I BRTBEID. GELTKBEID. BROEDERSCBAP, sslieH^ fs^#l St ^fcsafew N°, if ROTTERDAMSCHE Dingsdag COf RANT, den 9 February. fefrfc-r* S 5 D fe S s Het Tweed? ffaar der Bataafjshe Fryheid. ?££5o Sfc <W Sr ;g ~B. i few- R u *"v-£ F. it5»z|r|f •ISiSI 2^(§ 8".B s-5 SJ 5 ft M'i DtflTSCHLAND- SZ Si-2 - ggi^S-8 #5sS5« NBDERLAN DSN- *'!i5$8s*fo-3tsa£jB fl5SsSS£,S»i|SS5 5 -a ?a B u £Sgd:-2Q s SwS 2-Sfoag ;.2<s-gSa h'rI a. ojs if a s H 5? s» rr ■S 5 j g a;3 s ■g S SS"2-3 S g aw ?6 S-t SIe 2 5Z»-E«-'«£e3S -we S-3j?S-g 5" c! 5a5*33§f.»5"5®'S£4 gflg^gsI^fflsgSgl g? ?&-? EiS^ o| iS-S-S13 f i 211"sS oo Mca 55l-ag8*5 ^3 atf S a .R a -o "O Sj 3 W a S g -g 5 >-m oZ f.> SJ0* iy U 1 J. M 2 o - M Q. 2? r*, 5? tf B W* J? ff w a'r i; 17 OEM ff !f.Sf "J, 6k*» ft fc a -g.*^ 2 (i - J -a v a 9 WEKNEN den as Jsndtyy. Giiteren hielt de Franfche rrifites den Godsdiehst in dc Hofkgpel en bragt vtr- volgens den geheelen dag, zynde de Verjaring van baar's Vaderi doodin hare karner biddende door, wordende benrdmgs door de ReiztrinneAartsbertoginnen en Hofdames bezogt, welken zicb medein den gebedj met haaf ver- eenigden. - Die Prinfes Senrouw Over hare oudersaangcnotnen hebbtnde, heeft zy nog niet ten Hove kuttnen Vcrfchynen, met d, n luister watrmede zufks gebruiklyk ia. -De rwee bedicnden *yn reeds, miiJlyk door deo Keizer befchoBken naar FVanlcryk ternggekeerdzuliendc Mevrouw de Souci en de Itauierdienaar Hue hicde eeratdaags drrwaart vertrekken. Dezcr dagen heeft de Keizer, van den Aartshertog Karel begeltid, den Veidinaarfehalk Ciairfait met een bezoek varcerd ea in het aigemean verzekert mendat by voor zyneafreis met de ryke Maria Therefii erde z»l befehc'fken wofden, welke voorheen door Keizer Jofeph aait dengrootenLaudonitgegeven. Eenige kavaliery regimenten gaan op marscb naar bet Mila- nefcke «n daaronder zyn de dragonders van den Aartshertog Joleph en de Ktirasflers van den Hertog Jofeph v»P Lotharingeft, welken beiden corpfen eer'st nair den Rhyn beftcmd waren. Ooze Regering bceft een kort onderrigt latrn drukken over de vonrtplanting van den Noord - Amerikafchon of wildcn Akaciaboom, in bet Latyn genaamtRobino pfeudo Acacia met vermaning aan aiie iieden dpi de vooitpianting van dezen mi-tigen boom te bevorderenzynde dezelve om'zyn fprvdig groeien, deugdzaamheid van bout voor veler'hinde zaken, het gocd brande'n enz.b®ven andcre boomen aautepryzen. Van de ZwabisciieGrbnzen den ao |anuary. In Gundel- fint-n, Aisbngen. OberbecmngenBirkheim enz., blyft de fterfte onder het Vee nog aanhouden en alie gemeenfchap met die plaatfen is afgefnedea. C - hoatetl, welken de ftad Utm aan het aldaar zynde Fran- fciie Hospitaalfederr de laatfte afrekeniDg met den Kraitz, t>u nog geen jaar geledtn, gebad heeft, bedragen te famen layod Florynen en 42 Kreutzers. Den 14 dezer pasl'eerden 15b manned franfche krygsgevah— genen uit lion gar yendftor Dim en hiaidcn aidaar rustdag. Over bet algemeen was het feboon en fterk Volk en goed ge- klecd; oek hadden zy meer geld by zich dan men verwagc zoude bsbben. De Rhynarrada word tans rvklyk van Poolfche Osfen voor- zisa; onlangs wcrden er sooftuks, door Ula, derwaart ge- Voerd en men verwayt or n-^r eenige duizenden. De perfonen welken van Keulen als gy/elaars, naarVlaan- deren gebragt warenzyn weder in