llfsMll^^f.1 grgclfrfS |li!||a<«ii§fi|l ZH£* M* «*§2-S. s°* 2 92 •tS 5 S- a 2 s 3 ?a' s-2.9-1 4s n-£>°S S^5>i fc* ■s <l5J- is ^2 '1 Hiq s s? Slit0" 1 3 S!? I S' j-nre 0 -., 3 u n <*- V U. - 2 r. 3- S- re re 4 aSS^^S* £-*22 Si Hg-S 5*3-2-2 s3SlS|.B'§ §9? 3 £-'£•<!! re! Pi re 5. re S'* 14 2 35 g ^£2, S-f 5'?,^3 11$$* 2 2^s 9 ssSsfgws i s^SmSS* I E 3=?S ^4 10s ®w«:5. ws^lc* - 3 5 3 g-^&3 "S 13»L d 5 r 3 w S-.5 js=iz 2.3s a s.« 5" S a ^S^gs-'S 4I5 »- feSp^S*8 s -Szft-SPg* s-'S S 3 n wS-^s-ras 4i2> 5$ -'d' I -^7^ t»s* r»"Sc gs-s.« a-<S"a S gass^^5s-d o sns^r Z^a 8 q §5§-4s 2-^4 I^S §.3 3 3 I o.g,« 2 2, zo 28.- z.3 S-^qre 5$ 2 5"p.3S3- I" - re S" §£>S'g f 5, S'ls-?re S 3.SS.I-5 S--.3 RATA A F SO HE REPUBLYK- aDvertentie (TS'Sfr hj a e. sffaJiO'S-OS o S 2 ^7* w cj H 2 5- 1 7* •—ft 1 Pfl 3 Z^i C3 o ua-a 3 G n> t""I - ?r »n -> r-r^ "S»a I? i WMSr^r^i "J S il J 3 "c-2 a 2 i_ in S -i 3" 3 f1 g ?-.T au=r= 2s.?b5€ g 2 dj 3 W 8 i IO a O; 3 rj cf* 3 -p 2>S" 7 re 3 - *3 40 re 3 W 2 9* SL I l^o »r p.? 2 2s ft t n «i 5? c/i O c Z s -3 5 "51 NiLs ^.- mG-£3 is^re £2= 5 2 "ft. 5 Ho X fc «3 3 -i S f S 5S 5 S- 3 ft z 1 E Z »Ocei: 0,-0 rj>'-r*t». re"* --rea- ?s5^"SS|a 5^s-reSo- 0-3 g- 3 2 00 D r3 m -f 1/2 cr Cro p n ii' 3 Cfl 10<i T" r*' -*■> ft 5? 5 t~* s: -• C 9 o 5 Jv^ n 2 i^3'S1' o a 4 Z, ft 3T> -1 5* •*- w «j rj a. 2 So 3 w ■i n w 2§'re?I 2, a 2 5 3 s r3 r: .^s 4. -( O -1 -N 5 re rg a - a 'J a n sr rt*^T" IT1 I? *3 rc 2 j^n in J a a. rVi —f -4 r> c' -• a Cj 2 k> =■2 re a 3 C- 3 L c r-jsj 3' Z? 3 fD ft* 57* U> N ,-> S Cl- t; m *c CL^ »)"-> ►i .-? Cm S2? re - 2 H =r "- f re 3 a* re a r> c 1< K-J re -'- 5' o g ■O re' o. 3 2 re o- re re <1 r*- a a I re a 4 2o J? 2 a* a- 2 re jri a O Cu ro a* a o cr<4 -"5 - J. r* Of*5 - - 2. *0 n ^reS5!" 2 n rre - ij "J 2. ^3 t7 cr -• r> rj i* g S oL Z - 2 C«^ fti t>» G a £L fcl W Ci 3 >0 re re 3 ^2.3> 25 3753 -! 4 -" i-L E- o 9* m SJ L. rs b$3-r r 3 n rt -3 2|Z re »- 3- M O - S 2 a. °- CJ re O re re S-S'3 f-» 3 W rt r> v S U-, E ?X M Z; 03 3-^4, *_4 rD 0> re* G3% Jft.5 a- 4 ft a; MSrs* 3 ^'3 ^>375:3 SaC25-^. re - >0 JO 3- a a 3- o »2 £.Se^ 2 2 ■"TO MS fi W O a K 2 rere I re a 2-re O J ^|- h ;r re re j - S- -"--Ire- 01 - a -a o- w M ^-o S oa-5-^o, 8, 5 7 K. 5 re 5?!- 3-S?«r ft O rj ;- rJ "3J SI C O B. o c CL^ ft j- r-, c V 2. sr S g >.:a^ 7t) >-<1 ■-< V 9J 3 «S» g.J"*fl are c 5~ kJI/-. 2^">s=^no.^Q WS'S3'-nl <5 a re. Wn a -•J'-tIl to 2 re *r- a W^T« o nfli ru re. re o re re C- 6 D P -z =r >-» kj -« O 5- 23 S' O--^ ?r a o 2 2 2t n- <t< - "VI a S- a S" Jf-J 3. S o,- q-re =o 2 fc. f r? i; v] O r - m S!« T.r m 1 S3 5 a rl J) 3» M o Zre v» -» £T ft »-n r?< c z W rr 53 O Wo ft o W£ a4 I n re 3 re S 2. re a S3 ft ft EL *5 a. ft O 3 W <- w o 2 0 3 G 7T y-s W Cl as CI. O ^3^ O5 3 M C- r-» 0 I <5 3 re tnodificarie echterdatgicn Enjfelschman, noch Fra.nsriiniafi, LeiUn van de" Ortle zouden kunnen zyn; Cat er ait yd ttn Napclscli Onai'mfoen op bet Eiland zoude zyn»reVau niet minder dan vier- en nict meerder dan ze.;dvtzenJ tnartben en datEngeland, te fa men met Frankryk mgglytte deelea de onkoetfn zToirflca.drjgef!. Deze voferlf Ikn zya-nki Verwofpen vaa de ,eyde van Frankryk, tnaar men heeft, by die fteiegenhfid, verklaard dat men van Engcland eene volledige fdiadevergoeding zoude v^i'zkjqn yo.or alle de fahade»federc de Uiiriogj- verklaririg toegehragt en «iat (Sen bet KsfCrVorftencrom Hanover zoude tot fiorg houden tot die vtrticzen yergded waren. Terzclver tyd dat de Heeren Marcoff ea Luchefini deze (fappetl ie Parys deden ver.figtt.