met rijwielvak. id. voor vijlwerk. Een bakker (halfwas). Een bakkersjongen. Een schoenmaker (halfwas). Een schoenma- kersjongen. Een smidsknecht. Een boerenknecht. Een kuiper (halfwas). Een gacfitter (halfwas). Een luijongen voor een windmolen. In een fabriek een jongen bekend met kleedennaaien. Een schippersjongen. Een loopjongen voor een manufactuurwinkel. Een jongen voor een moestuin. Een zakken- maker, (noodhulp), Meisjes voor de chocoladefabriek. Een keukenmeid. Een dienstbode voor meid alleen. Een dienstmeisje voor halve dagen. Een dagdienstbode. Aangeboden Arbeidskrachten. Timmeriieden. Drukkers. Winkel- bediende. Kantoorbediende. Distilla- teursknechts. Boerenknechts. Tuiniers* knecht. Koetsiers. Slagersknecht. Kistenmakers. Ververs. Een hout- koopersknecht. Een loodgieter. Personen voor iichte werkzaamheden. id. voor schrijfwerk. id. voor loopwerk. id. voor los work. Gelegenheid gezochtvoor jongens ter opleiding in smidsvak, kuipersvak, manufacturenvak, boekhandel en timmervak. Schoonmaaksters. Wasschen aan huis gevraagd. Een dienstmeisje voor halve en geheele dagen. Bij het te 's-Hage gehouden examen gymnastiek is o. m. geslaagd mej. J. J. E. Plooy. Onze stadgenoote mej. B. Stolk is, met ingang van t Dec. a. s., benoemd tot onder- wijzeres aan de R. K. Jongensschool te Vlaardingen. De kiesvereeniging nSchiedam" zal heden (Vrijdag)-avond in het Volkshais alhier eene vergadering houden, waarin voorstelien voor propaganda en reorganisatie aan de orde zullen worden gesteld. Door tusschenkomst van het gemeente- bestuur ontving gisteren de weduwe Munnik alhier bericht van het ministerie van kolomen, dat haar zoon Izaak Munnik in Atjeh is gesneuveld. Izaak Munnik is voor ruim 9 jaar naar Indie vertrokken en was blijkens een zijner laatste brieven ingedeeld bij de 1 comp. 14 bataljon inf. te Segli, waarbij hij als fuselier dienst deed. Hij bereikte den leeftijd van 30 jaar. Woensdagnacht zijn ten nadeele van J. Schulze, aan den Rotterdamschendijk, vijf kippen ontvreemd. De politic heeft een onderzoek ingesteld. Voor de rechtbank te Rotterdam stonden Dinsdag-middag terecht P. de B,, 31 jaar, los workman, To. J. G., 23 j., sjouwer, en W. F. P., 39 jaar, metselaar, alien te Schiedam, die in den nacht van 5 op 6 Juli 1903, na daartoe vooraf een atspraak gemaakt en het plan beraamd te hebben, uit de stearinekaarsenfabriek vApollo" heb ben weggenomen elf stukken metaal. De derde beklaagde had zich toegang verschaft door binnen te klimmen door een venster, waarvan een ruit gebroken was, en voor welke opening een metalen plaat be- vestigd was en die door hen verwijderd was geworden. Tegen P. de B. en Th, J. G. werd ge- eischt 9 maanden gevangenisstraf en tegen W. F. P. die (wat als verzwarende omstan- digheid gold) op de fabriek werkzaam was geweest, werd een jaar geeischt. Na behandeling dezer zaak stond terecht ter zake van heiing de 26-jarige koopman C. A. 0., wonende te Schiedam, die acht der stukken metaal, die hij wist doordief- stal, in elk geval door misdrijf, verkregen waren, van een hunner gekocht of uit winstbejag door hem verborgen waren. Tegen C. A. 0. werd geeischt 6 maanden gevangenisstraf. Mr. W. A. van Traa vroeg een meer cle- mente straf. