'ta ||Ii fllfig:# A0. 1803 ROTTEPvDAMSCHE Saturdag N". 103 COURANT. den 2j Augustas. I s Ts V* z ii£i ?s|gs'j| -PPIol sv 'iij s a s JSSfsi if i: Y R L A N D- GROOT-BRITTANJE- so irg •S 6 R t J g« £$5* S2«b-g 5 S I -- £','5° JJ •-iflR <S - -3 -g 5 E. w :4[ 2s? -5g S518 c .s i"3- IF S 5 jr s 2 F 5 5 5 s 5 S v5.di.i I c J 2 a V <j a T |-g O-SS-S.w'g^W Ssof-jL c t,«Cl 0 2 -55 ?S i FRANSCHK REPUDLYK- o B >3 is? a HSa* r- i-S-Sag 5 S -2 S - s-° g-° a a g >1 E1 >0 at' Z<o fe g 1 c K p 3 E 4 5 - i? 2 o s S-S v3 Sf 1> S 8-2' - --o - o-£"2 ej Q ~m <y U or DUBtIN den 13 Augustus-. Hedea is alhier de vol- gende Pubiieatie gedaan: Z\n fcxcaUcnfe de Load Luitenant verlangt, dat de KJmlcters. Koopliacien en verslete Handelaars in aezt'.Stad, aanf;aandei»'diegj'itedcn itfdczer, rentw'aalfurea, on oe Kouineivke fieurs zuilen verftbynen, oai te raadplegeu overtc/le algeineeu* en ruime Jutehryvicg tor aannioodiging en ondtriiand van hun die zich 111 dienst hebbeu begevan tot vordtiiiging van bet Land en voor de Gcnteeue Zaak zuilen Jyiien; geiyk 00k rer belooning van hun, die zich, in dit helxngryk eefchil, zulleb do.n uitmunren en dit atlcs met overeenileaim 1 ag van ob algcoieene Infchryving in Londtn en MX?: deze tide loflvke en Patriotrifche oogi erken Van tyd tot tyd worden er nog perfoncfiu hegtetis geoo- roen, die men vermocd dat «an dc rt^TJlie deei Uebben; ooJt wniden er nog.op fomroige plaatfen gewercn en wapenen ocrdekt. De Heer Finley, een Rankier in deze Stad is door een pariy rebeilea, op zyn Buitenplaat*met »er van hier, dood- gtfehoten. LONDEN deo 3$ Augustus. Voorleden Dirtfsdag den 16 df /.erwtrd het Gefchnt van het Park en deti Tower gelost Op de ingtknmen ryding, da* het EiJand Tahago deo 30 Juny door de Brirfcfce ra»nt was ingenemenwaarvan betoitiitaudig verhaa! nop: dien dig iu eetie Extraordinaire London-Gazette werd uitgegeven, beneveus de Capimlarie tusfchen den Kn- ^eJfchen Admi*saJ Hood en den Franfchen GeneraalBerchier. Met door de onzen veroverde Eiland Tabago ligt op n° Noorderbreedte cn 120 mylen ten Zuiden van de Barbados bet ielve beflaat maar 32 mylen in de lengte en 9 in de breedte. De luchr is er niet 200 beet als men zoo digt by den Equator $onde verwagten00k 2cgt men, dat het nict in die lheek acr ftormwinden ligt, weiken getneeolyk zoo noodlottig zvn yoor de VVest-indifcbe Eilazden- De grond is zeerviugtbaar en vooral gelchikt tor ■.ankweeking van Suiker. Het gewitt ea de waarde van dit klaine Eiland bivkt uit de pogingen, die de Europjfclie Mogenbeden gedaan hebben om hetzelve te •e/i'ten. Het fchvrt dar her alleretrst aan da Hollanders be- koortbeafr, die derZelvereigencio.n tenRerkften'hebhen ftaande jteh.iuden teeeq iingeland en Frartkryk. By den Vreda van Aken in 1748 \flgrd hetzelve ncutraal verklaard doch by dien van 1768 wer^het aan Groot-Brittanje afgeftaan. In 1781 werd het door .de Franfchen veroverd »n