Oost van Toen Wijkvereniging 'Het Singelkwartier' bestaat 65 Wijkvereniging Het Singelkwartier bestaat in oktober 65 jaar. Reden voor de Oost Reporter om eens in de geschiedenis van het verenigingsleven in Oost te duiken. Bijna iedereen in de wijk kan over Het Singelkwartier meepraten. De vereniging telt nog altijd een kleine 800 leden en kent vele activiteiten. Vroeger waren vooral de zomerkampen zeer populair. Tegenwoordig zijn er nog altijd dansavondjes, fietstochten en bijvoorbeeld een tombola. Rob Wark sloeg de kranten erop na en sprak met echtpaar de Goede en meneer Wolthuis, twee fanatieke leden die vanaf het begin af aan nauw betrokken zijn geweest bij de wijkvereniging. Colofon De Oost Reporter is een krant waar in u informatie vindt over de wijk Oost De Oost Reporter is een uhgave van de Stichting Wijkkrant Schiedam en verschijnt tien keer per jaar. De krant wordt in een oplage van 5.700 exemplaren huis-aan-huis verspreid in Schiedam-Oost. Redactie Ronald Jansen, Ronald Loch, Marina Monti, Bobby Scheepe, Erik Vellinga, Rob Wark, Hannah Wattfcl, Stefan Zwaneveld Eind redactie Nathalie Lans/ FreeLans Tekstschrijvers Vormgeving Jan Baars en Gerard Spruit Produktie Drukkerij De Zaak, te Rotterdam Ingezonden brieven en persberichten kunt u naar de redactie van de Oost Reporter sturen: Oost Reporter Franklinstraat 1 la 3112 SB Schiedam Tel.: 426 92 47 Fax: 273 01 54 De redactie heeft het recht brieven of stukken te veranderen, in te korten of niet te plaatsen. Ingezonden brieven worden uitsluitend geplaatst als ze duidelijk zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Bij plaatsing wordt echter alleen de naam vermeld. Anonieme brieven worden niet geplaatst. jaargang 1 nummer 8 Die eerste na-oorlogse periode was er een van ongekende organisatiedrift. In elke straat werd van alles en nog wal georganiseerd en er werden buurtverenigingen opgericht. HetNieuwe Stadsblad van 6 januari 1956 schrijft: 'Wij waren kort na de bevrijding uitermate rijk aan buurtverenigingen. Ze schoten als paddestoelen uit de grond en ze wedijverden met elkaar om de buurtgenoten. Die tijd ligt alweer tien jaar achter ons en de meeste verenigingen en clubs zijn allang weer van het toneel verdwenen Maar Het Singelkwartier, veel ouder, bleek allerminst een eendagsvlieg te zijn. Integendeel, deze instelling is vandaag de dag levenskrachtiger dan ooit. Het bestuur heeft talloze plannen, de geest is er goed, de financiele positie gezond, zonder nu direct florissant genoemd te kunnen worden. Wolthuis, in 1947 secretaris geworden, heeft die periode zelf meegemaakt. Hij kan het zich nog makkelijk voor de geest halen: 'Op een gegeven moment hebben wij al die clubs een brief geschreven en de mensen uitgenodigd voor een gesprek over samenwer- king. Het is toen allemaal een stuk overzich- telijker geworden. Ook met de Schiedamse Gemeenschap en de Vereniging Nationale Feest-en Gedenkdagen hebben we heel plezierig samengewerkt." Belangenbehartiging De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het Oosten van Schiedam in het algemeen en dat van hare bewoners in het bijzonder te behartigenstaat als doelstelling in de statuten van de vereniging omschreven. Je hoeft er niet eens lid van te zijn. Oud-secretaris Wolthuis heeft vele brieven geschreven om voor de wijk op te komen. Niet zonder resultaat, zo blijkt uit een op- somming in De Rotterdammer van juli 1956. 