Uit en voor het Binnenland. Een raadsel. de baan kon schuiven, maar dat heel de liberale partij dat alles slikte. De liberale partij is schuldig. Zeker. Maar bet meest, 0111 dat zij den moed schijnt te missen tegen den heer Tak op te komen. Zeer vele liberalen denkelijk wel de groote meerderheid zijn nog zeer warm voor een Legerwet a la Bergansius. Maar Tak is er tegen en heel de partij zwijgt. Ons is het steeds een raadsel geweest, dat de heer Tak een invloed in zijn partij kon verkrijgen als waarop weinigen voor hem konden bogen. Zonder, wat betreft zijn be- kwaamheden en werkkracht, in de verte ook vergeleken te kunnen worden met een T h or- becke, schijnt Tak toch de liberale partij bijna everizeer als Thorbecke onderdenpiak te kunnen houden. Zou men nu werkelijk meenen, dat Tak voor de partij zal kunnen zijn wat eenmaal Thorbecke er voor was De beer Tak is een bekwaam man, wordt of liever werd gezegd. Warmeer is dieJ>e- kwaamheid gebleken Toch zeker niet onder zijn eerste Ministerschap en nog veel min der gedurende de acht maanden, waarin hij thans Minister is. De militaire noodwet met haar »onbebol- pen vorm" en de financieele noodwet zijn toch zeker geen sclhtterende blijken van zijn wetgevend beleid En toch diezelfde man, die het woord van Prof. Opzoomer tot waarheid schijntrte zullen brengen (1) en die zich tot heden door weinig meer heeft onderscheiden dan door redevoeringen met gewrongen en niets zeggende zinnetjes en theatrale uitdrukkin- gen, diezelfde man werd^toch door de libe rale partij als den, formeerder van het nieuwe Kabinet begeerd en heersclit thans nog. op- permachtig. Er zijn vele raadselen in de politiek, maar dat fiere bladen als het Vaderland zich dat alles laten welgevallen, dat is nog het grootste raadsel, waarvoor een den- kend mensch ooit in de politiek gesteld is. (Boodschapper). (1) „Er ts geen kunst, die men bij ons minder verstaat dan de kunst van wetgeving." Schiedam, 15 April 1892. De Voorzitter van den Gemeenteraar van Sell) euiurr~bi effgt Jfj- eke. de ingezetenen lo. dat de op den 8n Maart 11. vd&tge- stelde lijsten der kiesbevoegden tot het kie- zen van Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciate Staten en van den Gemeenteraad, opgemaakt, in gevolge art. 6 der wet van den 4n Juli 1850 {Staatsblad no. 37), zooals zij is gewij- zigd bij het Vile additioneele artikel der grondwet, krachtens het bepaalde bij art. 31 dier wet zijn gesloten en op degemeen- te-secretarie ter inzage voor een ieder ne- dergelegd, en dat een exemplaar dier lijsten is aangeplakt aan het Raadhuis 2o. dat de lijsten der kiezers van de Tweede Kamer der Staten-Generaal der gemeen- ten Overschie, Schiebroek, Ke- thel, VlaardingenenVlaardiriger- Ambacht, alsmede die der Provinciale Staten van de gemeenten Overschie en K eth e 1, zijnde onderkiesdistricten van het hootdkiesdistrict Schiedam, mede ter inzage voor de belanghebbenden op de se- cretarie nederliggen. Voor de levering van 67.500 hectoliter gaskolen ten dienste der gemeente-gasfabriek is ingeschreven door de volgende firma's B. Hagedoorn Zn., Amsterdam, Mickley f0„6838 per HL, Holmside f 0.64s per HL, Burnhope f0.6192 per HL, W. Hoven Zn. Rotterdam, New-Pelton f0.63s per- HL, Duitsche gaskolen VanNievelt Co., Rotter dam, Alma f 0 583 per HL, A. Zellekens, Deltt, Hannibal f 0.596 per HL, Kampf Hollander, Ruhrort, F riedrich der Grosse f 0.623 per HL, J. F. Hensen Azn., Rotterdam, Matthias Stinnes f0.64 per HL. of f7.17 