GOIIDIJJYE1Y. Gebr. BERTELS. Stofmantels, Regenmantels enz. D. RIJNBENDE Co., Flinke Meid, 1, C137. UITVEBKOOr. A. C. J. Ce Hieowste JAPONSTOFFEN in pole taze. w Jaquets, Visites, Capes en Promenades, Ondoordringbare STOFVlAiVTELS en KINOERMANTELS. GUST AIMARD, Hsll. IJzerei Spooriei-Maatscbappij WINTERDIENST, Wed. L. A. BETH, DAM. DAM. MU21EKB0EKEN, KERKBOEKEN, STUBIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. o o TAPIJTEN, KARPETTEN, VLOERZEIL, RAAMGARNITULTR, BEHANQSELPAPIEREN en RANDEN. TE HOUR: ST00MTRAMDIENST. o P31 H 0 td o o NAAIEN en WASSCHEN Ontvangencle Nieuwe Gebr. Yan Noortwijk, Eh ai ZEILen WOLLEN loopers, matten, Wolten-, Qutta-Percha- en Wasdoek- Tafelkleeden, Q w H Q oo t>ericlit de ontvaugst der nieuwste >Iodellen j. ALS: Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg ROTTERDAM, Beroeindste Werken Zes en negentig platen. 1.50 per deel. 2 deelen gratis, aanvangende 1 Oct. 1391* SCHIEDAM SCHIEDAM Vlaarding.en Maassluis. Maassluis. Vlaarding. 6.10 6.50 7. 3 7.46 8.19 8.32 10. 6 11. 5 11.18 11.47 12.19 12.32 2. 1 2.32 2.45 3.51 4.22 4.35 5.— 6.30 6.43 7.56 8.38 8.51 9.18 10. 5 10.18 10.44 11.15 11.28 12.— De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor bet VAN Dwarsstraat, No. 610. Tegen 1 Mei wordt gevraagd in een druk en groot gezin eene 3?. G. Zich te vervoegen op werkdagen aan het Bureau van dit Bled. RJAARS- ea ZOMERMANTELS Ondergeteekenden belasten zich gaarne met het biuden van boekeu voor particulieren, als SNfiE- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methodesolied en keurig werk. BOTERSTRAAT. CO CO CO BEHANGERS. ENZ. ENZ. CO CO Een PAKHUI8 met Kantoor, hoek Schie en Ooievaarssteeg. Voorts WONTNGEN in de Kortlandstraat en op de Noorduest. Een HEERENHUIS met DISTILLEERDERIJ PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 12—1 en 's a. 5—8 uur. Wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een P. G., die goed kan werken, en eene bur- gerpot koken. Te bevragen op werkdagen aan bet Bureau van dit Blad. tP. 741 DIP IUT, P. VAU VLIET, Broersvest. Kinderpakjes met bloes, netjes afgewerkt met rood of met Soetas wol f 1.75 Jongenspakjes 8 - 12 jaar - 3.75 Kleine mans Costuums f 5.75 6.25 Mans Costuums 17.50-8.00 Linnen mans dril jassen f 1.25 Linnen kl. mans driljassen -1.00 Linnen mans drd broeken -1.00 Blauw keperen werkbroe- ken-0.90 Blauw keperen werkrom- pen- 0.90 Witte mans werkbroeken keper- 0.90 Mans boezeroenen - 0.75 Mans oksfort boezeroenen - 0.65 Buksking marisvesten f 1.50-1.60 Bruin bever onderbroeken zwaarfl.00 Roode baai hemden - 2.50 Bruin pilo rompen zw. f 0.80-0.90 Busking broeken geheel wolf2.00 Busking jongensbroeken -1.50 Engelsch leer broeken mans en jongens, vanaf -1.50 Zware manskousen 10.62-0.70 Nieuwediverse katoentjes voor japonnen echt f 0.14-0.15 Fantasie katoentjes f0.15 8/4 Blauw laken voor pakjes - 8/4 Schortenbont f 0.11 en - 6/4 Zware geel katoen - 5/4 Zware geel keper- 5/4 Wit katoen geschikt voor kussensloopen Lappen buksking voor broeken, vroeger t 3.75 nu- 10/4 Graslinnen voor lakens - 10/4 Half linnen voor la- kens - 6/4 Zuiver linnen - 5/4 Half linnen Oogjes - 5/4 Wol Flanel - 5/4 - Vitrage voor ondergordijn- tjes- Vitrage voor deuren - 5/4 Rood met zwart de- kenkatoen, gekepert - 5/4 Ellen rood katoen - 10 4 Beddebont - 10/4 echt