•A0. 1*789 ROTTERDAMSCHE 1 m N\ i'52 iJifU Saturciag fiOUR-ANT: den ky December. s E1s'° I 3§ii|o •^s U -?>/>& -% GROOT-UITTANJE. NEDERLANDEN- T wg-8seS?!S|2,|| 5 5 s - J sp "2 w r- ^.SS* I g £•3 20: gi- g 5i si 8^S-8sg.gS!6|f?| c C<2 'sN H 5 S&2 s 2 5 - t 3? h si 'o v*> ,G u 6> Hi *3 LONOEN den r,y December. Gisteren zyn er drie Ge- omnrttcerden van de Staten van Vlaanderen ia deze >j Stad aangekomtn met oogmerk om aller'lei foort van Krygsbehocftens te koopen'; waar uit ifl^n opmaakt, dat de Ncderianders volftrekt beftoten hebben bunne. Vpyheit met klle magt te vercledig.en cn zich nimmer wedtrom onder bet Juk der Keizerlyke Rearing te begaven. Onze Stcrrekun Jigen hebben den 1 dezer', etfn Vertchynfel wasrgenomen dat zeldfaam te zien iste wet'en, dat atle de Planeten zich binnen den tyd van iguren, hovend.-n Horizopt yertoobdeh en zeer duitllyk te zien war endewyl de dampkring ies'tyds zeer helder wasdes morgons bebben zy Mertarius Mars en Jupiter en des avonas VenusSaturnus en de lid an, waargenrnncn. De A&ien van de Bank zyn 182 en I half i 182; O.I. Comp. 174; Z. Z, Comp- Oude Anndito Nienwe gelhi.'ea de 3 per Cent gereduc. 77 en 3 vierde a 1 half dito (teconfol. 78 en t half b 1 vierde en de 4 per Cent vai 1780, 98 en 7 agtfte k 3 vierde. De Wisfe! op Amfterdarn is 38 en 6, en op zigt 38 en 2, Rotterdam 38 cn 8. Hamburgop 2 en I half ufo3$. AMSTERDAM den 17 December Sedert oftze vorige zyn in Textl binnengekomen P. T. Olbof van Santen en C. Bakker van Mogador; de Scbepen rer Reede van Texel en onder Ooster End leggen alien in goeden ftaat'. Over Engeland heeft men narigt, dat den 20 Oftober aan de Kaap de Goede Hoop gekomen was een Anierikaasch S£hip, •dewelke onder d'e Kaapfche Wal gezien had een Fluitfcirpdat men dagt. te zyn het Schip RH^NOORT, Kaptein C. Tromp voor de Kamer Zeetand van BataVia repatrierende 00k was den 28 September in Baa'-Fals gekomen het O. I. Comp Schip DE DRAAK, Kaptein If. tie Boervan deze Kamer; hetzelve lag den 5 October gereed om zyn reis tia Eatavia te vcrvolgen. Den 7 December was in het O. N. Oosten van de Cingcls IB goeden ftaat zeilende C. C- Vulphius van hier na St. Eu- ftatius moetende; genoemde Kaptein meld, dat een quart myl vkn hem een Koffchip zat, het welk twee dageu te voren al- daar geflrand was. Te Livorno zyn gearriveert S. Z. Prins van Petersburg, L. C. Booy van van Napels, J. Linthonn van Civita-Vecchia, G. Marches van Cagliary; te Carthagena A. Foppes van Riga, te Bourdeaux A. Jurris van Rouaante Kadix G. j. Woordman te 11 Are de Grace J. J. Feddeste Rouaan A. F. Noorman du Hamel, C. H. SievertsH. U. Noorman C. Arends, U. Sybrands, A. Harmons, G. J. LesteftuiverF. G. Wellema, W. Rentes, J. D. Tikken en M. H. Prins, alte van hiert te Oftende J. Fleury en M. C. Wortge van Kadix, M. Hendriks van Lisbon, J. J. Peres van St. Ubcs en L. Oudin van St. AndCro. 'sGRAVENHAGE den 17 December. De Rus-Keizerlyke Oezant is met Leden van Staat in Conferentte geweest. De Heer Pieter Lughten aangefteld zynde tot OotTanger der Stads Middelen van Confuiiitie mitsgaders tet Secretaris tn Stokhouder der Stad Sas van Gend j in plaatze van wylen den Heer Benjamin Boeye zyn de daar toe gercquireerde Eeden ter Vergadering van Hun Hoog Mog. op heden by pro- curatie afgelcgdk DELFT den t8 December. Eergisteren de gewone dag ter vervulling van de vacerende Vroedfchapsplaatfehis door de Edel Groot Achtbare Hecren