5* J f p¥s.l4s| i<i ll^!SS8&J2'«lS 5 5 .S2"2s r '5 t.c 5 0= 2 at - S STii E Y fc 09 s« S few 5 yli J sjN J si? fcp-2 s 6 u 3 a S u s g-.fe 5 13 S-H S„ fZSZ JOHANNES JORISSEN. e^n^ECPP?^ARIS °"LrGATIEN'L0SRENTK 3og.!i •3 J. I Efg-i"s 5 P b; t -S ?S«®Zs3^g&!g g 2 o E .li J S S-S 2 •gg-3 3 c S S g «"3 8 »2;§-Ss^§ -Scsja t'"aS"to"™,NEcdfrLv™n|ai1S;£'r.i"?'^V1™,°r<:l''li'''"^''ler''™,l"re°l!,ko"!"'»ols sr-f g C '2 g 5 E -2 ft 2 Eu dat, ten gevnlge van deze befluitefc, en overeenltomrtig dv nadtre -Mnrchtyvingen van bet Gedeputeerd Belt" Holland, ue Qironfatie-Billetten over de voorfcbrevc Heffin- gen. en wcl die van drie per Cent op de Bezittingen, m,Is. ,r" 4 L" 7Jler op de In'':°wftengearrefteerd by Publ.ca.,en van den is Ma art, 19 April en 30 Oftober ,800. Voons die van 2 per Cent op de Bczittingcngearrefteerd by Publieati? win den .19 juny 1801alsmede die van 3 en 4 per Inkomften gearrefteerd by Pnblicatie van den December 1801 en 5 September 1801 en eindelyk de Du- plu aar- Ouitautienuu de Heflingen van d«n tweemaal Soften ;,]:r"BAAV\ Bezitnngenvolgens PuSlicatien van den nnt'n, i mJ RJa"Uary U98met de Enveloppea, ongtopend. aan de reipcetive Ingezetenen dezer4tad zullen worden teruggegeven voor zoo veel dezelven verkiezen z.ul- PeJ'<oon of door eenen behoorlyk fchriftelvk ee- machn .den, aftehal^p op bet Raadhuis dezer Stad in de Befoigne Earnertervyyl aldaar, ten dien einde zal geva- ceerd worden op zoodanige dagen en uren als voor de Re- woners der oaiderfcheiden Wyken by nadere Advertentien in de/.er Stads Conrantendoor eene Commisfie uitdenRaad, ial warden bekend gemaakt. Terwyl alle de Billietten en Qurantien, op de beuaalde tydcn met afgehaald zyndeterftond daarna ten overftaan van Comtntsfarisfen nit den Raad, zullen worden verbrand Aldus gearrefteerd den 9den en afgekbndivd van den Raad- fcuize der Stad Rotterdam den .oden van Augustu r80, ten.overftaan van de Wethoud.ren Mr. Jacob van Zuylen van Nyevelt en Wootherus GekrliD a In kernisr, yaii my, L. VAN Y n Az. mogen bouden zelfs in Perfoonof, in Ibmmige g'evallSlL ndnr daimot: vryheid getregen te hebbendoor eth tem i' »""-s geen loon daar voor trekkenAe, en daarvan rlic zyn daaglyks werk makende, voortedragi/n. In kesnisle van my. Rotterdam A. SISFNT *>V 8 August ,803. )J0 LretaJ. Heden zyn Getrouwd MEYNDERT BLOK en MARG JE PLONK, nP untiT „^ed- TbunI* Nki.eman. nX ™RF-NEcOTIE, gecanteertf. he-hbende op den naam van MAARTEN cj. TEUNIS NELEMAN en door de Wed. TEUNIS N&.EMAN in zyn'getel overgenomen zal voortaan door MEYNDERT BLOK gedreven worden, in de Groote Frankeftraat, Wyk R No. 261 verzoekt een yders guast. 4£ c k c 5f v Ji J* 2 "5 c r. 3 -c o .5 o - C M O W C u O ce c. t«, o a yj C. c. Rotterdam itn 7 Augustus 1803. vin'een Ioon!"