EPILEPSIA Slej. W. li. GKEVEj rJ mm Vaii alleriei aard. B U I T E N LTaI^D. Marktbericnten. Burgeriijke Stand. iiarkelijke Bencnten. ADVERTENTlSr MANTELS, of FLINKE JONGEN, LEES DIT. Vergadering van de Kamer van Roop< liandel en Fubrieken te Schiedam, van Maandag 28 Maart 1892- Ingezoaden Blededeelingea. OFFICE S ANITAS Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. Zondag avond 5£ uur Ds. Boonstra. Broersvest 378, MAA.TK\IPPEN Wordt terstond gevraagd: 1884, toen hij na verwerping der klassenbe- lasting in de verhooging van den jeneverac- cijns van f 57 tot f 60 heil zoclit, dat deze verhooging door het gedistilleerd nog wel kon worden gedragen, maar dat daarmede, zijns inziens, deze accijns het maximum had bereikt. De Minister Grobbee stelde ook den maatregel slechts voor den tijd van eerijaar voor, doch uitgekomen is wat de heer Heems- kerk opmerktestijdelijk of niet, is de wet eenmaal aangenomen, dan zal men er niet spoedig toe komen om haar weer af te schaf- fen"in het jaar 1885 toch werd zij we- derorn voor een jaar verlengd, en bij de wet van 23 December 1886 Stblad no. 233) is de accijns definitief op t 60 vastgesteld, zij 'took dat Uwe Vergadering aan dezen maat regel met een stem meerderheid (28 tegen 27 stemmen hare goedkeuring heeft verleend. 't Is niet onnut, dat men zich deze korte historische herinrieringen in het geheugen prente. Gaat men de argumenten na, die telkens en ook nu weer voor de verhooging van den jenever-accijns worden aangevoerd, dan vertoonen zij een merkwaardige gelij- kenis met die welke de drinker zelf bezigt om een volleerde dronkaard te worden, tot hij sterft aan de gevolgen van zijn kwaal. Eerst wordt voorgoed de hoeveelheid daags vastgesteld. Maar dan komt vaak een bij- zondere gelegeriheid, dus eentje meer voor een dag slechtsNog enkele malen zulke buitengewone omstandigheden en de dosis wordt opnieuw voorgoed vermeerderd. Datzelfde spel, telkens herhaald, kan een braaf, gemoedelijk man tot een dronkaard maken, die eindigt met in de jenever te stikken Is dat soms het beeld der toekomst voor de financien van den Nederlandschen Staat (C-) Aanwezig zijn de heeren S. A. Maas. vice- president J. Meijer PzJ. H. Houtmari J. T. WittkampfP. M. J. A. Lagerweij H. R. M. A. van Gent en D. F. W. Prins. Afwezig wegens ongesteldheid de heer J. J. G. Nolet en Mr. W. H. Jansen. Na opening der veigaderirig worden de notulen der vorige vergadering door den secretaris voorgelezen en onveranderd goed- gekeurd. Omtrent de ingekomen stukken wordt be- sloten, zooals door den voorzitter wordt voorgesteld. Aan de orde ishet vaststellen van een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende bedenkingen tegen de door den Minister van Financien voorge- stelde accijns-verhooging op het gedistilleerd. Behoudens enkele wijzigingen wordt het door de commissie ad hoc ontworpen adres goed- gekeurd en besloten aan ieder der leden van de Tweede Kamer alsmede aan den Minister van Financien daarvan een afdruk toe te zenden, terwijl tevens adhaesie op het adres zal worden gevraagd aan die Kamers van Koophandel en Fabrieken, waar branderijen of soititusfabrieken zijn gevest'gd. Het jaarverslag over 1891 wordt daarna in zijn geheel voorgelezen en behoudens enkele wijzigingen goedgekeurd. Nadat nog besloten was eerst dan eene commissie naar den Minister van Financien af te vaardigen, teneinde enkele zaken de branderij-industrie betreffende met Z. E. te bespreken, wanneer de verhooging van den accijns op het gedistilleerd een onderwerp van beraadslaging uitmaakt, sluit de voor zitter de vergadering. 