van den boedel van wijlen haren echtgenoot was juist afgeloopen en zij overhandigde thans de aanwezige fondsen aan haar broeder, werkzaam ten kantore van de firma Knox en Portland, die haar een bedrag van onge- veer f 80 terug gaf, om in dagelijksche be- hoeften te voorzien. Thuis komende riep zij hare twee commen- salen (die als machinist en stoker op de IJselstoomtram werkzaam zijn) toe, hoe laat zij den volgenden morgen uitgingen. De een antwoordde om 6, de ander om 4 uur. Zij werden gewoonlijk niet door hun hospita ge- roepen, maar van buiten gewekt. Hij, die om 4 uur opstond, vond op dat uur zijn ge- wone ontbijt niet gereed staan, zochtdaarop naar de hospita, vond die eerst niet, maar eindelijk in - de schuur met afgesneden hals 1 Onmiddellijk werd aan de politie daarvan kennis gegeven, die op haar beurt de justitie daarvan mededeeling deed. Het feit, dat genoemd geldelijk bedrag niet in het bezit der overledene gevonden is, doet aan moord denkert",terwijl' het achter- huis zeer gemakkehjk zonder gfiiaas binnen te komen was. fr Onnoodig te melden, dat deze geheimzin- nige zaak met alien ijver door de politie on- derzocht wordt. De woning wordt door de politie bewaakt. RN.) Moord te Amsterdam. Toen de familie Viotta Dinsdag-avond te 11 uren 30 m. thuiskwam (de familie woont op de Prinsengracht no. 693 over het ge- reehtshof) vond men de deur met den ketting gesloten en schelde men te vergeefs. Toen de deur daardp met geweld geopend was, werd de 26-jarige dienstbode Anna Verhoeven, geboren te Kerkdriel, met 7 won- den aan het hoofd vermoord gevonden. De schrijftafel en de secretaire waren ■nen abroken, waai uit fl60 vermist wordt. v u ri.oedt da-. tpieurgestelue iief'de iit- dit drama eene rol heeft gespeeld. Buiten de reeds vermelde wonde toonde het hchaam nog drie messteken in de lin- kerzijde ter hoogte van het hart en eene in den rug. Het meisje was eene wees en had een vrijer, die te 's-Hertogenbosch woont. De wonden moeten met eenjbuitengewoon scherp wapen zijn toegebracht. Omstreeks 6 uren Woensdag-avond werd te Rotterdam de brandweer gealarmeerd wegens een fellen uitslaanden brand in de Neder- landsche Stoombranderij en Distilleerderij van den heer E. ICiderlen (directeuren Veenen- bos en Gieben), aan de Aelbrechtskade No. 146. De brand, omstreeks een half uur te voren door eene nog niet bekende oorzaak ontstaan in den spirituskelder, nam in een kort tijdsverloop een zoodanigen omvang, dat weldra de geheele fabriek met al hare werk- plaatsen een vuurzee geleek. De handbrand- spuiten 28, 22 en 27 waren kort na het uit- breken aanwezig en gaven, onder leiding van den hoofdman, den heer M. M. Lourens, in deze volgorde onmiddellijk water, zich echter meer bepalende tot het nat iiouden deraan- grenzende panden, daar toch aan h§t blus- schen door die spuiten niet te denken viel. De burgemeester, evenals de andere auto- riteiten, onder welke vele hoofdlieden der brandweer, waren spoedig aanwezig, liet meer spuiten requireeren, zoodat binnen den tijd van een uur na het uitbreken water gaven 2 stoomspuiten, 3 bootjes van den handelstelsel ten voordeele van de buiten- landers in toepassing gebracht worden (7 ijd.) Naar de, Haarl. Ct. verneemt, wordt door den minister van binnenlandsche zaken de benoemmg voorbereid van eene staatcommis- sie tot het ontwerpen van eene wettelijke regeling der begrafenisfondsen. Adressen aan den Minister van Binnen landsche Zaken, om voor de tijdregeling in Nederland aansluiting te verkrijgen bij Mid- del-Europa, werden reeds verzonden