Buurt 15 in de schijnwerper jaargang 3 nummer Oost Reporter Spreekuur bij politie Met ingang van woensdag 25 febru- ari 1998 houdt hoofdagent R. van Egten weer een wijkspreekuur waar Oostbewo- ners met hun vragen, klachten en ideeen naartoe kunnen. De zaken die daar ter tafel komen worden ver- trouwelijk behandeld. Samen met de ploegbriga- dier, wijkagenten en/of veiligheids- assisten- ten van het Wijkservicepunt Oost wordtdan naar mogelijke oplossingen gezocht. Het politiespreekuur is elke woensdagmid- dag van 15.00 tot 16.00 uur in het Wijkservicepunt Oost, Franklinstraat 11a. Vanzelfsprekend kunnen meer dringende za ken via het alarmnummer 112 rechtstreeks aan de politie gemeld worden. Verbouwing Klanten en medewerkers van Apotheek Jan- sen aan de Van Swindensingel moeten zich tijdelijk behelpen in een noodapotheek, be- staande uit drie containers die voor het eigen pand zijn opgesteld. Door een ingrij- pende verbouwing wordt de wachtruimte in de ruim 25 jaar oude apotheek groter. Aan de nieuwe balie komt meer plaats voor een persoonlijk gesprek of informatie over geees- middelengebruik. Apotheker Mevrouw Wiegman en haar team doen er alles aan om de patienten in de noodapotheek zo goed mogelijk van dienst te zijn. Iedereen hoopt in het tweede deel van april in de verbouwde apotheek aan het werk te kunnen. Verkiezingen Stem ik wel of stem ik niet? Die vraag stelt iedereen zich wel eens als de politiek alleen maar met impopulaire maatregelen lijkt te komen of de partij van je keuze niet waa- maakt wat ze beloofd heeft. Maar juist in ons democratisch staatsbestel is het stemrecht een belangrijk RECHT. Alleen door te gaan stemmen kunnen we invloed uitoefenen op de politiek. Laat daarom uw stem niet verloren gaan bij de komende gemeentelijke en lan- delijke verkiezingen. Dierverzorging De Gemeentelijke Afdeling Groenvoorziening en Natuur organiseert in de voorjaarsvakan- tie (van 23 tot 27 februari) een cursus Dier verzorging in de Kinderboerderij in het Bea- trixpark. Op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur is de cursus speciaal voor kinderen. Ook voor de kinde- ren uit Oost een leuke bezigheid in de vakantie. Woensdag 25 februari van 13.30 tot 15.30 is de cursus voor volwassenen. Voor meer informatie belt u telefoon: 246 55 21. Verkeersveiligheid De Gemeente houdt vijf voorlichtingsavonden over de plannen om in de komende jaren de verkeersveiligheid in Schiedam sterk te ver- beteren. Voor Schiedam Oost gaat het onder andere over de Boerhaavelaan, Lorentz- laan, Prof.Kamerlingh Onneslaan, Stationsplein, de Broersvest en de Rotter- damsedijk. De informatieavond voor Oost en Centrum is op dinsdag 24 februari 1998 in het Proveniershuys, Overschiesestraat 3a, ^\3£3 ../aHr* aan van g 20.00 uur. In de Stadswinkel, Stad- serf 1, ligt het conceptplan ter inzage. Wilt u deze avond bezoeken, geef dat dan door aan de Heer Braam, telefoon 2465404, dit in verband met mogelijke drukte. Milieuparkjes Binnen afzienbare tijd raken we verlost van de onooglijke afvalbakken langs de straat. De gemeenteraad heeft namelijk besloten dat er in Schiedam ongeveer negentig 'mi lieuparkjes' komen met ondergrondse verzamelbakken voor GFT, glas, oud papier en textiel. Hoeveei van die 'parkjes' er in Oost komen is nog niet bekend. Wel is al bekend, dat voor de inzameling van huis- hou- delijk afval dat niet in de verzamelbakken hoort, in wijken met laag- bouwwoningen mini-containers geplaatst gaan worden en dat op andere plaatsen de plastic huisvuilzakken nog opgehaald wor den. De meerkosten van het inzamelen van huishoudelijk afval worden op de verbrui- kers verhaald. Per huishouden kan dit zo- rond f 25,00 per jaar extra gaan kosten. Kwakkelwinter De natuur is in de war. In november was het winterkoud en in januari voorjaarszacht. De bloembollen in de tuinen meenden dat het hoog tijd was om te gaan bloeien en staken hun prille blaadjes boven de grond waar ze prompt overvallen werden door de winterse kou in februari. De schrik slaat je om het hart, je ziet je vrolijke lentebloeiers al stuk vriezen. Geen zorg! Onze tuinman zegt dat de plantjes lichte vorst wel aankunnen. Gedurende de koude- periode stoppen ze simpelweg met groeien. Hoppetoren