15 cent per regel. Kramp- en Zenuwlijdenden; zekere genezing naar de eenige, duizendmaal beproefde methode. Behandeling per brief na inzending van een uitvoerig bericht, dat met postzegel voor antwoord te adresseereri 57, Boulevard de Strasbourg PARIS. Het bezoek van generaal Booth te Arnhem had hetzelfde verloop als elders. Veel volk was op de been, maar er viel niets bijzonders voor. De nieuwe concertzaal van Musis Sa crum bevatte een duizendtal personen, meest van de eerste standen. De dienst, de toespra- ken, de gezangen, de inzameling, alles was als elders. Men was bijeen van halfdrie tot halfvijf. In een verdacht huis in de Warmoesstraat te Amsterdam kreeg eergisteravond een be- zoeker twist met den kastelein. Hij meende te veel betaald te hebben, en om nu zijn geld terug te krijgen, ging hij den kastelein met een mes te lijf en wondde hem levens- gevaarlijk in den nek. De dader vluchtte, maar werd achterhaald op den Zeedijk en door de politie in verzekerde bewaring genomen. Deze week is te Rome de verkooping be - gonnen van den inboedel der familie Borg- heseo. a. het verguld zilveren tafelservies, dat Napoleon I aan Pauline Borghese schonk en dat op 200.000 frs. wordt ingezet. Een hooggeplaatst telefoonbeambte te Weenen heeft, naar thans ontdekt is, gerui- men tijd langs een bijzondere geleiding, de telefonische gesprekken van den Keizer, de Kariselarij en de Ministerien van Oorlog en Financien afgeluistei'd, om zich de gehei- men, welke hij zoo te weten kwam, ten nutte te maken voor beurs-speculatie. Er is een gerechtelijke vervolging tegen hem in gesteld. Treurspel in een gerechtzaal Te Nagpur, in Engelsch Indie, stond onlangs een van moord beschuldig gevangene voor den rechter. Op een tafellje lag de bij I, waarvan de moordenaar zich bediend had, Nauwelijks was het verhoor begonnen ofde gevangene sprong behendig over de afschei- ding, die hem van de rechters scheidde, greep de bijl en velde, voor iemand het kon ver- hinderen, er den voorzitter mede neder. De schurk hief den arm op om een tweeden slag te doen, maar de kolonel Thomas pakte hem beet en wist hem, na een hevi^e wor- steling, de bijl te ontrukken. Dadelijk werd de zitting natuurlijk geschort en de gevangene werd geboeid naardegevangemsovergebracht. AMERIKA. Het geschil tusschen Engeland en de ver. Staten van Noord-Amerika omtrent het vis- schen inde Bheringzee zal, naar het zich laat aanzien, spoedig tot het verleden behooren. Zatei'dag jl. zond lord Salisbury een telegram, waarin hij verklaarde, dat En geland bereid was terugwerkende kracht toe te kennen aan de uitspraak van het scheidsgericht in zake de door haar te ver- leenen schadevergoeding aan de veronge- lijkte partij, mits de regeering der Vereenig- de Staten de scheidsrechterlijke overeenkomst zou bekrachtigen. Op die voorwaarde wil Engeland dan de robbenvangst weder ver- bieden aan de gezagvoerders, die geen borg willen stellen voor eventueele veroordeeling tot schadeloosstelling. Naar men verneemt, is president Harri son zeer ingenomen met dit laatste antwoord van lord Salisbury. Men hoopt nu, dat het geschil spoedig zal geschikt worden. DUITSCHLAND. De Koln Ztg. meldt, dat de heer Boet- ticher Dinsdag voormiddag zijn verzoek om ontslag indiende, hetwelk de Keizer