^ Ve,i°ae' dEZen mor«en' ^orfpoedig, Amfierdam dm 7 Augustms 1803. THOMAS BRUYN. £2 o.Sf C 2 <z 5-e jf«,2 S ■o a - -o 2 'g z ccw" BiR O O W CM p c 1 j .6, c c A 73 0*10 11 1 P"1 Sf -■» og to E 2 3 C •- I: o 4i L2T1 O u 3 <A BO-Ske; euL^ O 2; WJ L. C)£«2^C:GOa-'lH, 41 c •- At C U- 3 CO 'S-S a'-5 S DOCHrrpi,dHnl« rn v«rioste wotfpoedig van eene van tfPKEM-A KJ.EYNHOPF, geliefdc Huisvrouw ADVE RTE NT I E Ji?det ®ED,EPUTEER^ BESTUUR van HOLLAND adver- teerd, by deztdat, van nu af aan, zal w rde ^evac -rd ia,aftAUlrVer"n.der t0t den eer^en aaMhande, verfchuldigde Intresfen op Hfliuvn t6n Ste" VaD het vP'Tmal.y GeWest HOLLAND, welken op dc Comptoirer Gorinchem,Schiedam, fhu7p'rCent°" gedomiciiieerd"■•'"ende 2 en En de kleine PRYS-OBLIGATlEN, mede ten lasten van v, C ^WCSt HOLLAN,)' «4roten nit de Loterye I half per Cent.' VaD '7l2' rent8nde 2 en AomiciIieerd.°P di6 Comptoiren aI<vaar d8"lven zyn ge- Ter Ordonnantie van het Reftuur voor^oem.l R. H. AkNTZE "VIUS. »r 32 -■ *r P 4i 3 S y.4 U 7, N OtSSid C n -C o «t- "S3 <U w, en V E tUJii'; - T"1 aj 11 c 3 y zit.cz:£™;? 5 SI «S X •eSSvoea W c S3 g r m. f 1 r> M c o Gistjren aamUdag is. tot myne bittere fmerte, en die vail haren byna Ssjariyen Vader en Bebuwde Moeder, na eene dond r t /',ek' VStI eCDigL' dagen' van m>' door dcI» COB waarde teederbeminde Huisvrouw, V,n omfr^t CAa HARINA KRYGSMAN, in den onderdora g g - •ft'S .-jg van omtrent 43 Jaren, nalatende een eenig Kind uithaarvorig Mza JjO S MoS verheat h"r eCDe teederharti®e en zorgvuldigl n ,,f D- F- FISCHER, ."et" gewezen Kaptein on der de Zxuitfers den 9 Augustus 1803. van Gumoens. T l\freV/^rlredr aIh'er' Jufvrouw ADR1ANA HOUWE- a j Lourens de Lance aan verval van kragten, in dec ouderdom van 79 Jaren. n Als Executenren Rotterdam HENDk. VAN SOMEREN. den 8 Augustus 1803. ADRIANUS BRABER. U a 05 w W a,Z1 <U r r* c>Crn" j="Sh S 3 ^qjcs^N«4Jj;4i 9> 7? r? i> 8b.„„ <0 M~ •g .agQ>2i .b at G t u c iH u <y H 5T3 R «*- 9 *0 De RENTMEESTER van de NATIONALE DOMEINEN herkomende van den Vorst van Nasfau en gelcgen under de Zvtdlowen Klein-IVa^pik eu Tvgintighoeven, tnaakt by dezen Ban-TdK b" '°K''VDtRe Be1uit v,n het Stnatsbewind der f. „,,£u j*U d -\at nutr Naviiatie, eenVUURRAKEN 1 P R-ysdam van da Haven op de Lage Zwaluwe ter lengte van ac Bredafche of 3> R nynlandfcbe Roeden Zmdwaardavan bet Buiten-Palenhoofd aldaar, en dat het j llurHal{enftP en gedurende den gi wonen tyd dat is Voaon?d?rrf B^tember Wr den laatfte° April, zal branded.' fit>r7»fw n 1 chlpPers' w-lkc den Amer op en af, vaorby betze ve Rakenvaren verpligt zyn het navolgende Baken- ge?>1 itariyks te beulen te wet n r>»K=n Van een Schip van 20 Lasten en daarenboven agttien Stuivers. Van ceri Schip van 10 tot 20 Lasten twaalf Stiiivers. Va een Schip van 2 tot 10 Lasten zes Stuivers. En eindlyk dat tot den o; tvangst van dit Bakengeld is gequalificeerd en aangefteld 'de Bakenmeester van het Vnar- D1RK BYT a°PJun °Mden Dyk by de Ki'. Dl <K BTL a n vien de Schippers, die het aaneaat het Bakengeld zullen moeten voldoen. a»"gaat, bet Dezen