Koepok-Inenting. IHej. W. U. GKEVE i „le I SCHIE, r 34. „!IELPT ELIRNDER. I GORDIJNEN. :S. BEN8DICTDS, 2 IS, De Boter, Geidmche llamrolladc. een net Meisje, eeu Rurgei'dienstnieisje, Flinke Meid, Tiilaris 1C. J. BEICL Levemmeteriiii-Maatuliappij ROTTE II DAM, J. L. SMIDH. bij J. Van 'tHoff. van J. M. RASKE. DIENSTBODE, Burgerlijke Stand. Kerkelijke Berichten. ADVERTENTIEJ1 TE HUUU BROERSVELD gent MANTELS, fJ Piet I leinstraat G 803 GEVESTIGD HEEFT L Wed. L. A. BETH, j PRACHTIGE COLLICTIE. y Q Heeren- en JongenL p A kleedingstukken 0 ft Pi Kipstraat 24, q MUZIEKBOEKEN, KERKBOEKEN, STUBIEBOEKEN KANTOORBOEKEN. BANKETHAMMETJES. 1? T P ID T? 1\T J. B. S10RESBEBS. Eerste Afbetalingsmagazijn GEVRAAGD: LEES DJT. De vice-president der republiek van de Vereenigde Staten van Brazilie heeft een adres van verseheidene hoofdoificieren ont- vangen, waarin hem verzocht wordt. onver- wijld de verkiezing van een president der Republiek uit te schrijven. EGYPTE. Uit Cairo wordt van 6 dezer geseind De plechtigheid der overreiking van den firman «des Sultans aan den Khedive is uitgesteld, tengevolge eener dep&che van lord Salisbury. De Khedive riep de vertegenwoordigers der Mogendheden bijeen, en verzocht hun, offi- cieus werkzaam te zijn bij den Sultan, om het schiereiland Sinai te doen behooren tot het gebied van Egypte. De Daily News verneemt uit Cairo, dat de plechtige investituur van den Khedive onbepaald is uitgesteld, dat de Khedive noch de Engelsche agent een afschrift van de Firman ontvingen. Men gelooft bovendien, dat de Firman Egyptes grenzen wijzigt, o. a. door het schiereiland van Sinai daarvan uit te sluiten. Volgens de Times weigert de gezant van den Sultan om den Khedive den inhoud mede te deelen voor de investituur. De zaak maakt een slechten indrukmen ziet daarin een geheime manoeuvre van den Sultan. FRANKRIJK. De Regeering heeft den datum waarop de Kamer weer bijeen zal komen, vastgesteld op 9 dezer. Den J 7 Mei komt het Parle- ment weer bijeen. Het debat over de koloniale politiek be- looft warm en langdurig te worden. De Re geering vraagt een erediet van twee millioen voor een expeditie tegen den koning van Dahomey. Mgr. d' Hulst heeft verlof gevraagd de Regeering te mogen interpelleeren over de ongeregeldheden in de kerken. PERZIE. Uit Teheran wordt aan de Times geseind, dat de Perzische regeering en de Tabaks- monopolie-maatschappij overeengekomen zijn het monopolie af te schaffen. De regeering neemt de activa der maatschappij in Perzie over, behalve de contanten en de uitvoer- bare tabak binnen een tijdperk van vier maanden. Daarentegen betaalt Perzie aan de maatschappij millioen schadevergoe- ding, betaalbaar te Londen. GE BORE N: 30 Maart. Johanna Jacoba, dochter van J. H. A. Thomas en T. C. A. Sigling, Hoog- straat. Catharina Maria, dochter van P. L. van Amerom en M. J. Marks, Nieuw- sticht. Cornelia, dochter van A. van Waart en H. Rietveld, Adrianastraat. 1 .April. Clara Johanna Hendrika, dochter van N H. J. Koks en M. A. Weber. Boter- straat. 2. Adriana Wilhelmina, dochter van L van den Bout en K. A. Huijer, Hoofd- straat. Catharinus Jacobus, zoon van J. F. Nauman en J. J. van der Bil, Nieuw- straat. 