lilt*- si - s t ~0 o •o - o js* s s a c jS'-S 5 I c 5°^ 2 5 5 g-g-s 15-E»a4f s«>3 5 fTa 5 - 9 a 5#5Hc|So SB.- W r.a Z* 2 3-3 2 8 >£3 a"5 "Sts so a 3" Sv2 -> 12a §"3 i. ■- S a 25 s a 6 Is-S -« s 3^ 5 3 5 - *1-3 g S ri "ls|.s«3£^S s=S"3 &H Sf - w J 5 2 %3 -S *'5 St S'^-iSiayS'i werlcing allea onverminderd de pcenaliteiten tegen het vex- voertn van Levcnamiddelen naar ilea vyand exteerende. En cen waarby bet Uitv<»ei'end Bewind geauthorifeerd word, om met het betalen der dagelykfcht uitgaven voor da troupm in dienat der Kepublylttot zoo ianpe de Petltis der Suaisbehoeften over den Jare 1801 zal gearrerteerd zynj op den gewonen voet voorttegaan. Wyders aan de orde van den dag zynde het Rapport vande Burgers Reprrftntanten Hogtvtal, cum i'uis op het befluit der Ecrfte Kamer, houdeade hepiltngen. wegens de voldoe- ning van foimnige Admiraliteirs Schulden en andere ouuePre- tenfien, ten lasten der Republyk, werd hetzeive, tut eenige discutfien dieo conform gedecreteerden mitsdien het onder- bavig Befluit bekragtigd. AMSTERDAM den 15 January. Den 13 en 14 deter zyn In Texel binnengekomen de Pranfche Logger Coucou Kapt. le Gras van Calais, J. W. Ruling van Norfolk en Matbew Dobreifavich terug uit Zee. Van den it tot den 13 dezer zyn in *t Vlie gearriveert F- rpfen van Riga en C. C. Sciachter van Romngsbergen. 1 e Srvastupulo is, na zn-are ftorm le bebben uiigcftaan. en eenige Goederen over boord geworpen te hebbeu met febade hinncngeloopen om te repareren, het Schip Apollo* K»pt. Ziafimo Cnpavan Tangarock na Koaftantinopeleu en Smirna gedestineerd. In de CorUDba is wegens fchade, binnengelocipea het Schip IfilhemsiurgKapt. D, J. Lobbenvan Bourdeaux na Ilianburg hefteind. Twee dagen na deszelfs verireb van Granada ia gezonken bet Schip the Monmouth Kapt. SrranackvandaarnaLonden gedestineerdhet Voik is behouden. Schipper J. Harms voerende het Schip deVier Gebroeders, van Stade herwaart beftemdmeM, uit Oestindato 5 dezer, dat by, wegens het ys, aldaar was blnnengeioopea en in goeden ftaat was laggende. Door de Lords van Appdl, teLonden, it verntetigd he' Vonois van Confiscate door de Vice-Admiraalop Martinique, over her Schip Prau MargarethaKapt. Marcusfen, be' sevens deszelfs Lading, 14000 Pond St. waardig gefcbat, e* is bevolen dezelve aan de vorige Eigenaars terng te geven. i Den 18 December is door den Prysriad uiifpraak ge iaan in de zaak van bet Deensch Schip the CharioteerKapteu: •Bruzsn hetzeive is mat <e Lading vrygcgeven mr vergoeding voor de opbouding; 00k was dezelf e uitfpraak gedaan over hat Schip HabetKapt. R/itvi"g, te Koppenhag.. thuisbehoorende doch aan hetzeive geen vergoeding vai, kosten toegeftaan. Te Dieppe is gearriveert P. Lonberg van Mallaga te Cuxhaven S. Lee van New York P. Sjorke van Philadelphia J. N. Hoist van Liv'orno, J. Jnnge, J. Piulfen en A Nafer van Londen; te Bremen C. Bolte en J. Ohm en op de Eems J. N. Hieres van hicr. Aan deze Stad zyn genaderd de Ligter van D. Gerbens van PetersburgH. J. Sprik en D. Michiel* van Hamburg. ROTTERDAM den 16 January. Den 15 is te Helvoetfinis niets gepasfeerd: de Wind Z. W. D'RECIEUREN v'10 de N^GOTIATIE rer INSTANti; .1'iLDiNt, vao het WEESHU1S der Stad VlAARDINgEN "Pgenchtadverreren hierrced* aan alie D.