linnen loostijk - 10/4 loostijk- 0.171 0.37* 0.16 0.10 -0.10 - 0.07 1.50 0.20 0.25 0.25 0.12* 0.20 0.25 0.04 0.071 0.10 0.10 0.25 0.371 0.27* Zeldzaam koopje WOL. Ttiibet, verschillende kleu- ren vroeger f0.75 nu f0.45 8 4 Zwart Thibet Echt linnen oksfort 8/4 Blauw baai 8,4 Rood baai f 0.40 f 0.10-0.12 -0.55 - 0.55 Gekleurd flanel voor over- hemden f 0.9 tot - 0.11 8/4 Groen wol damast ver schillende patronen 5,4 Zware asgrauw diemet Zwaarste bruin pilo Vrouvvenhemden Vrouwenbroeken Manshemden Alle maten kinderhemden. Zakken Zwarte kousen -0.40 Zomerbaretten in 40 Ver schillende patronen Flanelle jongensbloezen verschillende patronen. Trico, Cheviot en ka- toenen bloezen, nieuwe modellen. Thulen dienstbodenmutsen f 0.40 Witte kinderporinetjes van af-0.35 - 0.52* -0.16 -0.171 -0.55 -0.55 -0.60 - 0.07* - 0.17* Nachtmutsen Zijde dasjes Theedoeken Bonte handdoeken -0,05 -0,20 -0.04 -0.07* Tafellakeris- 0.22* Witte kinderschortjes -0.10 Zware knotten zwartsaaijet -0.12* Crem, wit, blauw, en roode kinderdoeken - 0.80 Echt linnen servetten ge- zoomd- 0.20 Zware wit'e Canazakdoe- ken- 0.06* Zware witte manszakdoe- ken Wollen schorten. Fijne trico broekjes. Cheviot broekjes Trico lijfjes Geele brei katoen per knot Matjes f 0.20 tot Leeren loopers alle nieuwe patronen Roode manszakdoeken. Bedkleedjes Gekleurde schortjes. Zwarte kante schortjes Jongensdasjes Flanelle Kinderschortjes nieuw model - 0.25 -0.10 - 0.67* -0.85 -0.65 -1.10 -0.04 -0.25 -0.10 -0.07* - 0.62* -0.14 -0.60 -0.04 Spreekuren te Schiedam: Woensdag van 97s117s uur 's morgens, Zaterdag van 57s7 uur 's avonds, bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfa.briek, Boterstraat, F no 297. Goedkoope Serie in twaalf deelen der VAN Geheel nieuwe uitgaaf, opgeluisterd met Do Goudkoorts. Cixrumilla. "Valentin Gaillois. De Boe- kaniers. De Zeeschniiners. De Goudzoelrers. De Bijen- Jagrers. Steenhart. Vasthand. De Mexicaansehe naoliten (2 din.) De Araucanier. Elk deel p. m. 250 bl. gr. royal 45 regels per biz. in rijk goillustreerden, Yeelbleu- rigen omslag. gpSfjT Bij inteekening op de serie ontvangt men de twaalf deelen, doch worden slechts tien berekend, dus De serie komt daardoor op slechts fl.25 per deel. De deelen verschijnen successievelijk met niet te groote tusschenruimten. Zie ver- der het gratis prospectus. Men teekent in bij elken Boekhandel en bij de Uitgevers DE ERVEN J. L. NIERSTRASZ, 's Haue. VAN SCHIEDAM NAAR ROTTERDAM, 7.18 7.41 8.43 8.46 9.21 10. 1 11. 7 41.39 12. 8 12.46 4. 2 2. 1 3.38 3.51 4.27 5.- 6.41 6.58 7.49 9.11 10.24 10.40 11.59 VAN ROTTERDAM VAN SCHIEDAM NAAR NAAR AMSTERDAM. SCHIEDAM 6. 7 8. 6 9.45* 10.59 11.44 12.32* 1.45* 2.52 3.39* 4.53 6. 9* 7. 5 9.14 10.34* 11.49* Tot Leiden, t Tot Den Haag 5.55 7.35 7.55 9.35 9.55 10.50 11.35 12.23 1.35 2.25 2.43 3.30 4.42 4.55 6.— 6.55 7.45 9. 5 10.25 11.40 Van station Beurs 10 min. vroeger. VAN NAAR NAAR VAN Alleen Zondag, Woensdag en Vrjjdag. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrek ten 8 u. vm., tweede tram j 8 u. 30 min. vm. an verder ieder half uur tot 10 u. 30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 u. 15 m. vm. Fan ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar SCHIEDAM. Stoom-BoekirukkerijGebr. Va« Naortwijk, Sekiedim

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4