r mei officieel aan de slag Betrokkenheid van bewoners wordt groter" "Het werk ligt op straat" "Veiligheid en woonom- geving staan bovenaan jaargang 2 nummer 4 Oost Reporter 7 De coordinator van het wijk- en buurtbe- beer in Schiedam, Arno Mol, is er duidelijk over: "Ik verwacht veel van de wijkservice teams. Ik denk dat we nu de meest gehoor- de problemen, zoals asociaal gedrag en vuil op straat, beter kunnen aanpakken. Er wer- ken meer mensen, zichtbaar, op straat. Mijn verwachting is dat daardoor de betrokken heid van de bewoners bij het beheer van de straat groter zal worden. Dat zou een goede zaak zijn, want zo hier en daar mogen bewoners best wat meer verant- woordelijkheid voor hun straat nemen." Marc Lemmink, coordinator veiligheidsbe- leid bij de gemeente, vindt het belangrijk dat er meer toezicht is op straat: "Het aan- tal veiligheidsassistenten is nu nog beperkt: voor Oost en Nieuwland zijn er elk zes. Ik hoop dat we dat aantal in de toekomst kun nen uitbreiden. Mogelijk kunnen ze dan ook 's avonds worden ingezet." Volgens Piet Jongbloed, coordinator voor de wijkserviceteams van de ONS Milieu, ligt het werk van de onderhoudsmensen letter- lijk op straat. "Schoonhouden van de wijk is mede de taak van de onderhoudsmedewer- kers. Maar dan bedoel ik schoonhouden in de breedste zin. Dus ook het schilderen van een paaltje, graffiti verwijderen van muren. In feite alles waar men zich aan stoort.De medewerkers van de onderhoudsploeg heb ben de afgelopen weken uitgebreid kennis gemaakt met alle facetten van de reiniging. Jongbloed is in zijn sas met zijn mensen: "Ze zijn allemaal gewend om met hun han- den te werken. Dat vind ik belangrijk." Nu er een wijkserviceteam is verwacht Jongbloed ook iets van de bewoners. "Waar het eenmaal schoon is, moet het ook schoon blijven. Bewoners moeten de wijk zelfook netjes houden." Burgemeester Scheeres is duidelijk: "Bij alle contacten met bewoners in de wijken blijkt steeds weer dat de woonomgeving en vei ligheid de belangrijkste zaken zijn. Mensen willen graag dat de straat er netjes uitziet. Geen hondenpoep, geen zwerfvuil. En min der overlast, meer toezicht op straat. Met de wijkserviceteams spelen we in op de vraag van de bewoners."Scheeres ziet nog een ander belangrijk aspect van de wijkser viceteams: De onderhoudsmedewerkers en de veiligheidsassistenten zijn mensen die een tijd niet gewerkt hebben. Ze kunnen dankzij deze banen weer aan de slag. Werkgelegenheid is een belangrijk, zowel voor de mensen zelfals voor de samenle- ving." Dinsdag 27 mei 16.00 uur: opening wijkservicepunt Franklinstraat 11a Het wijkservicepunt wordt dinsdag 27 mei ojficieel in gebruik genomen. Vanaf dat moment gaan de wijk serviceteams aan de slag. Dit belangrijke moment laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. De opening van de wijkservicepunt aan de Franklinstraat 11a vindt om 16.00 uur plaats. Het belooft een feestelijke gebeurtenis te worden. Alle bewoners worden van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen. Geen wonderen Het wijkserviceteam bestaat uit een groep enthousiaste en bekwame mensen. Ze zijn uit- gekozen op hun inzet voor de wijk en op hun capaciteiten. Ze zullen dus zeker goed en belangrijk werk doen. Tegelijkertijd moeten we er geen wonderen van verwachten. Oost is een grote wijk waar heel wat te doen valt voor het wijkserviceteam. Ze kunnen niet in een paar maanden tijd de hele wijk een complete face-lift geven. Wijkbeheeroverleg 'bepaalt' wat ser- viceteam doet In grote lijnen bepaalt het wijkbeheeroverleg wat het serviceteam doet. Het wijkbeheeroverleg vergadert eens per maand in het nieuwe gebouw van de bewonersver- eniging aan de Boerhaavelaan 79. In het wijkbeheeroverleg overleggen bewoners, bewo- nersvereniging en vertegen- woordigers van gemeente, ONS Milieu, politie en andere instellingen die in de wijk actief zijn over zaken die in de wijk spelen. In deze vergade- ring wordt in grote lijnen afge- sproken waar het serviceteam zijn aandacht op richt. Nieuwe banen dankzij wijkserviceteams Het wijkserviceteam biedt voorlopig twaalf mensen een volledige baan. De wijkservice teams nemen geen taken over van de ONS, gemeente of poli tie. Die blijven evenveel wer- ken in de wijk. De wijkservice teams zorgen daarmee voor extra werkgelegenheid. De gemeente en de regering vin- den werkgelegenheid belang rijk. Het rijk heeft dan ook geld beschikbaar gesteld voor deze banen. De gemeente heeft er samen met ONS Milieu en politie voor gezorgd dat deze mensen in Oost aan de slag kunnen gaan. Keetwagen gaf de aanzet Het wijkserviceteam is onder andere een gevolg van het keetwagen-project van een paar jaar geleden in Oost. De keetwagen reed toen door de wijk, en bewoners konden hun mening geven over hun buurt. Veel mensen bleken zich te ergeren aan allerlei kleine dingen: een scheef- liggende stoeptegel, graffiti op muren, vuil in de plantsoenen en dergelijke. Ook voelden mensen, vooral ouderen, zich soms niet veilig op straat. Door al die kleine zaken bij elkaar kunnen mensen zich onprettig (gaan) voelen in hun buurt. ONS Milieu, gemeente en politie hadden niet voldoende mensen om dit soort werkzaamhe- den altijd snel op te kunnen pakken. Gelukkig hebben zij nu in Oost het wijkserviceteam op kunnen richten. Het wijkserviceteam is dus een direct gevolg van het keetwagen-project. Wijkservicepunt: Franklinstraat 11a Met vragen over de wijkserviceteams kunt u terecht bij het wijkservicepunt, Franklinstraat 1 la. U kunt hier binnenlopen met vragen of opmerkingen over de wijkserviceteams. U kunt ook bellen. Het wijkservicepunt is in principe dagelijks geopend tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor zaken die het wijkserviceteam niet ver- zorgt, bijvoorbeeld het gewone onderhoud aan plantsoenen of het ophalen van huisvuil, moet u de betreffende instantie bellen. In deze geval- len de gemeente (tel. 2465555) en de ONS (tel 2621000). Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd het wijkservicepunt bellen of even bij het wijk servicepunt aanlopen. •.zicht en veiligheid. Z) Dit is een gezamenlijke publicatie van de gemeente Schiedam, de Politie en ONS-Schiedam. 9am maakt de er en stboner J Franklinstraat I 1 a, vroeger het gebouw van de bewonersvereniging, vanaf nu het onderkomen van het wijkserviceteam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 7