per 1000 Ko, Bingham, Utrecht, Wilhelmina Victoria f0.6584 per HL, Hengstenberg Ruhrort, Schlagel und Eisen f 0.71 per HL, E. Tubbink,Gelsenkirchen, Friedrich der Grosse 18.45 per 1000 Ko, Verkaufsverein, Bochum, General Blumenthal t 8.75 per 1000 Ko. Aan onzen vroegeren stadgenoot, den heer dr. Th van Buuren, te Soerabaja, is, voor den tijd van tien jaren, vergunning verleend tot den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electrische verlichting te Soerabaja. De heer S. Houtman, van Schiedam, is heden te 's-Gravenhage geslaagd voor de akte van onaerwijzer en voor de aanteekening voor de vrije en orde-oefeningen. Ook de hee- ren A. Timmermans, J. de Wit en J. Stout, alien van Schiedam, hebben met goed ge- volg het examen in de vrije of orde-oefe ningen afgelegd. Bij het examen in de vrije en orde-oefe- ningen, heden te Rotterdam gehouden, is geslaagd de heer J. van Schie, te Schiedam. Onder de leerlingen der Rotterdamsche ambachtsschool, die Woensdag bevorderd werden en wien getuigschriften werden uit- gereikt, behooren ook onze stadgenooten N. Ruseler (machinist-bankwerkerj, J. Tul- leners (meubelmaker), C. H. G. Hodes (huis- schilder) en J. F. W. Maartens (machinist- bankwerker), beide eerstgenoemden van de middelste naar de hoogste klasse en de beide laatsten van de laagste naar de middelste klasse. Dinsdag-nacht omstreeks twaalf ure had de tagrijn J. H. Sanders, wonende aan den Langen Achterweg, het ongeluk in de binnenka- mer zijner woning de brandende petroleum- lamp om te stooten, met het noodlottig ge- volg, dat het behangsel onmiddellijk vlam vatte. Bij de pogingen tot blussching door S. onmiddelijk aangewend, bekwam hij aan de beide hariden en het onderlijf hevige brandwon- den, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, die hem door den heer La Verge werd verleend. Maandag-namiddag passeerde onze haven het afgekeurde Engelsche oorlogsschip Excel lent bestemd om bij de firma Bas Zoon te Bolnes te worden gesloopt. Het vaartuig, dat door drie sleepbooten werd gesleept, was door de sleepboot Zuidholland, van de firma L. Snait Co., in 50 uren tijds van Plymouth den Nieuwen Waterweg binnengesleept. De bouw van het schip doet denken aan onze schepen uit den tijd van De Ruyter en direct opgebracht naar Rotterdam, doch daar het een te grooten diepgang heeft om ver- der te komen, zal het daar eenige dagen vertoeven, om beter getij af te wachten. Naar wij vernemen, is door den Uitgever H. A. M. R o e 1 a n t s Jr. te Amsterdam het recht van uitgave gekocht voor Neder- land, van de Gedenkschriften van Jacob Koton, de man die 25 jaren in Siherie in ballingschap heeft doorgebracht, wegens deelname aan den laatsten Poolschen opstand, en wien het na vele vruchtelooze pogingen gelukt is, uit die onherbeigzame oorden te ontvluchten. De bewerking van dit boek is door den heer Roelants aan zeer bekwame handen opgedragen, en wij twijfelen niet of dit interessante werk, dat door den Uitgever tegen zeer billy ken prijs zal verkrijgbaar worden gesteld, zal in Nederland duizenden koopers vinden. Tot jagermeester van H. M. de Koningin, voor de provincie Gelderland, te Apeldoorn, is benoemd de heer mr. Haersma de Witt, kantonrechter te Maarseveen. Door tusschenkomst van den Duitschen gezant te 's-Hage, is uit Berlijn mededeeling gevraagd der Nederlandsche volksliederen, met het oog op het aanstaande bezoek van HH. MM. de Koninginnen te Berlijn, om aan dat verzoek te voldoen, ;s aangewezeu