dadelijk mondeling op de meest besliste wijze wei- gerde. Des namiddags herhaalde de heer Boetticher zijn bezoek, en de Keizer sprak toen bij h.erhaling zijne w^iardeering uit voor zijne vruchtbare werkzaamheid tot nu toe, zoodat Boetticher de tot nu bekleede be- trekkingen zal blijven waarnemen. De Rijksdag heeft het wetsontwerp be treffende den staat van beleg in Elzas-Lotha- ringen aangenomen volgens de redactie van de commissie. Voorts is bij de tweede lezing een aanvullings-krediet voor den aanleg van nieuwe strategische wegen goedgekeurd en een ontwerp betreffende het vervoer van wijn. ENGELAND. In het Lagerhuis heeft gisteren de heer Chaplin verklaard, dat het mond- en klauw- zeer ook in Nederland zich heeft geopen- baard, De Regeering kan het verbod van invoer van vee uit alle landen van Europa niet eer opheffen dan nadat de veeziekte op het vasteland heeft opgehouden. De heer Balfour gaf in het Lagerhuis te kennen, dat zoo de Engelsche kolonien eene tolvereeniging wilden vormen en verdragen sluiten met Belgie en het Duitsche tracta- tenbond, waardoor Engelandzelf in zijne vrijheid van handeler, ten dezen opzichte be- lemmerd zou worden, de Engelsche regee ring alsdan zich op de hoogte zou moeten stellen omtrent de voorwaarden waarop de hir.derpalen uit den weg konden worden ge- ruimd, ten einde hare politiek daarnaar te kunnen ir.richten, [let proces tegen de zes personen die be- schuldrgd worden van het anarchistisch Wallsalhcomplot is gisteren voor de recht- bank te Stafford aangevangen. De procureur- generaal Webster las zelf de beschuldiging voor. Daaruit blijkt het gewicht, dat de Regeering aan het proces hecht. In de akte van beschuldiging verklaarde Webster, dat het aan geen twijtel onderhevig is, dat de socialistische club van Wallsall, waartoe de beschuldigden behoorden, in betrekking stond met anarchistische vereenigingen in Europa. Volgens berichten uit New York woonden eergisteren omstreeks 5000 Ieren de vergade- ling bij der NationaleFederatie, uitgeschreven door anti-Parnellieten. Daar echter de helft der aanwezigen Parnellieten waren, ontaardde de gedachtenwisseling weldra in een hevig rumoer en een ulgemeene vechtpartij, hoewel herhaaldelijk de politie de ergste rumoer- makers de zaal uitwierp. Het spektakel be- lette de meeste sprekers te hooren. Glad stone's naam lokte zoowel toejuichingen als gesis uit. FRANKRI.IK. Bij de beraadslaging in de Kamer over het aanvullings-crediet van tr. 42 millioen voor het dienstjaar 1891 ten behoeve van het ministerie van marine en kolonien, heeft gisteren de minister De Freycinet de nood- zakelijkheid van dit crediet uiteengezet. Nadat er op tamelijk levendigen toon door eenige leden der commissie inlichtingen waren verlangd, en de minister, deze verschalfende, duidelijk te verstaan had gegeven, dat hij aan zijne gedragslijn in deze geen de minste blaam wenschte gehecht te zien, heeft de Kamer het crediet toegestaan, zooals De Freycinet het had aangevraagd. De advocaat-generaal Bulot, tegen wien de dynamiet-aanslag, die Zondag-ochtend te Parijs plaats had, gericht was, lag nog te bed, toen de dynamiet-patroon ontplofte. Het raam van zijn slaapkamer, die aan de bin- nenplaats ligt, werd aan duizend stukken geslingerd. Toch heeft zijn kamer het minst geleden. Bulot is overtuigd, dat de aanslag zijn persoon gold. De dader heeft echter blijkbaar de patroon niet voor zijn deur op de derde verdieping