SC53::ssss2»ssz£Si: i,-tt u eeii™d ~4»« 'JrJSZ sEsssrEa:'?-«s? ?si« --a "a fc C f De-COM*MISSIBNvanFH»A#TIEentABRICAGIEnitdcMUNlfclP ALlf Eftderita«aCHlEDAM*#zynV«meaning op II S aiC I s!'=i -*■3 E -- JB o E C O v oj 4* in dw Do^n dewIsTiEJIT ^'^*d R-OT'JT;*1>AM van n»«ning, op HEDEN den 28 Augustus i'8oe, des haifiiddagsten 3 uwn, -| 11| 2 eS5 11 aH1* V,n Vonnis geWezcn by Schepeoeni dezcr Stadir, data 7 JulvtCoz, ten 1 gS.5*- »S ^SiurruwteTJt-n*,fw T '"mien deze St8-d' cn ten lasten van Cbristiaen Timmcrmam medc wpnende olhieri g S g B 11 ,1 C! 1 ruPt|c< by Executte. ten overfjaab van Schepenen-Commisfarisfen,publyk te vericoopcn, VYF HUI7ENer FRVFN r> c '""•f r] de,L?.?i'V>'nilraal ae« Stadten Prothoc. gcVegifitccH f t M* 2 tSn^N iW u.cde MUNICIPAL1TEIT ran ROTTERDAM adverceeren by de/.ednr«.P nii.f stlL den-Se'r?eE '2 ..S 2 «Iver5taSMFSfvbLt,>Mi V™ '/nh,y|'.vOP ^tR"d',,,is der IfemeldeSrad aan den minstVchrytendenten behocven der- g g.2 ^NS^O Fabryka*iezal wofdea aanbefteedvoordeatydvan tin Jaar, ingaandc li.et den eei-Ren July r8o< en eindficendc S^£S>S«"3b ?CjS alKnaond,°ni: r Le4VerMnie, eTURF'W»rfe* Hn!land S^aggcrd..irKezon&rd StnvfiJvifctc ,n Jftericcgfcbt .2 &S.fc3 A Y& enedez'cnrL H. M?n iSter Secretarye van meergemeldeStsdRotterdam dooreen icgelyk kunnen worden gezien 8^ S-3 S,}; g en bczorgd. Mol» Iters Welken voor den dag der aanbcflcdtng op hct Raadhuis Zullen rnoeren worden vertoo'nd g &S« - "I S XBURGERS ASSCHF Sd, Twrntia" '"i™* J,PJhetRa»dhnis der voorichreve Stad.te verpacYten.deBRANDKR S f Slg J!?g 22 f £*,8 15URGERS ASSCHE nut^ailers deVUILNJS ^edurende den tyd van vyf Jarenaanvang ocmende met den i Tafiuarvifloi 5 g g g t» 2}* - van^eiftottwaatfuren.^ gCD deCon^itienvanVerpachtinginmiddelstervilie,opdeFinandekamcr,desvoormiddu^^ %|-S V II- U. STERLINGRaai cn Rcntmctster-Gcncraal van ZttlD-HOLLANDen den LANDE van MEIJSDPN alndaartoe 1'®'^ S g i fpeciaal get]uah ftceerd zyndeus voornemenk ten over,ban van Commiafarislen uit het nedepnteerd BetImn van Ilolland op t S'l 3 I E -S B i no?drerbg rmref ?Pntem J°a> d,es voormiddags teD "ren by Sm/'/s in het I lot van Holland, buiten'de St. joris Pnoft'. re e - (5 M* B S Eh- £^"5 Dordrechtoptcveilen, en agt dajen daarna zynde Donderdag den 23 Septemberop hetzelfde uur en plaats afteflaan denombre E c"? r- r S BOHWI AND en rlflF \T)f" H1 DoMEI^LANDEN - beibande in extra ichoon en zeer hoog IIOOI- WEY- zynde bekendonder de benaming van KEIZERSG UL D B iVff "A A R D de izdenaWvvanden.W/Z)- o c =1 2^° S£ Oy S w'erkendam e'n de^L^vr\™LrERlVAA™ Se,^e" in de" verdronkei VVi.Jd van' ZnTd^-HoII^d oncfer "I"S 1 f H U f nee^d^ - piiri,r onder Shcdrcgten zulks in 37 afzonderlyke Pe.reeelen vervolgens ecnige weder gecombi- c 5 o o g g e°re Culden a-in i nomein'r*6 P®c. c'.erdc I crceelenvan verkoop zullsn gedrnktte bfkomen z.vn primo Septembervoor -a <1 '1 S <uf w"5§ bv den^OD/Ie?der^T ~w:o>len\a den te Dordrecht, aismede by den Commies^. G. Eltmans te Geenruidenbcrg, ^.2^ g ET S "g E Z. - S n At ^Verkendam by wien ook naderonderrigt te bekoraen is. 