-n tktKusfiiebe en J'i uis- fifc-he M;mitersde Graaf Wo/o;.zirw en de ileer Jueobi hetzelfde teLonden en tot nog toe met geen anderw uitilag, dan dat Engeland de nediatic »iet heeft verw.orpe'ri r i«aar verklnart heeft in geene-geregelde pndeibandeiing tekutine'n trbd»n voor dat men ah eene vaste bafu zoude gcfteid hebben,dat Groot-Bniiranje eenig Eiland in de MiddeUnd- fcbe Zee zoude bezittenre ulwaar het altyd eene Vloot zoude kunnen booden en daardoor- een waxyborg veikrygen 'voor aNe toeknmcnde ondsrAepiiogeD van Fratkryk tegeu de Porte en byzonder tegeu Egypte. Ertgeland begeerde, dat Fratvtjf.yk zoude teruggeven de jteld»Bf in Hanover-getrokkea, uot den^lag tae dat de Vrede zoude wocden gqtekeitd y dm din,Land wede.t ain den Koning vatbRngeland tueest bomen- en. Fraakgylf deszptfs neutralitett erkentie in allenjde voiz-'tn|e oorJogep, waariu. bet Haitfche llyk getn deel zoude hebbea., Het zal nu ta be:'ten tla.an boedanigfle Hovenvan Petcrs- bnrg en Rerlya zicb iWrder in dezen zjyilen gedragen. De 5 piw Cents gecQnfolideerde zyn 55 Francs 35 Centimes. AMSTERDAM den 25 Augustus. Den 23 en 24dezerzyn in Texei binneugekomen Jofe Reynais van St. tlbesj johan Fiavighorsr van Libau en D.-Sjpkes van Schiedam, moet uaar Anchangel, komt door fchade binnen F. Holmbcrg, J. T. Vbikerts, O. J. Boon en J. Pieterfe uit Noorwegen. Den aa en 23 deztr zyn in't Viie binnengekotn'ec fLDouwes van Danrzig, H. IVeerts van BergeaK. D. de Boer, T. D. de JoaghE. Anthonys, M. M. Pot, T. B. VisfcherW. B. Visfcher en J. H. Betming uit Noerwegen en W. Vlatk van "Etnbden. V'in de Udder heeft men bericht, dat iv de gepasfeerde nacht op de fiaax vervallen is het Schip dt Vrou-u Anna, Schipper R. Bohne, van Eonden utir Embdanheeft dooi zwaar ftootcnzyn Roer, Ankers en Touwer. verlorenis door Visfchers geborgen en binnengebragtmoet losfen en repareren. Op het Friesfchc Wsdd, tegens het opgaan van den Abt, is op het Zand onderloopen het Schip dt Vrouvi Rina Kapt. J. H Puyster, van Rendsburg herwaard gedestinterdhet- zelve is aan ftukken geftooten en van de Lading Rogge weinig geborgen. Van Konfttintin«pd ivordvan den 9 Juiy gemelddat Kapt. G. Raftupulo van hier naar SmirnaScio en Livorno gedes- tineerdzyn Schip lek gewordon was en vreezeude dat zyn lading Granen nat mogt word.en gerefolveerd had op het Eiland Spezzia te losfen Volgens Brief van Rubeck van den 15 dezer, was op de Reede van Travemundemet lekkagie en 3 voet water in aangekom?n, het Schip van T. L. Strieker, van Rival herw. beftemd, had op bet Eiland Surp by Nargo geftooten, moet losfen om te repareeren. Voleens een Brief van Gibraltarvan den 2oJuny, is aldaar opgebragt het Deensch Schip Jfofnung, Kaptein C. Fifcher, van Cetre na Stetryn gedescineerd. Volgens rapporten is, door de Engelfchen«p de Wadde genotnen en verbrand het Schip di Twee GebroedersKaptein J. I Post, van Hamburg na Schermonfiikoog. Van Bremen wordtvan den 20 dezer, gemeld: D*t dien dag aldaar anngekomen zyn drie mannen van de Eqnipagie van het Scbip Friede, Kaptein Arend Mehrtens, van Dantzig derwaardgadestineerdhetwelk tot l»v de o;.