Grote Steden Beleid: kiezen of kniezen Fietswrakkenprobleem in Oost Werkzaamheden Stationsplein gestart Aleidaschool heeft eigen winkel Schiedamse Klussendienst in eigen onderkomen Rijp en groen Wijkplannen Onzichtbaar Het buitengebeuren Communicatie jaargang 2 nummer 7 Oost Reporter 7 Op de Gravin Aleidaschool kunnen leerlingen sinds enige tijd winkeltje spelen in een speciaal daarvoor ingericht lokaal aan de Oostsingel 9. Kinderen uit de middengroepen kunnen er afwisselend klant of caissiere spelen. Het idee voor de eigen winkel ontstond tijdens een rekenles waarbij het ging over wisselgeld. 'De zaakkon binnen korte tijd worden ingericht met een bonte verzameling van lege pakken, doosjes en blikjes. Van geestdriftige ouders ontving de school een gebruikte kassa en enkele rekenmachines. Tevens kwam iemand met een ouderwetse weegschaal aanzetten. Binnenkort zullen ook reclameposters ontworpen en gemaakt worden. Ook hier geldt het oude spreekwoord: 'Jong geleerd, oud gedaan' Donderdag 18 September om 16.00 uur was het dan zo ver: de Schiedamse Klussendienst opende haar deuren in een eigen pandje aan de Boerhaavelaan, teneinde mensen die woonachtig zijn in Schiedam en omgeving nog beter van dienst te kunnen zijn. De betere service moet onder andere tot stand gebracht worden door de (nog in te zetten) telefonische hulpdienst en de nieuwverworven faciliteit van een eigen werkplaats met diverse machinerieen ter plaatse. De feestelijke ingebruikneming geschiedde in tegenwoordigheid van de heer A. Wiegman (o.a. wethouder van financien en sociale zaken)en werd akte de presence gegeven door de heer T. Schoenmakers (raadslid voor Platform Schiedam) De Schiedamse Klussendienst is telefonisch bereikbaar onder tel.nr: 462 17 03. Bij geen gehoor evt. 06 5473 29 27. Adres: Boerhaavelaan 83 A, 3112 LE SCHIEDAM. De mensen van de klussendienst voor servicewinkel aan de Boerhaavelaan Foto Ed van der Linden Sinds de opening van het wijkservicepunt Oost zijn er diverse klachlen binnengekomen over de overlast van her en der in de wijk verspreide fietswrakken.In samenwerking met de ONS zal het wijkservicepunt vanaf week 43 starten met de registratie van d fietswrakken. De veiligheidsassistenten zullen de komende weken deze registraties verrichten. Naar aanleiding van de resultaten van deze registraties zal er tevens bekeken worden of er fietsen tussen zijn die van misdrijf afkomstig zijn, alsmede de justitiele stappen die mogelijk nog genomen dienen te worden t.a.v. fietswrakken die op slot staan. De bewoners in de straten waar de overlast aanzienlijk is, zullen over de definitieve datum van deze ophaalaktie, middels een schrijven op de hoogte worden gesteld. Door Rob Wark De gemeenteraad boog zich op 22 September in de aula van het Stedelijk Museum op de Hoogstraat over het concept-actieplan Grote Steden Beleid is een bundel met projectvoor- stellen die alles bij elkaar meer geld vragen dan beschikbaar is. Er zal dus gekozen moeten worden. Rob Wark bladerde het pak papier door en vroeg zich af wat er voor Oost tussen zit. Schiedam heeft problemen die kenmerkend zijn voor grote steden. Al in het begin van de tachtiger jaren vroeg het gemeentebestuur hier aandacht voor in de notitie "Grootstede- lijke crisisverschijnselen: ook in Schiedam". Meer dan tien jaar lobbywerk is er in gaan zitten om erkenning te krijgen in de vorm van extra geld. De bundel projectvoorstellen is een verza meling "rijp en groen", waarbij voor "rijp" moet worden gelezen dat het om voorstellen gaat die al heel wat jaren op de plank hebben gelegen en voor "groen" projecten die kenne- lijk voor de gelegenheid zijn geformuleerd en daardoor soms nog niet voldragen lijken te zijn. Ook onder de categorie "rijp" vallen overigens enkele voorstellen die voor de gelegenheid zijn afgestoft. In de jaarlijkse begrotingsvoorbereiding hebben die het telkens weer tegen andere zaken moeten afleggen en die zitten dan nu als het ware in de herkansing. Twee wijken worden in het conceptplan speciaal genoemd: Nieuwland en Oost. Hier- voor zijn wijkplannen gemaakt waarin meer in detail op de aanpak wordt ingegaan. Overigens moet niet in het actieplan zelf naar deze wijkplannen worden gezocht, maar