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Dnsdag L. V., 21 jaar, glasblazer te Schiedam, wegens mishandeling tot 14 dagen gevan genisstraf A. F,, 48 jaar, vrachtrijder, te Schiedam, wegens beieediging van een ambtenaar, tot 3 dagen gevangenisstraf. Th. G. K,, 23 jaar, los werkman te Over- schie, wegens mishandeling van een ambte- naar en wederspannigheid tot 14 dagen gev,straf. C. R., 25 jaar los werkman te Overschie, wegens mishandeling tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Door J. Pons, wonende aan de Kleine Baan, is aangifte gedaan, dat in den afge- loopen nacht ten zjjnen nadeele uit een hok ontvreemd is een konijn. Althans heden-ochtend was het hok leeg en het bovenste deel er van verbrijzeld. Gisteren-avond 11 ure werd door P. Witkamp, wonende in het Groenenaal, aangiKe gedaan, dat even te voren, terwijl hij te bed lag en sliep, hij plotseling wakker schrikte doordat een groote steen door een ruit viol, waardoor behalve de ruit ook eenige voorwerpen vernield werden. Hij vermoedde, dat dit gedaan was door een kennis, die te voren bjj hero op bezoek was geweest en hem wilde laten schrikkeu. Heden herdenkt J. C. Kram, werkzaam aan de gemeentewerken alhier, den dag waarop hij voor 40 jaren als straatmaker in dienst der gemeente trad. Sedert eenigen tijd is Kram belast met het toezicht op de straatmakers. Kram heeft zich dezen tijd doen kennen als een hoogst bekwaam vakman, zich be- mind makend onder zijn kameraden en geacht door zijn superieuren. Deze ieestdag wordt "op verlangen van den jubilaris huiselijk gevierd, terwijl hij zijn kameraads e. a. op guile wijze ont- haalde. Gisteren-avond hield in het Vereenigings- gebouw aan den Goudschen weg te Rotterdam den heer P. S. Exler, apotheker aldaar, voor een eivolle zaal, de aange- kondigde lezing van »De Microscoop m dienst der Gezondheidsleer". Spreker wist de aanwezigen in een duidelijk uiteengezette rede, nog duidelijker gemaakt door de er bij vertoonde licht- beelden, de verschillende voedingsverval- schingen, lucht- en waterverontreiniging aan te toonen. Veel belangsteiling wekte ook de in de pauze te bezichtlgen vermenigvuldiging van bacterieen, terwijl de avond reeds ver Was gevorderd, toen men volaaan buiswaarts keerde. De gemeenteraad te Vlaardingen heeft besloten de. instructie van den gemeente- ontvanger te wijzigen overeenkomstig het voorstel van B. en W. Aangezien de vrees bestaat, dat de nieuwe haven niet op tijd klaar zal komen om de visscherijvloox ligplaats te kunnen geven, geen flnancieel offer behoeven te brengen. Immers het nemen van aandeelen in eene dergelijke vereeniging mag aangemerkt worden als eene soliede geldbelegging. Het voorl. bestuur heeft daarom besloten, verschillende stadgenooten te bezoeken, ten einde hun steun te vragen. Inmiddels blijft het zich voor inlichtingen aanbevelen. M. C. M. de Groot, voorz. N. Haven 157. H. J. Jansen L. Haven 19. P. Slavenburq, Schie 14. J. Stegman, N. Haven 13. Th, J. H.MouwENS,secr.penn./7oo£(sfr,71. Gemeenteraad. De agenda der in de Raadszitting op Dinsdag 27 dezer te behandelen onder- werpen, luidt als volgt Notulen. Mededeelingen. Benoeming van een vierden Directeur van het Handels-Entrepot. Aanbevolen wordt de heer J. M. van der Schalk Jr. Benoeming van een leeraar in de Engelsche taal aan het Gymnasium en in de Engelsche taal en letterkunde aan de Hoogere Bur- gerschool. Aanbevolen wordt mej, T. J. Swindells te Amsterdam. Benoeming van een onaerwijzeres aan school C (hoofd de heer C. Kerdel). De voordracht luidtmej. A. C. de Kok te Zevenhuizen, mej. C. A. M, Breugelmans te Rotterdam, E. J. Arends te Vlaardingen. Voorstel van B. en W, tot verhooging van jaarwedde van twee onderwijzers wegens dienstjaren op grond van de verordening. Voorstel van B. en W. tot at- en over- schrijving op en wijziging van de loopende begrooting. Voorstel van B. en W. tot af- en over- schrijving op de begrooting van de gas- fabriek en van de waterleiding. Voorstel van B. en W. in verband met de bouwaanvrage van N. van der Velden betrefleDde grond ten Noorden van den Rotterdamschen dijk. Voorstel van B. en W. in verband met een bouwaanvrage van F. van Herwaarden betreflende het perceel »Eendragt." Voorstel van B. en W. n opens beschikv king op