- de Wezer, genaderd was; doch aldaar door de Engelfchen aangehouden en na Engeland opgezonden is. Te Kadix zyn gearriveerd John Mansfield Duncan Malagy en Paul Delanoalle drie van New-YerkP. Neto van Vera- Crux F. Pardo van Montevideo, Johan Lund van Karthagena, H. Tiir.nan van Finland ca Niels Wepm van Bremen te St. Andero Petto Lequerich van la Gnayra te Archangel J. G. Ridske van hier. en Roelof Muring van Lisfabon; te Riga J. F. Veen van Bourdeanx te Koppenhag* Kaptein Peterfen van Oost-lnd.en Pnntesz en Putman ran Noord- AmerikateLubeck P. P Holm van Napels, H.L.Schroder van Bourdeaux, L. G Visfer van RouaanH. W. Schlebohm van Hall, E. H. Gic-lotv, C. Probn en J. H. Koop van Riga J. Hillftrom eaa Stokholm en A- C. Hanfen van Petersburg; te Holmsboe R. Knap van hier; te Bergen N. Felner van Riga; te Dramme J. Pieters en B. Tadfen van hier; te Tonningen J. J. Tcfft van Sivilien J. *J. OttenJ. Burmester en Kaptein Mclleck van Londen, Kaptein Tamp van Stokholm, Com- rnandeur Kliesman met 32 quartdeelenR. Sieverts 4^ quertd. en M. Rieverts ledig uit Greenland en B. J. Zuyderaa van Stettyn en te Embden A. C. Iloek van Harlingen. Aan deze Stad zyn genaderd J. HarmsL. AndriesJ. Be- rendsB. Bruens, O. Hanfen en E. 11. de Weerd uit Noor wegen, B. JanjIVn, K. G. Klunder en H. J. Kievit van Dantzig, H. Secdam W. Bnukea, L. Jans, G. B. Bos, H. L. Witkop en H, Baukes van Embden, if. Harms van PapenburgD. J. Visfer en W. Botes van Lubek, J. Feydcn van Olleron en G. S. de Jongh van Elhing. 's HAGE den 25 Augustus. Het Departementaal Befiuur van Holland heeft eene PUBLICATIE gearrelftcrd betrebiyk de middelen ter redding van Drenkelingen. By het Departementaal Befiuur van Holland zyn, op laatst- leden Woensday, in plants van de I.eden EmantsLoncq en van Foreestwelken volgens de aitlotingin bet gepasfeerde Jaar gedaanop den eerften Dingsdag in November aan- ftnandeals Leden van her Gedeputeerd Befiuur van Holland moeten aftretdennit daar toe gafornieerde NomiBatien geeligeerd, om ter voornoemde tyd, in hctzelve Befiuur, voor vier Jarenfesfie te nemen: Voor her 8fie Difirift: Mr. Guilliam Balthazar Emants. Voor het 2de Onderdeel van het 7de DiftriA: Gefewyn Jan Loncq. En voor het 1 fie Onderdeel van het lode Diftrift Mr.Jfillem Qnartes. De Ft anfche InfpeAeur-Generaal Tilly, welken zich federt eenigen tyd hinnen deze Refidentic bevondis van hier naar Bergen-op-den-Zoom vertrokken, ten einde de Vestingen aan dien ltanf der RepnKlyk te infpeAeereo, en V*a d»if ve* widens am F.n>«kr;k cc rctomascrw. Onder de Vreemdelingen van sanzien, welken zich taans hiarten-deze Refidentie ophoudynbevindt zich