JAN TAB BATTUE, D. C. KOK, LAHErE EMi la. 18, O. KOK, Replatenrs, fetters, Barometers. Effecten en Coupons. Kerkelijke Bericbten. Grereformeerde Kerk. Burgerlijke Stand. Marktberichten. VERFWAREIM. KANTOOR Horloges, Pendules, •onderhoud van den weg met voorstel van Ged. Staten om, evenals van Rijkswege is gesehied, te kenr.en te geven, dat er geen termen voor subsidie zijn. 2o. Plan van geldleening ten einde aan het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te 's-Gravenhage f 150.000 ter leen te kunnen vertrekken, volgens aangegane overeenkomst. 3o. Voorstel om een subsidie van f 400 te verleesen in de kosten ad f7500 van de restauratie der geschilderde kerkramen te Oudshoorn. 4o. Voorstel om aan de Ned. Herv. Ge- meente te Brielle een provinciaal subsidie van ten hoogste 115000 toe te kennen in de kosten van de restauratie der groote of St. Catharinakerk aldaar. De 19-jarige matroos De Bruin, te Scheveningen teruggekeerd, heeft een ijselijk talereel opgebangen van de uit- gestane ellende voor Terschelling, waar de Sch. I, door storm overvallen, werd uiteen- geslagen. Hij zeif werd op een kluifhoofd, waaraan hij zich had vastgeklampt, en nadat de 13-jarige scheepsjongen, dien h(j op de schouders had, van hem was afgerukt en onder hartverscheurend gejammer was VerdronkeD, door de reddingsboot gered. Op de schuit had men alles gedaan, om de aandacht te trekken, en toen alle flambouwen verbruikt waren, had men al wat maar eenigszins los hout en houten voorwerpen waren, aangestoken. Maar de reddingsboot kon niet snel ge- noeg naderen, en de laatste toevlucht voor alien was de mast, tot ook deze brak en een prooi der golven werd. De namen van de visschers die bij het vergaan van de bom SGH I Clara Johanna zijn omgekomen, zijn als volgt Teunes Piugge, schipper, 25 jaar C. Kulk, 49 jaar W. Taal, 33 jaar. deze laat een vrouw en zeven kinderen naTe den Heyden. 30 jaar M. v. d. Toorn, 16 jaar alle ScheveningersJ, van Duivenbode, 57 jaar, van Harderwijk W. Cadee, 20 jaar Hagenaar de overgeblevene. Gijs Bruin, is 21 jaar. Niet alleen aan den buitenkant, ook aan de bmnenmuren van het nieuwe Beursgebouw te Amsterdam beginnen zich ook hier en daar scheuren te vertoonen, een tweetal b. v, in de Effectenbeurs. Een ervan loopt door den muur, welke de Effectenbeurs van de teletoonafdeeling scheidt, en wel van den bovenkant van dien muur tot op een paar meter afstand van den grond. Een andere splijt den muur boven de openbare afdeeling der Effectenbeurs, nagenoeg van de zoldering af. De scheuren gaan niet door de voegen van het metseiwerk, doch hebben de steenen overal gebroken. De Vereeniging van werkgevers op Scheepvaartgebied, te Amsterdam (bestuur L. P. D. Op ten Neort, E. Heldring, C. M. van Rijn en J. K. Hunnel), heeft zicb per manifest gericht tot de bootwerkers in de haven van Amsterdam, zij heeft gemeend weiklieden in de gelegenheid te moeten stellen uit dun midden eene vertegenwoor diging te kiezen, die bij haar de belangen der werklieden zal kunnen voorstaan en met haar zoowel deze belangen als de gemeen- schappeljjke belangen van werkgevers en werklieden zal kunnen bespreken. In eene eergisteren te Amsterdam gehou- den vergadering van commissarissen der naamlooze vennootschap Amstelhoek, werd besloten een gedeelte van het personeel met ingang van gisteren weder het werk te doen hervatten. A s. Woensdag zal in een vergadering van aandeelhonders worden be sloten, de onderneming alsdan niet voort te zetten. De correspondent van het Hbl. te Borne schrijft Van hier kan ik in verband met de kwestie van onlangs nog melden, dat de wevers voor het poetsen, schuren en schrapen der touwen tegenwoordig f 0.30 ontvangen vroeger kreeg men niets maar dan behoefde