3. Jacomina, dochter van W. Kooi- mans en C. Berrevoets, Nieuwe WestFran- kelandsche laan. Adrianus Theodorus, zoon van A. A. Trouwborst en D. Waardeloo, Dammelaan. Catharina Berdina, dochter van J. J. Duimel en D. van Kampen, Hootd- straat. 4. Maria, dochter van F. van Waardenburg en M. Klouser, Nieuwe West Frankelandsche laan. Liduina Antonia Theodora, dochter van A. J. de Kok en B. J. P. Maagdenberg, Gasstraat. Elisa beth Sara, dochter van H, Bras en J. M. Scheur- kogel, Singel. Jan, zoon van J. L. van der Hoek en M. Palte, Lange Achterweg. 5. Johannes Petrus Jacobus, zoon van J. H. We ber en M. C. van Ooijen, Korte Groenen- daal. 6. Wilhelmus Theodorus, zoon van W. Th. Hermans en C. Lourens, Lange Achterweg. Helena Antonia Huberta, dochter van M. Baeten en J. M. H. de Groot, Oostsingel. OVERLEDEN: 30 Maart. Bastiaan Krommenhoek, oud 40 dagen, Bleekerstraat. Hermanus Ar- noldus Thomas Brinkhaus, oud 26 jaar en 7 maanden, Proveniershuis. 31. Bastiaan van der Hoek, oud 8 maanden, Buitenhavenweg. Johanna Maria Timmerhaus, oud 56 jaar, echtgen. van P. Heinsbroek, Laurensstraat. 1 April. Alida Boer, oud 24 jaar en 5 maan den, Achtersingel. Apolonia Maria Liduina Roodenrijs, oud 1 jaar en 2 maanden, Noord- molenstraat. Een levenl. aangeg. dochter van M. Schneider en E. Kok, Dwarsstraat. 2. Catharina Maria Schade van Westrum, oud 64 jaar en 10 maanden, Lange Nieuw- straat. Angenieta Groenewege, oud 28 jaar en 9 maanden, Dwarsstraat. 3. Johanna van Woerkom, oud 3 maanden, Bubbermans- sticht. 4. Mietje Stigter, oud 68 jaar en 10 maanden, wed. van J. van der Hoeven, Lange Achterweg. Anna Cornelia Feijen, oud 20 jaar en 8 maanden, Visschersstraat. 5. Pieter van der Kooij, oud 10 dagen, Nieuwe West Frankelandsche laan. 6. Wil helmus Antonius Juffermans, oud 6 maan den, Korte Dam. Johanna Sophia Witten berg, oud 86 jaar, wed. G. Breukelman, Breed- straat. Catharina Maria van Oosten, oud 69 jaar en 9 maanden, wed. van P. van der Kamp, Singel. Hendrik Dirk van Katwijk, oud 1 maand, Broersveld. ONDERTROU WD 31 Maart. J. Stout en A. Lous. H. van Eijk en M. van Schijndel. GE H U W D: 7 April. Z. J. Ninaber van Eijben en A. van Vooren. -- N. van der Laan en A. van der Most. BEROEPENNaar Abbekerk en Lam- bertschaag, A. L. Th. van der Ven, (Herv.) cand. te Leiden. Naar Nieuw-Beierland, F. J. Ringeling, (Herv.) te Nederlangbroek. Naar Haaften, J. G. Bruining, (Herv.) te Schoonhoven. Naar Hensbroek, A. L. Th. van der Ven, (Herv.) cand. te Leiden. Naar Al- blasserdam, G. van Goor, (Ned. Geref.j te Bunschoten. Naar Est bij Tiel, W. H. Lief- tinck, (Herv.) cand. te Leiden. Naar Klaas- waal, C. Hartwigsen, (Herv.) te Oud-Beier- land. BEDANICT: Voor Genemuiden, door G. W. H. Esselink, (Chr. Geref.) te Shedrecht. Voor Gouderak, door B. van Meer, (Herv.) te Meteren (bij Geldermalsen). Voor Hellevoet- sluis, door 0. Los, (Chr. Geref.) te Oud- Vossemeer. Voor Oud-Beierland, door B. J. van Heijningen, (Herv.) te Kesteren. NED. GER. KERK. OOSTERKERK. Zondag voorm. 