durven leggen, uit vrees van zelf het slachtoffer der euveldaad te worden. Hij legde de patroon op hetportaal van de tweede verdieping, teneinde nog tijd te hebben te ontvluchten. De dagbladen klagen over de geringe voortvarendlieid der politie, en eischen buitengewone maatrege- len tegen de anarchisten. Door de jongste dynamiet-aanslagen te Parijs is aldaar zooveel ongerustheid gewekt dat veel reizigers, die niet door zaken wor den opgehouden, de stad verlaten. Volgens Blowitz van de Times is binnen drie dagen zeker 30 pCt. van die ambulante bevolking naar elders vertrokken. Woensdag-morgen is de anarchist Rava- chol, die verdacht wordtjn de dynamiet-aansla- ger. van den laatsten tijd de hand te hebben geliad, te Parijs gearresteerd. De gevan- genneming had plaats door den heer Dresch, commissaris van poli.tie, bijgestaan door zes agenten. Op het oogenblik der arrestatie had de anarchist zijn revolver bij zich, maar de agenten wierpen zich op hern, en bonden hem nog voordat hij had kunnen schieten. »Leve de anarchie riep Ravachol. Tegen de anarchisten wordt krachtiger dan ooit opgetreden. Woensdag-avond ver- eenigde Loze alle commissarissen om zich heen, die vroeger bewijzen geleverd hadden, doortastend te durven optreden. Hij had hen te negen ure op de plaats Parois Notre Dame bescheiden, en gaf hun bevel alle personen in hunne omgeving te arresteeren en overal huiszoeking te doen bij personen, bij hen als anarchisten bekend. Hij gaf een lijst rond, waarop de voornaamsten stonden aangeteekend. Per telegraaf was der politie te Lyon gelast evenzoo te handelen; omtrent de verkregen resultaten is niets bekend. HET OOSTEN. Uit Constantinopel wordt aan de Standard geseind, dat de vertraging, welke de ver- zending van den firman tot installatie van den Khedive voortdurend blijft ondervinden, blijkt voort te vloeien uit de vrees van den Sultan, dat de Engelschen ter gelegenheid der vSstltuur eene opzienwekkende demonstratie op het touw zullen zetten. Naar uit Weenen aan de Daily News wordt geseind heeft de Porte onderhandelin- gen geopend met de regeering van den Khedive over den afstand van het schiereiland van den Sinai"; alsdan zou het Suez-kanaal de Turksch-Egyptische grens vormen. Rogge 26 Maart -1 April zor.der handel. Gerst: 26 Maart—1 April zonder handel. Moutwijn: 26 Maart1 April f 9. Jenever: 26 Maart—1 April f 14.50. per hect. cont. zonder fust en zonder belasting. S. S. V.26 -28 Maart f 1.90. 29 en 30. f 1.70. 31. f 1.50. 1 April, fl.60. G E B O R E N 24 Maart. Elizabeth, dochter van A. Boer en E. van Ravens, Hendrinastraat. Jo hannes Dominicus, zoon van S. Klepke en W. H. Osterholt, Ilelenastraat. Sara Cornelia, dochter van J. Bras en M. J. Beker, Broervest. Willem, zoon van W. Kooren- gevel en J. Noordhoek, Boterstraat. 25. Maaije Jacoba, dochter van J. van den Berg en T. van Dijk, Gasstraat. 25. Henriette Helena Maria, dochter van W. A. II. A. Nolet en A. M. R. E. van Gent, Lange Haven. 26. Johannes, zoon van H. Brandenburg en W. M. Zijdenbosch, Nieuwe Haven. Joannes Theodoras, zoon van B. B. Hosman en M. J. A. Juffermans, Lange Haven. 27. Maria, dochter van G. M. Wuister en A. Dekker, Westvest. Johanna Maria Kunegonda, dochter van A. G. J. Jansen en G. Harsing, Broersveld. Daniel, zoon van D. Kruidenier en M. G. F. Seger, Singel. Ariaantje, dochter van A. Timmermans en J. Groeneweg, Broersvest. Clara Martina, dochter van J. Fontijne en J. vanDolder, Broers vest. Dirk, zoon van J. W. Scheffers en C. Kok, Laan Ons Genoegen. 