de kapelmeester Zaagmans, van het 7e reg Maandag was het precies een jaar geleden, dat afgevaardigden van de liberale kiesver- eenigingen naar de algemeene vergadering van de Liberale Unie togen om daar, onder toejuiching en met geestdritt, een motie aan te nemen, waarbij een Legerwet als die van Bergansius als hoogst noodzakelijk werd ver- klaard voor 's Lands defensie. Een jaar is sinds verloopen. De mannen, die deze motie ontwierpen en goedkeurden, hebben de meerderheid in de Tweede Kamer hun geestverwanten zetelen aan de groene ta- fel, en een regeling van ons krijgswezen is voor drie jaren aan den kapstok van een noodwet gehangen. Het fraaiste daarvan is, dat noch de pers, noch de bekende Hoog- leeraren, noch de Liberale Unie zelfs tegen dat spelen met 's lands belangen is opgeko- men. Toch schijnen niet alle liberale zich in den toestand van werkeloosheid en beginselloosheid te huis te gevoelen. In het Vaderland althans wordt door een inzender, die als afgevaardigde de nu be- rucht gewordene motie hielp aannemen, de vergadering der Liberale Unie in herinnering gebracht en op tamelijk scherpen toon ge- klaagd over den treurigen toestand, waarin door de liberale partij 's lands defensie thans verkeert. En aan het slot schrijft de ver- bitterde inzender sDit alles te constateeren, komt bij het jaarfeest van het manifest der Liberale Unie niet ongepast voor. Wil de liberale-partij daarin een waarschuwing, of zelfs een be- dreiging zien, des te beter. Het is zeer zeker te verwachten, dat het leger zich een volgenden keer niet opnieuw in slaap zal laten wiegen door schoonklinkende manites- ten van de vertegenwoordigers der liberale partij, nu het tot de ervaring is gekomen, dat liberale Ministers dergelijke manifesten eenvoudig ignoreeren en liberale volksver- tegenwoordigers zich daarbij neerleggen. De Redactie van het Vaderland achtte »om licht verklaarbare redenen" bij dat schrijven eene kanteekening noodig. Nu dat spreekt. Of de Redactie voor de eer van haar partij echter niet beter had gedaan maar niets er aan toe te voegen, gelooven wij wel. Zij heeft nl. den moed o. m. het volgende te schrijven »De Liberale Unie is een bond van libe rale kiesvereemgingen. En nu is het onge- dat verschillend^kiesvereeni- gingW'zich niet voikomen rekensciiap gegeven hebben van de strekking van haar votum, waarop hiervoren is gedoeld. Seyffardt heeft zich voorstander van den persoonlijkeri dienst- plicht genoemd en dat is voor velen voldoende, daarmede, meenen zij, is het beginsel gered, tot meer achten zij de liberale partij als zoodanig niet gebonden." Scherper oordeel over de houding der liberale partij in een zaak, die »op het libe rale programe en voorname plaats" behoorde in te nernen, dan die hier door een harer organen wordt gev'eld, kan wel moeielijk door een ander blad geschreven worden. De libe rale partij stelt zich tevreden met woorden; d a d e n eischt zij niet. Daarop komt het oordeel van het Vaderland neer. Wij veroorlooven ons evenwel aan het Vaderland te vragen of dit vonnis wel in alle opzichten billijk is. Verdient de liberale partij wel inderdaad een zoo geduchte af- straffing Ons komt het voor, dat het Vader land zich of niet bewust is van de ware oorzaak of haar Liefst niet noemt. De schuld toch ligt o. i. in de eerste plaats bij dit Ministerie, en met name bij den Minis ter Tak. Deze is nu eenmaal tegen een hervorming, als welke door Bergansius ont- worpen en door het Leger werd