'S'Sf lis - 1 mc 2 V DeMUNIClPALITF.IT van VOORBIIRG adverteerd, dat, op aanibande KERMIS aldaar, invallende den 5 September 12 11 S S'3 S S Mra ^b -1R.^d"ars^ Draaibonhn boegenaamd nog ook A'.wakzalOersof zoogenaamde c S i v| 0 lTwE.< niDrnrvirotsr j' ir f Rc,Ulnarsznllcn worden toegeiaten maar</f/«fifo zullen moeten delogeeren o ?J~ 5':5-n - S "C S riTDEELING d« TO\™ vmTI tot RF.DDING van DRENKELINGENin AMSTERDAM -oaken bekenddat de c. g g g g tITDEELINGdei TON IINE, voor het Jaar iu02 gefchieden zalgedurende de maancjen September en Oftober des Woens- - =tctS~ 0 "5 ttQ S> dags, voorni.ddagsvantctotiznren door J. W. BAGMAN, op het Cingelover de Bergftraatalwaarterzelvmyd deinge- 2*3^ S-S* S C vulde Qintanuenen de nog onafgehaaldevonget/oy/ee/orgwte bekoraen zyn; wordende deEigenaren dezcr laatRe op "t vriende- J °-£ 2 c g lykfte verzogtderzelver Ontvangstnietlangeruitteilcllen. S utzenaanie op cvnenoe 0 u. g g u .0 DIRECTEURENvandeASSURANTIE-COMPAGNIEderStad MlDDELBURG, inZEF.LAND, adverteeren dat, inge- o EJ S 5 S I g Q 2 volge de Reiolutie van derr 18 Augustus 1802aan de Gcintresfeerden van gemelde Compagniezal worden gerepartiticerd iinpro c W g v Si E van hctgefoiirwerdeKapitaal, en daartoegevaceerd worden ten Huize van den Boekhriuder ISAAC SPA ANop Sat ur das "iSE c o I2.'w[aand:aa" ',eBXer:vo.'8en;stesWotnsdagscnSeturdags gedurende die maand destnorgens van elfiottfti i>ur SO cSl J S Z~C CHRISTIa(n'sAGER1 'wonVnd°r 8,0 "VI" Tn*V GLER TRL1! VAN STEEN.HOVEN, gefeparee.de Hui.sv.ouw van "H vg g I g N B k,„n!; fi VIWa rB -ie b vf d<-'SMdRotterdam, geadi.ileerd merharenCuratoradliUt, ingevolge Admisf.eten '.S .gi -C^ karen verzoeke verleend by hdifteen Klokkeilagvoor dc Dcrdcmnalisgedagvanrdden vbotnoemden Christi/ran Sneer orate V - 0 0 «J tompareeretl of Geniagtigde tezenden, voor Schepenen der Stad Rotterdam regen.s Woen.sdagdie zynzaldc r.8^S, r embe'r .To 2 g agj g des voorm.ddags ten half eif uren of by continuatie ter eerller (hvielc Rolle daaraanvolgende^on. de^twee vcrleendeDctWt-nt"c S-S purgee. en en als nog te «nrwoordenoP den Eisch en Concluf.ewaar van door of van wegertsde voorn Cert"S S S g^S g"« wTf^rIrrp ?eerfddt;fnnaa"'«"V!",,w^nSUSANNA VANDER LINDEN, verlatene Iluisvrouwvan 11F.NDRIK VAN -5 WAESBERGE^., ten dezen geadfilteerd met haren Curator ad lifts, dour ee„ Gercihnbodc der Stad Rotterdamna hekomen He™ .5* J" x CO Si O 0 a r c u-ten f'C" Paf,!