een verzoek tot aankoop van grond aan de Groenelaan van M. Oranje. Voorstel van B. en W. tot aanvaarding onder bizondere dankbetuiging van een schenking van belangrijke handschriften en gedrukte werken op de geschiedenis van Schiedam betrekking hebbende van de famiiie Maas voor het archief. Voorstel van B. en W. tot vaststelling van het kohier no. 2 en no. 3 van de pi. directe belasting naar het inkomen dienst 1903/4. Behandeling van de begrooting voor het dienstjaar 1904. Volksbadhuis. In de week van 12—18 Oct. 1903 werden genomen 212 baden lste kl. 2de kl. kuipbaden 14 kuipbaden 23 regen 11 regen 113 school 37 kinder® a3et 14 De Arbeidsbeurs. (Opgaat 21 October 1903.) Gevraagde arbeidskrachten. Leerjongens voor het sigarenvak. id. voor de pakkamer van een sigarenfabriek, id. voor het rijwielvak. Personen bekend veel gezoruligd." „Juist vcfor zulke zondaars stierf Jezus," was het beslist© en duidelijk© antwoord der oude christin. „Toen de Heer Jezus aan het kruis genageld werd, toen werden met hem ook twee roovers en moordenaars gevonnist, die .Hem evenals de overige menschen bespotten en lasterden. Later echter erkende een van hen, ,welk een boos, sleclit mensch hij geweest was en welk een Heer die Jezus was, die daar naast hem hing. En nu wendde hij zich tot Hem met de bede, dat Hij toch zijner mocht gedenken, wanneer Hij in zijn rijk zou gekomen zijn. En "wat, denkt ge, dat de Heiland .hem geantwoord heeft? Hij zeide tot jiem: „Waarlijk, Ik zeg u: ,,He- den zult g ij met Mij in het Para- d ij s z ij n 1 Hij sprak hem, een dief, een roover, een pioordenaar, vrij van schuld en gaf hem een plaats Jiij zich in zijn heerlijkheid. Is dat niet wonderbaar? En zou zulk een Heiland niet bereid zijn ook u te vergeven en tot zich te nemen?" „Is Hij dan nog altijd dezelfde?" vxaag- de de gewonde, met begeerigen blik zijne leermeesteres aanziende. Deze liet gauw haar Bijbel halen en las met luide stem: „Jezus Christus js dezelfde gisteren en heden en tot in aJle eeuwigheid." Toen sloeg zij Johannes 3 16 op, en las de bekende heerlijke woorden: „Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een i e g e 1 ij k, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heb- be," en „Die tot Mij komt, zal Ik geens- zins uitwerpen" (Joh. 6 37.) Hare woor den aanknoopend aan dezen verzen, yer- maando zij den klaarblijkelijk ten doode toe gewonde, toch geen oogenhlik langer te aarzelen, maar het woord des Heeren aan te nemen en te komen z ooals h ij was. Bij hare woorden verdween langzamer- hand de uitdrukking van angst uit de trek- ken van den stervende. Tranen yulden zijne oogen, en toen zij eindigde, riep hij „0 Jezus, dierbare HeilandHier ben ik, een groote dief en een arme zondaar, en een yijand van U. Maar Gij zijt voor zondaars gestorvendus ook voor mij. 0, ik dank U, dierbare Heere Jezus; ik dank U .voor uwe groote liefde en goed- heid 1" Hij leefde slechts nog weinige uren. Maar onder de verschrikkelijke smarten die zijne wonden hem veroorzaakten, was hij gelukkig. Toen ging hij in vrede tot zijnen Heer, dien hij nog in de elfde ure had leeren kennen en liefhebben. Ja waar- lijk, hij was als een brand uit het vuur gerukt geworden. Op bizondere wijze had zich de grootte en de rijkdom der genade Gods aan hem geopenbaard. Hoe gelukkig en dankbaar de drie vtou- wen bij alle aandoening waren, kan men zich voorstelien. Niet alleen had de Heep haar in zijne genade voor een groot gevaar bewaard, maar zij hadden ook het middel mogen zijn den dief, die jhaar leven en eigendom bedreigde, op den weg des heils en der redding in Christus Jezus te bren gen. En wij willen van ganscher harte met haar uitroepen: 0 Heer, hoe wonder- lijk ,zijn uwe gedachten, hoe ,onnaspeurlijk uwe wegen 