de Vorst bolgnrouki, Generaai in Rusfifchen dienst. Dezelve arri- veefde'alhier fisterea e« uam deszcifs iacrek in de Maredhai de Turer.oe. ROTTERDAM dsn 26 Augustas. Den 24, 's namiddags, arrivcerde te fjeivoetfluis J. Sherburne van Virginien de- zelvcHs ffp de Reede geftopt, -n D Hendriks van Noor wegen. Er is eeti Schip in het gezigt: de Wind Z. W. Den 25 zcilden uit de Maas in Zee J. Vaikenburg na Embden, H. C. fiairusch pa Elfeneur en R, H. Bleeker na Marennes: de Wind Z. W. Den 25 arrivcerden te ftclvoetflais J. C. Hollander van P'lercn en J Stope vap Virginien de laatfte is op de Reede geftopt,eh hedet;arriveeiideJ Bruu van DrogbakdeWindN.O. Vat) den .Uriel word heden gemeld: J Valkenburg en H. C. Ba'lrutch zyrt gist ren niet in Zee gekomtnen SiBeckhci is ca Helvoetfluis gezeild,: de Wind N O. Doormen WeJ-Eerwsirden Grootert KF.RKERAAD der WALSCHE GEMEENTE dezer Stad is. uit'een geuiaakt Thietaltot Prediksnt in dekvlve Gem-ente bvroepen de 'Wei Eerw. Heer Pierre ituunierPredikant in de Vv'a.fche Gemetnte te Delft, die dit beroep heeft aangenomen. 'Aeriift .tifche Ruiter, welke den 20 Ah us'Ue 1803 hi is opgegaan, van de Hki tets Schirn er nSvboll, is, ingevofge Bericht van den Heer Gtoeni x inn End en van Ridker kerb opzyn Grondgi-bled Onbefchadigd nci. r.e- daald en a'an de Eigenaars alzoo gei efiitueerd. fcjtiI- MARlCtPRYZEN te SCHI&1MMdeo *25 Augu- MOU'BWYN, de 30 Virtels, zonder Fust 9 en 1 half Jt 30 Vir'Ms, zotsder Fust, 10 en 1 half GEN^EVERper Aam A2ffterdawifche Proef, /- 60 a fit. Den 26 Augustus waren de Pryzen als hoven. De'. eh H De SECRETARIS van STAAT, DE PAR TEME T van OORLOG, brengt, mits dezeter kennisfe van de da.trby BelanghebhendeH dat het Staatsbewindby Jsszelfs Befluit van den trden Augustus dezes Jsars, No. 1, by alteratie, explicatie en ampliatie van desZelfs Befluit van deD 14 Apnil laatstk-den No. 40, heeft bepaald. VverecrstDat he: aan alle Gegageerde Militairrn, zonder onderfcheid, weike zicb met den 14 April Jaatstleden met verlof, bniten-'sLands Vtbben bevonden wordt vrygeiaten otn hun leven lang geduFhnde derzelver Gage r.enten zon der eeuige korring. buiten '9 Lands te blyven v, rteeren ter- wyl onder deze made worden gerekend te behollrer zoodanige Gegageerde Milirairenwelke, utt krachte van het Bell .it van den 14 April laatstleden, N0.4O, en opgevolgde Adv r- tentie van den voormaligeH Raad vac Oorlog, van den iofteix April daaraanvolgenden. a. Naar deze Reptiblyk zyn g^retoorncerd-ten einde geeftc korring opderzelver Gagementen te ondergaan. b. Door den voormalizer Raad van Oorlog, of doot den -Serretaris van Staat, Departement van Oor'ng, by fpeciale Refolutie ptrperueel verlof buiten 's Lands, onder de bv opgemeld Befluit en opgc— volgde Advertentie hecaalde koning hebbett bekomen En eindelyk e. De zoodanigen, die. (door den Secreraris van Sraat, Departemrnr van Oorlog voor twee of dHe Maan- den zvn diligent verklaard om aan de tiprogjii- g van meergemclde A ivertentie van tk-n iOften April laatstleden, te voldoen. Ten TweedenDat een gelvk faveur wotdt toegefiaan, aan zoodanige