by het TrsAiiat van 1783 aan bun toeeewtzen. By deze iaatfte verovaring bcllond frapfcoe hvzetting in bet gebeel uit 228 man, iao man ZeeliLdcn daaroiider ger.kcnd, welke alle by da cerlle ee- iegenhtid naar Frmlcryk zuJIen worden verzonden. Die»/e!fde«Duagsda^ v»erd er eene k»ninglyke Proclamatie uitgevasr. ;gd by welke de vryen hindel, in- en uitvoer van Gvedereu naar er, ait her Eiler d St. Lucia voor alls Zyner Majedeits Onderdarien werd vrv en open gelleld. Wydere zyr er nog twee Pubiicatien fedaan by de eerfte van we J ken bevdlen wordt. Hat alle Perfoncnkomende nil l.andea die door den vyand bezet zvn alhier niet zuilen moeeh inkomen dan in de Havens van YarmouthHarwich Bouvres Southampton en Gravefwid, op de ftrsffc daartoe oepaald bv de Adti- van het 43fte Jaar Zyner Majelloitt Re- gering. By de andere Proclamarie word, onder zektre bepa- lingec bevoleadat aile vreemdeJiDgeu die zich in Enge- land bevirden, bfnaen 10 dagen en *y, die in Schotlaod kun verklyf houdeabinnen 16 dagea zich naar Londen BJoetcn hegeven, of naar zmk gedeelte van Eugeland, hot- we K vyftig myleo van Cornhill en niet minder dan tien mylen vin de Zee of ean eenig Scheepsdok afgelegen is. Voorts ia er in de Lomion~Gaztttt bekead gemaakt, d#t Lord Hawkesburv aan de Oosterykfche Rusfifche Pruifirche en andere Miniitera. die aan dit Hof refideeren, betft te kenne* gegevendat ZvB Majefteit aan deszelfs Bevelhehbtrs Je Middellandfche Zee order had gegeven tot de blokkade of her inkomert in de llavcns van Genua en Spezia. Het is oekeoudnt in den JaitiTen Gorlog de artykels van de eeifte nO'idzaaklvkheid in het /widen van Europa werden ingevoerd en van daar door ZwitfeilanJ en Italie naar Frankryk en de Linden onder. deszelfs gebied het blokkeren van cfe Wefer en de E'be was derha'ven geen voldoende maatregel zoo ling er een tveg ten Zuiden openbleefdoor de Havens van Genua en Spetfa. De blokkade vsd Gf,nua is daar e» boven een befeberntend punt voor het ge'neele Koningryk van Napels eo kan alle ondernemingen veryde'en welke men van daar teg'-n rurkyen en Egvpten zoude willen doen, dewyl de Eoibe C.onful verklaard beeftdat die beiden ondcr dc B*4gt vi Frankryk nroesctsn vallen. Toen in deze week de Heeren Fisher en Lucas by den Lord fdswkesburv aaugekomen waren, met depdehes van Pep rshurg en lloiiftantinopnlen werden wel haast allerlei gerugten verfpreidals het h.ouden van een algetneen Co»- gres en het htfluir van den KeiZer van Ruslandom aan Frankryk tien Coring te verklaren, indien de neutraleLanden langei door Franicbe Trntipen berot bleveta j dan alle deze gerugten zvn redert weder vervalletidoch gisteren hewreerde liacn, dat het Miniftery op nieuws brieven vanPetersbirgont- Vaogon had, waarin gnmcld werddat Kaptein Elphinftone Eroeder van Lord Keith, met permisfie van ons Hof. was ben.'iettil rot Admiraa! incRnsfifchen dienst eo in ditehoedaoig- heid het