-c.oeiners in de zelve Negotiate ,- datnaard.en by de Conditien is hepaijd, dat de opgave der Lyven, van de Aandeelea,p welken Lvfrenten getrokken zyn, mo st zyn gefcbied voor den iften WOVember Jaatsdedenen ecbter vele deswegens nog in ge- breken Mvvea, ftrekkcnde eensdeelstot groot ongemak van Dircft uren, wejke daardoor zyn buiten ftaat gcfleld, om de beuoodigoe Lvfrenten en Coupons te laten drukken zoo Jang aan dezelve de Corabinarieu niet bekend Zynen aoderdeels ter benadeeliog van zoodanigeDeelaemeren, welke' de opgave reeds gedaan hehbcn: I)aar het zeer mouelyk Zodde kunnen zyn datzoo de opgave was gefcbiedVan de be-, noemde Lyven er intnsfchcn eenige wartn overleden, en dus. zoo hag de opgave niet is gefchied, men t&lkeoa «n- »!Iie ZrU kuDJDf'® bepalenals op welken men eerst gcdagt hadtde Aandeelen te veitigen. Om allc welke redenen alie Deelnetners, welke de ver- eischte opgave nog niet hsbben gedaauby dezen wordeu verzogtdie opgave te doenuiterlyk voor het einde van deze maard January, oppmne van verbeurte der vierMaanden In treat van pnmo Jusv tot primo Oftober 1800; - maar ia de maand February i8or de opgave gedaan #ordende, op verbeurte der Iatreat tor primb Oiftober 1801 en in Maait 1801 de opgaaf eerst gefchitdendeop verbeurte der Intrest tot pnmo OAobcr *04; - en zulks aUea ten hehoeve van het gemelde Weeshu sGeene opgave dan gedaan zyndezul- len die Aandeelen van welken geebe opgave ib gsifchied, worden gehouden voor verftorven. Voorts word hiermede berigtdat de eerfte en tWeede Clasfru reeds vol zyn, en dus geene Lyfronten op Lfvea beneden de vierentwintig Jaren, meer kuonen geplaarst worien. Die geenetjwelke alsnog in gebpeken zyn gebleveo de name* optegeven der Moedersvan die geeneoop welke Lvfrenten opgegeven zynwtfrden verzogtzulks mede ten fpoedigften re doen. Bindelvk danken wydi^hJsnscMievendeDeelnemers, welke hanne Aandeelen aan Jiet Weeshuis gefcbonken hebbed by deze mede r.p bet bartidykst. Vlaarctingcti den ij January r8oi. T. RRCbRAliL. P, DROSS A ART. P VERKADE. J. O. BETZ. Myne waarde HutsVrouw verlos e, bvdsn avond voor- 'poedigvan eeo welgefchapen ZOON. Rotterdam den 13 January 1801. J A, POZZOLI. A, W a, c w k -o 2 V m .2 jea g Si g J" B gj f- $4 3 O ft} w 73 g J3 e z -S 5 -« w, T" - o k. n u ei O V OS O B J Is o a a o>q 5 Van den Briel word van den 15 dezer, geraeld S. A. Blyk is gisteren niet in Zee gekomen en legd nog in de Pit, en arriveerde J. J. Zwart van Embdeode Wind Z. W. Heden is te Helvoetflnis niets gepasfeerdde Wind Zuid- Ooit. Van den Briel word heden gemeld S. A. Blyk legd deaklyk nog In de Pic ten anker: de Wind Z. O. Het teekenen van het TraAaat van de Gewapende Neutra- liteit der Noordfche Mogenheden word bevestigd; echter