tegen vlakte Als u hem nog wilt zien moet u snel zijn. De sloop is begonnen. Verdieping voor verdieping. Ook een deel van de kap van de stationshal rond de toren wordt weggehaald. Naar ver- wachting is het kwarwei half april klaar. Vrouwendag Op 8 maart is het internationale vrouwendag onder het motto "Vrouwenpower". Er is een folder met uitgebreide dagindeling. Voor het diner inschrijven bij Het Gebouw, Broersveld 142, telefoon 473 45 45. Kosten f 17,50. Stichting Noordvest De stichting heeft een nieuw algemeen num mer: 20 40 700. Huurders kunnen bij hun kontaktpersoon zijn of haar doorkies- num mer opvragen. Om wachttijden te voor- komen werkt de stichting bij kantoorbezoek voortaan op afspraak. Op vrijdagmiddag is het kantoor gesloten. Rayonmanager voor Oost is C.E.van Staveren. Sport in de wijk De Dienst Sport en Recreatie bereidt samen met de vier basisscholen in Oost en de voet- balclubs HBSS en PPSC een voetbal-toernooi voor. Het is de bedoeling de wedstrijden voor de groepen zes, zeven en acht op drie achtereenvolgende woens- dag-middagen in mei tussen 14.00-16.00 uur af te werken. Wijkbewoners die willen helpen zijn welkom bij Rob Wark, Edison- straat 18, tel: 462 36 89. Chicken Farm wordt De Dijk Over enige tijd verandert Chicken Farm z'n iets te uitdagend bevonden naam in "De Dijk". Brouwerij Grolsch verandert over enige tijd de borden. Dezelfde eigenaar en zijn echt- genote ("From Russia with love") gaan met onverminderd enthousiasme door. Op oudejaarsdag kwam het spandoek "Schiedam Oost" een paar keer op RTL-5. Oost in het Land dus, in het programma "Vijf in het Land". Een groepje mensen stond om een knappe- rend vuur in een opengewerkte oliedrum. Op enkele stoelen er omheen zaten een paar dames. Met een van hen volgde een gesprek. Een felle schijnwerper zorgde voor de belichting. Tante Nel prees de gezelligheid in haar buurtje, maar sprak ook enige afkeurende woorden. Later die avond volgde de cameraploeg de kerstbomenjacht. Wat zocht RTL? Rob Wark probeert het nieuws en de achtergronden te begrijpen. Radio Rijnmond is het eerst. Die meldt dat jongelui in de Schiedamse Morsestraat twee politiewagens met stenen hebben bekogeld. Politievoorlichtster Laurie't Hart mag het voor de camera van TV Rijnmond uitleggen. De dagen na kerst staan, zoals elk jaar, in het teken van de kerstbomenjachten. En zo als al een paar jaar te doen gebruikelijk zijn er afspraken gemaakt tussen politie en ja- gers. Oost mag z'n fik in de Drebbelstraat en de bomen worden verzameld boven een paar garages aan de Morsestraat. Voor een beetje plezier zijn de bomen uit Oost alleen niet toereikend Dus wordt het jachtgebied uitgebreid. Het is een wedstrijd en daar horen spclregels bij. Hoewel de sportdeelname in Oost enigszins te wensen overlaat is deze tak van sport zeer populair. Sport? "Oorlog", zegt men ook wel, maar zonder de scherpe kantjes van het Grote Mensen werk. Of ge- woon een verzetje. In ieder geval een jaar- lijks terugkerend evenement. En niet alleen voor jongeren. Misverstand Een auto met aanhanger is naar de thuisha- ven aan de Morsestraat onderweg om te lossen. Mooie buit, maar een Rotterdamse surveillancewagen wil het transport tegen- houden. Defect achterlicht. Het stopteken wordt genegeerd (of niet.gezien). Achtervol- ging tot in de Morsestraat. Aldaar voelen de politiemensen zich wat ongemakkelijk te- midden van niet begrijpende omstanders. "Joh, ga boeven vangen", is de boodschap. En: "Laat ons". Dat advies slaan ze in de wind. Ze roepen de hulp in van collega's en die komen met Ioeiende sirene. Zoveel onbe- grip wordt beloond met stenen. Na overleg met het Schiedamse district trekl de politie zich taktisch terug. Er is iets fout gegaan in de communicatie. De Rotterdamse dienders wisten er niet van. Wat fout, wie fout? Tan te Nel uit de Morsestraat is de meest wijze. Zij wijst de jongens uit haar buurt voor het oog van de camera fijntjes terecht want, zegt ze: "Ik hou niet van geweld". En ze houdt het optreden van de politie voor wat het was. Deze vrouw verdient een onderscheiding. Het had nog een mooie discussie kunnen worden als het Groningse Oosterpark er niet met nog veel meer geweld overheen gekomen was. Vertier In de