1 j is er besloten aan den mond der bestaande haven remraingswerken aan te brengen, waardoor in de groote behoefte aan lig plaats ten deele wordt voorzien. Bij het ontgraven der grond voor de fundeeringen van het nieuw te stichten gebouw ten behoeve der Polytechnische School aan de Westvest te Delft is gevon- den een kop van een vreemddier. Wegens den langen snuit en de beide rechtopwaarts stekende slachttanden, wordt vermoedt de kop afkomstig is van een Indisch varken. De tanden aan boven- en onderkaak zijn compleet en geheel gaaf. Men meldt aan den N. R, Ct. uit den Haag De heer A. Hoogenraad, reeder van de bom Heiiigerlee SCH 56, die, terwijl zij van de haringvisscherij komenae met 22 last haring, door een sleepboot in de haven te Vlaardingen werd gesleept, door het op- eens achteruit stoomen van een stoomboot van de maatschappij Vlaardingen in den boeg werd getroffen, vol water hep en zonk, zal, indien het tot geen minnelijke schikking komt, tegen de maatschappij van ae stoomboot een actie instellen tot schadever- goeding. De bom met lading was gisteren nog met gelicht. Vrijdom vau accijns. Her Staatsblad no. 265 be vat een Kon. besluit van den 2en Oct. 1903, tot wijziging van de bepalingen nopens den vrijdom van accijns op gedistiileerd, dat met houtgeest vermenga is. Het eenig artikel luidt Art. 7 van het Kon. besluit van 14 Sept 1872 (St. bl. no. 89) wordt gelezen als volgt »Voor de toepassing van den vrijdom volgens art. 1, litt. b, moet het gedistiileerd worden vermengd met zeven en eeD halven liter houtgeest op elken hectoliter gedistii leerd na herleiding tot de sterkte van honderd percent. De houtgeest moet zijn van een door Onzen minister van financien goedgekeurde samenstelling. De gemengde vloeistof wordt genoemd gemethyleerd gedistiileerd." Ongevallenwet. Bij Kon. besluit is nader bepaald, dat de waarde van een pand, dat een werkgever of eene naamlooze vennootsckap of veree niging aan ae Rijksverzekeringbank wenscbt te geven, of heeft gegeven, geschat wordt vijf ten honderd lager dan hun laagste koers, in de laatste vier weken genoteerd in de prijscourant der Vereeniging voor den Eflectenhandel te Amsterdam of in de prijscourant voor de successie. Indien een als pand aangeboden of gegeven fonds in de laatste vier weken met is genoteerd, of, indien het bestuur der Rijksverzekeringbank reden heeft om te vermoeden, dat bij volgend aanbod tot verkoop de koers lager zou zijn dan de laagst genoteerde, is dat bestuur in het eerste geval verplicht, in het laatste geval bevoegd de waarde van dat fonds op kosten van den bewaargever, te doen schatten. De heer P. Zaphinou, bij Koninklijk be sluit van 4 Mei 1903 no. 55 benoemd tot consul der Nederlanden te Candia voor Kreta, is in die hoedamgheid door den heer Hoogen Commissans voor het eiland Kreta erkend. (Stct.) H. M. de Koningin-Moeder vertrok giste ren te ruim 4 uur per rijtuig naar Utrecht voor den trein van 5.10. Maandag 26 dezer vertrekt Hare Majestoit van Friearichshafen naar Obermars bij Meran om aldaar een verblijf van ongeveer drie weken te maken. Met de Italiaansche regeering is een regeling getroffen, waardoor de in Italie door Nederlanaers gedeponeerde tabrieks- en handelsmerken in China door de Itali aansche autoriteiten zullen worden be- schermd. Prov. Staten van Zuid-Holland. Voor de aanstaande vergadering der Staten zijn o. a. de volgende onderwerpen ter behandeling voorgesteld lo. Verzoek van B. en W, van Warmond om, ingeval een door de gemeente te voeren proces in zake het onderhoud van den Hee ren of Warmonder straatweg, ten nadeele der gemeente uitvait, subsidie in de kosten van het proces als in die van herstel en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1903 | | pagina 2