meent men, dat de laatfte Engelfche Brievcn depfiches voor den Lord Carysfort, Minifter van Groot-Brittanje te Berlyn hehben aangebragt. welke van een zeer vriendelyken mhoud zouden zyn, en waarbv by gelast wierd om door middel van dat Hof, voorflagen aan Rutland te deen: Oak fchryft men van Londendat bet Gerechtshof der Admlraliteit verklaard had, dat in deze omftandigheden alie zaken betreklyk de Vonnis- fen over pryzenonder Deeufche en Zweedfche vlaggeu ge- naaaktwaren opgefchorc. De PARYSSCHE BRIEVEN, tot den 13 January, behel- *en geen nieuWs zynde de Tiers Confolidds $1 Francs. COMMISSARISSEN der RUMFORDSCHE SOUPE bin- nen ROT TERDAM wederom verfefcetden giften van Eet- waren ontvangen hebbende, betuigen biervoor hunnen open- lyken dank, eu meenen aan het oogmerk dier gevers wel ken verkozen hehben voor het Pnblyk onbekend te blyven niet beter te kunnen heantwoordeodan door de Spys daar- mede nog des te fmaaklyker te maken. Voortsdoor eene nieuwe fchikking, er nog (jelegenheid zynde, om daagiyks een aantal Portien meerdtr nitttdeeleu, en de inteekening daarvan gcooegzaam vol zynde, door die geenen, welken, by bet fluiten der vorige Lystcn re lagt waren gekomen kunnen dezulken welken mogten verkie- zen het bepaalde getal aantevullen nog HEDEN, Saturdag, inteekenen by de Commiafarisfen E. Kolf en Th. M. Roest op de Wynbaven, Letter B, No. 314 en 315. 7 jl God be'nagd ons derdeeenigfte Kind, CHRISTINA GEERTRUY, aan de gevolgea der 1 snden door den dood uir onie liefdtarmen te rukken, 1 den ouderdoai van elf MaanJen. Yder ouderlyk hart ge- vocie hoe fmertelyk ons wederom dit rerlies is: dan, wy vvcofclaeT? Grttle ie zWygen. Jmfietdam GERRIT TEN HOOPEN. den 13 January t86t. ANNA CATHARINA SWEfS. HeJuo overleedt alhier aan een Bnrstkwaal en daarfry konaende Waterzocht, in den onderdom van 54 Jiren en JP Meanden. onze waar le Bebnwi Breeder en Broeder. PIERRE ANTiOINE LAMARQUE; waarvan wy, frydeZe, aanFamillie en Bekanden kennis gevenons voor het ovenge verzekerd houdende, zonder er betuigingvanaftewagten, vanderzelver hartelyke deelneming in die wederom, zoo voo^ons alsvoof deszelfs nablyvend Zoontjetrtffend vcrlies. C.. A. BOURDON. Jnejltrian E. M. BOURDON, den 13 January 1801. Geb. LaMarqbk. Er 2 o jj oow m O A "tt'O Si tm t* W: 3 A 35 v S St^a it Myn waarde Man, DION. J. BE LA HOUSSAYE, Oud Luitenant- Kolentl ten ditnjle der Baiaaffche Reputiyk, is bedeo inorgen, omirend ia urendooreen Siymberoerte, in den onderdom van ruim 67 Jaren, zeer fabier* tot myn inoige droefheid uit dlt tydeiyk tot het eeuwige leven overgegaan. Maaetricbt M. DE LA HOUSSAYE, den 7 January 1801. Geboren de Loo. C( u u w as V 3 o f, N 52 5 a H 2 V w Oi <u .2 T O O N E F. L B E R I C H T. dep 17 n Q a U o a g -3 3 N MihMi ■nJUuC et u a a 5 n p I - - 2 T3 O CJ •- It -U W "ra j* a "A i XJ at s 5 o fl c a, u 0 - S fl n H r L vl o Op HEDEN, Saturdag de\i 17 January 180! zullen de Nationale Toonfelristcn ondef difeftie van den Burger ff. Bingley, het