vryheid gefteld. Uit Italien febryft men in dato d;n J nuary. De Ge- neraal Bvatilien is tot Opperbevdbcbber dc'r armde in Italien door den Ktizer benoemd. "Ir zai een nieuwe KrygZraad op- gericbt en in Milaan gehouden wordenwaarby nog twee Ge- Birasls uit Duitsgfeland zuilen komen. Het eerile werk van dezen Krygsraad zal zyn om het voorgevaJlene met den laatiich veldtogr in Italien te onderzoeken. - Daaglyks komen er nog Draft he troupen uit Duitscbltnd by de armde aan, en men ver- wagt nog een Oostenrykjph Generaal om de kavaliery te com- maoderen Vac Turin is een Courier, met grooten fpoed, naar Weenen vemokkea, ea men zegt dat zyne depdehes betrekkitig hebben tot e.-n wapemlilftand met de Franfchen. Aaa het Hof van Sardinien worden veeivuldige confercntien gehouden, die den trede tea onderwerp zouden hebben. Il« Dord Harveyvoormaiige Engelfche Gezant dan het Hof Vau Toskaoen, it overieden. v U. 2-i, M OJ la tn. Neeu, Hoog Hogende Heerenl Ten eenemaal onkundig, of 2?" J-y.X-S en itnninenc fevaar tot 2Ulk een buitenguwonen pks zi a aanleidinge heef kunncn geven, vwdert deze demarcSc, die ,*T T R 3 met zoo Vcel orerhaasting is ter uitvder gebragt, .lie ooze J S B g a|kjSt^| -M zorg - alle onie oplsttecdheid. T! S s5-3 De eene Proviicie vaij Truupen te ontbjooteoin een tyda- gewrigt, waarirmen, volgeni algemeer.e Berifchtennrtg zoo kort ^eleden gooordeeld heeft, des^elfs adfinenfie noodit tew hebben, is gc^slyk etn alierbedeiklykirte zasb i dock die 3 S wV voor her trf hwonrdjge nie^ verkiezen te difcuueercn. - Maar ctoze PV&vmciedoor een met 'dtr gerai200 Franfche W w o "J5 U m H-a-0 co - - »rt C W DPC -a e t; s 0-3 rQ n B EHRENBREITSTEIN den 27 January. Gisreren is hier .met tronmelfiag hekend gemaakt, dat deScheepvaart op denRnyn, asn dere ryde dier rivier, opwaards tot Lorch en nederwasrds tot aan de uirwarering der Sieg, is toegeftaSnzoo dat men diiai toe zeen varlof meer behoeft tevragen; blyvende echter het landen aan de overzyde en het varen by $acht verboden. GRONINGfiN den 5 February. De Staten dezer Provincie hebben, den 16 Hatsrieden, aan de Staten Generaal gefchreven de volgende M1S5IVE: Htroo Mogekdi Heerf.n JJJoedanig ook d« nitwerkfelen zyn geweest der onderfcheiden gebcurdtcoisfcndie zich, federt den aanvang der Revo? j 'n een ®ee.rt'er minder sangcoaam licfct, aan oris ver- tpond hebben, nimtner hebben wv meerverbaasd geftain, dan roen wy voor een paar dagen gelnformeerd werdendat bet groor gctal Franfche en Nstionale trr-opeti, die in deze Stad 2>n gecaferneird en alom te Lande by de Ingezetenen, »nder genietrnge, ledert flegts weinige maandenvan een gerirr itostgeJdzyn gtlnkwartierdnog binnen korte dagen fiend te worden vf-meerderd met een Battaillon lifantery en twee Esquedross Franfche Jsgers tepaard, alsmcde van z«s Com- pagmen Nauonale Kavaliery, alien kOmende uit Priesland, om.alhier, tot nader order, te verblyven, met een daar by ge- voegd verzock, om voor derzeiver inkwartierihg als anders de noooige btOefTinge te doen maktu. Wv k-tioen niet onfveiiitendat de tyden, die wy belevn, maar al te veel btwvzen opleveren van zaken en gebenrdtc- ni« en die zoo weitiig Rrooken met de pronden van ware Vry heid GeJykhead en Broedetfchap, zoo plechtig siltend en aac- genowei}. Dan. dasr het zekcr is, dat het niet de uiterlyke klanlten Zyn, masr datalleeB doorernedaadlykcnitoeffeningdergronden van ware Vrvhf id ht r geiuk de» Volks word gevesfigd heb ben wv, fttede indagrig am ooze dare verplichtinzom tegen aiie mishn-Mb en inbrctikon zoo verf tnoopfyk, op ontehoede re z.