Gegageerde Militairen welke. hetzv met. betzy zonder verlctfvddr den 14 April laatstleden derzelve vaste Woonplaats hebben gehouden in de Landen door deze, aan de Franfihe Republyk in den Jare J795 afgefiam. Ten DerdenDat nogthans de voorrchreve Gegageerde Militairen, (voor zooverre zulksnog nief is gefekied) zuiien gehouden zyn viir ultimo September aanftaande, dcrzelvtf AAe van Gagetnent te dnari enregifiracren by het GWsputctrd Befiuur van Hollanden daarbv, t r gelvker tvd, p>-oducee- ren naamlyk deby het eerfie Point, vertneide Mifjtaireu het Decreet of de Refolutie, by welke, of ten gevolge van welke, zy verlof buiten 's Land: gtebtineerd, of vryheid gehad hebben, zich buiten 's Lands te. begeven, en die geenenwelke in den Landen, aan de FranfcheRepuhlyk afgafban, woonachtig zyn een Dctlaratoir van het Plaatfclyk Btfluur hunncr U'uning, waaruit confleert dat zy, vdilr desk leaden April laatstleden, aldaar hunne Vaste Woonplaats ge.'-ad hebbenterwykde zoodanige, welke, vdilr ultimo September aanftaande, de voorfchreve enr«giftratieby het Gedeputeerd Befiuur van Holland, niet zullen hebben laten doen zullen gehouden worden te hebben geprafereerd. naar deze Republyk te retour- neerenen in dezelve hun vast verblyf te houdenzullende dit retour dan 00k, vddr ultimo Qftobcr aanftaande, niet alleen moeten zyn gefcffe&ueerd tnaar zuL'en zoodanige, in de Republyk, geretourneerde Gegageerde Milit'iren, dmitebo- veaverpl'gt zyn, mede vddr ultimo 0Sober aanflaanden, derzelver Afte van Gagemeht te doen enregifi- eeren by het Befiuur van het Departement, in hetwelk zy zich nret er woon hebben nedergezet, alles op pane van anders van bet genet van verder Gagement te zyn verftoken. Ten Vier den Dat voorta geene Verloven, buiten's Lands, aan Gegagearde Militairen meer zullen worden geaccord-'erd dan alleen in zoodanige byzondere gevaiien d-r de prtfentie van deze'of geene Gegageerde Militairen volftrtkt huitea VLands vereischt wordt hetgeen ten genocgfn van den Secretarjs van .Staat, Departement van Oorlog, Zal moeten blvken doth zal hy Secretaris van Staatzelfs in die gir.alien, geen langer Verlof mogen toeftaan dan voor vyf Maandtn en na expiratie van dien tyd op verzoeken om prolongate van Verlof, op eenigedaarby gevoegdeAttes'en van, uit deze of geene oorzaken of omftandigheden, naar deze Republyk, niet wel te kunnen rctonrneerengoen revuard tnogen nenienj. Ten Vyfden: Dat wvders van kracht blyft het Befluit, van den 14 April laatstleden, No. 40, en opgevolgde Advertentie van den voormaiigen Raad van Oorlog, van den -o April 1 daaraanvolgenden, voor zoo veel betreft de t-nder-Officieren en Soldaretibehoorende tot de beiden Regimenten van Waldcck en dat van Saxen-Gotha, in dteust van deze Repnhlvk, welke. by vtrvolg, met Gagement zullen worden begunftigt. A Sum in den Haagden 16 Augustus 1803. Ter Ordonnantie van denzelven. F. H. R A l: B ft R. Hedefl zyn Gndtrtrouwd DANIEL AUGUSTUS RATII, en ANNA MARIA CATHARINA Ul'IlOFF. 4 Schiedam den 25 Augustus 1103.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1803 | | pagina 2