r s -ti - a r 5 S 1 N 3 <S o - ta o O ;J >-30d o r E2S S .- ff - L, Z.2. |=5 5 - 2 AL t h: S. 8.&S? 2 n 5 v> 5v-u 3 v t 'J ..O r» >•-■ - 3q -3^. rvcfa ~J -? -1 3 «..Ji»i:i.^B«fl.» - r 1 .^Rr w"''1(1^® I\a/ i 1- te* lancu van dehrven of hrfyertiriien van wsiekt Uc Wat. h,u emit long,nevergcouKlemneerdens engeexecureerdenszander lnrenuptieop HEDEN den 19 December fBg dc« en we]geje£en :unen deze Stad vooitioerx. I.K GROVE ACliTBARE 1IEKKEX VAN HE WETH HER STAD ROTTERDAM, zyn van nu-enfne. nit* raw van "'I, r jnn s gewezen by-dc t-.Jele.LIil>arc lleerenC»mmisfurUfeh.v«n KUine Zukcn enI'rtdemakersdtzerSteed An dntoden t October 17H91.1, voordeelen an Justus I'erkamerImpetratit van Ex,cut.e, enten bv Exccnrie, publyk ee« Stuk WEY-LAND, •an Cecnradus van Erf> aa N DE EDr.LE ACHriSARK lli.KREN BEWlNDIiKBIiEREN VAN DE 0, I. COMPAGN.IErer Kamer ROTTERDAM zuFJt'u op O.ngsdag den 5 January 1790 dea voormiddags tt n louren op dc VVerfvan gerifeUie COmpn n pa, ty I hid TuUWWERK, hellaandc in Wand, Stngen aware- en Kabeltouwen Sch'iergo'ed"' 1 orrehoopen &r - waaiu ANKER enOud YZERWEKKJ als mcde eenige Hoopen SPAANDERENAUes twee dagen vooren opdcnVer- koop een on Pel kuopdagvoo' c,r, ydcrte-Zicn. v../„\L7:7.'.np-',n:;r}>CC,em!',er Vs9.'5." 11 uran bIdtEdtleGront Achtbare necren van de Wet dcrStad 3 o 2 - a. ;3 v vt J n -i r. 'S3 <D 5" N ,T re - - -J S O C", 15 N it S '5 re n P7* o o a. o 3 - o 3 c t- rt) - 3 a O a -ri r~. P- C <T> Q t -nrj - Sa3.= il A 3 - H =r n 2; 7^ 3 3. 3 .n i-5.53' Sr/,n,:t ell Ihemrttdct, van do Droofigcmaakre Polder Noorthvaddingtvecnals daa'r toe g£qua]iteerd~door Sehwt en HetmraJ-m van dc DroogsenvSrkre Polders onddr fflbteftoiuie, BinthuizefiHoo§tvu - den 30 dozer inaand De cemberdes voormiddags ten to uren it - aarmemende pubhk Aanbeltcden her VERMOOGEN en AANR( ran de uiite Brng by het Dorp en eindigendeaan deBrug, legi HHH.JB. KLi 1 of RIE fZODEN, waar van de Beftekketf agt daeentevorenin her Rechthuisvan Nw>rdwadl?>eVi^eierien'?^*™1raM^"= latusichen naderc informatie hekomen wordenbyMAW^A, Opzienderdervoornoemde NT^rdwaddingsveerdbhePolder,v/wierds A1AASLAND, Meveryt. van *9 BOSCU Traflement van 80 Guldens JaarlyksdSs Brief.aangeinelden Offlcieren Regenten adresferen dc.ch aUes/iw/esen zoofjioedigaUmologr|Prl"is kaD T"~h 1 "rl0jnl>k '01 Jool' --« De Geintresfe—'--- - Gee om aan no -aoou .nlSe rropoimcais aoorgemelde Heeren (.lom.nrsTaidsien en het voornoemde Coraproir zal wordenfcdaao zullende metdeprefenien wor,J"n "eonji udeerd. £>"-»«» fI earden in de NEGO PI A TIE van Vecrtientnatfl Honderd Duizend Guldens, Ao. 1768 ten Coroptoiw vtnde (fee. 5.1°.. jji u" 5" j0P 'eriSJ adverteicndatden 5 January en vervolgeus'alle'Sarurdagen tn Diugsdagea dc# O rv- =3^2— a s, HUYZE.N en G. P. SCHOTT, ondcr de voorlz. Fkma van Mxtt/iys Francken Comp. znl vvorden gecontinu'eerd ,'dezcjve N 'iru.it" egter voor liunneRekeninge llleen zal worden aangehouden. r. 3 §-a rXi A* r~, "3* O^oC^i 2.^ 2 r- si wtj 3 S" 3 s 3. •3f si33»^ a a 1 A 2 Xi -X* aen, en dac daar uiedc zsj n> C-'j h* S pa zr 1 j y p rs y. rl 2: r: -J O s' pa rd x ^135 "a 'i, >2 o" v pj v -0 - C 5 ?3. 