zomer is de straat de gemeenschap-pe- lijke huiskamer. Dan gaan de tafels en stoelen naar buiten en maken de koelkasten overuren voor het bier. En in de winter staan de stoelen buiten rond de open haard, een omgebouwde oliedrum. Voor oudejaarsavond rijdt een vrachtwagen een paar avonden door de wijk om overtollig meubilair op te halen. Voor de brandstapel. Toen Tante Nel nog in de jonge kinderen zat is ze gaan knokken voor een speelplaatsje in de buurt. Nu ze Oma is heeft ze het voor el- kaar. Haar doorzetten, maar ook dankzij de taktische hulp van Lisette van Berkel, part- time Godsgeschenk van de buurtpost aan de Fultonstraat. Buurtpost De vestiging van een buurtpost is zoiets als alarmfase 4 in sociale termen. De uit- keringsdichtheid springt er uit. Zoals vroeger veen- kolonieen na een communistische verkiezingszege in de watten werden gelegd, zo kreeg buurt 15 z'n eigen concierge na de eclatante successen van de Centrum De- mocraten. Pappen en nathouden. Maar het blijft de vraag of de mensen zich daarmee laten afkopen. Niet dat ze op rot- tigheid uit zijn, verre van dat, maar soms hebben ze gewoon behoefte aan een beetje aandacht. Willen ze ook wel eens serieus ge- nomen worden. Dat willen ze al zo lang. Sport in de wijk In de vroege jaren zeventig, toen Schiedam van buurgemeente Rotterdam een bedrag van 14 miljoen gulden had ontvangen als af- koopsom van een al te gunstig waterleverings -contract is een fonds welzijnsvoorzieningen ingesteld. Uit die pot is voor Oost, omdat die wijk zo onderbedeeld was met groen, sport- en speelvoorzieningen en genoeg sociale ach- testand, een sportzaal aan de Celsiusstraat en sportvelden aan de Parallelweg aangelegd. De situatie nu: de sportvelden zijn weg en de urentoedeling in sportzaal Oost is al ja ren onderwerp van twist omdat een sportvereni- ging uit de wijk, karatevereniging De Rijzen- de Zon, zich tekort gedaan voelt. Zij vinden dat basketbalvereniging Juventus, dat daar z'n thuisbasis heeft, wat zou moeten in- schikken. Juventus, de club waar ooit Roel Pieper speelde, de nieuwe man bij Philips en geboren en getogen Vlaardinger met de imponerende gestalte speelde er nog. Hij was er jeugdinternational en na afronding van zijn studie in Delft vertrok hij als prof-spe- ler naar Duitsland om daar een inter-nationa- le carriere te maken in de wereld van com puters en softwaretoepassingen. Maar dit terzijde. Naast Sportzaal Oost kwam er ook een buurtcentrumpje: Trefpunt Oost. Een ruimte, waarop de wijk recht had nadat eerder de oude Finse School, waarin ondermeer die functie was ondergebracht, door brand was verwoest.De situatie nu: Trefpunt is geen trefpunt meer. Dat is nu Kindercentrum De 1 riangel. Geen kwaad woord daarover. maar de gedwongen verhuizing van hun ontmoe- tingen naar de glimmende nieuwbouw van Kluphuis Oost is toch een paar straten te ver. Afspraak is afspraak Twee generaties terug was de werkloosheid al hoog en het inkomen dus Iaag daar in de buurt. Die voorzieningen waren een pleister op de wonde. Eens gegeven blijft gegeven. J och Mooi niet dus. Wat ze terugkregen waren nieuwkomers met vreemde gewoonten en daar waren ze niet zo van gediend. Waar- om moesten er zoveel bij hun in de buurt worden gehuisvest? Konden ze niet ook in andere wijken terecht? Maar als het hun ei gen buren waren: kom niet aan die mensen. Zoiets als de Amsterdammers die in de oorlog op een muur kalkten: "Rot moffen, blijf met je rot poten van onze rot joden af!" Geen ty- pisch CD-publiek zou je zeggen. Politiek De scholen hier verkleurden het eerst. De politici die het ooit voor de buurt opnamen vertrokken een voor een uit de wijk. Schee- res heeft z'n kinderen er nog heel lang op school gehouden. Uit principe. Tot hij, bur- gemeester geworden, naar West vertrok. Andere politici zoals Posthoorn en Zijdeveld vertrokken nadat ze, met de stemmen uit Oost, raadslid en wethouder waren geworden. Oost als springplank voor een politieke car- riere. Na de laatste verkiezingen was Ge Brouwer nog raadslid uit Oost en serieus kandidaat voor het dagelijks bestuur, maar hij heeft het moeten afleggen. Zie vervolg op pagina 8 Oft eo dat M Oosf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1998 | | pagina 7