nagt, circa half twaalf uren, is alhier, tot myne j bittere fmert, ia een langdurig verval van kragten, over- I PETR OnITi l'ny» bvminde JHuisvrouw, CORNELIA IETRONELLA DE BOK in dfen ouderdom van vyfen- j zevenrig Jaren en drie Maanden na eene allergenoeglykrte Echtvereeniging van ruim vvftig Jaren. In dit voor itjy en de mynen zoo fmertelyk fterfgeval wenfehen wy ons te troosten, in het vertrouwen harer zalige verwisfeling. F.lzenburg I onder het Ambaeht van Rysivyk, GILLES GROENEVELT din I)dtn Augustus 1803. Den 3 Augustus 1803, overleed te Ryswyk bv 's Hage in een boogen ouderdom, HANNAH LOFTUS, Weduwe'van den Wtl-Eerwaard.n Heere Benjamin Sowden in levm Predikant m it Engelfchc Gemeer.ie te Rotterdam. J. W. VAN ALPHEN als Executeur. - E v f-* ca tu J ad c W ,0 2 £-• c U Cj T3 O O Lai El M PS r-y r~> rL f O •- J c 3 cq w C 5 V Ewcyoq a M Van KLF.INE ZAKEN en VREDE- MARLRS der Stad ROTTERDAM notificeercn, datvoordaan, Jngevoige Art. 23 en 24 van het vernieuwde Reglement voor minsr ornfl e erJ»ten e"" -0 I?nrgery op deonkostbaarfteen minst omflachtigfte wyze in gennge zaket, Recht moge erlan- fezo'ndird zMaaarndaSen.Woensdagen en Donderdagenuit- Cnmm c lCaBtletyjen' des morgeDS ten tien uren scne Ult h.en' 0Dder d" naam van Kleine Kavier van Vrtdcmakers zal vaceeren voor welke Partyeudes ver- ^noZr.f»e' d'Cd Knnne° verv°egen, om bunne zaken zondcr voorafgaande dagvaarding, on zonder eenige dingtalpn te MnH/,d;n mo,rS!nfir" zBren' is overleden onze waarde Moeder en bebuwde Moeder, CAT HARINA PR1NS Weduwe Kaptein E. Lucas in den ouderdom van ruirn 4« Jaren aan de gevolgen van een nitteerende Ziekte- Wv ?r7afnj gS deze",weg- kennis aan Naastbeftaanden en Vrfenden; met twyffelende, of zullen wel eenig deel in dit ons fmertelyk verlies (van eene zorgvuldlge Moeder) geii-ven fchrondet4ieyrvZe°nekende Va" B'ieVCH Van Routvbeklag ver- Schiedam J. F. SCHWEIKER den 7 Augustus 1803. uit naam van Broeders en ZUsters. MARKTPRYZEN te SCHIEDAM den9 Augustus MOUTWYN, de 30 Virtelszonder Fnst9 T M»SEVER"' de 3° Virtels, zonder Fust, 10 J GENEVKR per Aam, Amfterdaaafche Proef/57 k 58. Den 10 Augustus wares de Pryzen als boven. ,y~3 a Oj *T3 c q C t- tit U tt »- Cz. *- 4> &,cq .ir &3 n U 5 'in c .a ETg-g o j m rftCQ 2 •-O E ^.9 7! 00 <U o W13 tor x: (U M CQ c v"' ftj o ,-p S3 S r- p 2 N- QJ S o jr: "Z r* P aj cjx: 0 »- n s-S 3 C bf <U ^1-1 aj •n: c w o Pi c<a aj T3 tso Xf -p 51 W i *-» T -?*: (a7 V. CJ 5J p "a o t- CI U s. PJ o C bo VL. w C fcfl aj *-• T3 >s»* i«j *3-iS s4! c PD'S V <C-N 7 p- oy cw q - f' 5 2 «->J3 o - 6 tJ 9 co q O *4 V ci bC Z-7 *-5 3 VJ O ts *-< 3U es htvj sj - 2& gZ :zz-£ 3 9 So c w n k> Fl PC V3 W (X S c*° 2 o CW Q f ONajR^OTIE^u'lIen' h^^den^o^eSpel^g^0™^ deD ft9 Auguftasfi°3' JUDICIUM van PREFERENTIE en VERMES wonende te Mtiyden voornoemdwordende'afledeCredW^n geabandonneerden Doedel van CORNELLS eene der Christelvke Kerkgenoo^tfchannen^ g™, 'ubT deZen u,tBOod'ge'' dezulken welken zyn Lidmaten van geadverteerddat, in naam'en van wezen MAR GAD Y^n°cY^>,r''"'7r/s va" Curat""> voornoemt. B.IDDER, geadfifteerdmetharen toegevoegden Cur-tori?