men alleen maar te poetsen. Die wevers, voor wie er aanstonds nog geen werk was, hebben zoolang ander werk gekregen, terwijl de arbeid ook voor de spoelmeisjes, van wie er onlangs nog enkelen wegens gebrek aan werk naar huis moesten gaan, nader geregeld is en zal worden. De bazen en de enkele arbeiders, die doorgewerkt hadden, hebben onlangs bij gelegenheid van dekermis een extra belooning ontvangen de bazen ten bedrage van t 5, de anderen ten bedrage van f 3. Te Nijmegen vergadert Zaterdag a.s. de commissie van deskundigen. benoemd door de Rijnoeverstaten, ten einde de centrale commissie voor de Rijnvaart voor te lichten ten opzichte van de te ontwerpen voor- schriften voor de bepaling van het grootst aantal passagiers op Rijnstoombooten toe te laten. Als afgevaardigden voor Nederland zijn benoemd de heeren jhr. C. E. Dittlinger, Rijnvaartinspecteur te Nijmegen, W. H. M. de Gelder, ingenieur te Kinderdijk, en Jan Lets, directeur der Ned.Stoosnboot Reederij te Kinderdijk. De commissie komt Zondag naar Rotter dam en zal waarschijnlijk Maandag a. s. aldaar vergaderen. Men schrijft uit Helder aan het Volk. De marine-matrozen welke deelnamen aan de kiesrechtbetooging te Rotterdam zijn gestraft met 14 dagen proovoost en overplaatsing. GEMENGDE BERICHTEN. Geboeid is glsteren-ochtend van Tilburg naar Breda getransporteerdv. d. H., die Zondag een geweerschot op A, heeft gelost, v. d. W., die van N. een gevaarlijken mes- steek in den buik toebracht. De toestand van v. N. is nog bedenkelijk. Een milicien, pas een paar dagen in-dienst. komt op straat een overste tegen, doch passeert dezen zonder hem het miiitair saluut te brengen. De overste houdt hem staande en zegt: »Zeg eens man, waarom groet je me met De milicien, een goedhartig boertje, ziet den overste aan en antwoord »Wel men goeie mensch zol ik ouw groeten ik he geen kennis aan oe." Historisch. In de 2de van Swindenstraat te Amster dam is gister-avond plotseling een gezin in rouw gedompeld. Op de 2de etage van 't huis No. 64 in die straat woont de weduwe Balke met vier kinderen, waarvan het oudste, een jongen van ruim 15 jaar, bakkersleerling is, het tweede, een jongen van 13 jaar, die bij een oom leerdeschilderen. De beide jongens kregen gister a von a een kleine ruzie en toen nam de oudste, Ko, een schaar op en wierp die zijnen jongere broer, Cornelus genaamd, naar 't hoofd, met het ongelukkige gevolg dat een seherpe punt van de schaar de hals-slag- ader trof. Groote ontsteitenis in 't gezin. De buurman van drie hoog kwam op het geval toeloopen en wilde den gewonden knaap naar het Burgerziekenhuis brengen, doch onderweg bezweek de arme jongen al aan bloedverlies. die hunne maatschappelijke positie trach- ten te verbeteren zonder den minstengees- telijken achtergrond te hebben? Ja, waar van in het reglenaent zelfs niet mag worden gerept Laten wij beginnen de eerste vraag te beantwoorden en wel aan de hand van Gods Woord. D© welbekende bede uit het Onze Vader, „Geef ons heden ons dage- lijks brood," is al bewijs genoeg dat wij alle dagelijksche behoeften van den Heere moeten Verwachten zooals ook de 125ste vraag en antwoord van onzen Heidelberg- schen Catechismus ons duidelijk leeren en Psalm 37 zegt ons „Wentel uwen weg op den Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken," als ook Psalm 55 „Werpt uwe zorg op den Heere, ,Hij zal u onder- houden;" en in het N. T. onderwijst ons do Heiland zelf als wij Matth. 