^ei;d met haren Curator //7,x, door e«-n Gerethrshodc der Stad Rotterdahina bckoiupn g If Adra.sf.e van Schepenen derzclve Stad by Ed.fle en Klokkeilagvoor de turflcmaatis gedagV?ard dc voo.noemde /AS AS "S S3"-. S van tTatsbcr-ge Jr., om tecompareron of Gemagt.gde te zenden voor Schepenen voormcld fegen Wocnsdagdie zvn zal den 2-Sen- -> <a d g-g S tember 1802, des voorm.ddags ten halfelf uren prec.es of by continuatie ter eerflerCivicle Rolle daabanvolgendc omFischen E 3 b zekeringvanecneprompteen civiele bediening. smo vuu.ucn, mctvtr Rotterdam den 16 Augustus 1802. B E R N A R D TT S fV T V C Een MAN en VROUW, zonder Kinderen, met beneden de 40 Jarenoud van een goedzedelykgedrag en Lede'n van deh Ilervorraden Godsdienst, gencgen zynde om op een inkomen van 300 Gulden 4s J iars, vrye Kosr Inwoningcn verdure w—ar'a Emolumenten den Post van BINNENVADER en BINNENMOEDER in het WEESHUIite DELFT waartenettlen Lenr!7ot dit'ebde Sagfyks zSl'te fpfe'£zyilV°°rZinenicn R^ent VANTTIPRIAAfl LUISgiUS die Van n uaf M AR I ACVTT?pnM^KteS tCPreccndcuel'ei1 bobben van of veifchuldigd zouden mogen zyn aan den Boedel vanwvlen Mejufvfonw SW^MA^,^phe7we^ieu^l»ndtt^?nerdan«.' tC° V»D dc" No"lis JOHANNES c e e R /r*iTyFICT°sRNn^ D^IEV n™DvrN de ^ordb,a!ik' te Rotterdam, zvn weder tebekomen, in de psRe GENE- J 11 |l S5 TETTS n nu Bataaffche LO TER £R Hecle Halve Quartc Agtftc en Zestiende Gcdeelten van I OTF ]V in tn Ti Tf? *»n n inKOOP,Prys-Couranti^^alsmede vooralle Clasfen. De Trekking bfginr op Maindag den 30 Augustus 1802. n^;= |?S=E BISSCHOP zaV^ MFDFNNAVIimAr^'' ,aa.tst|edcn Woensdag geveild door de Makebars VANDER LOEFEen 3 S o E 7al-HLDL NNAMIDDAG, rendneuren, a-daar. by finale Afflag, worden verkovt B o 5J b HERMANUS ADR I ANUS HULSINGA en JAC<-BUS RUVSER jb.Zn., a!s Cmateub in^denlInfoTventen Boedel van S§«£. t a f'fa"ge Va "e?mt"l?n' KehteL.edw.zynvsn ...eening, op I IF. DEN den 28 Augustus 1802 \s namiddags'ten'drie urc«c -fg? §J M "a in den I)oele dezer Stac, ten overftann van Commisiai'Mcn uitd('Munici|>alueit, publvk te verkoonen eon f-TTTm m FE \7F S a PTPTKR K AT7 wrvT VP IA v V?v'rV<r- nJZ0"crr,Rfin*'b^efende fpreke metvoornoemde f'.iratenrs, S S 2 s "2 gg"SS| «i?« PIETER KArZWty LER cn JAN V AN ENsCMOl als (.urateurs in den Gerepudieerten Boedel van wvlen Rcyndert van S g r S"3.« X»Q Sybcrgtn, zyn vanmeening, op HE DEN den 28 \ugustus 1802, 's namiddags ten drie uren. in den noble dozer Stad, ten ovcrfhm o c C'S HO q TUlNlTs'eaMf^lTN HtrrT^ r^vr vt;rkooDon .eenVniwbare netbCpianteenzeerndtigensam uitzigt behbende .S 2' TUliN, lo^eawe 1 uiNHUiZmGEN en F.RVL, Relegen en ftaande in de Lanee W.n-ande oridef d- A^-rnr Crorl mor ir - 0 fc 2 a een TWWTIGSTE PART in een StuEME I LAND, groo, edn, Morgen^ n, ,'den. gcdegen - S f I S Polder van Robroek, onderde JunsdiftiedezerStad. Inu.iddels nader onderfining be%cfende Tore ke mPvonfn r, rarer. g £"3 a* fc £'Q «»w JAN VAN ENS C HOT en JACOBUS