uit Oosterwijk met 22 handteekeningen, Heus- den met 17, Deventer met 42, Nijmegen met 47, Utrecht met 27, Arnhem met 11, Wijk-bij-Duurstede met 20, Vlaardingen met 30, Middelharnis met 117, Rotterdam met 27, id. met 166, Oldenzaal de Kamer van Koophandel, Den Haag het best uur der Ver- eeniging Handel en Nijverheid. Samenwerking in Mei Het Provinciaal Comite van anti-revolutio- naire kiesvereenigingen in Zuid-Holland heeft zijne algemeene vergadering den 28 Maart II. te Rotterdam gehouden. Vertegenwoordigd waren 48 kiesvereenigingen. Na langdurige discussie werd de volgende motie bij acclamatie aangenomen sflet Provinciaal Comite van Antirevolu- tionaire kiesvereenigingen in Zuid-Holland; sOverwegende, dat het Centraal -Comite, blijkens zijne statuten belast zijnde met de politieke leiding, van meening is, dat er dit- maal geene samenwerking met de Roomsche Staatspartij behoort plaats te hebben sOverwegende, dathet Centraal Comitd voor de verdere houding wel een advies geeft, maar de leiding en verantwoordelijkheid der zaken aan de Kiesvereenigingen en Pro- vinciale Comite's overlaat sBesluit het advies van het Centraal-Comite, als zijnde onder de gegeven omstandigheden de beste gedragslijn over te nemen." Uit de gevoerde discussien bleek, dat in- dien in een zeer exceptioneel geval, om een verdienstelijk aftredend kandidaat, niet tot de Antirev. partij behoorende, tegen dit ad vies wordt ingegaan, zulks ter verantwoorde lijkheid blijft van de aldus handelende plaat- selijke kiesvereeniging, schrijft de N. S. Cour. De heer C. Roelants, kapitein van het leger, te Arnhem in garnizoen, is, naar de Standaard meldt, feitelijk uit den dienst ont- slagen, omdat hij deelnam aan de Midder- nachtzending. Eerst deed hij dit in uniform. Doch toen hierop captie was gemaakt, deed hij het in civiel. Doch ook m civiele kleeding heeft man_dit niet geduld. w met hen, die de krijgslieden van het nnen- gaan in de huizen der ontucht pogen af te houden. Het slot van deze zaak is, dat dezen ka pitein niets overschoot dan ontslag te nemen, dat hem gegeven werd. De gemeenteraad van Maassluis heeft, naar aanleiding van een adres van eenige kaashandelaren, besloten een wekelijksche kaasmarkt in te stellen. In beginse! werd besloten het wik- en weegloon op 10 cent per 100. K. G. te bepaten. Met het oog op de nieuwe verordening omtrent die loonen zal er voorloopig een marktgeld geheven worden van lOcts per M3. In verband met het medegebruik door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij van de lijn Utrecht Amersfoort, is door de. directie der Maatschappij tot Expl. van S. S. bepaald, dat in den loop van dit jaar zal wor den overgegaan tot het leggen van een twee- de spoorbaan. sGeneraal" Booth is Dinsdag-voormiddag te 10 u. 18 m. met den trein uit Rotterdam naar Arnhem vertrokken. Eenigen tijd voor zijn vertrek hadden zich een aantal belang- stellender., zoomede een aantal zijner officie ren op het perron verzameld, gedeeltelijk gekleed in groot tenue, kenbaar aan de tres- sen, op hun uniformjas zichtbaar. De gene raal nam in een coupe le klasse, in gezel- schap van de kolonels Pollard en Nicol en de Twee jaren cngeveer waren er najarks vertrek verloopen, toen eensklaps de boosvvicht weder in de smederij ver- scheen. Hij had het zuur verworven geld, dat Delver hem gegeven had, verbrast, en als een roofzieke gier, die nimmer genoeg heeft, eischte hij van zijn slacht- offer opnieuw geld. Delver evenwelwas uitgeput en smeekte hem heen te gaan, Hij zou trachten te doen wat hij