6 maar op- slaan, welke onderwijzing Hij besluit met: „Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden." Deze en vele an dere plaatsen uit den Bijbel leeren ons dan ook g e e n e heutraliteit, maar Hem dienen ook in onzen arbeid. Nu gaat het toch niet aan, voor dengene die zulks belijdt, dat samenwerking wordt gezocht met diegenen die daarvan niets willen weten, die daarvan n e u t r a a 1 zijn 1 Maar ook op politiek gebied wordt ons zoo vaak gezegd, je moet je godsdienst maar thuis laten, die is daarbij niet noodig. Zou Gods Woord ons dat ook leeren? In Spr. 8 15 en 16 lezen wij „Door Mij regeeren de koningen en stellen de vor- sten gerechtigheid, door Mij heerschen de heerschers en de prinsen, alle rechters der aarde." Dus ons land heeft eene Koningin- ne bij de gratie Gods. Nu zegt datzelfdo book ons „Als er geene wijze raadslagen zijn, vervalt het volkmaar de behoudenis is in de veelheid der raadslieden." Daar wij nu w'eten dat wijshead eene gave Gods is en wij Zijne gaven tot Zijne eere moeten aanvvenden is dat van zelf de beste regee- ring, die bestaat uit mannen welke voor alles Gods Woord tot grondslag hebben. Dus geen neutraliteitl Wat moeten wij daar nu aan doen. Wij moeten niet alleen met woorden maar ook met daden toonen dat de eere Gods in alles, voor ons het hoogste is. Om de kennis daarvan te verbreiden in eigen kring zoowel als daar buiten is de „A. R. P. C. Groen van Prinsterer" opgericht; steunt dan deze G. Denk am de vergadering die Donderdag a.s. gehouden wordt in het lokaal Patri- monium. Zie de advertentie in dit nummer. Het door de Argus opgevischte en te Zierikzee binnengebrachte lijk blijkt tezijn dat van den vijftienjangen Marinus de Nooyer, een der bij den jangsten storm omgekomen Arnemuidensche visschers. De moeder, die bjj die zeeramp ook haren vader en haren echtgenoot verloren heeft, wier lijken evenwel tot heden toe nog niet zijn gevonden, heeft in het lijk op de Argus haar zoon herkend. Ingezonden A.R.P. C. „GtR0EN V AN PRINSTERER' Neutraliteit. Onpartijdig kan hij alleen zijn, die partij kiest. (Groen van Prinsterer.) Wanneer men het woord neutraal hoort gebruiken bij zekere zaak zooals ,,neutrale school" of „neutrale vakorganisatie" of ook „neutrale vereeniging," dan wordt daar- onder verstaan eene zaak die geen bepaalde partijzaak is^ jioch op godsdienstig, noch op staatkundig, noch op maatschappelijk gebied. Dan wordt alleen het gemeenschap- pelijk belang bedoelt, en door die omschrij- ving van het woord neutraal worden er ook nog vaak menschen toe gebracht zich bij zulke vereenigingen aan te sluiten die toch den bijbel als Gods Woord erkennen en hen leert dat godsdienst niet alleen „privaat zaak" moet zijn, maar dat de eere Gods op elk terrain des levens moet worden betracht. Laten we daarom eene zwakke poging wagen om dezulken van hunne niet goede plaats af te brengen. In alles wat er gedaan wordt, moeten wij godsdienstig zijn; d. w. z. God dienen, Hem erkennen, Hem de eere geven die Hem toekomt. Maar, wordt gevraagd, hoe kan ik nu in mijn werk godsdienstig zijn; of, kan ik niet met vakgenooten mij vereenigen BEROEPEN: Te Mensingaweer, J. Hulshof, (Herv.) te Borne. Te Oisterwjjk, A. A. Vermeer, (Herv.) cand., te Zwolle. Te Colijnsplaat, Van Esveld, (Herv.) te Opijnen c. a. Te Harlingen, A. C. Schade, van Westrum, (Evang. Luth.) te Me demblik. Door het kiescoilege der Herv. kerk zijn de volgeDde drietallen gemaakt voor de vacaturen-ds. de Wilde en ds. Schrijver. lste drietal. Dr. H. Visscher te Ouderkerk a/d. IJselJ. L. Pierson te Hengelo E. B. Couvee te Enter. 2de drietal, M. Jongebreur te Jaarsveld J. H. Ruisch van Dugteren te Ritthem N. de Jong te Uithuizermeeden. Predikbeurten van 25 Oct. 1903. Oosterkerk. Zondag voorm. 10 uur Ds. Goslinga. Zondag avond 5^ uur Ds. Ringnalda. Catechismus, Zondag 44. Plantagekerk. Zondag voorm. 10 uur Ds. Ringnalda. Zondag avond 5 uur Ds. Goslinga. Catechismus, Zondag 44. Donderdag voorm. 