s| t s fcrsf 2* s f i c "5 -?i M •Sob ;i; ■g w g NP- NB- NH- NB- NB- g"{?agi;S;2a b 5 z - 'S •3 I 3 s Z 'o i:?.»ElgT£l 1-5 g-> 3 s'-riB.? t NB 1 sa-s a c f 5>>8te»eS:wi'S»S-g§S 5 Si I -S -3 i|£S&S »KaH-o.,iYv g t;u y t S ft i w is4-= N." I e« .3 5 i s c S SI S s - s L 15 - -i 3 S ir-tO.SFiN 2 - NB NB- OPRE rl? eerfTe KunfT ^njiar v»n fleBstinffB-beRepublvk. advprteert, dat hv albiw*" is gean-iveerd rf-corrsmandeert NB- zich om zyne KONSTSTVKKEN iiirteoeff nen. Hy verzn-kt sFe Ku iaHiefhebfi r-d;e hem to' darci'leaan hnntie Duizen gelieve- reot-thied n ten minften twee Hten te voren re waarfi houwrn. Hy (?eTogeerd in de Keizcr- ibraatin de Stad MaaPrichtte R otrerdaei. 1es=5'5"-£mn| S t s-a E •S B gl" •£5< 2 S--Q "23 r v 5 u s -£ '-> fc s d 2"? 2 i kin i-S a Gisteren avond. circa 9 urenis, voorfpoedig, van Twee welgefchspen ZOONEN, verlost, de Huisvrouw van In Tor enzicx by Rotterdam den 23 Augustus 1803. JASPER BRUENS. Hellen verlostena eeii langen fmertlyken arbeid, van een welgefchapen 2O0N, Petronf. ua Ruychaver, Huisvrouw van A. VAN WAASDYK, Ijelft Lceraar by de Remonjlranten te Delft, den 21 Augustus 1803. Heden verloste door Gods doedheid, vooVfpoedig en ge- Iukkigvan een waHgefehajpen ZOONA. J. C.G.deVries, geliefde Huisvrouw vin H. G. N A H U Y S. llardertoyek den 18 Augustus 1803. Mvn geliefde Hii\svffl(iV, Catharina Halmmans ver loste dees avond, ten negtirt Uren, zeer voorfpoedigvan een welgefchapen ZOON. Rotterdam JOlis. CORNs. DE JONGH. den 25 Augustus 1803, Heden verloste voorfpoedigdoch van een Doode ZOON Sara Johanna BLocKHUYaEN, geliefde Huisvrouw van Rotterdam den 26 Augustus 1803. JAN RUDOLF MEES. Mvne tedergeliefde Echtgenote Eiisaj tTH Waria Ira ncRew verloste, heden middag, door Gods goedheid gelukkiglvk vaneene welgefchapene DOCHTER. Rotterdam den 26' Augustus 1803. A. STEENLACK. Het heeft God behaagt van ons wegtinemenBOUDKWYN NOSTHEER, Makclaar alhierin denjouderdom van mim vier-en-zeventig Jaren. Wy betreurett in hem een waardigen en zorgvuldigen Vader en vcrzocke aan Famillie en Bekenden. die wy zurks door dezeh commuriceren ooze gegronoe droef- heid door geene-Condoieamiefei ieven te-Jicrnieuw.cn. ANNA EI.SABETHA NOSTHEER, Amflerdnm Wednvve J Krbtschmer. den 04. Augustus 1803. Mede uit naarn var. de Familiie. Dm Ileerein wiens hand bet lot alj'er ftcrvelingen hepaaid is, bebaagdebet, myn tedergeliefdeMunABRAHAM VAN DE LlfcfDE, in nen onderdoai van en I half Jaar. met ivien ik don tyd van 10 Jatcn een genoeglykeu licht mogr •ioorbrengeti heden morgen circa 9 uren, aan de gevoLeti eener uittcersnde Ziekte, uitmyneLiefde-armenlost'erukken, en, zoo ik hope an vcrtrouwe, in zyne Et'utvige Heerlykheid overtebrengen. Ik betrSufeSa hem eene beminde Echtgenoot en tnyne drie Kiaderen, waarvan de oudfte nog ma.r vyt Jaren oud is een verzorgend Vadcr. Een