bevel znsjde voeren over eene Rusfifche Vlnot in de Oo tzee. Men verhngde dierhalven naar bet Maal brieven van Gotthcnburgdat aanftaande Maandag verwagt word, otn f vernctnen in koevcrre dit gerngt al of niet gegrond is, dewy! daar uir met ominidlyk bet oogmerk van Rnsland en 2clt dar vin de andere Noordfche Mogtnbedea zoude blyken. lay janhottdeoiioid is men hier beiig met het beramen van »- noodijt; tui.4delc«n tot verdediging van het Land. Het eerfts Eattailion Cuardrs is mt de Barakken te Charlsam naar het veld getrokken om piaars te msken veor de Referve- Ar«se Niet minder dan 1000 manneo w erken er daaglyks, Mil" yeitmgwerkrp van Cha-hairi in een behoorlyken daat t<-g.-r,'.veM re )>oHen. Te Hull beeft men eene Infchrvying geopeo.i. om dekhsten te vindew tot vei-dediging van die Starl, on v .oilerle* Maao.'ag hrliep dezelve rtrds 4000 P. St. Dc Freshytenastiiclie Prediitanttn te Glasgow bebben ter aan- vaat *e«, «'rc suck is iea Land- of Zsedienst wil len begeveszich verboaden am zorg te zuilen drigen vow- tie opvoediug tier Rinderen van de eerfte honderd wansen welkin dienst zuilen nemeu. 1 n weerwil v*n alle die toebereidzeleaverzekerd de Mtrcure. de bmnce, dat dit Land zeker zal veroverd worden, mdi n er andera maar SC.oooFraDfchen kunneti aan Land gezet wor den en voegt er by, dac de gchcelc weereld zal versvootierd ltaan over de gemaklykheid met welke deze onderne'tning zal ter nitvoifr gebragt worden en wy ftemiuen het gereediyk toedatindien zulks gebeurdbet de gcbccU WccrtlU ver~ wovdtren zal. Wy hebben de aangename fyding ontvangendat er tus fchen de drie-e/i vierbouderd Schepen van-ooze Vloot, uit de Oostzee, behsuden te Yartncnjib zvo aaogeknmen De Neef en Ni^c van Madame Bcmaparti* zyn roads star Doii**Te* vcrfrokkea orn nstr Frankryk teru^ezonden en aldaar uitgewisrdd t« worden tegen de jonge Engellche Jufvroa wen die men bhlangs te Calais heelc aangchotiden. Oj> den 27rten vau de vonge maaod July, is cr op deBeurs, te Hamburg, bekend gemaakt; dat, uit hoofde van eene yerklirii'g, door den Engell'chen Miniller gedaan, alle de Schepen, welkea voof den 9 dief Maand geladen ivaren, vry nasi de plaatfen vanderzelver beftemming konden vertrekken, zoader door bet Engalsch Esquader aan deti oiond der Elbe gehinderd te znllen wordeni Het llof van Zweden heeft het aanlanden van onze Paket- bootCB. te Gothenburg, en het vervoercn van de Brieven, door de Zweedfche Staten openlyk toegellaan Denemarken heeft zulks tot hiertoe alleenlyk bewtlligd, voor Tonningen en Hufum doch men heeft reden, om te verwagten, dsc hetzelve bet voorbeeld van Zweden volgen zal, iq weerwil van ds pogingen die Jaartegen door Frankryk gedaan worden. V"l*ens den Brief,, door een Geneesheer uit Maltha ge- fchreven ts het onwaar, dat de Pest zoo fterk in dat Eiland zou zyn uirgebrwken men had er tnaar twee ge.vailen van dien aart gehad onder 5000 menfehen, federt