toegejuicht. En de heer Tak schijnt zooveel invloed te hebben, dat hij niet alleen de Legerwet van land, nog niet tot Hem is gevlucht, als den Eenige, die redden kan en wil. O, buig u voor Hem neder, zondaar, die in den h.oogmoed des harteu meent u zelf te kunnen verlossen. Luister naar Zijn ernstige roepstem »Wendt u tot Mij, alle gij einden der aarde en wordt be- houden." Hoort Zijne vriendelijke ver- maning^komt herwaarts tot Mij, alle die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." Gij moet weten wat gij doen zult nu het nog de welaangenaame tijd is, de dag der zaligheid is, en de toe- gang open staat tot den troon der genade eer het te laat mocht zijn. Boer Hendriksen had stil en met aan- dacht toegeluisterd, en toen Dientje haren vader aanzag meende zij in zijne oogen te lezen, dat ook hij wist wat hij voor- taan doen zou. Dientje," zeide hij eenige dagen later, nadat hij eenige moderne werkjes van het boekenrek uit de Hui-kamer verwij- derd had, »ik heb den aannemergespro- ken voor wien Leendert werkt. Die man is zeer met hem ingenomen, prijst hem als een knap vlijtig en godsdienstig jong- mensch, zoodat hij gelooft, dat dejonge man wel vooruit zal komen. Het beste zou zijn als Leendert een meisje kreeg met geld, dan kon hij gewis goede zaken doen." Dientjes bleek gelaat werd met een hoog rood overtogen en hare donkere oogen richtten zich vragend naar haren vader. Wat bedoelde hij met die woorden »Ennu heb ik gedacht," vervolgde hij alsof hij niets merkte, »om u voor te stellen of het niet goed zou zijn hem in eene zaak te zetten en dat ik daartoe het geld gaf, opdat gij zamen Meer vermocht Hendriksen niet te zeggen. Dientje was hem om den hals gevlogen, en terwijl zij hem vurig kuste en tranen van vreugde schreide dankte zij hem, dat hij eindelijk zijne toestemming tot een huwelijk gegeven had. Van daar dan de drukte dieeropdien heerlijken voorjaarsmorgen op't Reijgers- hof heerschte. Een groene eerepoort stond voor het huis en al de deuren wa ren met groen en frissche jonge bloemen versierd. Geen wonder ook de bruide- gom werd verwacht, om zijne bruid te halen, tot spijt van Hannes en Frits Kantekoek, die nog altijd gehoopt had- den, dat hun geld zou zegepralen. Mijn verhaal is ten einde. Maar de weduwe Delver en hare kin- deren f O, die waren met vergeten. Er staat immers geschreven dat God een Man der weduwen en een Vader der weezen is. infanterie, door wiens tusschenkomst nu het »Wilhelmus" (oude en nieuwe zetting) en het sWien Neerlands bloed" voor alle mstrumen- ten gereed werden gemaakt. Aangaande de berichten, die nogdagelijk in de buitenlandsche pers en in navolging daarvan in Nederlandsche bladen voorkomen over reisplannen van de Koninginnen naar Duitschland en meer in't bijzonder naar Ber lijn, kunnen wij andermaal de juistheid daar van beslist tegenspreken. Omtrent een aanstaand bezoek, te Berlijn of te Potsdam te brengen, is tot dusver niets hoegenaamd bepaald en is dit zelfs nog onzeker. Mocht dit echter plaats hebben, dan zal nog moeten worden vastgesteld of het zal geschieden in dit voorjaar of in 't najaar, terwijl voor dit geval het bezoek zeker niet langer dan twee dagen zou duren. Dagblad v. Z.