-n;, P'.nceni 00a aan het Volk. herwjlk wy vertegenwoor- digeo, veraorwoordelvk te zulltn ftelien indien wy, doorons fti'zwypcnzuib eene overhaasie eta ongehoordc ftap. eenia- zins zoud.ii willfn ichyoen te hiliykcn, P' 1 1 iv* 1 W MV Vuu"1 c-'ii ntcc'ucr aw j^ranicfte als WatioxwJe Troupen, voor zoo verrc het een Uit^crkze! daarvan iszoodanig tebcz^aren, dar hn in alles een getai van over de 7600 man ben en mocglyk meer zal bedragen die alhier bintien korte dagen zuilen moeten worden verzorgt, is een zaak, die Wy opentiyk moeten disavoudrcn en waartsgen Wy ten fterkften protefteerenmet verklarmpe, dat Wy hct- Mlve met alle de'gevolgen Van dien, overiaten rer verani woorairge van die gcenew.-lke daarvan de eerfle atitheurs en bewtrkers zyn; met alterdrinptnlle inrtantie, teneindedoor U Hoog M.uiaiden goOdanige promp.e maatregelei gullen worden genomen en fpoedig-; voorzieningen gedaandat dite Provincie welker lopezttenetideh aanhoudendea last der Inkwarticrihpe, met zootveei infehikiykheid als gedult, tot hiCrtoe tediagen hilbben, door een convenabei aantal Trouponhoe eerder zoo beter worde ontruimt terwy'l wy hier beneVeasaan U Hoog Mogenden, ferienslyk moeten Virkhr-.n, dat wy buiten ftaat zyn, daar wy reeds boven onze Quote beiast zyn, om eenigfc betalinge aaa deze nieuwe Troiip i-n te kunnen doetiwaarop U Hoog Morenden r.ich vasrivk -ullsn gdieveti te vehlatin. Htil en Brocdcrfchap De Re -refentantep van ktt Volk van Stad en Lande. Ter Ord-onnantie derzeit'tn. (was gettekend) E. Lew s Sccretaris. Groningen din 26 Januarv i 79^. Bet tweede Jaar der Taiacffcht I'yheid. NAMEN d-r REPRESF.NTANTEN en TtAATSVER- VANGF.ES TO' de NATION ALE C0NBRN1IL der BAtAAFSCnE REPUSfTK, zoo al- dezelven m de 8 D dridten dezc-r Provinvie zvn vetko/en: ifteDiftnA: Haofdpliats OEdNiNGEN ReprerentamG J.G Bacoteerfte Plaatsverv; hgerT. Huhhof, tweede Piaatsven ana or T. A Ten Berge. cde Di'trift; Hoofdplaats GRONlNGEN. Repref ntatit T. A. Ten Berge; eerfle Plaatsvervanger Bovine tweede Plaatsvetvan^r B. Levee. 3de Biflrifl; Hoofdpjiaw ZUfDHORN. Reprefentant Berm.Tcn Ccteeerfte Piaatsvervanger B. IP. Hofman tweede Piaatsvervanger G. J. G. Barer 4de Difttia; Hoofdplaats ONDERDENDAM. Reprefentant G. J G. Eucet; eeifte Pf-atsvervangrr B. IF. Hof man; tweede Piaatsvervanger J. van /I e'hii is va n IFa rffu m Sde Dntria Hoofdplaats APPINGEDAM. Reprefentant 3. Hf. Hoffmanecrile. PiaTi-svervafiger D. F. BdnibUis; tweede Piaatsvervanger Claas Thomas. 6ie DiftriaHoofdplaats SCHEEMDA. Reprefentant A. J deSiiter; tfie Piaatsvervanger B. Sypkchs tweede Piaatsvefangef Jofeph trip. 7de DiftriA; Hoofdplaats VEENDAM. Reprefentant Scdto Trip; eerile Piaatsvervanger A. J. de Sittertweede ?laatsvervanger M'Aeltrcar,.p. 8tte DldriaHoofdplaats YVINSCHOTEN. Reprefentant J J. de Sittereerfle Piaatsvervanger A. W. Hottbtweede Piaatsvervanger T. Tiddent. P E/5 F- Cd 'OC5,?'&"bc oi 0<S— v _i .P) acu«|.s gS ts. .