Oost van toen: echo van het verleden Buurtpost Fultonstraat Het verhaal achter de Laurens Costerstraat m 1 1 TO J A TABOR M. J TEXTIEL - MODE De speciaalzaak voor a! uw lingerie 1 HIGHWAY 1 Oost Reporter jaargang 2 nummer2 Door Chrit Wilshaus Een besneeuwde Lange Haven. De intocht van de Goedheiligman in de Brandersstad. Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden van filmbeelden, die te zien zijn op de video 'Echo uit het verledenDeze band, waarop de bewogen historie van Schiedam tot leven komt, werd samengesteld door Henk Kiela. Tot nu toe verschenen van zijn hand een groot aantal fotoboeken over de stad aan de Schie. Het begon allemaal in 1984 met 'Weerzien met Oud-Schiedam', waarin de lezer aan de hand van oude ansichtkaarten en (groeps)foto's meegenomen werd door de stad. Het vorig jaar verschenen Schiedam- Centrum, was het negende boek dat Kiela produceerde. En nu is daar dan ook een videoband aan toegevoegd. Het is niet allemaal Schiedam-Oost wat de klok staat, maar zeker ook voor Oosterlingen interessant om te zien hoe het dagelijks leven in de stad zich vroeger voltrok.De oude bewe- gende beelden tonen onder meer al lang niet meer bestaande straatjes en hofjes in de binnenstad, filmbeelden van de feestelijk- heden bij het 700-jarig bestaan van Schiedam, en diverse opnamen van de gedeeltelijk aan de Lange Haven opgenomen film Nosferatu. Speciaal voor deze rolprent liet bioloog en schrijver Maarten't Hart in de historische kern van de stad tweeduizend ratten los. De video begint met een aantal stilstaande beelden uit het verleden, die overgaan in het bewegende heden. Goed te zien is hoe de stad op een groot aantal plekken drastisch van uiterlijk veranderd is. Vervolgens komen - en dat is misschien wel het aardigste aan deze band - diverse fragmenten van oude zwart/wit films aan bod, opgenomen door amateurs. Kiela hoopt dat er op zolders nog meer 8mm materiaal ligt opgeborgen waarmee hij een tweede band kan samenstellen. Belangstellenden kunnen de band - speelduur een dikke 50 minuten - uitsluitend telefonisch bestellen bij de uitgeverij De Drie Glazen, telefoonnummer: 010 - 474 65 10. De band kost 49,95. Bewoner steken opnieuw de handen uit de mouwen «TAnAN>EULT0N De Buurtpost Fultonstraat met het terrein waar de opknapactiviteiten plaats vinden. Door Hans Krul Waarom zijn straten vaak naar personen of gebeurtenissen vernoemd? En welke persoon of gebeurtenis schuilt er eigenlijk achter zo n naam? Soms is de achhtergrondduidelijk, bij het bordje 'Rembrandtstraatbijvoorbeeld denkt iedereen aan de befaamde schilder. De Oost reporter brengt u verhalen die achter het naambordje schuilen. Vandaag lopen we door de Laurens Costerstraat De gemeenteraad van Schiedam gaf op 18 -11-1919 de Laurens Costerstraat haar naam. Aanvankelijk was dit een doodlo- pend straatje dat uitkwam in een aantal weilanden. In 1979 kreeg het achterliggende hoije een eigen bestaan als Laurens Coster- hof. Dit gedeelte van de straat - inclusief het hofje - werd in 1987 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Laurens Janszoon Coster Wanneer Laurens Janszoon Coster precies leefde, is nooit helemaal opgehelderd. Jaar- tallen die genoemd worden zijn: 1370 - 1439; 1385 - 1440 en 1436 - 1483. Zeker is dat meerdere mannen met de namen Laurens Janszoon het ambt van koster van de Grote Kerk te Haarlem hebben uitgeoefend. Boekdrukkunst Laurens Coster woonde in Haarlem. Van hem wordt gezegd dat hij de kunst van het drukken van boeken met losse - uit metaal gegoten letters - zou hebben uitgevonden, voor Gutenberg uit Mainz. Zekerheid is hier niet over te geven omdat de overleveringen daarin niet betrouwbaar zijn. Coster was handelaar in onder andere kaarsen, vet, olie en wijn, maar dat sluit niet uit dat hij ook boeken gedrukt kan hebben. In de vijftiende eeuw komen zulke en nog vreemd- soortiger combinaties van beroepen wel vaker voor. Legende Volgens de legende zou Coster omstreeks 1430 letters in hout hebben gesneden en in 1439 een "Donatus" - Latijnse spraakkunst - hebben gedrukt. Dit alles is tamelijk onwaar- schijnlijk, hetgeen niet wegneemt dat in Haarlem drie standbeelden van Coster te vinden zijn. De knecht van Coster - een zekere Jan - zou echter in de Kerstnacht van 1441 met al het materiaal via Amsterdam en Keulen naar Mainz gevlucht zijn, om daar belangrijke boeken te drukken. W etensch appelij k onderzoek De aanspraken