ficr gevoelig hart kan oordcelenhoe.trrff nd my deze flag is; aan de deelnenaidg iiivner Vrienden in dit verlies tWvfF'le niet, xonder my dit door Brieven van Rnuwbeklaste verzekerenen d-aar die nict dan myne ciroefheid zouden vcr- metrderen, verz^eke van dezelven verfeboond f; zvn. Rotterdam CLAZYNA VERMANDE ROUBOR, den at Augustus 1803. Wed Abraham van de Li.yde. T O O.N E E L B E-R I C H T. Op HEDEN den 27fte.n Augustus 1803 zalin den Rotter- damfchen Schouwbnrg onder diredie van IV. Riuglcy ver- toondworden: DE BEVREDIGINGuieuw beroenid Too- neelfpel, p.aar het Iloogduitsch DieVerJohnungvan J. Gutteuberg. Nooit op eaiiig Nederduitsch Toonee! vertoontl.J Gevolgd van DE 1IUWELYKSONTWERPEN of de Ttvee Militairennieuw vrolyk Blifpel, naar het Franscli. NB Verwagt, op Maandag den 29 Augustus, ABALLINO DE GROOTE BANDIFT, beroemd groot Tooneelfpel, naar het iloogduitsch vercicrd met alie deszeifs Decoratien en Costumes. NB. Word aan het Publyk bekendgemaaktdat er voordaan gaec Staanplaats meer zyn zal, en dat de P'aatfen in AeeiSchouwburg zyn vcrmeerderd met een Anfhitheater, waarvan de prys der Piaats voor yder Perfoon is ge- ileld op 1 Gulden 10 Stuiver5. T O O N E E L B E R I C H T. Op Maandag den 29 Augustus 1803 zullen de Nederduitfche Aiteurs en AArices, under diredtie van W. VAN D1NSEN Juniorin den Schouwburg binnen Rotrerdam, aan heteinde van de Haringvliet, tot opening van het Tooneel ,1 venoonen AZEMIA. of de R'ilden Opera, in drie Bedryven, naar het Franscli, de Mnzyk van d'Allairaa vetcierd met zyne De coratien en Costumes. Vooratufgaan van DE TAG1E, Too neelfpel, naar het iloogduitsch. Des avonds ten half sees uren op het Tooneel. «SH O 'S tt .2 k o y. f.i%- JR -y W> 5 -r SrS- Het GEDEPliTEERD BESTUUR. van HOLLAND zal, op Woeosda*dcn 7 Seprember t8c^, d>s morgens ten elf uren in^en van dc Vertrekfcjn, op het Binnenhof, in den LI age publyk aanbeftedeu De Leverarttie v*n sooc To'inen btste TURT, noodig voor den aanrtaanden Winter in de Hollandfcht? CoUegien en Coiuproireu opbctUot', to den Ibge voornouhifeti zulks zonder 0?*derfcheid onder welker JurisdiAie dc Turf gevallen tnogt zvn; en zullen de Geganigdens ^eliouden zyo ecu Monller van hun Turf, agtdsgen voord-n dagder Verpa{rting en dus np^den 31 AnKUstrts 1803. ihttzenden. 1 OMM1SSARISSLN van de BANK van LEE NT NG der Stad ROTTER DAM zullenop Woensdag den 14 September 1803* ofvolpende dagen doen verkoopen alie de PANDEiN die verflaan zyn duszu ikr diegeener?, die de V'erkoapi»f?va?j hudne Panden wiilen voorkomen de 1NTR K5JSEN daar van moeten' afdnen uitrerlyk op Maandag den 12 September 1 ^73 e°A,en ^AN vSTAPHORST advertcercn, op fpecialiorder van d VEREKNlODE GERARD. JOH. VAN EL, Pondgaafderie Rotterdam zal op Maandag den 29 A eytutus 1803 desmorfepp tcr tonrfn. in ndcp, vcrkoopen, ccnparty van 45 Lust