28. Fran- cina, dochter van W. Hoogstad en B. de Baan, Nieuwe West Frankelandsche laan. Cornelis, zoon van P. van Oosterhoudt en A. Jansen, Korte Kerkstraat. 29. Jacobus Johannes, zoon van P. J. J. de Koning en J. H. Keuzenkamp, Broersveld. Johannes Hendrikus Maria, zoon van J. C. M. Gual- zatta en C. J. Th. Knoop, Broersveld. Wilhelmus Anthonie, zoon van C. P. van Veltum en L. Boender, Rotterdamsche dijk. Philip Wilhelm, zoon van P. de Vogel en E. Bergkotte, Lourensstraat. Josina, doch ter van J. G. Jacobs en Th. M. van der Zwet, Hoogstraat. Jacob, zoon van A. van der Most en A. van der Eijk, Nieuwe West Frankelandsche laan. OVERLEDEN: 24 Maart. "Wilhelmina den Boestert, oud 69 jaar en 10 maanden, wed. van J. D. Thie, Leliestraat. 25. Theodoras Scholte, oud 50 jaar, Zeilstraat. Geertruida van den Heuvel, oud 73 jaar, wed. van W. van de Pavert, Nieuwe Haven. Adriana Mar- garetha Liduina Alouisia Zwaanenburg, oud 9 maanden, Nieuwe West Frankelandsche laan. 26. Cornelis de Kievith, oud 68 jaar, Vlaardingerstraat. -- Anna Maria Li duina Bernoster, oud 1 jaar en 2 maanden, Lange Achterweg. Willem Harteveld, oud 53 jaar en 5 maanden, Gasstraat. Johan nes Groeneweg, oud 4 maanden, Grofbaan. Cornelia Johanna Maria Anthonia Meijer, oud 46 jaar, wed. van A. C. Nolet, Broers vest. Een levenl. zoon van J.d^Bruin en A. Hersbach, Rotterdamsche dijk. Cornelia Maltha, oud 8 maanden, Mariastraat. Fran- ciscus Leendert Krabbendain, oud 9 jaar, Sin- gel. Ainoldus Johannes Beukers, oud 65 jaar en 2 maanden, Frankeland. 30. Johanna Maria Rammers, oud 2 maanden, Mariastraat. Gerrit Soeters oud 2 weken, Vlaardinger- dijk. Johannes Smit, oud 45 jaar en 4 maanden, Noordmolenstraat. 31. Petro- nella Liduina Beining, oud 9 maanden, Schie. G E H U W D J 7 Maart. H, Numan en L. G. den Routing. Het kiescollege der Ned. Herv. Kerk alhier heeft beroepen (vac. Ds. Veen), Ds. J. Hoo- genraad te Wageningen. BEROEPENNaar Maasland, C. W. E. Ploos van Amstel, (Ned. Geref.) te Gerkes- klooster. Naar Alblasserdam, G. van Goor, (Ned. Geref.) te Bunschoten. Naar Ellecom bij Arnhem, H. Wildeboer Jz., (Herv.) te Oudewater. AANGENOMEN Naar Ammerstol, door A. E. van Deinse, (Herv.) te Heemskerk. BElJANKT: Voor Arnemuiden, door J. Brouwer, (Ned. Geref.) te Naaldwijk. Voor Voorthuijzen, (3e maal), door C. L. F. van Schelven, (Ned. Geref.) te Oude en Nieuwe Wetering. Voor Maasland, door C. W. E. Ploos van Amstel, (Ned. Geref.) te Gerkes- klooster. Voor Schoonhoven, door II. J. Reuijl, (Ned. Geref.) te Amstelveen. Voor Spijke- nisse, door M. E. Jungius, (Herv.) te Poor- tugaal. Voor Alkmaar, door H. Wildeboer Jzn., (Herv.) te Oudewater. NEi). GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag 49. En den loop der volgende week sal over het bedrag van het ver schenen kwartaal worden heschikt, beveelt zich aan voor het leveren en ma ken van Ook geeft zij onderricht in het volgens de nieuwste Methode, telkens 3 les- uren a 75 cent per les. Tevens zijn alle patronen naar inaat te verkrijgen. met liet vale bekend. AdresSchilderswinkel A. M. HOOGEN- DAM, Singel. Voor hoogen prijs te hoop gevraagd zeer- oude Schil- der-ijen. Wie er* een heeft, schr-ijve onder letter- 88. aan het TV eilerl. Advertentie- bureau, Rokin 3, Amster dam, met opgave of het op hout of doek is g-eschilderd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3