genpegen hebben vac, in den Rotterdam- fchen Scbouwbufg, te veftoonpn WREEDHEID en GROOT- MOEDICHEID of de Pernictiging van hit van ouds be- kcndtOndcraardfcheBlocdgcricbt der Duitfcbe RiddersNietlv Bememd Tooneelfpelnaar het Hoogdulrscb van F. fP. Ziegler, verfiert met alie deszelfs Decoratlenalsmede de yertoonitig van het Onderaardfcbt H«l of Gervelf, alwaar hat bovenge- •nelde Blaedgcricht welter zvn, Zetel gevvstigd hietd; zul- lende de Rol van den Hertog dlbrtgt d"or Binglgy wnrden tiitgeyoerd Gevolgdvain 1>E TWEE JAGERS en het MELK- MEIS |E Vrolyk Zangfpel. Verwagtop aanftaande MAAN- B- DAG den 10 Jinnarvter BENEFICIE van W. BINGLEY, -- DE TOVERES SIDONIA Nieuw Berdemd TooneelfpelO fi c 2 i S v"15 naar het Hoogdyitsi^i van H. Zrchekke Schryver van Abalfino. h o o St"S s S S Precies ten half zes uren ojg het Toontel. «-8 - H at" 8i SSffiwia* rt~; MARKTPJIYZEN te SCHIEDAM dtB 16 Tanliary MOUTWYN, desoVlrtels, zonder fast, 13 en i vierde J. GETIEVER, de30Virtelszonder Fnst, r4«n 1 vierde X GENEVERpt* Aam ArafterdamfcheProtf,/70en7i U-~\ 1 rnr t3 "3 C - tdS,3"-?1 n X2M b c U I T3 N3 a o jd Jf7citFjU w t AmlierdamE in de N«* 17'*N£0£EN/° V"VAN LUBECK' M.kelaarszullek op Woensdag den 11 January itoi. te TABAKLeggeadea*tby Nodtie wo^d aatgewezenf80''6606 P'"y V" 'f C«oe«e» BtADENen meer anderef.orteh ft,e.nHi^i.,^enprir° ueB modefa,:,, ?eer fP»iens KOaPMANSHUISwaaroiider een ruim PAKHUIS, mJ e«! ordmwTvkTR'T sbev"'!en By JAN CR "YTERS Mr. Merzels.r op de Nien wehaven M No 327. TUFVROUW vaa CF7Fr SPHAP "IZj a 7 °"d Z°g Zich e,arBf Replaarseals HUISHOUDSTER of CS!! 1 Nader adret by J. DE VOSBoekverkooper, agter de Groote Kerkte Rotterd am: V VIJrDr»iiAN^TEK00?' b«*»Bonds&n vermakrde SCHIEEAMSCHE VEERHUISgelegen op het Haagfche Ter/Affaire behoorVr/e' i bentveas a,Ie de P^den Rytuigen en Tiiiget, eni. tot de Scalhou- w tro v behooreade Nader onderrtgring te bakoreen by den Bewoner en Eigenaar. om met hem TSaeMor?1' doe" n"r H°NOARYENe* TURKYENi Mteoschte gaarnelimand te vinden. om met ,eo als COMPAGNQf mede te gets; ofzooeeaige Heeren petiegen waren tot pemelde rels kooden zd nu een Kapt^ cZl?Br%?loerendj'h 1 A' ARRENnE^G "P bet Westri-u wland te Rotterdam, wfdr en Winl^tL'nW, k BnkfcMp, gena.tnd Gertruyda Johanna, bnder Nentrale Vlagzal, primo Mev otecies, Indfen er *r "Avertrekkea h* BREMEN en van daaf naar SURINaME en DEMERARY v^n 'r,"f voordeel,Rc Conditien mede te gaan w-n*chtgelieve zich dezelve 'e adresferen 's morgens PRUYS Med Doftor V™ d, W VN?OITS C"L0K 60 iD Nederdairsrh iiitgSgeVen door MARTINUS .d u o V 1 - 0 52-3 so H o to 3 -a I .9 V - n so at C3 C5 C b' C.-4 w 6 S'=.S? S* a.1-!wj '2ii a c4i eT1-' S'Qz - n "S s V)H^ M-- bJ t-*- ft S2;J vl .1 £H A"° 22 - c 1 r d >1 3d N .2 2 o, S S 7n - —>3 'a d i - -a o,jj 05^-c-_o^~ .t,WcR?fa ue fit vKfi it 44 Q 5.0k 2 -H o Bi C t -op '-1 SU V 3 ts - 8'gS-S a SI 3 fc. c a w O o >v. e 5 44 W - et

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1801 | | pagina 3