//litrs VrVNDER STOEL, verlatene Huisvrouw van J. P. W. van Schepanen ckr Stad Rotterdam voorfchreveby BduL a Ktekktlh, Rotterdam na bekomen Admisfie compareren ,f Gemagtigde te zenden voor welgemelde Schenenen r™'w gedagva"d df vooruoemde J. P. IK Rid der, om te imddags ten halfelf tiren precies, of by continuatie of^als dan eeene^rE«n '1 V" Zi'd" 7 September 1 ^3-des voor- om Etsch en Conciufie te aanhooren daarop te antwoorden en^voort?t PrnreH 1 Clviele Ro"e daaraa,ivolgende, Men zal, in de Casfelsaye van den Hove van Holland Xn:eden81a'aaa:""Rechren en dezer Stads Ordonnantie. vyfuren pnblyk Veiles en op Dingsdag den ijde daaraan volvellf ?p en(3ScPterrlber '803 des nan- ddagsten No. Eene vermakelykc en allervrolvksrg«fttu«4rde IinfTFNPr^v Ame' "reD fl"'*1 VerkoopciVv/ bachte van Ryswykin den Nituwen ftmekttn! f?r ^enaaoat DRIEVLIET(rele^en onder den Am- beftaande In een HEERENHUlZTNGE met detzeffs^ORTSHTTTV P a A^n^M' een klein half uur van den guard, Moestuintn KyversRosJcn Ur^riinr^Jn 'f 'ENSTALl.ING TuinmansbulsRooml Mergen; zynde de Heerenbuizinge voorzien vfn dfverft Rovfn en r""^a '1'°" grom of v"ongelden(le voo, drie van agteren een zeeraangenaamen ver uitzlgj^overde Plaats^dV.r Arw^ meeSta"e behjnRCn en hcbbe"Ja lykst en riant nitzigto verde llaagfcheLevdfcbe en n-Ifirohoar'- it J Landeryen en van voren ten allervro- cn by?a onafgebroken Pasfagieis vanR^en v/amSen n,^ de Heerenweg Iwaar een geftadige en andere Plaatfen voorts ruime Keuken Kelder 7oiderf en We nm 'k'B IlMg Leyden ndfc JTrs nms TkVK?:T,i,7«dve'egocdeVruSmen Capiti"e W°ning veteisch£ _j Een HUIS en ERVE met een PAR-^o"v/ERKHUISdeft estzvde van de RoekhorstftraSt in den Haag en anders geoaarut het Hainerflop in den JHaag. Ua*ndeeb gelegen aan de westZyde Van de Westlyke Molftraat Jagsy mo?g^Tarn 'tienroS^ °en'i' nVm iddUgJ t« drlltm SbIS^J* jSe S/'lTir Maanc,a«s en bonder- f" SsVrndf.dePer9€elenrf0»-««3,dagelykstezien; enomtr'ent.ll««Kfa!-.ft!" e««>'rn.renoemenNnt.riSftfn4 c - 0 5 c- <3> hJO f* No. No. ci c Os r- OJ A Zu^dl 77 Or- -La. AP .whrfclOX">«D1'^ «J Nn^'S-g .^<"9k;S ll>J!NO„2BgNE fc 3 21 - "<U>.><Xr7 wcT.Si^^pPS^; <y ■S O 2 03 V C» B Su 21 O -M C HO 5 c 3 M d .ft, o £"3 S w c - e -3 7: r sj c a 3c 1 25 2 XI <7— ■v».5S I bo a .22 c c -T a r* »- i» CJ rt -o t co 6 en zvnde de Perecelcn Nos.VeV3, dagelyks terfc» a hebbende ef -aa een der natenoe van Verkooping te Jezen ten Co'mptoire van tie NoWisfes m P^rewt*0 fy^dV^tte? en de Goniitten en Voorwaarden gro«#i?.aaraIlraat, in d«fl JJaft \sftorsoem;. w®twu,eB ea F«o€ure«ts U. EYSSLLL Jmnmr en M. EYS6ELL Mz.is di a 5 a 5S Vl 4 n ro c 00 N-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1803 | | pagina 3