van Coster als uitvinder van de boekdrukkunst, zijn wetenschappelijk zwak gefiindeerd, ondanks het nauwgezette onderzoek van Charles Ensched6 in zijn publikatie 'Technisch onderzoek naar de uitvinding van de boekdrukkunst' (1901) en 'L.J. Coster, de uitvinder van de boekdruk kunst (1904). Gutenberg (1397 -1468) Behalve Coster is er nog iemand aan wie de uitvinding van de boekdrukkunst wordt toegeschreven; een zekere Gutenberg uit Mainz, Duitsland. Hij wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van het drukken met losse letters. Hoewel er nog voor Gutenberg's uitvinding, noch die van Coster onomstotelijke bewijzen zijn, zijn de aanspra ken van Gutenberg beter gefiindeerd. Hij was van origine goudsmid en zoon van een muntmeester, en moet uit dien hoofde op de hoogte zijn geweest van de graveer- en giettechniek. Costeriana Drukwerken die aan Laurens Janszoon Coster worden toegeschreven heten Costeriana, en moeten gelden als bewijsstukken voor zijn uitvinderschap van de boekdrukkunst. Een lijst daarvan is samengesteld door J.H. Hessels in zijn werk 'Haarlem de geboortestad der boekdrukkunst, niet Mainz'(1888). De drukwerken van Coster bevinden zich voor een deel in het Frans Hals Museum in Haarlem. De vier blaadjes van het Abeceda- rium - een a-b-c-boekje waarmee kinderen vroeger leerde spellen en lezen - van Coster zijn in 1751 in de rug van een handschrift uit de 15e eeuw teruggevonden. De papieren bevatten behalve het alfabet, het Onze Vader, het Ave Maria, het Credo, het Ave Salus Mundi en enige andere korte gebeden in het Latijn. Bronnen: Biografisch woordenboek van Nederland; Zoek-licht encyclopedic vraagbaak voor Noord- en Zuid-Nederland; Van Schie, Dam en Schiedam, historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatie- aanduidingen, door W.P. Rook Op 19 februari staken de bewoners uit o.a. de Bellstraat, opnieuw de handen uit de mouwen. In het voorjaar van 1996 werd het terrein achter de woningen door de bewoners helemaal leeg geruimd en daarna is er, samen met de buurtcoordinator van de 'Buurtpost Fultonstraat", een plan ontwikkelt. Hierin is o.a. opgenomen het vemieuwen van alle schuttingen van de tuinen aan de Bellstraat. De Woningstichting Noordvest heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld waardoor bewo ners nu aan de slag kunnen om de nieuwe schuttingen te plaatsen. Hierdoor zullen zij in het vooijaar er weer zin in krijgen om ook de tuin op te knappen. Verder wordt de grond gelijk getrokken en wordt de bestrating aangepakt. Binnenkort zullen de eerste resultaten zichtbaar worden van de opknapbeurt die het terrein krijgt. Ook de andere wensen die in het plan zitten, zoals o.a.een speelterreintje voor de kleintjes en het plaatsen van een groot speel- element voor de wat oudere kinderen en het aanleggen van verlichting ophet terrein, zul len in een volgende fase aan de beurt komen. Compleet aanbiedingspakket: 25 x 1 uur Praktijk - en 10 theorielessen ind: Praktijk - en theorie-examen Totaal 1325,® I Info: Telnr. 4378078/06-52752354 Boerhaavelaan 75 3112 LD Schiedam tel. 4152672 GRILLROOM Uw bestelling v.a. f 20,-- binnen 30 min. gratis thuis bezorgd. (bezorgen doen we vanaf 16.00 uur) geen kwantiteit maar kwaliteit" OIO - 473 32 26 Colofon De Oost Reporter is een krant waar in u informatie vindt over de wijk Oost De Oost Reporter is een uitgave van de Stichting Wijkkrant Schiedam en verschijnt tien keer per jaar. De krant wordt in een oplage van 6.000 exem- plaren huis-aan-huis verspreid in Schiedam-Oost Redactie Susan Koster, Hans Krul, Ronald Loch, Marina Monte, Wim Pointier, Bobby Scheepe, Rob Wark, Hannah Wattel en Chrit Wilshaus. Eindredactie Chrit Wilshaus Vormgeving Jan Baars en Gerard Spruit Produktie Drukkerij De Zaak, te Rotterdam Ingezonden brieven en persberichten kunt u naar de redactie van de Oost Reporter sturen: Oost Reporter Franklinstraat 1 la 3112 SB Schiedam Tel.: 473 71 95 Fax: 473 48 85 E-mail adres: oostreporter@dsv.nl De redactie heeft het recht brieven of stukken te veranderen, in te korten of niet te plaatsen. Ingezonden brieven worden uitsluitend geplaatst als ze duidelijk zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Bij plaatsing wordt echter alleen de naam vermeld. Anonieme brieven worden niet geplaatst. BUU«TBEHEgTRAATe I I nmntrlaan GA L |STEAK HOUSE SHOARMA Oversohiesedwarsstraat 27

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 2