kon, maar't. was hem onmogelijk, om thans iets tegeven, tenminste geen duizend gulden, zooals de onverlaat eischte. Deze broed- de evenwel een plan. Hij kende het huis van boer Hendriksen, waarin hij wel eens, toen hij nog als knecht bij Delver werkte, geweest was. Hij wist, dat de bewoners den bewusten Zondag- morgen afwezig waren en besloot eens de oude kast van den boer te onderzoe- ken, of hij daarin niet genoeg voor zijn gading vond. Wij hebben gezien hoe dit hem gelukte, terwijl hij na het vol- voeren der misdaad stil in de huiskamer van den smid sloop, in Del vers jaszak het bankbiljet stopte en op den rand van den schoorsteenmantel eenige gou- den munten legde, met geen ander doel dan de verdenking van den diefstal op den smid over te brengen, wien hij in het boschje wist te lokken, om hem te zeggen, dat hij voornemens was deze streek voor altijd te verlaten. Hij vertrok dan ook werkelijk, maar om veertien dagen later terug te keeren. 't Is immers een opmerkelftk verschijnsel, dat booswichten altijd terug gedreven worden naar de plaats, waar zij hun misdaad hebben gepleegd. Jarks had geen rust in de hoofdstad. Hoe zeer hij er zich ook te goed deed aan de ge- nietingen der zonde, hij kon daar niet blijven, en moest eens zien hoe 't met Delver stond, wiens gevangenneming hij had vernomen. Nu meende hij volko- men gerust te zijn, want Delver, die wel vermoeden kon wie de bedrijver van den diefstal was, zou het wel laten hem te verraden, en in deze gerustheid tub melde hij van de eene herberg naar de andere, totdat wij hem op den straat- weg aantreffen, waar hij met boer Hen driksen op onzachte wijze in aamaking en vervolgens in de gevangenis kwam. Een en ander bekende Jarks aan zijn rechter, die met afschuw moest neerzien op een man, die niet slechts zijn eigen leven in goddeloosheid had doorgebracht maar ook middelijker wijze de oorzaak was van Delvers dood en de verwoesting van het gezin eens mans, die wel geboet had voor zijn misdaad, maar ook met ijver had gearbeid om nog eenigzins aardsch geluk te verkrijgen. Niet het minste woord van berouw kwam over zijne lippen. Hij bejammerde het slechts, dat hij de gouden munten niet wegge- worpen en de bankbiljetten niet beter verborgen had. Maar hij kon het niet havendienst en een lOtal handbrandspuiten. Daar in den aanvang vrees voor ontplof- fing bestond, werd de Aelbrechtskade op last van den inspecteur van politie, P. J. C. Bolle, belast met het toezicht in Oud-Delfts- haven, ontruimd, ter voorkoming van per- soonlijke ongelukken. Door de verschillende spuiten werd inmiddels van alle zijden water in het brandende gebouw geworpen, zonder dat men in den aanvang daarvan de uit- werking kon bespeuren, terwijl andere spui ten daarentegen belast werden met het nat- houden van de aan weerszijden grenzende panden en van de boerderijen en hooibergen aan de overzijde van de Delftshavensche Schie gelegen, die door het overwaaien van vonken bedreigd werden. Om 7 uur vatte de lijst van het dak, van het aan de zuidzijde aan het brandende per- ceel grenzende woonhuis van den heer J. Ga- gestein vlam, doch dit begin van brand werd spoedig door de werking van handbrandspui ten gebluscht, die tevens den muur van dat pand voortdurend nat hielden. Omstreeks 7^ uur was men zooverre ge- vorderd, dat vrees voor andere panden ge- weken was, en de vlammen zich bleven be- palen tot de fabriek en bijbehoorende ge- bouwen. Nu en dar. hoorde men een vat met cognac of ander geestrijk vocht met een harden knal spririgen, af en toe afgewisseld