11£ uur Ds. Goslinga. Huwelijksbevestiging. jf Mededeelingen. GEBOREN: 16 Oct. Maria Catharina, dochter van G. W. Btjteiihoorn en C. van Steenoven, Kreupelstraat. Catharina, dochter van A. J. Baliijns en C. van Munster, Bakkers- straat. 17. Anna Maria Liduina, dochter van A. J. Ciazing en M. Verbruggen, Broersvest. Johannes Jacobus, zoon van C. J. Schouteu en E. C. de Vries, Broersveid. Adriaatitje, dochter van A. Verhoev en G. van der Ent, Berendinastraat. 18. Maria Jacoba, dochter van J. P. Brussaard en P. van der Klooster, Aan boord. 20. Gerarda Johanna, dochter van J. G. de Koning en F. van den Berg, Broersvest. Petrus Johannes, zoon van Th. Rehermann en M. Bots, Singelkerkstraat. Jacomijn Heintje, dochter van J. G. Malkus en J. Kipmulder, Tuinstraat. 22. Cornelia Gerarda, dochter van H. Piooij en G. Pistoor, Kreupelstraat. OVERLEDEN: 17 Oct. Lena Catharina Sjngels, oud 42 jaar en 6 maanden, echtgenoot van Richard Hendrik Willem Harcksen, Lange Achter- weg„ Jan Dirk van Drer.t, oud 4 maan den, Singei. 18. Cornelia Pieternella Kalkhoven, oud 11 weken, Bakkersnaven. Marinus, van der Toorn, oud 41 jaar, Lange Achterweg. 19. Johannes Cornells, Bijl oud 3 weken Villastraat. Maarten Sonne- veld, oud 64 jaar en 1 maand, Hoofdstraat. 20. Hendrica Hendrix, oud 98 jaar en 8 maanden, wed. van Joannis van der Ree, Nieuwe Haven. Cornelia Gordina Ververs, oud 8 dagen, Dwarsstraat. 23. Berdina Hendrica Tesink, oud 3 weken, Het Hoi. ONDERTROU WD: 22 Oct. A. F. Wessels, oud 39 jaar, en N. J. W. Weesie, oud 38 iaar. J. H. Scheffers, oud 43 jaar, en N. Looijenga, oud 35 jaar. GEHUW D: 21 Oct. G. F. van Piaterink, oud 31 jaar, en J. E. Kies, oud 30 jaar. 22. J, Wij- tema, oud 32 jaar, en L. E. Versteeg, oud 25 jaar. Roods: 1723 Oct. zonder handel. Gerst:1723 Oct. zonder handel. Moutwijn: 17—23 Oct. f 10.50. Jenever: 17—23 Oct. f 14 50. Spoeling 17—23 Oct. f 1.80. ADVEKTENTIEN. De Heer en Mevrouw D. NOTEBOOM Vermaas, geven bij dezen kennis van de geboorte eener DOCHTER. Batavia, 22 October 1903. Broersvest 93. Goedkoopste Adres voor Eerste kwaliteit Goud- en Zilverwerken. Solide adres voor Reparation. Broersveld. MAGAZIJNvan VENSTERGLAS. MAT-, GERIBT-, CANELE-, M0U3SELIN-, BRUT-, MELK-, GEKLEURD- en SPIEGELGLAS. GLAZEN DAKPANNEN en DEURPLATEN. bij de Koemarkt. Algemeen ASSURANTIE- en HYPOTHEEKK ANTOOIt. DOOR DE Schiedam, Oct. 1903. Door 's Heeren goedheid, mocht de Jonged. Ver. ,,Onze verwaciiting is van den Heere," den 2isten Oct. j.l. haar zestiende jaarfeest vieren, in het lokaal Patrimonium. Ds. Ringnalda opende de vergadering door te doen zingen Ps i03 l,daarna las hij den honderd derden Psalm en ging toen voor in 't gebed. Daarop sprak hij een kort woord naar aanleiding van de woorden uit JVk l en wenschte de Ver s Heeren zegen op liaren arbeid toe. Uit het verslag der Seer, dat daarna volgde, bleek dat de Ver. bloeit. Er waren door de leden 175 sluks kleederen vervaardiyd, en ook waren er nog enkele giften in geld aan deze Geief. Inrich- tingen geschonken. Er was ook dat jaar weder saaragewerkt met de Zuster-Ver: „Een ding is noodig," zoodat beide Ver. 324 stuks goederen aan de armen der gemeente uit bad kunnen dee- len terwijl 51 stuks naar het Geuzengesticht te Brielle werden gezonden. Nu bracht eene der afgevaardigden van de Zuster Ver. een kort verslag uit, over de toestand hunner Ver., en uiite verder de beste wenschen voor den bloei der feestvierende Vereeniging. Als nu rolgden voordrachten, simensp.aked en zang- stukjes elkander op, zoodat het eene zeer aange- name avond was. Br. Ouierling v. d Bos sprak ook nog en kele woorden en daarna Ds. Goslinga, die ook de vergadering, nadat Ps 72 II gezongen was met dankzegging sloot. Het Bestuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1903 | | pagina 3