Riga ROGGE byKa- K L r; o d 1 *r u r "i t? f- C c N e •S I' f" A. r: 0 n-^o f e c 5 w j5 5 n 5- r g 3 i-'SaR' p tfl a - jp er. d 0 o cd c ce. 1. p.. B NB- JJcWcdnweANtilO-NY GGRXt Junior sdverreerthetreEji-I Publyk, dat. getlurende deze Rotterdamf h' Kerihis, h ar r»arf. zal il 1 -p op -Is pins- v- - wvha haar an, np hutPlciptje.agter de Beurs. in -f f en comp! r AsfirfimSPf, beilaan h in PENniTRES OTRANnoi.ES PORCELEINEN en illerhandefoorten van M lOUTERIF.N, alles pMHI II0UT1 in den nkir.vftcn f.ii'gifesp tottfe civWfte PrVzei ver/oekend» vderr^'unst en rc-comm mds'ie. NB- A. FRTSCH. in OR HOOP, op de Hongftraat. tnsfchen de Wyde en Na-f-we KerkfTraar. re Rofrerdsm, sdverteert, ej 9. <U tr'P' c c X 3J NJ o. 'Q tr. 5 'J v E -ok K-e. W n CTv u-^, c1 rj 'rS J) 0 O, cf rj i, Of l, .z. rr- n u n fc c 'r jd 10J C- PO o 5 c c Irg geeneverdere Intrestzal worden'betailddeTermyn v^nTwaalfntaal Tmridtrd Duizend Gdldens losbaar i $zp!?vibtr i8oa 3aa de Houder^ der Obligat.itde tceuzelatende om de Aflosfingpp i SeptOitlbeL 1803'of v^Igende das^en zonderbyvoegfng vw'Tntrcst, te kunnen ontvangec ten R/elken einde, tenoverflaanv^nden Nntaris fH. ZTLVF.R en Getuigen zvn uifgeloot 1200 Obli flatten van No. 3601 tot No. 4800; en worden dp Houders derzelven heri'nnerd deniet verfchenen Cc?t/po/^^ medeovtrtegevbD ■zonder overgifte van welke geene beta:in f.ilgefcliieden. V I>e Ondergeteekende adverteVrt, dathy, op Heden, de ASSOCIATIE en COMPAGNIESCHAPgerouleerd be!bende onder de i irma van H. AN TMEUNIS eu RA BENSTE1N van zyne^yde heeftbpgt zejfd en gehrnfcvr en verklaarr niir«;dien i ongehouden te wiilen zyn iv. a Tie Engageinenten die na daro dezes door//, dnfheunisvoor rckening der gemeldt Firma, zouden kuncen worqea aarigegaan. Rotterdam den a# /fugustus 1803. F. R. R ARENSTEI N. JOH. VAN EL, Pondgaardefte Rotterdam zal \ictLo%crQfirtSoyimclsdpk aan de me^sthiedynden of hoogsIWrre vclingen van 4,Last teffens Nader binderrRting by genoemden Pondgaardev. NB- NB- by toeval. een of twee GgSTOPFERRDE KAMERS te Hour, op Be Noordblaik, by de Beurste Rotterdam. Nader tebev/agen by J. HOFHOUTen ZODN Boekhandelaars teRotterdtun. V Een JONOELING.b rven de 17 Jaren oud genegsr bekwaam zvndeoin alsONDERMEES+ER op een Derp te fungeeren. adresfe?rezich, met gefrsnqueerde Brieven of it: Perfoon byj HENDRIKSEN, Boekverkooper te Rotterdam, alwaar nader onderrig'ing zal gegeven worden. NB- NB- Tic Onder^eteekende heeft, van den beginne afaan dathy VAUXHALL op zvne Pleats, ftaande even buiten de NB- Goudfche Poort alhiergehouden heefthetgenoegtn gehad de goedkenrir.g nietalleen zyner Stadeenotrn manr zelfs van Vreemdelingen te erlangen zoo wegens de fchorne Ordonmnceals de veelvttldige fraaye Variation welkcn men by het houden van Vtuxhall op gemelde zyne Piaats vernam; muntende daar voornaamlyk bv