RUVSER Jb. Zn., als Curatgiirs in den Gcu'epiidfeerden B»edc! vab w\dcn Je//^iar I", g |ll g3 ^n van meemng op HEDEN den 28 Augustus. See, Nnamiddags ten drie uren, i„ 'leu D-elo dozer Staden ovc'rihinn gl I? g'S -= |a mnrPM^rfnFpT^ ^VENR als: No. i, eenhegt, ftcrkcn w Igolcg™ I"2 3 HU1S, PAKkELDERenERVF., ftaande en gclegen aan de Nnordzydc van de llobgilraat, binnen deze Stad No o Fen beet' s|-» 2 - S fterken binnenwetn.gJaren veelverbcterd HUIS,BOVENHtHSen ERVK. Raande.-,, -elegenaan de Zuidzyde van de~HonC«r *t' 1 2 g g a in het Westvie.endeelbinnen deze.s,ad. k unnende voorfz. ilnizcti1 IF. DENop de getvone uren door een yder, tvorden bezig- S"c-S!S v. 3 ?T E? v> tigdnuts voorzten zynde van een Biljctdoor een der Curatctirs geteekendS k |5»'S<|'5'0^ oS«5 De Makelaars GERH ARDUS ALTIUS. GKRRIT SMEINK en JOHAN PIETER I1EBF.L, -/ullcn, «n Ma.ndag den 30 Augustus 5^is§ 5 |j g |S i S.2' j"micr ln S.vjaan op den Nieiiwcndvkverkoopen een party Oosterfchc cn NoordTchc HOUTWARF. N ma beftaandc.nR.ga, Nerva., DantzigerSwttvnfcheen MemelfcbcBalkcnVnrc en GreePeKoperwvkfcheen Bvlnvenfche Balked 3 1 g ZZt - t 7" C" N1m S?rcn, Effcr; fn,ders cn Nonrdfche Deelen en andcre Ihv.tr.-artn racer. - If I S ifS 5 ,f i MULDER. Make.aat zal, op Maandag den jo Augustus 1R02*s avnnds reu 5 uren te Amfterdan. in de Nes p~ p g o -? 15 - in Je Brakke Grondverkoopen een party van 69 Balen Maranhae, 48 Balen Martinique en 3 Vaten (ioacquilfc CACAO Li^geude s 2^> »SlS als naderbv Not.tie worJ aanrewezen. 1 "5 "g 2 n .5 c p; s g 5 0 E- h?1' DB^tnVen lf.K. VAN LUBECK, Makelaars .zullen ,#p Wocnsdag den 1 September r"o2 N naraiddag? ten 4 uren, S?-? *.2*c<S §'3>8*§ I 9 §H te Amfterdora. in de BrskiteGrnnd, vcM-konpea. ecu party puiks pnikeRvpii Cahcsfe P+lftbrico TAB A K bv Bit jet ten gefpecificeerd; 5 53 -Jg-g 4 g ^deJ^erkonVda* ta zien. Van 1 Slokopop de Kaizersgragttusfchcn de Rrouwcrsgragt'en Pr infeftraaten aldaar B' il'lf if- ,"^0- Z- IlaNDLERG. DE VOS J. VAN DIESTD. FRESCARODE J. RISTRN#»AfTG. STEENHOFF en Z. HaNDLER P 1^55 Junior Makelaars zu.lcn op oensdag t.L-n ry September 1802 'savonds ten 6 uren precics re A'aillerdam in dc Brakke r.S Z -3" 0 a. bw, t«de Nes, verkoopen e*n pan. extraordinarypniksprfijo n44 KisrenTort! CHINA CHINA -oRis'en I!-Une(Vhil ie 7, d 2 2 ■- 51 RIIABARBER en circa $cfc>M*sfcn RANNILLES Eeggende ab rader bv Noritie zn! worden aangowev. n H..I,gelch,lde »«|rgs V 'bt de Hand re Koopeen-zecr fraave cn extra cemak 1 vke R EIS ROF.TS- C< U 'f»l?metdesztll\1':cbe B'.k Kefieren vcr 2 c "5 ^>c Pn-ad dereToebchooren: alles in den besten rtaa. Tebcvragenby WlLHs.BON, Mr. Zadelmaker, wonende aan de Binnewee- e'5 2 S S ai-3g 27 fcliePoort, te Rotterdam. 