3 s. 3 a 7r s u', air 7-' k A 5= 5 t W a- t~, r, n> 3 van worden David van Ifeystznilen worden betaald tile de Intresten van gemelde Obiigatien als daii ve'ifchene worden geconritnteert. Vf, t narigt dient, d-R de SOCIETEIT van NEOOTIE in WYNEN reRotterdam canterende ten Name van MERCK en KOOl primo January ,-anftaande met wederzyds genoegen zal worden eedisfolvcerd. V Alle de gottenwelken jets '.e pretenderen mog'en bebbiiVvan, fch'uld:gzyn aan ofeenige Gelden Wisfelbrieven andere Pap'eren of 00k Goederen onder zichmngren he!.ben, hchoorende tot den BoedeD an Gerargus Johannes ■Bcsfeling te Rot- terdam, worden verzogt daar van zoofpoedigdoenlyk, opgnve, overgave en betalins te doen aan Cornells ilrcttj<Mn,ur 0f van Duuren en BurgerKooplieden binnen gemelde Stad als Sequesters of aan 7an Bake of Pirtrr Ferkcde Klct ken rer Scrctarye, als Adjunft-Scqucsters in gemelde Boede!zullende geene npgave oveivave of betalmge hocgenaamthet zy WtGerardus Johannes BesJ'cling zelve, of aan remand anders gedaan kunuen valideren. Alle degeenenwelke iets verfchuldigt zyn of te pretendeere* hebben aan, of van den gerepudieerden Boodel van wylen JACOBUS DE WIT te Wanlvyk overledcnwerden verzogt. uitcrlvk voor den 23 February' 1 -00 daar van beta!, 11 voorpave tc doen aan GFAARDUS VAN DE WERKEN en Mr. G. J. VAN DEN BEUVEL te Waatwyk vooniocmt tvoonavt'g als in dien Bocdel aangertclde f urateuren. Een iegelvk", die eenignarigt weette geven van zekereROSTF.USCHER afkomftiguif^/Mr# welke tusrehen den fare i -46 en I7S- Hollandoverledenzoudc zyn metontdekjeing van deszelfs Doopnaam Berhop of Kos.wi-riinP Wot ttplaats I en ,,'w en wanaecr dezelve geffoiven is word verzogt znlksoptegeven ten Comptoire van den Nolan's Pieter I feeling re Aau Iter J. am op J- Voorburgwalby het Post-ComptoirzuMendeindien de Opgavcomtrent de voorlz. Artyketeirduidlvken volledig bewezen waid, ze Dukaten voor een Pr.vT.iegenicten. Vcrmits de VROEDVROUWS-PLAATSbinnen den Dorpe en Heerlykbeit van CfiARLOIS en CATENDRECHT. op rea JaarlrksTraAementvan^.aHomierdenTwini'igGuldensiskomente vaceren zoo worden de eenen,"die gcncgen '\n betaelie te bedienen, mits de vereischte bekwaamheden daar toe hebbende en van den Gereforineerden Godsdicnst zynde, verzogt, zich uiterlyk .p den 4 January 1790 te adresferen by den Sehout van Charloia. Door hetovcrlydenv.n render STARS VROEDVROUWF.N hinhen de Hoofdftad 's BOSCH, dezelve Plaats zytidekomca te vaceren op een Trade mem van Een Hondert en Vyftig Guldens. Jaarlyks'. en verdere r.Kfpeftancezoo word nttlle dcVetven woJk» n t3 X '3 0 3 3 3 -o 2 3 w 2 n y$ o a 0^3 S 3ps'» S m n' n, 2 S" 3 eT s. 3- g. 2 "3 c. 5.' s.0 ii fT a r'2 S w •5' 7j sr s g. 5 2, a, 3 a, q K. o N n*, ro P. tb tp - s1 j- v 52 v s on 3 - S r -T »-4 - rv rj rt. rr 3 O "d c C>} CTQ 0' 53 o o SU'JQ a rs o - B S H crc, J 2 cT r'. rs.. r-x 2-' 3 CO o cl. :3 ra (-* H 2 ps 3 3 m *o tien te bekomen zyn. Alzoo binnen de Stad Hulst in Staats-Vhanderen is konien te vaceren de tweeds STADS-VROEnVROUMbS-Pr A ATS on eenfoitabel Traftementvan 120: - een half last Tnrf en verdere Emolumenten zoo Worden alle die gcene daar roe verci-cbt-'he- kwaamheit mogte hebken, en daar toe inclineren, geadvcrtecrdzich voor priino February des aanftaande Jaars 1790te adrSsferen orden gezien. maakt en verftoopt u,vi ,netnende altoos eea vierdc Syrnop en 3 vierde deel Waterkai tegen de verzending en word van velen hoven^indere foort van Purch in fmaak en lieffek. heif gekeurd gemelde erkendgeene soo' egtdan die met zvn Naam-Cachctgezegeld is de Fles ii 37 q, mjts e Wip-pi,,,. „r,.