16de Jaargang. Zaterdag 9 April 1892. No. 790. FEUILLETON. Uit en voor het Binnenland. lets oyer de Joden. HET TRAKTAATJE. 4DVBBTENTIENs Van 110 gewone regels50 seat ledere regal meer 5 Ajjvebtbntiih 3 naaai geplaatst, warden tege» 2 maal berekend. For dri& maanden Franco per posi Elnkelo EOiamers Eitgevers: GEBB. VAN NOOBTWIJK. - Bnrean: BOTEHSTRAAT, E, N». 89. Noordeljjke <ifcl©©Iiii<»-©ii in (Vervolg.) De WelEerwaarde heer M. Wolkenberg blijlt belast met de zorg over de Noordelijke afdeeling. De pogingen in het werk gesteld, om het Evangelie wijd en zijd onder de Joden te brengen, bleven gelijk aan de vroeger aangewende. Weder werden er leerredenen op Zondagavonden voor groote en gemengde gemeenten, voor Joden en Christenen ge- predikt in de Hoofdkerk te Manchester, te Birmingham, te Nottingham, te Dublin, te Cok, te Liverpool, te Newcastleon Tijne, te Leeds en te Grimsbij. Hoe blijken deze diensten geschikt om indruk op de Joden te maken, vooral op hen die onbekwaam zijn om eene uitgebreide bewijsvoering te bevatten, al is het in hur.ne eigene taal 1 Wellicht is het beste antwoord hierop, dit, hetwelk aan een Israeliet gegeven werd, die wenschte te weten waarom de Naam van Jezus zoo voortdurend werd voorop gesteld »Jezus,'; zeide hij, sverscheen zoo wat achttien 6dlouen, irad j11n.it/11turiejaren lang in Palestine op, en stierf, en ik ben niet be- wust dat Hij iets anders gedaan heeft." Wenscht gij, waarlijk," antwoordde de Zen- deling, seen bevredigend antwoord Kom dan tot onze dienst. Gij zult een Kerkge- bouw vinden, geschikt om 800 hoorders te bevatten, op elke plaats met mannen en vrouwen uit de volkeren (Heidenen) bezet, gij zult ze met den grootsten eerbied zien zitten luisteren naar het lezen van uwe eigene Hebreeuwsche Schriften, hunne harten uitstortende in de gebeden en smeekingen van uwe eigene Psalmen, en harten en han- den opheffen in aanbidding tot den God van Israel. Nu is dit slechts eene van de dui- zende kerkgebouwen, waarin de volkeren op denzelfden avond tot dergelijke aanbid ding te samen komen. Wie leerde hen hunne atgoden weg te werpen en den levenden God te dienen Wie anders als Jezus Als uw Messias van daag verscheen, zou hij dan meer dan dit alles kurmen doen Hieruit blijkt het doel hetwelk met deze diensten bereikt wordt. De Jood wordt op het krach- tigst onderwezen, door gewezen te worden op de Christenen uit de Heidenen, en de Christenen worden opgewekt door de werke- 15) Een tnerkwaardig verhaal. Wij slaan een tijdvak over van acht maanden. De winter is voorbij gegaan en de eerste leeuwerik heeft zich wedtr doen hooren boven de velden, die nut het jonge groen van het winterkoren bedekt zijn, terwijl langs bosch, beek en wegen de voorjaarsbloempjes hunne bonte kop jes omhoop steken. Op 't Keijgcrshof schijnt het alsof 00k daar iets gebeurd is, dat nieuw leven heeft te voorschijn gerocpen. Zou een hoogmoedig hart verootmoedigd zijn, de dorre onverschilligheid verwisseld wezen tegen een hartelijke belangstelling in de hemelsche dingen f Ik zou het bijkans gelooven. De winter was zeer vinnig en gevoelig lijke tegenwoordigheid van den Jood in de gemeente. Zij dienen als wederkeerige aanschouwelijke lessen voor elkander, die in een oogwenk begrepen worden. De onmiddelijke uitwerkselen zijn zichtbaai in de talrijke zamenkomsten der Joden in Cbristelijke gemeenten om naar redevoetingen te luisteren, die bizonder voor hunne voor- lichting bestemd zijn, in de ontvangst welke den zendeling gewoonlijk te beurt valt, zoo wel in de woningen als zelfs gedurende de allerplechtigste feesten in hunne Synagogen in hunne bereidwilligheid om naar zijne boodschap te luisteren, zijne gedrukte ge- schriften aan te nemen, en het Nieuwe Testament te betalen hetwelk hun aangebo den wordt, en in den nauweren omgang van een vijftigtal Israelieten met de zende- lingen om een meer geregeld en voortdurend onderzoek te kunnen voortzetten. »Maar zegt men zulks is al jaren lang zoo ge- weest, zijn er kenmerken van verderen voor- uitgang, en van een dieper doordringen van het Christendom onder de Joodsche menigte Eene zaak is volkomen duidelijk. De doops- bediening aan enkele Israelieten toegediend, die nu en dan vermeld wordt is op zipi hoogst slechts eene zwakke aanduiding er ,»an. \c.ei krathugbimeer otfV» emgoiiu n buiten tegenspraak, omdat zij bevestigd wor den door onpartijdige buitenstaande lieden, en door de Joden zelven, zijn de volgende feiten die de meest ernstige aandacht en de verspreiding in ruimen kring verdienen »In eene noordelijke stad, waar een' Zen- dingsdienst werd gehouden, deelde de Hulp- predikant mede, dat omstreeks veertig Jood sche kinderen de Kerkelijke School verkozen boven de Gemeenteschool, waar het Gods- dienstig onderwijs buitengesloten is, en waar zij natuurlijk gemakkelijk toegang kunnen verkrijgen, zoo dit door hen verlangd werd. Op bladz. 