L s< A*, igos ROTTERDAMSCHE Dingsdag N°. COURANT. den 14 September, Is g«|^§fe|g-|P|p IIO Z W I T S E R L A N D* j FRANSCHE REPUBLYK- S G 2 g.Q'S, - 5 3 3 3 "»<2 S 2 v a o g-s r°£ 13 u S o,'~ SZgcv 3~>1* 3 a I sji §2 S c -3^ i E- SrSSglf Si A s z o f c-gI >c.o-S'§oZiaSSJ"<-QC-3 D U I T S C H L A N D- r s 5 3 3 ^5° -SgiH - .'a c 5 - f 7 I s 7-T §2 ci - Is ,3 aS-8-S^a S "§?i 3^ g "j; S 2 t«-S _B-8?a-B§-8 33.El"J3 - -5"° .s "2 So5**-£■=. ?,£- 52 S'^S 5;2^; x CNB. DezeCOURANTmet hetBYVOEGSEL, word voor dengewonenPrysnitgegeven.] UCERN den 29 Augustus. Gisteren morgen hebben 7^nRTLdr?n9jfePcernber- De derBu.tenlandfche de vyandtiykhe-dcn met de kleine Cantons eenen aan- RaDOOrren »ed3in r!"3"' aan-den Eerften ConfHl, twee vang genomen op den Rengg aan den voet van den ni(yL Porte fen vT.S -'n ?et de,0ttotnan- Piistusbergnaar den kant van Obwalden. Vyf- of r, dcfl gelukkigeri uitflag der onderhande- Zeshonderd Obwalders omtrokken ip den duijtteren en regen- Prefer vPr(lna van^J8ieJ*> in welk laatfte hyeen \ntge- athtigen nacht van den 27 op den 23 dezer den Helvetifehen "van den volfem!™ Tt^r zaken, met byvoeging "Jds,tdie door Leemaner Scberpfchutters bezet was. De Brier. eapitein had vcrzuimd voorposten te ftelien en patrouillesj BONAPARTE, Eerfit Confulpan den zeer hoove* tiittezendendpch hy heeft deze nalatigheid met zyn leven t vcrbtven^EY VAN ALGIERS, dat God bem geboetdewyl hy met den eerften fchoot dood ter aarde vie]. ieviare in voorj'fatd en glorle De Lcmaneis vogten met moed en verbittering en trokken Diet Ik fchryf u der.tn brief diredt, om dat ik weet dat er eer terug voorzy nlle hunae patroonen verfchoten hadden en onder uwe MinHlers zyn, weiken u bedrieeen, enuaanzttten, fcevel tot den aftogt ontvingen. om u op eene wyze.te gedragea, die u groote onheilen zoude Van Stanszand werd er in Schepen een valfche attacque veroorzaken. Deze brief zal u door eon Adjudant van myn >8,en HtfTflSWVl tPP^flin rlif* V*»l"V>mz?#»rd vmi VieiKKran /->*-»■> A**-. Pol**!.? r> cWk 3 K M W <s c c G c I? <0 qj sa 10 o fl o Na C N v» 03 ►52 c* NJ 3 r\ c J- o a" b §Q a, f e v T3 c- C C O Qj n ag d 9 E a O is E 4j 13 o'J o w c c h <L> e» O H O 3 -tJ-O ts p J Cr'o c O c r C o B3-a a Oe n tegen Hergiswyl gedaan die verhinderd zou hebben om den Paleis in eigen handen worden eegeven Dezelve heeft ten P"SrC,°P de Ren^ verfterking toetezenden, Vier Lemanersoogmerk, om u eene fpoedige vergoeding te vragen, en wel met den Kapitein, fneuvelden in dir gevegt; vyfentwintig ge- zuodanig, als ik recht heb te wagten vab de gevoeiens die kwetiten zyn berwaards gebragt en foinmigen wcrden n«g ver- gy akyd voor my getoond hebt. Een Fransch Officier s mist. Men zegt, dat er aan den kant des vyands 00k ver- op de Rtede van Tunis ge'tiagen door een van uwe Rais De Andcrmat en Keller hebben de vol- Agent van de Rcpublyk heeft er fatisfadii voor gevoiderd, Ifende Btkcudmukin^ gcd23n i HppAmm«nr)»«PA«idaCamumjiI eJnoK ^nnni../, i1 der Helvetifche de Cantons Uri o r c 05 005 trt C5 C, .HE o C It a "O d> r p <U fi .:=-a N 5> i; C H n»tt! n o w G J* o c EJ t: u u es rSg C - O lr CO B g JC .E-d o,-a w Q ,5 oWH rO O v. T3 a o SO Cet- cjO C fcXi O B S o. c At 03 M W u v v8 iiccii er latistaaie voor gevoroerd, aking gedaan: DecommandeerendeCeneraal doch dezelve niec kunnen krygen. Twee OorloL'sbrikken troupen en de Gevolmagtigde der Regeringin zyn door uwe Kapers genomen