de Britfche Armde uit Egypte teruggekomen was; doeh een Schip, betweik van Alexandria gekonien was, had de droevige tyding aangebragt, dat die plaag aldaar beerscbtte. Mep had dezelve het ecist ontdekt op twee Tranfportfchependie een gedeeite van het Regiment van Watteville aan boord badden, waarop men de Traufportrchepen yerlaten en de troupente Marabou aan Land tfebragt had. Op dtn lyJen van IVJaart wsren er reeds 34 geftorven en meer dan 4oIagen er aog ziek. In ecu onzer Morgeiipapiercv wordt ftellig verzekerd, dat bet Engeisch Kabinet befloten heeftde bemiddeiing van Rusland niet aaqtenernen tenzy het alvorens Frankryk kan bewegen, om als een Preltininairde Hxnoverfehe Staten tc ontruimen. De bc rugte pumourier ijvoorleden Dingsdag, te Harwich aangelaod cn den volgeadcn dag naar Londen vortroitken. Het is bajcenddat by zich laogeo iyd te Altona en Hamburg heeft opgenoudcoalwaar hy doorgaans met Franfche Emigrancea verkeerde. Het fchynt, dac de komst van eese Franfcbe armde aan de Elbe hem ongerustggmaakt heeftdewyl hymet zoo veel fpoeds herwaard gekomen is, niet gelyk hy zegt, om een fchuilpiaats te zoekeitmaar orn eene getneene zaak met ons te maken. Wet is< echter zeer waarfchynlykdat, indien ons Minilicry zich met hem inlaat, becgereed zal wezen om hem te erkenmyi voor een dapper man alvorens hetzelve in hem het vertrouwew (lelt van een eerlyk man. De ontmoe- ting die hy gehad heeft met den Keurvorst van Keiilen, moet zeer geyoelig voor hem geweest zyn; want dien Prins zyn dien9t bebbende asngeboden of ten minften de vrybeid ver— zogt zich in het Land van dien Vorst te mogen ophouden ontving hyop dat verzoekhet volgcnd antwoord r, Myn Hcerik heb uw Brief we! ontvangen, maar kan uw verzoek niet inwilligen. Indien er eenige Prinfen in Europa zyn, welkcn denkan dat gy, ip weerwil van uwe ontrouw 1 aan de zaak, waani gy gewikkcld waartncg een man zyt waarop men weder vertrouwen ftellen kan en die bekwaam 's _ora hunne belangen voorteftaan moet ik u naar die Prinfen verwyzenmaar Wat rry aangaa ik ben van een ander denkheeld en verhr.g van u, MynHeer, dat gy binnen drie dagea uit myn Land verrrekt. De Aftier. van de Bank zyn 141 en 1 vierde; de J per Cent gere-duccerde 54; de 3 per Cent geconfolideerde 53 en I half en de 4 per Cent geconfolideerde 69 en 1 half. r W a r Jlf fc. a3 g a 0 a u PJ .'j - - u *i Z g S J ■UpiA So - 3 v p 5r .w g-ra Z. B r*I et 13 2 W 44 Jf ki ud - Ml -cas-C f. f r G - is e G ,JR ■O ,N S .3 r 1* if c - O. v - 11 o E 8 kC»*I!., 73 o t f ft 5? on s t c 2 "o es *Y3 £i "C -I cr P S 3 5'-* 'E 5 ts 0 F -EK C 'C c C! tu x c rJ} h 'O Se"S> 5 *3 Sf2 Z* «0 *Zj fly r* <u o ac E c C w r" - n -T3 -J 44 Sfl J - w K "DdO e CL Z K 05 £-0 J£ c' CJ uj y'X 1. O 5 a 2 e4 H o C Ip. S tu W3 -T3 i'So ;i.'|a w 0- -K mt <aC C.