die gelegenheidin uit het keurig Muzyk, henvelk echrer dit Jaar van dien aart zal zyn dat hutzclve alie de voritte Jaren overtreffen zal. Dan hoe ichoon het Orchest gecompofeerd en hoe treffiind de Iiluminatien dit Jaar, by gclegenheid van bet houden ^er l^iuxhall en Bal ook zuiien zyn, heeft de Ondergeteekende echter noodig geoordeeld aan bet Publyk een grooter Agr^ment;te verzor- gen, en heeft dus de eer aan hetzdve te berigtep D^tgcdui ende de zes avonden van dr Kermis op het groot Orchesthetwelk de Heer H. DAHME zal dirigeeren de nieuwfteSyi&phonien en Ouvertures van de beste Meesters ZHflen worden v»eexecute«f;rd ter- wyl, ter gelykertyd, door bet Hoogduitsch Opera-Gezelfcbap van Amftt'rdam de hi^te ^angdukke« zullen. woiden gczongefl af- gewisfeld door uitgezogte Harmonien en gr^ot Turksch Muzv k zulj^nde de Dans door den Heer CFH ^NlfO ge Jirfgeerd worden. Voorrs zal, gedurende de K. rmis-Avond. nin de gemelde VauxH^Hte zien zyn een groot LUCHTJAGT, voorgefTflld in Aeroflatifche Machines en beftaande in eene Diana ziqende in Cen GrTekfcBt IPagen fiief Harttn hefpannen beiuevef s Ruiters it PetardTygtr en Dfondtnals ook Ballon alien in liunne ?rr>otheid; welke Sr ^kken men niet alfeeti in de erootlTe St'den van Euro pa met bewoudcring en goeclkeurisg gezien heeft; maar die ook den 21 July laatstfeden tel/trechr, den 9 en 20 Augustus in *5 Hage vertoond zvn en van beiden Stcdeu de foejuiching van alie Kunsrbeminnflars hebben wepg^dragen zuRende gedurendr de KerralsnachCffUdilfeyetueProevcn in de Luchf hiermcde gedaan worden, afgewisfel.l doornieuwe fraaye VTJtJR WERKENviraar- onderzal uitmunten een, dat men door ktmst v.>n een Ballon eenige honderd^n voeten in de Lnchr zal laren afg-ran. Voorbetbverigez.il menvol?rensgewoo»ireall* RefraiChisfementenbenevens Collations kunnen bekomen. Men zal een" aanvn^g nenien desMamdags a'vondsten hsfftl.en wren. De Entree voor yder Perfoon inddae Gulden or, deGondfcbc Poort zalmet Confent van de Wethonderfcban dezer Stad voor die Nacbten openblyveti, mits betalende tweeStuiVera voor yder Perfoon. J. P. a N N'OK K fc JGIIs. HARCXEBqntwerker, in de Vi«cb(Teeg, B, No, C43. re Rotterda*n, zal met geen Kraam flann mnar heeft ten f.ynen ITuize en ondsr zyr: onzigt latcn vervaardigen eert p*rrvfupra DAMES MOFFF.N en PALLETYNS GARIK1! TURKS voor SALOPPE V, DOTTELJETTE^ SPENDERS. DOEKENenz. en veel meer andere OOEDEREN alles t^t de bill vkBePrvzen. V two W3 O u „oq s-t> aS a NCJ 1) 41 H3 T? r C C\ 'Hp 5 -S - 5 Kd'sg *'M A 13 c t/ti" 5 "1 S e r S X S v-i, v 2 '.R s >-■ <u *-» O C -C K' M ,14 "V S A -5 E* 5fr* - c o y t» S n* y c- -Y3 c a 6 .<S' -*= 3 jz z, n c u tn W nf a, T? -C 0> ti 03 N -cj .-a rS "0 r w <U -D CC 2 5 r- f N {V ^C'< N-3«i.ES ii !- tli C '.