Veertig Radcn en Vroedfchap- pen dezer Stad tdt MEDE-LID verkoren en aangefteldde Heer Mr. Jacobus van Koetsvelden zulks in plaatze van wy len den Heer en Mr. Aart vander Goes. Ook hebben Hun Edel Groot Achibare de Hecren Burge- meestereri en Regeerders dezer Stad aangefteld tdt LECTOR in de ONTLEED-HEEL- ert VRdEDKUNDE, den Heer Adrianus Sandcrus vander Boon Mesch Medicinal Doftor Veertig Raad en Vroedfchap dezer Stad en tot LECTOR in de CHEMIE den Heer Stippriaan Luiscius Med. Doctor. ROTTERDAM den 18 December. Den 17, 's namiddags, arriveerden te Helvoctfluis Kaptein Hearn met de Briaven vail den 15 dezer van Harwichnog een Barkenryn onder een Engelfche Vlag door gezeild. de naam onbekend. Den 17, 's avondsis na Helvoctfluis opgdzeild j.Robinfon tia Hull; «n den 18 dito is op de Haven gekomen J. Urgehait, die door een Visfchuit heeft ftliade bekomcn, dezelve moet oa Portsmouthvoorts het oyerige ailes in goeden ftaat. Van DUINKERKEN fchryft tr.cri in dato den 12 De cember: Morgen zal alhief de Martiale Wet plegtig worden afgekondigdde Burgery en de Militie zyn geordorineert onder de wap&nen te komen: ook zyn de orders tot de Pa- triottifche Contributian zynde een vierde van elks irikom- ftenaangeplakt en ruert. is reeds bezig met die pcrthingen op het Stadhuis, in handen van daar toe vacerende Com- misfarisfente brengenop gelyke wyze zyn de Arfesten aangeplakt tot het vrywillig geven van g#iid en zilver, van n welke opbreDging reCepisfen aan de eigeniars worden afge- gevenom op dezelven eene proviiiontle iiitreSt en nader- hand de reftitutie te ontfangen. ExtraS uit een Br iif van MEC HELEN, den 14 December. De Wapen ftilftand den 12 dezer. moetende eindigen, zag men reeus den 11 en zelfs den 10, de Militairen inpakken, en hnnae Bagagie-Wagens larigfamerband vertrekkenondertus- fchen liep het gantfche Land tot hulp van de brave Patriotten, en Brusfel deed ons Donderdag de Staten Cocarde zieneer gisteren was men albier nog zeer misriloedig eti lievrccst; dat de WapeniDlftand geeindtgd zynde er nu weder iets mogt voorvnllen maar gisteren zynde Zondag morgen voad men tot onze graote blydfcliapdat aile de Keizerlyke Saldatcn de Stad verlaten ltadden on de ftukken Gefchutdie overgeble- ren zyn., vet;nageld warenook hadden zy de Sleutels van «J(*7.er Stads Poorten mede genomenzoo d3t men die moest open brekcri, men vond verfebeidea diiizendenGeweeren patroren die a-'rer gcbieven .wiw- n. brand in een Kruitw^gen', docb eenigen, die prefent van geest waren, fprongen daar op en ftuittcn dit zeer gelukkig; intus- feben begpn de groote klok de triumph teluiden, het vreugde- vuren branden was toen zeer fterk en duurd nog, onder hat geroep van Gloria Deo! b'ivat vander Nootde Staten en de onjicrjlyie vander Mterfche! De wachteA die men v.oor dezen met fchrik aanzag, yvaren inggnomen dooT Vrouwen en. Kin- deren; kleine jongens zate.n op de Kanonnen, terwyi ande- ren met dezelve, onder een hoezde, wegredenom 4 uren, nademiddagzag ik de Wapen3 van den gewezen Heer van Meche.ien met razerny van de Stadhuiskamers afwerpendie trappen affchoppSn en voor het zelve op de Plaatsdaar.men gewoonlyk juititie doet, met de Bajonetten, die nog onlangs tegen ons geiigt. warendoorftekenmet.de feolven der Ge- tyeren in, jiukken fl.aan ep daar na voortfehoppen tot dp het midden van de Groote Marktdaar reeds een groot Vuur ge reed waswaar -op men die Wapens met de grootfte