245 van het Eerste Verslag van de Opzieners van Schoolonderwijzers wordt aan den WelEerw. Heer D. J. Waller, Secre- taris der Wesleijaansche Schoolcommissie, in verhoor zijnde, gevraagd»Worden er 00k kinderen, die uwe scholen bezoeken, van het godsdienstig onderwijs terruggehouden slnderdaad zeer weinigen," is het antwoord. »Somwijlen hebben Joden verzocht, hunne kinderen niet uit het Nieuwe Testament te ouderwijzen. In een van onze scholen, eene zeer groote, waarvan ongeveer een derde gedeelte der kinderen Joden zijn, is ergeen geval als door u bedoeld, voorgekomen." geweest, vooral voor boer Hendriksen. Drie maanden achtereen werd hij ge kweld door rheumatische pijnen en koort- sen, die hem aan 't ziekbed kluisterden en er niet weinig toe bijdroegen, om zijn oploopend gestel en trotsch gemoed te verbitteren. Hoe was 't 00k mogelijk dat hij, die over duizenden en tiendui- zenden te beschikken had, zoo machteloos op zijn leger moest liggen, dat hij, die slechts een vinger te verroeren of een wenk te geven had aan zijne onderge- schikten, om als een gebieder gehoor- zaamd te worden, dat hij nu niet eens den vinger kon verheflfen of den voet bewegen, zonder dat een kreet van smart over zijne lippen gleed. Ja, hoe was dat mogelijk 1 Dat zulke ziekten het deel worden van arbeiders, die den ganschen dag in het zweet huns aanschijns moe- ten werken aan tocht en ruw weder bloot staan en zich aldus licht een kwaal op den hals halen, zie dat kon hij zich begrijpen. Ook, dat dergelijke ziekten Mochten deze daadzaken al weinig of geen aandacht verwekken, zij getuigen toch luide van de machtige verandering, die de Joden ondergaan hebben in hunne schatting en waar- deering van het Christendom. Vijftig jaar geleden zouden de deftige Joden, op weinige uitzonderingen na, hunne kinderen liever zien sterven dan onderwezen op de Cbristelijke scholen. Zij die spreken over het mislukken der zending onder de Joden, vergeten dezen vooruitgang, welke gunstig zal afsteken, ver- geleken bij het welslagen van andere zendings- werken. In het blad »de Joodsche wereld" wordt het met lof vermeld dat de Heer Barnett Saal, B. A. van het Joodsche College en afzonderlijke studie, dat is iemand die zich voor het Rabbinale ambt voorbereidt, eenen prijs eerste klasse behaald heeft aan de Uni- versiteit te Londen, voor zijne bekwaamheid in den Hebreeuwschen tekst van het Oude Testament, den Griekschen tekst van het Nieuwe Testament, in de bewijzen voor de waarheid der Christelijke godsdienst en in geschiedenis der Schrift, en zeer kort daarop, namelijk de 6 Dec. 1889, betreurt een schrij- ver in hetzelfde orgaan der Synagoge sdat onze eeuwer. lang geeerde gebeden en smee- ivingen door Giirisieiijiie gezangen vervangen worden." Evenzoo werd, in den Joodschen tempel Noord-Carolina de Kol Nidre (de allerplech tigste gebedenafdeeling der Joodsche liturgie op den voor-avond van den Grooten Verzoen- dag) belangwekkend gemaakt door de invoe- ring van gezangen die gebeden bevatten uit de »Bergrede." Het volgende werd door eenen Kerkelijken ambtsdrager in eene Noordelijke stad, waar verschillende Zendingsdiensten gehouden wa- ren, medegedeeldZijne diensten, zeide hij, waren eenigen tijd geregeld bijgewoond door de rijkste Joodsche familie der plaats, waarvan het hoofd des gezins den post van Consul bekleedde. Op zekeren dag ontving hij eene dringende uitnoodiging om hem te komen bezoeken. Hij beantwoorde daaraan zonder verwijl, maar hem werd door de vrouw des huizes medegedeeld, dat haar echtgenoot zeer ziek was, en op dat oogenblik geen bezoek kon ontvangen. De uitnoodiging werd verschil lende