en te Algiers opgebragt, al- 1, Schwyz en Unterwalden, aan de Bcwoners waar zy in hare leis zyn opgehouden. Een Nat>olitaansch K o -fi "O H V c c 5 5 04 St K K >-<t! H O J S •- B-O 2 y fc„r t M bC fed C -2! <li rG C Cy M «n 4dt> ,v O qj - O c O sojz^:sit- fcO S dezer Cantons: Burgers! De vyandelykheden zyn van »wezyde Vaartuig is op'de Reede van Hicrts"door iftve Kaoer" a'eiio- O T 2 - 5 55 •2< 13 a v at .to Jr A x; c> O T3 f W r> rC C3 P-. rs ^O ►j k r£i fcegonnengy htbt op de Rengg bloed vergoten, in oogenblik, dat de Regering nog op alle middelen tot eene lukkige vereeniging en bemiddeling bedagt was. Alle de volgen daar van, gelyk 00k de verantwoordingoverojii 11 ,®n.?e.1.n.k.ke!!l.V0.0r uwereken'n6' gingen voldoening van en niet twyllelendeof gy zult de- S« 23 -2< s .0 2*^3 >H - - Js E a E= f !k M 2 at ^.ni.ten.: ?e,«y.neT de «evolg*e5die zy voor u en bet voeren. 7k 'verzoeYu ook," d?e u wer MinFfters wwa«rouwen, geheele Vader and zullen bebben. De commandeerende Gene- weiken vyanden van Frank ryk zyn; wantgy kuntgeeneerooter raal en de gevolmagtigde der Regering verwagten binntn 24 uren vyanden hebben; en als ik met u in vrede verlang te leven «w antwoord. Lucern den 28 Augustus 1802. is bet voor u niet minder noodzaaklyk, die goede verftand- In Schwyz zou her er, volgens berigten van gisterennog houding te bewaredwelfec er herlteld is, en die alleen u met oorlogzugtig uitzien hoewel men van eenen anderen kant kan handhaven in den rang en voorlpoed waarin ev zvt TeV' bewegingen van troupen tegenKusznachtworden want God heeft befloten, dat alien, die onrech'tvaardigtegan toebereid. Ook zou de dneerleije Conference befloten hebben ray zyn zullen geftralt worden «mrr^ed,epUteerdeB naar Bfln tE "nden,' Zck" °?Km»k Indian gy in goede vriendl'c'hap met my wilt leven dan «m tyd te winnen terwyl intusfchen de verdeeldheid langs moet gy my niet als eene zwakke .Mogenheid behandelen gy oe crrn^rpr wnr r moet dc Frsnfche Vla^ Uoen eerbiedigen, zoo wel als die van de Italiaanfche Republykdie my tot haar hoofd heeft veer w o c H E 3 g5! Ofu.JS fca r"V -O f 32 f~! J? e-A to.o a ^5 E bxH b*N 1 3 l_ 5^ a> r— Y f* r U 3 t r-A U r- G er* w "O si CJ flj T1 c-a?,- CS o tT)v-« Cj ho ps *j a a n3 .He fr* toe grobter wordt. WEF.NEN Jen 20 Augustus. end kozen en gy moet voldoening geven wegens al den my aan— !)°°J ai^,e^.^5?.b.'7ef «ecn »n4« oogjnerk, b"efu Dcn 20 dezer neett uca\ai - iertog ftarel zyne voorgeBoiien reize door de Oostenrykfche Ben Otbcier, die,,n zende te doen wetcn wat gy gefclukt Erflanden begonnen en wordt tegen het einde der volgtnde bebt geoordeeld, om ia het werk te ftelien. znaand hier terug verwagt; hy bevindt zich thans volkomen^ Hoedanig ook de gewaarwordingen van den Dey mogen tvel en is reeds in Krakau. geweest zyn op het lezen van deu brief, toonde hy echter Van Napels verneemt mendatde Koningin metharePrins- fieeds Zyn verlangenom in goede verltandhouding met de fesfen en den Prins Leopoldaldaar in welftand is aangeke- pranfc}]e Republyk te willen leven Ik wilzeide by^1 altyd men; zynde door het volk met vele vreugdebedryven ontvangen. yT^cng vau nenaparte zyn enbeloofde alle genoegdoening I te zullen bezorgen gelyk hy dan ook aan den Eerften Conful, GROOT-BRITTANJE' in den perfoon van zyn Afgezant, een byzonder blyk van hulde gafdoor hejn, tegen de gebruiken en de onbeuchlyke LONDF.N den 10 September. Gisterenmorgen