'Verscheidene straten werden ondermeer onder invloed van Het Singelkwartier verbeterd De Boerhaavelaan werd verbreed, het Stationsplein verfraaid en bij het pomp- station aan de Rotterdamsedijk werd een opgang gemaakt, iets waarvan nu nog honderden stadgenoten profiteren. Voor de kinderen werden speelplaatsen aangelegd op het Van 't Hoffplein en Edisonplein. Verzoekschriften aan de RET hadden o.m. tot gevolg dat de busverbindingen van het oosten naar de andere stadsdelen en Rotterdam werden verbeterd. De gemeentebibliotheek richtte een filiaal in aan de Lorentzlaan. Zie vervolg pag. 6 2 Oost Reporter Het zomerkamp in Loon op Zand 1977 Door: Rob Wark „Als we na zo'n week op zaterdag om een uur of zes weer terug in Schiedam waren, ging ik bijna meteen naar bed en kwam er pas zondag heel laat weer uit Ik was helemaal afgeserveerd. Nee, vakantie kan je het niet noemen, maar ik had het voor geen goud willen missen!" Aan het woord is mevrouw de Goede en het gaat over het jaarlijkse zomerkamp van Het Singelkwartier voor de jeugd uit Schiedam-Oost Ze is bij elkaar 24 keer meegeweest, weet dus waar ze over praat. Haar man was er ook altijd bij. Hij diept een stapel kranten- knipsels uit een kast op. Alle Schiedamse kranten schreven erover. Ome Henk „Ik stond een keer, kort na een zomerkamp, bij de groentenboer. Voor mij staan een vrouw en een jong meisje. Die vrouw bestelt andijvie. Toen ze de winkel uitliepen zei het meisje: „Dag Ome Henk". Zegt die vrouw: „Oh, u bent Ome Henk". En toen kwam het verhaal. Sinds de vakantieweek at het kind haar de oren van het hoofd, terwijl ze daarvoor niets lustte. "Dat is de schuld van Ome Henk", had ze tegen haar moeder gezegd. De Goede vertelt hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. „De moeder had op het in- schrijfformulier geschreven dat haar dochter alleen maar appelmoes at omdat ze niets De kinderen werden met muziek uitgeleide gedaan anders lustte. Dat was een uitdaging voor me. Ze werd naast mij aan tafel gezet. De eerste groente in die week was andijvie. Als ik de andijvie op m'n bord heb trek ik een vies gezicht en kijk haar aan. Ik zeg dat ik niet weet hoe dat smaakt en vraag haar of zij het voor mij wil proeven. Ze neemt een lepel andijvie, proeft en slikt door". „Lekker", zegt ze, „proef zelf ook maar"! Verleden tijd Het Vrije Volk publiceerde in 1979 een uitge- breid verhaal met de kop 'In het kamp zijn we oom een tante' ter gelegenheid van het dertigste zomerkamp van Het Singelkwartier. Die zomerkampen zijn intussen verleden tijd, maar mooie herinneringen voor de heer en mevrouw de Goede. Wat voor heel veel kinderen uit Oost een jaarlijks hoogtepunt was, is er niet meer. De laatste keer zal 1983 of 1984 zijn geweest. Van de vele aktiviteiten van Het Singelkwartier" hoorden de zomerkampen tot de belangrijkste in het 65-jarige bestaan van de vereniging, daar- over zijn de heer en mevrouw de Goede het roerend eens. De heer J. Wolthuis, die ook bij het gesprek is gekomen, bevestigt het. Maar hij wil daarmee niets ten nadele van het belang van vele andere activiteiten zeggen. Geschiedenis De eerste jaren kende de vereniging wat "ups en downs" door interne strubbelingen. Er waren diverse bestuurscrises, wat zelfs een keer gepaard ging met halvering van het ledental. Maar in de tweede helfit van de dertiger jaren kwam de vereniging in rustiger vaarwater. In 1936 is Teerds in het bestuur gekomen. Die bracht een zekere stabiliteit in. Hij is later Wildeboer als voor- zitter opgevolgd. 'In het oosten van de stad verrezen vele woningen en deze trokken nieuwe bewoners van zeer verschillende kanten. In het moeizame proces om in deze verscheiden- heid meer eenheid te brengen, heeft de vereniging Het Singelkwartier een belang- rijke rol gespeeld Het heeft banden geslagen en samenwerking geschapen en dusdoende bereikt, dat men zich ging thuis voelen in de nieuwe omgeving.Deze woorden schreef mr. J.W. Peek, de toenmalige burgemeester van Schiedam, in het programmaboekje van de feestavond bij het 25-jarig bestaan in 1966. De Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog was reden voor het bestuur om zich van verenigingsactiviteiten te onthouden. In 1945 zijn de activiteiten hervat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 2