malen herhaald en evenzoo het bezoek maar onder het eene of andere voorwendsel slaagde de dame er altijd in den leeraar buiten de zieker.kamer te houden. Ten niet zoo terstond genezen worden, wijl het zulke armen aan behoorlijke genees- kundige hulp ontbreekt en zij de noodige verpleging missen, maar dat hij, Hen driksen, eigenaar van 't Keigershoi en bezitter van uitgestrekte bunders land en tal van pachthoevendat hij, die dokters met goud kon betalen, en op wiens wenk de apothekers vlogen dat hij, die op een kostelijk bed kon liggen en genieten mocht wat hij wenschte dat hij wie 't waarlijk niet aan verzorging ontbrak, zoo jammerlijk ten prooi van zulk een ziekte moest wezen, een ziekte, waarvoor de dokters den schouders ophaalden en de apothekers in hun vuist- je lachten, neen, dat was al te erg. De trotsche boer meende het zoo, maar de hemelsche Opvoeder wist het beter. Die ziekte moest hem een zin- nebeeld worden van de zonde, die hem van het leven Gods vervreemd hadHij moest hem zoo ver brengen, dat hij in- zag, dat er voor hem geen andere red- slotte vernam hij van den volwassen zoon en de dochter van den Consul, dat hun vader gestorven was, en dat hij begeerd had te worden gedoopt, maar dat hunne moeder er niet van bad willen hooren. »Ik twijfel er niet aan," zoo besluit de berichtgever, »dat hij gestorven is in het geloof en de hope des Evangelies." Zijne zoons en doch- ters zijn sedert .door den doop opgenomen in de gemeente van Christus. In eene andere stad werd de aandacht gevestigd op een Joodseh gezin, bestaande uit tien leden, geregelde kerkbezoekers. Hen bezoekende, werd bevonden, dat zij alien gedoopt waren met uitzondering van den vader, die even wel geheel van het Jodendom vervreemd is. Is diezelfde stad is een lid van een voor- name firma, ofschoon uit Joodsche ouders geboren, bekend als hartelijk deel nemende in de bevordering van het Christelijk werk en alle Christelijke belangen, en die vaak uitgenoodigd wordt om den eersten steen te leggen voor verschillende Kerkgebouwen. Dus gelooft de heer Wolkenberg, dat het werk zich uitbreidt, voortgaat en doordringt onder alle klassen van Joden in die plaats en in den omtrek. Er Zijii geen opzienbareride gebeurtenis- sen, geen sensatie verwekkende gevallen, maar een stil doorzurend werk is allerwege waar te nemen in de rangen der Synagoge. Waar velen helaas verward worden in de mazen van Atheisme, vinden niet weinigen rust en vrede in de haven van Christus Kerk. Wordt verwlgd.) Schiedam, 8 April 1892. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken is aan W. van der Hoe- ven Gz., te Schiedam, van rijkswege een studiebeurs toegekend, ter opleiding aan de rijkskweekschool te Haarlem. De Burgemeester van Schiedam, voldoende aan het verlangen der Regeering Vestigt bij voortduring de aandacht op het volgende extract uit de missive van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken, d. d° 22 Mei 1890 Ilerhaaldelijk komt het voor dat Nederland- sche werklieden door berichten in de nieuws- bladen of door daartoe uitgezonden agenten, soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, naar Duitschland, ten behoeve van industrieele ondernemingen woiden gelokt, terwijl bij hun aankomst ter plaatse blijkt! dat zij daar niet gebruikt kunnen worden. ding overbleef dan zich te wenden tot den eenigen waarachtigen Medicijnmees- ter die hem lichaam en ziel genezen wilde, zoo hij slechts de handen naar Hem uitstrekte. Daar lag hij dan geheel roerloos op zijn bed, wijl elke beweging hem pijn deed, gekweld door de koortsen, die hem allerlei verschrikkelijke beelden voorspie- gelden. Hij was de speelbal van booze geesten, die zich over hem lustig maak- ien en de dorre vingeren naar hem uit- staken, als om hem te grijpen. Gedurig hoorde hij hun schaterend geroep hij is onze buit. Wij hebben hem al lang verwacht!" Hij wilde hen ontvlieden, maar helaas, hij was machteloos en in zijn angst riep hij >0 God, verlos mij 1" En zie, daar was het hem, als of hij een stem hoorde, een vriendelijke stem, die veel op die van Dientje geleek en hem toefluisterde»Zoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eenig- geboren Zoon gegeven heeft, opdat een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 1