5 -j: ,^e: a-E S V "It'i?E W^ND TE, K0()l> een b^gtfterk en welgelegen HUIS KELDER en ER VP.waarin federt vele Jafen eene U X 5 "g "5 fiig o g ffMEEDERk is gecxerccerd en alt oognter goedfucces w'lTrdfectmtintieerdilnand? en gelegen aan d- Nonnhvdc <le Wvn- S e c.SeCE n u S^jS- - - - 'Vb-'Wi vv,.,.cvtJ„wlu t,u,„l,lllu, ,ll( uiinnuv eu srcloffcn aan ft" Nonrtj'fvdt' van dc Wvn- tiV n ccj"3 - <u s 2? ftraat, opden Oosthoc-k van de Gapersbru -gpllraar. ninnen Rotterdam. Naderondcrrigting bv den Mak.-laaf DANIF.I MADRY JsiSSs0: dgu "2 W. VAN LIT.Med.DnVar te Rotterdam indcnOpp.cn, Litt.F. N». 139. federtmeer dandettig Jarenvele Khutcren. met 5 I"2<« E X J^MnwcwmniTt rwT"' "S-Jt"." .1-v..b7.i:Jf,T,C.ZC" b^'Kcnde, gnat voort met de daarto-n nufr'we en beprnefde S S S c||| V' V" uuM'iiun-umiini iiii[n*rar7isseircianeia jw KincivreB alsmcde .2 'to o detec!:?nen; \vanrmt%y befliyrcn dat de Kindcrcn met h: t ^////rKc/erzvn zynde d"n tyi Van 2 t«,r 4 uren a]!e nnmiddfl'. en. en des t franco. „ci ™.U, .us. wur "iiiicin-io.ui 1 cueTicnpenezen nennencie, gnat voort met de daarto'en nn'twe en benroefde N vcS n c OENEF.SMTDDF.LEN naden tart der Kfndercn.cn fchadelyke werking van het Znittte j»ezor"en raits hvdc Kinderen zier of 3 g ■dat de Oudcrs aan hem herzv in PctToon of by Brieve" ftpgeven den Ouderdora en Licbaarasgefteldheid der Kinderep aHmcde "-S5 >2 cy- <le teekenen waaruit xy beflniren dat de Kindcrcn met h: t '/.nv.r bezer zvn iyndeden rv3 Van 2 t..r 4 „rei.nlle namidda'Cn en des Cingsdags 's morgens van elftorttvaalf urendoor hem bepa ild om daaroverten zvfien bniZete (-"nfulecren. DeBricven franco. DeBockhnndelaars J. IIOFHOflTcn 7.0ON te Rotterdam geven iiiren b -hlvn alom verzonder TF.NIFRS fFRori-'c h Blv- =- - -■•ft -• n--- t> fpel, naar.het Franscli van lloii7ren Pain, i roStuivers. Hit vcestii:belangrvk en aan«cnaaoi Sf.ikj.' H ge(>oir-er 1 e-c t een Tafreel O 5 c IS. 2 S 3 *lit dc uitmuntende Schilderllukkeu van den bebendc" U .ofdperfco«.aadjen van ditRlvfrad en mctCen Muzvtbl-mdic vernAt A K S.gm'S SSSS TN« V.«ifrtT.rr«r«n1^«r. I, VTEITHrD UCIIITdl 1 e - *V'I y .1 l« es y, ■-* tM »T 1 M| 11,1 11 1 1 1 'i 'H i y1 !i "i I, ii ii.jiHi h vcrrVv i> Debovcngemeldcnseven vonrts.nr: NIF.UWF. VERHAI.EN. door TnUcnt S 25 Smiver« een sv-rkje van'fmaak' en walks gunftigdebietv«or deszMfs tvaardc ten horg vc'pftrckt. K ATOte fliik'aTr#>urfneIin Vvvon. a S-u -InordenzClvcn C - t 3>5ffejj,3i2 1 BAROGO, BlvfpelnaarhctFr 'n<ch door ,1/. ifc-tcrowi12 Stuivers MET "EPF BT All ZONnrn TYTFT h'ln'irniv" S ctlCdJ' 6,1} Verwagteeratdaags, DICIITLIEVENDR MF. NGEI TNG F.N vo.,,-tw„n van ANDR om^iD Tu-rv' n..Vn«cinV A,Vv ff. Tollcns Cz. Ook isbvbhn te Bekomnn He- PUNTDtGHTnnar <n «.t«wrh vantidus ee a'lK d.R Stukk' u die -n dc Kermisweek zullen vettoond wordenalsmcdc vele Oudecn Nieuwe TOON'EE! Sdfil.LEN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1802 | | pagina 3