10 uur Ds. Boonstra. Zondag avond 5£ uur Ds. Boonstra. Zondag 50. Woensdag's middags 12 ure Huwelijksbe- vestiging. Vrijdag's avonds ure Ds. Boonstra. Voorbereiding. Onzen dank aan alien die bewijzen van deelneming betoonden met het overlijden van onzen onvergetelijken FRANCISCUS LEENDERT. D. KRABBENDAM Fz. J. M. KRABBENDAM, Schiedam, 8 April 1892. Een PAKHTJIS met Kantoor, hoek Schie en Ocievaarssteeg. Voorts WONINGEN in de Kortlandstraat en op de Noordvest. Een HEERENHUIS met DISTILLEERDERIJ, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 12—1 en 'sa. 58 uur. INGEENT met stof van het KALF zal er worden op Woensdag den 13 April, in den STADS-DOELEISI, 's namiddags van hall twee tot twee uur voor betalenden en van twee tot drie UUr voor onvermogenden. Broersvest 378, Ul Het kantoor yoor de Betaling van de Contribute is v e r- plaatst van het DE DIRECTIE. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van i Aug. 1881, No. 21, GEVESTIGD heeft tot haren voor Schiedam aangesteld IIeleniis»ti*a,at i 800, bij wien TARIEVEN te bekomen zijn en alle inlichtingen worden verstrekt, alsmede bij de Directeuren te Rotterdam. JAN TUINSTRA, 0. v. d. VEEN, Noordsingel, hoek Tollenstraat 110. beveelt zich aan voor het leveren en ma- ken van Ook geeft zij onderricht in het MAATKNIPPEN volgens de nieuwste Methode, telkens 3 les- uren a 75 cent per les. Tevens zijn alle patronen naar maat te verkrijgen. Ondergeteekende bericht zijne geachte stad- genooten hiermede dat hij zich aan de 5 nabij de Groene Laan, Belovende een nette en prompte bedie- ning, beveelt hij zich beleefd in ieders gunst aan. Hoogachtend UEd. dw. dn., ER WORDT GEVRAAGD een bekwaam De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het NAAIilN en WASSCHEN VAN Dwarsstraat, No. 610. SPOTGOEDROOP. g Waarschuwing. J, De ondergeteekende bericht dat hij A r- weder ruimschoots van eene prach- H tige Collectie m voorzien isvoor soliditeit wordt J -u ingestaan, aan het welbekende adres: over het stal van DAMMAN. Ondergeteekenden belasten zich gaarne met het binden van boeken voor particulieren, als SNfeE- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methodesolied en keurig werk. Gebr. Van Noortwijk, BOTERSTRAAT. steeds uitmuntende kwaliteit. Ontvangen fijne E N Dagelijks versche tA_Q, «A» iAjI Ja (IS. JN m te SCHIEDAM, Bizonder adres tot het verkrijgen van alle soorten Huisbenoodigdheden bij voorgeno- men huwelijken, op zeer gemakkelijke con dition. Vestigt in het bizonder de attentie op ziine SOLIDE Fornuizen en de nieuw model Rietstoelen. GORZE, over de IJskelder. Mevrouw Wed. A. J. VAN DE VEN, vraagt voor licht werk, beneden 15 jaar. 14 k 15 jaar oud. Te bevragen op werkdagen aan het Bureau van dit Blad. Wordt gevraagd tegen MEI een P. G., niet beneden de 20 jaar. Te bevragen op werkdagen aan het Bureau van dit Blad. Wordt zoo spocdig mogelijk gevraagd een P. G., die goed kan werken, en eene bur- gerpot koken. Te bevragen op werkdagen aan het Bureau van dit Blad. Tegen 1 Mei wordt gevraagd in een druk en groot gezin eene Zich te vervoegen op werkdagen aan het Bureau van dit Blad. Voor hoogen prijs te ltoop gevraagd zeer oude Schil- derijen. Wie er een lieeft, sehrijve onder letter !S, aan bet TVetlerl. Adver ten tie- bureau, Rokin 3, Amster dam, met opgave of het op liorit of doek is g-eschiiderd. Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg ROTTERDAM, Spreekuren te Schiedam: Woensdag van 9'Gll'/s uur 's morgens, Zaterdag van 5Vs7 uur 's avonds, bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat, E no 297. PlNSTER. NAAR DE UE OXBERLIVOE TE ALS P. G.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 3