-H Onlangs werd gemeld, dat H. M. de Konin- gin-Regentes als begunstiger van de's Gra- venhaagsche Koepok- Vereeniging is opge- treden. De Haagsche kroniekschrijver van de N. Gron. Ct. kan nu er bij voegen, dat dit geschiedde naar aanleiding van de op H. M. de jonge Koningin beweikstelligde revaccinatie, en dat sedert ook het geheele personeel, aan het Paleis verbonden, de kunstbewerking heeft ondergaan. In den laatsten tijd wordt het Westland druk door koningin Wilhelmina bezocht, meestal vergezeld door haar moeder, de Ko- ningin-Regentes. De rijtoertjes worden meest gemaakt over Honselersdijk, Wateringen en Rijswijk, of over Naaldwijk 's-Gravezande en Monster. Met de meer en meer ontluikende bloem- hekken en vruchtboomen biedt het Westland verrukkelijke gezichten aan. Ook bezoeken de Koninginnen meermalen Stompwijk en den Leidschendam, om de vaartverbetering tusschen Rijn en Schie in oogenschouw te nemen. De secretaris der Koningin-Regentes jhr. S. M. S. de Ranitz, is Zaterdag naar Leeu- warden vertrokken, om met den commissaris der Koningin in Friesland eenige zaken te r'egelen, met betrekking tot het verblijf der beide Koninginnen in die provincie, in de maand Juni of Juli a.s. Nu verneemt ook het Vaderland, dat aan het aanvankelijk plan om de Tweede Ka mer nog in deze maand bijeen te roepen, hoofdzakelijk ter behandeling van het nieuwe Billitoncontract, geen gevolg zal worden ge geven. De voorloopige regeling, tusschen de Regeering en de Maatschappij getrofien, is van dien aard, dat eene zeer spoedma. besiisrvr.g ater canc nieuwe coucwssie noodzakelijk is, en daarom heeft de minis ter van kolonien verklaard, dat een afbre- ken van het Kamerreces voor deze aange- legenheid door hem niet wordt verlangd. Echter zal, meent het blad, de Kamer toch ,in het begin van Mei weder bijeen- komen. De heer H. Tindal, niet tevreden over de wijze, waarop de heer Tijdens de kwestie over de benoeming van een kommandant der grenadiers in de Tweede Kamer heeft be- sproken, heeft aari het bestuur der kiesver- eeniging Burgerplicht te Amsterdam gevraagd die kwestie in openbare vergadering nog- maals te mogen behandelen en wel zoo spoe- dig mogelijk. Naar wij vernemen, heeft H. M. de Ko- ningin-Regentes goedgevonden het 4e inter- nationale congres tegen het misbruik van alcoholboudende dranken, dat in September te 's-Gravenhage zal worden gehouden, onder Hare hooge bescherming te plaatsen. Aan den schippersknecht A. W. Hoekstra te Groningen is bij Koninklijk besluit van 15 Maart jl. een zilveren uurwerk met inscrip- tie toegekend ter belooning van zijne mensch- lievendheid bij gelegenheid der redding van de schipbreukelingen van het op den 9den December 11. in de haven van Antwerpen verongelukte Nederlandsche tjalkschip Maria Jantina. Aan de weduwe van den sergeant R. Elzer te Leeuwarden, die op 5 Februari door een noodlottig toeval bij eene oefening is dood- geschoten, is bij kon. besluit een pensioen ten laste van den staat toegekend, tot een bedrag van f 200 'sjaars. De Minister van Marine, de heer J. C. Jan- sen, herdacht eergisteren onder vele blijken van belangstelling, den dag zijner vijf-en- twintigjarige echtvereeniging. Sedert onze vorige opgave zijn weder nieuwe adressen om aansluiting bij de Mid- den-Europeesche tijdregeling te verkrijgen, aan de Regeering verzonden, en wel een vijfde, zesde en zevende adres uit 's-Graven hage, respectievelijk met 55, 370 en 98 handteekeningen, een tweede uit Deventer, met22 handteekeningen, alsmede een uit Mep- pel, Zierikzee, Voorburg en 's-Hertogen bosch. Daar het schouderen van het geweer, ten gevolge van het transformeeren tot repeteer- wapen, moeilijkheden oplevert, zal deze be.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 2