tenyusen, gewoonten van de Regering aan, met al zyn gevolg, gehoor vertrok de Koning van Windfor en na den morgen in de tuinen te geven in een der ptacbtiglle vertrekken van zyne tuinen en •van het Paleis te Kew doorgebragt te hebbenhielt Zyne Ma- hem den volgenden brief ter hand te ftelien jefteit het Levee in het Paleis van St. James en dtwyl dit de In den name kan God alleen, den man Gods, onzen eerfte courdag was federt het Hof van Weymouth terug geko- Meester, de doorluchtige en verheven Ileer Mustapha Pacha, men is, was het Jien dag zeer talrvk. Dey van Algiers, dien God in glorie late, aan onzen vriertd Lord Whitworth zyne inftruftlen ontvangen hebbende, Bonaparte, Eerfte Conful der Franfche Republyk en Preli- Eeeft van Zyne Majefteit affchsid genomen en ftaat aanftaanda dent van de Italiaanfche Republyk. maandag naar Parys te vertrekkendaartegen verneemt men Ik groete u, en de vrede Gods zy met u. «at de Generaal Andreosfi reeds herwaard op reis is en Ik berigte u onZen Vriend! dat ik uwen brief heb ont- <5us waarfchynlyk morgen of Zondag in deze Stad zal aan- vangen, gedagteekend dert 29 Mcsfidor (den 18 July.") Ik JtOmen. heb dien gejezen en was my door den Generaal vanuw Paleis Sir John Borlafe Warren, henoemd tot Gezaitt aan het Hof en uwen VfekilDuboisThainville overhandigd. Ik antwoorde van Petersburg* heeft insgelyks van Zyne Majefteit affcheid u artykel voor artykel: genomen, en maakt zich gereed om zonder uitftel derwaard I. Gy heklaagt u over den Rais Aly Tatar. Offchoon fcheep te gaan, hy cen myner Joldaches is, heb ik bem gearrefteerdom Het verbieden van den tranfito invoer van goederen in bem te doen fterven dan op het oogenblik dat hy ter dood trankryk is van meerder belang en ver uitziener gevolgen dan zoude gebragt worden, heeft uwe Vbkil genade voor hem fomroigen op het eerfte berigt daarvan verbeeld hebben want verzogt in uw naam, en omuwentwille heb ijchem losgelaten. •lie Natien moeten thans, om Koffy en Suiker, in Engeland II. Gy eischt de Napolitaanfche Polacre, genomen, zegt te markt komen en het oogmerk der Franfchen is om dat te gyonder het Fransch kanon. De berigten, die men u des- leletten. Een groot gedeelte van Dnitschlandgeheel Zwit- wegens gegeven heeft, zyn niet naauwkeurig; nyar op uw Zetland en andere Landen ontvangen derzelver goederen uit begeerte heb ik de Equipagie uit agttien Chriitenen be- Engeland over Frankryk. De Franfchen, jalours zynde op ftaandevrygefteld en aan uwen Vdkil overgegeven, onzen Koophandel en de Natien willende noodzaken om in III. Gy vraagt my om een Napolitaansch Vaartuig, dat Trankryk de West-Indifcbe Produiften te koopen, verbieden men zegt met Franfche Zeebrieven, Uit Corfou, uitgezeild daarom het tranfito over Frankryk. Wy hopen echter, dat te s^yn Men heeft geen een Fransch Papier aan boord ge- ons Gouverncment de gevolgen dier handelwys zal inzicn yondenmaar op uw verlangen'heb ik de Equipagie vry- dewyl de Franfchen op dezelfde wys het tranfito door Holland gegeven en aan uwen Vikil ter hand gcfteld. zouden kunnen verbiedenhetwelk ten hoogften beledigcnd IV. Gy eischtdat de Raisdie hier twee Schepen van zoude wezen voor den uitvoer van onae goederen die voor de .Franfche Republyk heeft opgebragt, zal geftraft worden. de Kooplieden in het binnenfte van Duitschlanddoor Holland, Volgens uw verlangen, heb ik bem afgezet; maar ik moet gedaanword; ook