| a W O Or «a Jr: »- o t tr pTc* r,2 c v c rs fJ fit3 -5 - P-jKp C 3 *0 E N c r. a -t 2! v a vb,v 50' o v, <n O -«t5 >t a o Z 5- u t3 fca W - U. PARYS den 23 Augustus. De Groote Raad van hetLegioen van Eer heeft deszejfs tweede Zining gehottden in herPaleis vgn het Gouvernement te Saint Cloud. De Burger LacCpede, Senator, is benoemd totGroot-Cancelier en deBurgerDtjean, Diredteur van de Oorlogsadminiftratie tot Groot-Thel'aurier. In bet Departement van Gers is tegenwoordig een troup Wolven weike vooral in de Gemeente van Aignan, Risle, Plailanceen Ladeveze groote verwoestingen aanrigt, in weerwil dat men overal goede wagr houd en er reeds agt zyn gedood. De Heer Daroix met zyn Zoon van 26 Jaren en een Bediende, alle wel gewapend, van Thermes komende ryden, kwamen dezer dagen tegen den avoad by Tssque, wanneer zy om- ringd werden door een hoop Wolven, van weiken er een op den jangen Heer aanviel die dermarcn verfchrikte dat hv niets konde doen dan heevig fchreeuwendoch de Knegt trof den Wolf zoo, d-r hy losliet en daardoor het Paard gele- genheit gaf naar huis te vliedenterwyl de oude Heer, mede op de Wolven gefchoten hebbende dezelveo de vlugt nanieu; oudertnsfchen heeft de fchrik den Zoon zoo zeer getrnffen, dat by federt altvd huiten kennis is geweest. Betreklyk de gerugten van eene aangeboden bemiddi;lit«g der verfchillen, tusfchen Frankryk en Fneelard, door de Hoven van Petersburg eg Berlynleesr men in een onzer Nieuwspapieren het volgendeDe Rusfifche en Praisfifche EnvoyC. te Purvs. de Heeren iffarcoff en Luchefini, heb- ben ovef a,r weken in ngarn van burne Gouvernemegiten aan dat van Frankryk eene Nora overhandigdren einde de oorlogende Mog.nbeden uitrenoodigenom hitone bemid- wdeiing, ter vereff-.ning der verfchdlen axntenemen. Terzelver tyd gaven zy het Plan van ees nieuw Vrede*- Tiadt.at over, vry inftemmende met dat Amiens, met uit- „zondering, dat het verfchilt hetreklyk het Artvka,l van Maltha en nog eeni/e andere minder h-hngryke zak n. Men verzekert dat betreklvk Mglrhavooryefteld wa» n om dat Eiland t« brengen in Jiatu guo voor 1798met die m o u :z "-a _'W 0 %J C C€ CO c ti 3O c- - 'k> -a. d «.IS7i" o JjoJsjWo s, C T3 X.=^M *3 con a C C w n at 2 O c s. w v Zuafc a o j w 0/13 c o 2 JU OD c Z -X r r C 4^ 5= t3 c si 3 Jj A '°c 5^ few JC •u J - o iP2 g g «o ij.<e E. n M f *lt .O 0* »- O w Z. 5 A a - 2 Z. o CiJ? •S CI 2 n a 2 J* V v o X. - 73 m -re H m a w v J - c X c c. "r-3 "U-l crj—1 a MS; a ij C r, v t» (2 c c k# fen *r je e 73 fe~ f>cH ;c - t r>s m C .as c p v O^W«o C pL-f- S, c EiS -o na c .2? pi - t o s .0 J= M - "2 X N fl in»! f t o - U iy g 11 C TJ 5T U u ^3 5A <V *2 t- CI c u c 0# a. *- c C Q a> JSr" a C t r 0 D 3 U C o> -5 a lC< -Eo N w W w c '"3 r c o t> sJ -r. cn Xi 'C J W i— 0 v f- O di X -a S- 3 J= S - W <0 c o H w C. r J 1 V - - iw ft f Q - <u <tf -s 0/ Q S3 S s3 vi On c c, (1 h e o a, cX a fcO Sv-S R 0 ^3 a# v 0 i a HSU 7 >- fl ♦a -q N 4/ a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1803 | | pagina 1