door het in- storten van een stuk van een zijgevel of binnenmuur. Intusschen woedden de vlammen voort, steeds door alcoholische dranken ge- voed wordende, waarmede het geheele ge bouw, door het springeri van vaten, als het ware doortrokken was. Men zal hoogstwaar- schijnlijk den geheelen nacht noodig hebben om het laatste vuur gedoofd te kiijgen. Het geheel vertoont reeds thans eene groote ru'fne niets dan stukken van binten en binnenmuren zijn staande gebleven. Een kurkensnijder, Jurger Niemann ge- naamd, 45 jaar oud en te Sleeswijk geboren, toen de brand uitbrak werkzaam op de 3e verdieping van het pand, is, uit vrees voor ontploffing en zich geen tijd gunnende langs den gewonen weg het gebouw te verlaten, uit een raam dier verdieping gesprongen, tengevolge waarvan hij zich het linkerenkel- been brak. Hij is naar het Ziekenhuis gebracht en daar ter verpleging opgenomen. De afgebrande stoombranderij en distil leerderij is verzekerd voor circa f 200.000 op opstal der verschillende gebouwen, op ma- chinerieen, gereedschappen, enz., en pl.m. voor f 120,000 op goederen, grondstoffen in de fabriek, steenkolen op het terrein, enz. De inrichting was tot den 22en Maart jl., datum van afloop der polis, in hoofdzaak verzekerd aan de Rotterdamsche Beurs voor de verlenging dezer risico hadden echter ditmaal verschillende Rotterdamsche assura- ucMfcfi beeteukt,- onasiat de j .-s^'-tcgen hxg.-rc premie aangeboden werd. Tengevolge hiervan is nu een groot deel aan de Amsterdamsche Beurs afgesloten. De fabriek is hypothecair verbonden. Bijna 50 werklieden zijn door dezen brand werkeloos geworden. (iV. R. Ct.) Door de afdeeling Utrecht van den Volks- bond tegen drankmisbruik is aan de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin op ver- werping der verhooging van den jenever-ac- cijns in de voorgedragen belacting-voorstellen wordt aangedrongen. Het bestuur betoogt, dat de verhooging van 60 op 65 gulden door de fiscale eischen volstrekt niet wordt ge- vorderd en dat het ook uit een oogpunt van moraliteit verkeerd is, dat de Staat zich steeds meer en meer vastklempt aan een bron van inkomsten, waarvan hij zich op den duur steeds meer behoorde los te maken. Adressanten schrijven o. a. Misschien hebben in vroeger jaren som- mige Ministers de waarde dezer overweging wel gevoeld, al heeft die hen er niet van kunnen afhouden om teikens een skleine verhooging" van deze belasting voor te dra- gen zoo betoogde de Minister Betz in 1865 toen men hem de f 50 per okshoofd toestaan wilde, dat men verder ook »niet hooger dan f50" moest gaan, hetgeen evenwel niet belette dat drie jaren later de Minister Van Bosse een opslag van f 3 vroeg en verkreeg zoo ook verklaarde de Minister Grobbee in van zich verkrijgen, de drie gouden rij- ders, die in het traktaatje gewikkeld wa ren, weg te doen. Hij had dat trak taatje slechts vluchtig ingezien, en nam zich teikens voor, dit eens in een nuch- ter oogenblik te lezen, waartoe hij het dan ook in zijne tabaksdoos gestopt had. Treurig liep het met dezen man af. De Schrift zegt, dat de goddeloozen geen vrede hebben, en de ondervinding staaft het, dat verschrikkelijke angsten en smar ten hun deel zijn. De roekelooze, schan- delijke en wulpsche levenswijze die hij in de laatste dagen geleid had, had een walgelijke ziekte tengevolge, waardoor zijn lichaam met puisten eu booze zwe- ren bedekt werd en hij onder de vree- selijkste verwenschingen de eeuwigheid tegemoet ging. En welk een eeuwigheid 1 Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 2