-o.ds^-o ;n w .gj-g o^N z S rar i" 1P1 «T5 M-. C 2 v O M N e Bp; E «-g 2 - o s 3 51-1 •- 3 a «a t If" 6sj0*.2|S-o -5 s S f- a - «T s-? r- 1 cm tuCCE g .*3 O f I,j O 13 fc, m n u .2 ct 22 u. £3. T5 6 w C S 4) -2 ct: K 6 - - O <•5 o. en B v o o J* C< B 5 -2 a S w V, tJ H-iCi Ni/ m ti s- -S y t- S u i. 2 S.-8 J; .5 <tf a 5 K 1 B "C i BC-nbuHiB-TTSaiiC nSMs-Sho" >5-° t s M il a-_ o.sh u r -a jf ^"3 •O «>-7 J fi m-ed ta - g g-^! p U "BSSf) -OiT" §-ogea J E l; r. >73 g g, g s«o»e«NBS; o-or-F-jf ojs 9.5 a DORDRECHT dei; 5 February. Alhier is in fcenige Wyk- yergaderingen d« Vraag vqorgefteld, ot er eene Cyaftitntic of inteim -diaire Regering kan worden inttevoerdzonder het Volk van Hollihd daar over te raadplegenen aan de Grordverga- dering is opgediagen, om over deze Vraag een Tapport uit te brcngefl. IntUsfthen heeft men gtlnftyerd, da; er aan de Prb- vifioneele Reprefentsnten zou wordctv verzogt, cm met die groote z.aak niet voorttegaan, ftaa^de dat de Bnrgery daatover delibereert. Zoo hetft dan ook dc Grondvergaderingzico daad- lyk vervocgd by onzen Provifmneeien Raad, met verzoekoiu onze afgevaardigde Reprefeutanteti van Holland, dezsmeenitig dier byzondare WykvergaderingCo hekend te maken, en om bnn aatjrefchryven om toth met dye zatk niet voorttegaan vooral dasr de Grondvergatiering kon verzekcren, dat baares iozietisalle de Wykvergaderingen zulks eenllemmig zouden be- geeren weike Wykvergaderingen zyn opgeroepen tegea maap- dag avond in hnane Vergaderplaatfenom daarover 'e haa- delen. De Raad heeft daadlyk aan dat verzockgedefereerden een cxpresfe met die boodfehap naar den Haag gezonden. AMSTERDAM den 7 February. Sedert onze laatfte zyri in Texel binnengekomen 's Lands SchooDef, tertig flit Zee, S. van Adrichem Van St. AnderoH. Sorentfcn vsn Napels meet na Rotterdam en H. Gerdts van Hull; vOertS zyn in Zee geseild P. Herfels na Frsnkryk H. Budelman na Gottenburg, H. Hendriks, E J. Poort, D. M.Mina, D. Minne en B Mar- tinnsop avontnur. Het Smakfcbip, den 31 pas fate geraeld is W. W. Bronwer, uit Tcxcimoet sa Frankrykkomt, door cantrarie Wind, binnenvoorts zyn in Zee gez-ild C. J. Hitman en E. Everts, na Hamburg en T. Stugh m Bremen. Op de Rust van TerenifF* is geblevefc het Scbip the Generaal Chacon, (Capt.Molyreuxna de Kustvan Afrika gedestineard. Op de Kust van Holland is, den 3 November hatsrled n, verongelukt het Trarfportfctip the JarrathKapieih Cartes, van Louden n* de Wefsr reoeter.dehet Volk is geborgen In dc Deleware-Bay is op Strand gefaakt hdt Sthia the RTarst Kapt. Fbwler, van Petersburg na Fhiladelpbia, de Lading is gel»or£eti en men hoopte hot St hip aftebrenge'n. In R--mseate. met verlies van Ankers en Totiwenhet Schip the TriklingKapt. Randbcrgvan Anfterdam na Kad z; en te Ilfrteotrbe, mede met veilies van Ankers en Touwen het Schip the FrieschKapt. Eaiverhoaigvaa Hull aa Virgiateu gedestineerd. u-aM w a-as nn mj a vsi-SSo-JftaS w 3 ou a m S Oof r -QtOf gJ0-6» S Kcq S ?5 0 Q r-v -* a 2= a iWwC fi xt - a 2 6 c SJf tu Ws OJ Id (xl S» H a! "S, r- O _wt> Or 3* U o c "j Jf Q AA S -fj p t3 O Q N a t h C "At rt O U a, o U .<2 .UCI-lMS .vdv "KmBg ."Sjvg Z.j^J3>CdSCt.vS-J00v,gJ{ fls;5 wb>"*z u/ H I fO fi AC -« C a_- o ^"2 I?'Sb - - SJJ x ».2 ots 5 O v. X 2 O rw ?f StV OrtUI«-2i2-cH<S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1796 | | pagina 1