Spanningen in de van Marumstraat hoog opgelopen Voetbalsters in Oost zoeken medespeelsters 1 1 Echte buurt ROA-woning Woonbonnen Drugspand Goed woonklimaat 7 Oost Reporter jaargang 1 nummer 1 Hoewel er het afgelopen jaar veel is gebouwd, zal Schiedam ook in 1996 worden uitgebreid met de nodige bouwwerken. Zo wordt momenteel druk gebouwd aan de Marconiweg. Daar komt een woonzorgcomplex. Een uniek project waarbij ouderen in de gelegenheid worden gesteld zelfstandig te blijven wonen. Zo kunnen zij gebruik maken van de diensten van bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een huisarts. Deze mensen werken namelijk enkele uren per week in het complex. In de volgende uitgave van de Oost Reporter doen wij uitvoerig verslag van dit project. Onduidelijkheid veelal oorzaak voor ontevredenheid over eigen buurt Door: Erik Vellinga Ontevredenheid over de woonomgeving is een veelvoorkomend verschijnsel. Niet alleen in Schiedam-Oost, maar in alle steden en dorpen. Het heeft vele oorzaken en oplossingen. Het grootste probleem is echter het onderkennen van de verschillende achterliggende oorzaken. In de praktijk blijkt vaak dat een aantal zaken onterecht overbelicht worden. Door de verwarring worden schijnbare oorzaken of tegenstel- lingen als aanstichter gezien van het overheersende gevoel van ontevredenheid. Door deze schijnoorzaken aan te pakken kunnen spanningen in een buurt of straat onnodig oplopen. En daar is uiteraard niemand bij gebaat. De meisjesafdeling van voetbalclub PPSC komt net een paar leden tekort om met een compleet juniorenteam aan de elftallen-competitie te kunnen deelnemen. Noodgedwongen spelen ze nu in een zeventallen-afdeling en zijn ingedeeid bij jongens. Op dit moment telt het juniorenteam negen speelsters in de leeftijd van 11-13 jaar. Drie daarvan wonen in Oost en die hebben we op de foto gezet. Het zijn Mirte Abas, Esther Mulder en Nadia Rengifo. Er is overigens ook een meisjespupillenteam met acht speelsters in de leeftijd van 9-10 jaar. Bij PPSC trainen de meisjes op dinsdag van 17.00-18.00 uur op het kunstgrasveld en op zaterdag spele'n ze hun wedstrijden. Het clubgebouw staat in het Beatrixpark (Sportpark Thurlede). Naast voetbal worden er van tijd tot tijd andere leuke dingen georganiseerd. Zo waren de meisjes, samen met de andere junioren op de laatste zaterdag van het jaar in Bowling Musis Sacrum, een traditie bij deze gezellige vereniging. Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Rob Wark, Edisonstraat 18, 3112LV Schiedam, tel:4623689. De voetbalsterren van Oost: Mirte, Esther en Nadia Ook in Schiedam-Oost doen zich zulke situaties voor. Recentelijk nog in de Van Marumstraat. Daar zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat enkele bewoners de deur voorgoed achter zich hebben dicht- getrokken. Het waren niet toevallig Turkse bewoners die zijn "weggepest". Als belangrijkste reden voor deze actie wordt het grote aantal buitenlanders in de wijk genoemd. En de idee dat zij een voorkeurs- behandeling krijgen vergeleken bij andere bewoners. Als men echter dieper op de ontevredenheid ingaat, blijken er andere zaken achter te zitten. Zo speelt onbekend- heid met de besluitvorming bij instanties en het functioneren van instanties een grote rol. Onduidelijkheid is de eigenlijke aanstichter van het kwaad. In de Van Marumstraat kent bijna iedereen elkaar. Het is nog een echte buurt. Een waar de mensen elkaar helpen. Daar is ook genoeg reden toe want een groot deel van de bewoners moet zien rond te komen van een uitkering. Datterwijl de huren jaarlijks fors stijgen en het onder houd steeds meer te wensen over laat. En dan steekt het als buitenlanders eerder een goedkope huur- woning krijgen toegewezen 'waar dan ook meteen een nieuw raam- kozijn in wordt gezet'. Schijn bedriegt echter want niet alle buitenlanders krijgen automatisch een goedkope huurwoning met een nieuw raamkozijn. In de weinige gevailen waarbij dit wel gebeurt is er sprake van een ROA-woning, zoals in de Van Marumstraat. Dit is een woning in het kader van de Regeling Opvang Asielzoekers. De bewoners zijn dus asiel- zoekers die na een strenge procedure zijn erkend als vluchteling. Het verzorgen van woonruimte voor deze vluchtelingen was echter tot 1 januari 1996 een taak van de Sociale DiensL De Sociale Dienst huurt een woning en zorgt ook voor het onderhoud. Het is dus zeker niet zo dat alle buitenlanders 'een compleet ingericht huis krijgen'. Als dit je als buurt- bewoner niet wordt verteld dan is het niet vreemd dat je een vertekend beeld van de situatie krijgt. lets dat nauw samenhangt met de samen- stelling en beleving van de buurt is de onduidelijkheid in het systeem van woning toewijzing. Het is heel frustrerend om elke week een woonbon in te leveren en er vervolgens nooit meer iets van te horen. Mensen weten daardoor niet waarom ze niet in aanmerking komen voor een woning. Terwijl men dat uiteraard graag wil weten. Iedereen die gereageerd heeft, vindt immers dat hij of zij in aan merking komt voor de woning. Het is daarom niet vreemd dat onduidelijkheid in het toekenningsbeleid kan leiden tot een afkeurende houding ten opzichte van de nieuwe bewoner. Andere zaken spelen ook een rol bij de ontevredenheid van bewoners in de Van Marumstraat. Zo is er overlast van een drugspand. Daarbij heerst er de niet onterechte angst voor het overwaaien van situaties zoals in Spangen. Dit wordt echter voorkomen door het vroegtijdig waarschuwen van de politie in geval van drugsoverlast. Belangrijk hierbij is dat de politie aan terugmelding doet. Zodoende weet iemand die iets meldt of er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Dit stimuleert mensen om vroegtijdig aan de bel te gaan hangen. Onzinnige en niets oplossende wegmepacties zoals in Spangen blijven de buurt op deze manier bespaard. Het gebrek aan terugmelding is echter een van de dingen waaruit blijkt dat de afstand tussen bewoners en politie als groot wordt ervaren. Er is weinig blauw op straat te zien. Als men al politie ziet, is het in de auto in de grotere straten. Een wijkagent is bij veel bewoners dan ook zeer welkom. Zijn aanwezigheid ver- groot het gevoel van veiligheid in de buurt. Duidelijkheid en inzicht in ontwikkelingen binnen de wijk of buurt zijn belangrijk voor een goed woonklimaat. Als er sprake is van ontevredenheid dan kan dit gemak- kelijker worden weggenomen. Het voorkomt dat er verbanden worden gelegd die helemaal niet ter zake hoeven te doen. Het biedt de mogelijkheid om de echte problemen aan te pakken en niet de ogen- schijnlijke problemen of tegenstrijdige belangen. Buurtbewoners hebben dezelfde belangen en die kunnen het beste gezamen- lijk nagestreefd worden. Alles weten over lijf rente? VSB Bank. Ook uw bank voor 'n zekere toekomst. VSB'BANK Daar kom je verder mee.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 7