vteugde verbrandde inlliddels waren tot veillgheit der Stad de 5 Gil— dens, waar ostler meewialle' de gegoedfte Lieden en Burgers, cinder de Wapctts -gekomen en op de Markt gepostcfrd; bet Gilde vafl St. Sebastiaan had de Hoofdwagtwaar van tegenwoordjge Deken de eer had van den Standaart der Vry- heit te plantende Heer Nelis Breeder van den Bisfchop van Antwerpen alhier wonende en Onder-Hoofdman van dat 6ilde droeg den Standaart die men in voile Wapens en in triumph uit de Affpanning de IloHqndfchc Tainalwaar dezelve bewaard Wierdging afhalen het was zeer aandoen- lyk om deb Siandaart op den asfche der verbrande Wapens i ;e zien fteilenterwyi alle de omrtan.ders hunne handen ten Hemel heftendankende God voor de wondgrbare verlosfing men zag GeestiykenVrouwen, Grysaarts Kindere'n met I een woord yder een hun dankbaarheit V tuigenfommige rie- i pen Vivatterwyi andere de tranen van de wangen liepen het vuur, dat toen gemaakt wierd van alle die gewapend wa- renwas verfehriklykhet was toen .vvf uren, en men had een groote menigte van brandende Fakkels, op het midden :van de Markt^ephatstde Trompeiten, Cymbalen en verde'r Muzyk uit de venders van het Stadhuismaakte'ii een contrast met den dag te voren, dat niet te,.befchryven is; niettegen- rtaande, dat men het overfchot van Brood, Hnver,Brandhout, Kolen ert alJe behoeffeis van onze onderdrukkers aan de ge- mecne Man ten besten gegeyen had, moesten egter eenige Huizen van Keizersgezinden er aandoch kwamen er.met wei- nigfehade af de Wacfiten Bielden goede orde en hebben den gantfeben nacht gepatrouilleerdeh ailes is in rust, doch cbn die voor dezeii Militair geweest is, had onlangs nog gezegd els de Kanonniers gcfiieuvcld zynzal ik nog fchietcn daaroin heeft men hem geremoveerd, en, om bat leven te bewaren, heefc hy yerzigtin de Gcvangenis gebragt te worden daar hy nog zit. In de Gazette van BRUSSEL. van den 17 dezer, die tans word liitgegeven net permispe van bet, Fereaiigdf Committi der, Nedcrlandenvind men uit die Stad het voigeud Artykel: Het Hof van Juftitie het geen fed'ert iangen tyd geftrem^ was, is dan elndlyk opdien relpeAabefen vou berfte'd vr^.r welke het zelve voor de Infraftien geweest heeft het Voik van Braband heeft de Hecren van den Raad van Braband welke zich in dege Stad bevondertte fame'n geroepen en dcZe Heeren hebben hedpn morgen den Eed nfgeieed in I handen van de He'ereh Gqdeputeefden van het.Coihniittd der Vcreenigde Staten men verwagt met oilgedii.ld de,Leden nog die afwezig zyn ten einde de Vy'etten derzelver yorig gezag zouden hervatien en aan alle Burgeren derzelver eigendom verzckcren. De Opper-Officieren van Braband hebben gelyklyk hun F.ed afgelegd in handen van gemelde Gedeputeerden. Heden krygt men tyding dat de Keizerlykc Troupen, gecommandeert door den Gcneraai Alton, de Stad en het 11, Kafteei van Nanten verlaten hebben. In diezelfde Gazette ieest men nog uit LUlK dat de fpraak ging: dat de Burgetheestef de Chestret van daar naar Brusfel was vertrokken met oogmqrk om aaa de Brabanders voor te fteilen van zich met de Luikenaars te Confoedereren en te fartien e4be RepubJyk op te rigten. In de Gazette van ANTWERFEN berigt men, dat aldaar dc 7.alet) worden gereed gemaakt voor bet in die Stad verwagt wordende Committi en dat aldaar tyding was ingekomen dat de Keizerlyke Troupen de Stad DENDERMONDE verlaten hadde.n. Wyders fchryft men ndg van ANTWERPEN, in dato