in eerder gemaakte plannen, waarvan onderdelen nu in de bundel projectvoorstellen zijn opgenomen. Er reed een keetwagen door Oost en de bewoners konden daar op spreekuur terecht. De wijkbewoners hebben zich bepaald niet onbetuigd gelaten;hun actieve inbreng wordt nu beloond. De rondgang heeft genoeg stof opgeieverd voor een heleboel plannen. Daarvan is intussen al het nodige uitgevoerd, zodat veel van de zichtbare verpaupering al is opgeruimd. Het onlangs geopende wijk servicepunt en het van daaruit operende team moet de wijkbewoners ondersteunen om de wijk schoon, heel en veilig te houden. Zoals staatssecretaris Kohnstamm tijdens zijn werkbezoek aan Schiedam in december 1996 opmerkte is er meer nodig dan geld alleen om de omgeving op te knappen en schoon, heel en veilig te houden. De stads- vernieuwing, die overigens nog loopt, gaat vooral over de buitenkant: de straten en de huizen. Wat onvoldoende tot zijn recht kwam was de sociale kant. Die had opgepakt moeten worden in de jaren dat voor de sociale vernieuwing extra middelen binnenkwamen. De projecten die in dat kader zijn opgezet, zoals het onderwijs- achterstandsbeleid en "Gezonde wijken", Er reed een keetwagen door Oost wel Jig effecl en de bewoners konden daar op gehad hebben, maar spreekuur terecht. zi-'n nog niet in staat gebleken de achter- stand te verkleinen. In Oost moeten over een breed front extra inspan ningen worden geleverd en die moeten bovendien een hele tijd worden volgehouden. Pas op langere termijn zullen de resultaten ook in de statistieken herkenbaar worden. De reden voor extra aandacht voor de twee wijken is dat het beeld hier afwijkt van het stedelijke beeld. Het matige rapportcijfer voor Schiedam berust vooral op een con- centratie van problemen in deze wijken. Opleidingsniveau, werkloosheid, inkomens en uitkeringen, criminaliteit, waardering van de buurt en gevoelens van onveiligheid scoren in deze wijken ongunstig. Steden die zulke klemmende signalen af- geven kunnen niet langer genegeerd worden en dat moet nu toch eindelijk in Den Haag ook duidelijk gemaakt kunnen worden. Het was crisis, maar elke crisis is ook een kans! Er moest iets op worden gevonden om het passieve onbehagen om te zetten in actie. De lezers van de Oost Reporter zullen zich het project "Mijn buurt" herinneren. Toen voor de zomervakantie burgemeester Scheeres en wethouder Wiegman op de foto gingen met minister Dijkstal en staatssecre taris Kohnstamm was dat het startsein voor een communicatie-offensief. Dat offensief vindt nu zijn voortzetting in wijkbezoeken en thema-bijeenkomsten. Maar het zou verkeerd zijn dit offensief als afgerond te beschouwen wanneer de gemeenteraad straks zijn keuze heeft bepaald, want dan gaat het pas echt beginnen. Van elk project zal het waarom moeten worden uitgelegd en het belang ervan voor individuele bewoners en de wijk als geheel. Voor elk project zul len mensen gemobiliseerd moeten worden en aangemoedigd er actief aan deel te nemen. Ook voor de bewoners wordt het fctirruksrttiwamujf khieponjccten die in dat Eind September is gestart met het bouwrijp maken van het Stationsplein in Oost voor de bouw van het nieuwe metrostation Schiedam Centrum. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de bestrating, het verleggen van kabels en leidingen en het herbestraten. Er wordt voornamelijk gewerkt voor en aan de oostkant van de hoofdingang van NS Station Schiedam Rotterdam-West. De standplaatsen voor de treintaxi worden verplaatst naar de bocht langs het AMEC- gebouw. Aan de indeling van het busstation verandert nagenoeg niets. Met uitzondering van de (uitstap)halte naast de hoofdingang. Deze wordt begin oktober verplaatst naar de zuidkant van het bus- plein aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan. De werkzaamheden gaan naar verwachting circa 11 weken in beslag nemen. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de in de bewonersbrief aaangekondigde werkzaamheden aan kabels en leidingen aan de Overschieseweg enige tijd uitgesteld. Meer informatie over genoemde werk-zaamheden zijn te verkrijgen bij het Informatiepunt Beneluxlijn via 010-208 86 66 0/t er\ cfaf fa Oosf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 7