zouden door het verbieden van bet tranfito u zeggen dat mync Rais geen Eurooaasch fchrift kunnen door Holland, de Duitfchers genoodzaakt worden by de Hoi- lezen; zy kennen alleen de gewone Pas, en derhalven zai landers en Franfchen ter markt te gaan, terwvl de Kooplieden het noodig zyn dat de Oorlogfchepen van de Republyk eenig in Engelaed zullen peru'ineerd worden. fein geven, om door myne Kapers herkend te worden. Gisteren heeft men hier brieven uit Amerika ontvangen, V. Gy begeert van my honderd en vyftig man, die gv gedagteekend den 28 July, met de aangename tyding, dat de zegt in myne Staten te zyn: Daar is er geen ddn. God heeft ziekte, die zich te Philadelphia geopenbaard heeft en weke gewild, dat die lieden verloren zyn giraakt, hetgeen my leed men in het eerst voor de geele Koorts had aangezienthans heeft gedaan. geheel is opgehouden. VI. Gy zegt, dat er menfehen zvn. die my raden om Het Bataafsch Esqnader, naar do West-Indien beftcmd, is twist met u te maken. Onze vriendfehap is heftendig en van Plymouth uitgezeild, beftaande ineqZeilen, zoo Schepen oud, en alien, die tusfchen ons kwaad wilden ftoken, zullen •an Oorlog als Transportfchepen. daarin niet flagen. In een Brief uit het Eiland St. Helena fchryft men dat de VII. Gy begeert, dat ik de vriend zy van de Italiaanfche Britfche Troupen aan de Kaap de Goede Hoop daaglyks de Republyk. Ik zal hare vlag even als de uwe, op uw verlan- Engelfche Schepen verwagten om hen naar India over te voeren, geneerbiedigen. Indien een ander my die voorftel had ee- doch dat zy met deze verplaathng niet zeer in hun fchik zyn, daanzoude ik er voor geen millioen Piasters in hebben be- dewy! zy zoo lang in een. gematigde luchtftreek geleeft heb- willigd. Ben en van alles zoo ryklyk zyn voorzien geworden. VIII. Gy hebt ray de tweemaal honderd duizend Piasters De A&ien van de Bank en de 3 per Cent gereduceerde geweigerd die ik u gevraagd had, om de fchaden te ver- zynde 3 per Cent gecopfolideerde 68 en 5 agtfte goedendie ik om uwentwille geledeg had. Of gy my die cn de 4 per Cent geconfolideerdeal of niet geefrzullen wy echter altyd goede vriesden blyven. De Wisfel op Amfterdam is, op 2 ufo10 19, op zigt IX. Ik heb met myn vriend Dubois Thainville uwen 10 16 en i half, en op JUtttrdamop a ufo, II. Vfekil, alle de zakeu vande Calle gefchikt en men kanKoraal c® 1 2 A! 1 ««2 i«j j ST! s S s J O F O n uO y, C Ol3 O S u W""? c O c V p. z 9. I-. e c« Sn;.»CE.>: c a tt b W B v e,-n C tj n c fc&T3 O tu:n3 C oT 5 o O q> i— 5 Ci -u -Xj G V, O N i*n^5 o.sr' Rp< 5 B g-a| 5»J B S9S t o w 'ccW^-s 0 M taD< I X .M O N w 1 P- v N 3 2 -O CCJ c a s C- 2 W CJ C C2 u di P f W nj -S Jo p8 fy*_ 1b C H <r. a 7 w b -a a V fc- - f fr C W P •- c a w >0 G O teO rt H3 <0 a w o m M xj .t. H a 2 - p 0 2 X X J m o p k c ;N C- a> 9 G O N - 2 z !^4 - cr' o C fcs c 0 CL ft c •31 JS3 a. i" iiS yj .On.'' c qj a, rG O e-s JhJSudiuS f"s Vl rt CO <5S ^3 cj V ta O c Si J? T w* e.~3 G fc.1 c/3 •rt Qj T3 r* -T3 <v - "c r - i> <0 1 c F fr V I- a QJ r~, r Zj C [j-J «-• A) h qj tc" w r, J: w c - o y, i 5> y >.zz - X -T3 c "J c G n .0 K 'o "o* O 8 b .3 5 o; 2 -I - m a o H c o - OJ Cm C <^t CQ M oC 4, CJ W) C Ji O' r, n J-B f S'-M no a Cj qj o S «5 O o Z FO fO'upt tE c -c 5 g ■a 0 U c - c* v 1,3 - Q W v O L. QJ G •-F -< Qo Si V a - O Jrwu e So B c 5 - 5k Om o* vj Q "1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1802 | | pagina 1