„ A. VAN ASPF.REN, A. WIGHMAN, J. M. STOLTENKAMP G. W. EOHMANJ. DK WARMN LAMBERS c"tl* T1F.LEKINK, Mnkelaars zullen opDtngsdagden 2a December 1789, 'savor.ds ten .yuren prccieste Amfterdam in de Rr-k'-e Grond in de Nesverkooper,een Party extraordinaris Puiks Puik gezonde en hefchaoie'tle JUCI1TEN, witre Moscovifche HAZ1? VELLEN, Archangelfche lit?, adaen 3de foort BORSTELS groote4ElsMo*covifche MATTEN en andere GOEDERENtneer* Lecgende al-bv Netitie zal worden aangetvezen. ISAAC DF, WIT, ABR. EVER. DE WIT en ISAAC DE WITAh. Ev. Z. Mnkelaarszullen opDingsdagden 22December 1789, "savords ten 6 uren fe Amflerdam in de Brakke Grondverltoopetieen Party van 32 Vsten Wit befchadigt SUIKER- Lcr2 gende in de Baan het Ihiiste F.gwond No. 5, over de Roozeflraat en aldanr op den Verkoopdag te zien 0 A. LE GRANDJ. J. VOUTEH. HA GEM AN P. F. VOUTEJ. LP. GRAND en J. J. VoUTE junior t Makelaars zul'en op Woensdag den 23 December 1789 *s avondsten 5 uren precies te Amfterdam in de Brakke Grond in de Nes veskoonan "on Party van 12a Quart Kisren THEE TUNKAY, van Lisbon aangebragten 3 Koopen CONGO THEE van de Verkooping Kamer Am- ftcrdami" November 1788 Leggendeals nader hvNotitie zal worden aangewezen. David Mentlcs de r.eon en Racob Senator, Makelaars, zullen op Maapda? den 28 December 1789, te Amfterdam in de Brakke Onoi indeNes, 's namiddags ten 4 uren preciesverkoopen een Party rypeCabesfe Portorico TABAK: Leggende als nader bv No ire zal worden aangewezen. Op Dondordag den 31 December 1789, *s voormiddags ten Tl uren, zal men in de Herberg de yergulde Zen binnen de Stad D IT in het openbaarveilen en den 7 January r79oftnaal sfftaan een partytje extraordinairfchoon WEYLAND grootoen 1 halve Mor- gen gelcgen in her Euideinde van Deifgauw onder llof van De ftBreeder by geaffigeerde Biljettenen nadere onderrigtin - re bekomen ten Corsptoire van S.:>r.u&t Prytt J. Z.. Notaris binnen Delft voornt U. R1STENPATT, Makclaarzal op Donderdag den 31 December 1789, 'savonds ten 3 uren, te Amfterdam in de Br.-Ala Grond verkoopen een partyxtraordina ire ptiiks puike DROGF.RYF.Nals: 10 Kisten SchellakitSKistenDrop <PaVken Pi-''- Rottinccn 3 Kisren Indigo Javaas Vaten witre ICaneel, 4 Vaten Tamarinde 4 Kisten Kort. China I Vat Gum Mizhai i Vaj Senchladen, a Kisten RhaSarber gefchiid, 2 Kisten Manna Canah en mcer andere Drogeryen breeder by Notitie intvdsbvee- melde Makelaar te bekomen. Van het nngctnoenStipelyk en G*dvr>icbtig Werk.dar by den PE1N7.P.NDEN CHRISTEN van denWel-Eerw.Heer P. BR or 3 ZCCT WCl p^St* CI 111* TTT 1 1r>A n i leverd t hande dentin den Hnog-Eerw. H.iog-GrL H.-er L. MFATR ,V. S. Ti<. Dei*, en PrefaBer aeta 's Lands HoostfchooltePraneker &c Inhmtd van honeiv lit T IS SIT GO ED Tl.t/IT GOD TP IPF.ZRU; GOD IS LIF.FDEGODS DEV IIP EBP V GREN PIA'OE; - en IfET irOORD IS IG.EF.SCT/ GBfPORDlHV; Zoo belangrykdeOnderwcrnen dez'er Overdenktngeuzynzonvoo.t ellvk i« 00k hare Uitvoering. Dc Eerw. OEMLER', in zyn Vaderland bekend voor een Man die door mond co pen lie nut zvner Amptsbroederen en MedemeiVcheti tragttehcvnrderen heeft door dit Werk aldaar den roeni van een verftandlyk ftigt, nde.n/Jchryver verworven en zal dice 00k door dere keuripe en vloevende Vertalimghy onze LandgennoreA venverven. Hyzoektzoo el het v»rft?nd re ver'jehten als een Heilig vevoel vo w de wrbevone geloofswaarheden in her hairte >-_rn Lcil-/nplrrtif^f n mr-h^r in rl*» Do ffewi ''JVf* o LlI z x 2: O LU CO o z LU LU LlI 2 Cd LU Q 0\ CD LU o x o o Cd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1789 | | pagina 2