den 16 dezer: dat er reeds 30 a 40 ftukken Kanon op het Pleiti voor het Kafteei gebfagt waren; dat men des anderen daags zoude beginnen met het opWerpen van Batteryen cm die fterkte te befchieten; dat de Bevelhebber iiad laten iveten, dat hy op de eerfte attacque deStad in brand zoude fchieten, doch dat de Burgers hem daar tegen 24 uren befaad hatiden >j gegeven om zich vrywiilig oyer tie geven. Ondertusfchen wa ren er aan alle de Dorpen aanfcliryvingen gedaan om vder 30 mannen te leveren alle gewapend en zoo zy gcene Wapenen hadden dan fflet hunne Spaden oin te werken. Van .kF.ND meld men den 15 December: deze morgen onttlng nicn hier per Expresfd de volgende tyding uit Brusfel.: Heden morgert zond de Graaf Trautmansdorf berigt aan de Magiftraat, dat de Gencraal Ferraris, tot Commandant der Keizerlyke Troupen berioemd zyndeoogenhiikiyk ftond te arrivercn. Hy kwam dan ook verzeld van den Ggneraal Lilien en begaven zich beide naar het nieuw vereenigd Corn- mittC der Nederla'nden alwaar men hen het bcdu'jt opeii- haardede Generaal Ferraris hieid egter aan om eche Con- ferentie te houden .met eenige Gedeputeerden dit mege- ftaan zynde, wierden daar roe benoemd de Heer Bast, Paftoor van St. Nicolaas en Kanupnik van St. Pharai'idis in „Gend, wegens Vlaanderen en de Baron van der Haegen wegens Braband, deze Heeren betuigden in de dririgendfte bewoordi'ngendat er geen hoop meet was, om met des Keizers Afgezanten in onderh'andeling te treden hier op verklaarde Ferrarisziende dat het Land voor den Keizer verloren was, te willen Wederkeeren naar We.enen en verzogt derhaiven een Vrygcleide-Bricf en ccne fchriftlykc c C'tl 1 Jvm5§ b ft sf o iC'.E c - A. .71>- o a 02 "v; ti u a) c c .5 o 5 cj c K G 5 V 5 gjiS Q.fj <4 <r p tn 9 'o Si o £r "E c S 2 <2 -rj x> t- -w n: - wa 3 - Cy^ -J <f\ **■"0 -d ,C'S W a i. w S 5 S s 5., f-* r, bs Cz, 53 P-< 'tr c7 o- ctS-8 '-O-o-a Of,, bid v Q b V fcj W ■"•Sttl •S M 'Tt -3 E 't- c° c ryl E C (U s W 3d *-• iu <- a S;-0 3 <3 co O K S EPKt,tni>s^aS!So-ci-gia,>2 2 2 cj y C r -C r: "§-.v C <y J2 0 "3 fTl 55 Eki O 0 c C - "5 C'c c •- Cdl a g-u c 1 a S e c a - x c ~«o •K H ^-ll> M M QJ St. a *- -V _,"CS era -U K 0^ K t; c P v. V. ID -1 "S i- bC,' a 7? Mo u i w rs 7 TJ 'n E E E V. c o ej r 4d hU CJ rn 5 5 s h ar o -c "J X f 1 S. E>X C?. 1- jfc tj JO o'H o d 1 - H w r •S E - c o q J "O J C cj S ro ju D; W(" w -4 JSi Ct2 w\ Cr7 2 ^3 S T" CO q; c cO k X. 4J >y, 5 -- o w 1- -g x n> ato i> iz -c tr^a SJ r* q j; r 2 "T3 j- "o cj <1 3 bred tt cj -a Jt cj HfJX -- ere £ai 5 0 e Sd~ ei u O CJ o b. tl 7 "52 g 3 •a cj 2 Ur J_ QJ Cj Ol 5- -a C Tj 3-u E - Qjj CJ c: °J 1— flty. t—I r-r Ci3 cr -rj Q, Td - ptj c. 6cr 13 o .5 o (fl b-1® m C <L» CJ ,a> s *2 13 V «s ,0 g CJ CsJ Nt Sj Otfj" '■d£* a. v 3 •d q *0 c E '3 - p CO x TJ a a> c? CJ a a CJ 3 'm s T <J> •2 S ■•■P. c e; 0C 63 V 5 - >,-j. O C- txC K fc* 'H v 2 c S. C'j CJ h* f3 Cd C iJ o v o jc c 0° $175-3^ g a i t I bp 5 •y Cj 3 r: H SEs se o w c rJ T3 J tq C a c c: K.CJ w lx-1* c O "p. J-"' i— id C V CJ a CJ T3 r~< - p £0.^3 - C -- 51 It ts o-0j2"£;cj_2b'dE<?E-=> - cj c -h! c - Vr W w -- V z' cC -X Cj VX S 3 N a; - 2 ,-a 0* ON C—C L 0 a 0 X W rzr x.<x .c: OL U. - v j-o CC b- CJ T3 xXJ -q: O 5V -- r. C- t>crJ c c c O 1 ►-J <y I—4 CJ p— - Bio's si j- -j j§ c i - "3 CJ e 1 7" '~7 'S u >~J <3 a s Siz CJ 13 ►i r- r*~- tj. r r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1789 | | pagina 1