-v a N 5 fc oj v -a - ->3 va *0 5 u -a M n O o 4^ r- /- S_n T". m cS fsJ_ h K vi N. g-sj; ,.s 1 •5^ S c r c"'3 3 •T S 5.'C JU 9 p i 4-: -O - =-S rt T 06 0 c C-^ a w v' C k- i1*, C- S m Ck t< - y - ,y* - x r- - b-s a W t: CN<u £"S avc/d mS; 2 r; g-4: q S^.2 5: c S K -■ 41 O, C V 3 s. c B ^5; S^Q 3 Nc,Ni®vM<»>c r-l 1 a o T w w B -J -* a. II fll/CT ■«S 13 n c" u jti. u J2 n 1/ y 51 - O a 51 a C. er a 2- a n 5 a R w c: "a a r- CI 'rt v -j V u cd r. E o S u< S zj L S» C TJ .J-; T" C ic l r v 3 V- *w W 4» -C-i .4 fiP- w rJP H -II C 'B a 4-4 li- C S V C O rj rt k, i ?j -j r. c: p tJ o te i x c. y x b w r s v 'j -I u in; 11 K 7 .- p -c s s Sp5 -- -- =- i 2 F a c ^2 c C N S 1 10 v oSv t -o J2 "c w - 2 t S e - u 5 s: iT'~ C SJ A. H 1 zr u eft o N dsr, e-'-rbirende tfe aanfraandr- KF.RMtS ten xvnen ITuixc z.al sehnudfn worden DAMSPARTY en BAL. Da Dans j-.l itediriftecj-d warden door der Bulji ^meesrer J. G HOLL van Amftec'am. De Enrrrfe t« Vrv. A- H. FR3'HOFF Kasrelein in rl. UNIE van ouds ?enaamd OK MRRPURIUSin de "agvneflraarbmn «n Rot terdam, adyertei-rH dat, ye/.lurende de aaniTaande KF.R MISWF.F.X tin zynen Hu'ze. RAL xal eehotideo wor.i'-n, bevinnerde des sve.-d. ten Negen nren. De Zial zal frasi verjicht zyn en yr.orz.ien van een zeerAaai Or,-/*r-t, hctwelk zal itederipeerd worden d'-or den IJeer f. T. VAN DE STAD, en den Dtf»jdoor den Heer J VAN RRKE De F-nrrd". voqreen Heer, is 12 Srniversen eeneDamevry. NB- NB- J BUI'ERMAN in EBLLEVTlF. opde korre Hoo?(TraatteRonerdam. zal. zednrendedesanftaar-deROTTF.R- NB- DAMSCHE KfeRMIs., ten z.ven fluizeBAT. en DANSPAR TY houden. Den Dans zal jredirif;eerd worden door den Balet'nesster 1 VFRHKY Rz Vry Ent'de en de Wvn tot een civieleprvs. M-VAN ENGELEN 13 OR S?AO PARTS ,-on de 7.vlteRorterdam adverteerd dat. (tedurende de KF.R "W|9, fen zvnen Hnize zal sehouden worden 8 AL hetwelk vediriireerd zal worden door den Burner I.V. LARGE die de Eer zal hebben van eenfze Nienwe Sehotfche en f ngelfche COLONNElen eijjen zec.mponeerde OUADRlLLES voor re eeven ook zald'-or desz.e'fs Ki-d -ren morftena en's avonds eeni^e particnliereDANSSF.N worden vi-rrwttot«enopuen van het Ge'zelfchap. Vry F.nt'de. NB- NB- I VAN SEVENT' R R«srelcin in de Stad TJtrechtop de Eellzal. -ednrende de RiittcriamCche Kermis, N6" si-n-arg .-snienrle on MOR'IRN, peseven worden BAT. en DANSPARTY. onder Dire Aid van P 'T LAM. Beha've- fraai Geinvenreerde Nienwe Cnntr -danjf.-n e» Quadrilles, onder en 1 root (Jrcliest, Zliliea door Bekwattc Artilteu uitgevtrerue Aria's eu Zangftukkeo ter afwisfiliog UUaeo. D,eEtujdt.iif Vry. c -I Z pi ft. -a -A u p -. C a jr. a t; S S-3 Jf t-.g-M i, ■- og, S?f - «- JC C tj CO tF y* Jji ea r2 jjOp o» of- - w ~r N J 1 "O zz *5 exK 'jc 5S CJ CL S o r- -p C\f-H jo s CI t - l» C K- v~ I 0* fO ^4 - -"1 <w b- I- Z3 C, c t P I 7! c Ti 2 <r- st »0u v*- a - r r D o -5 .*5 C cj - p -«k c -r -— Cl. U - - W> *-4 Ci- D V* r~~ WW no w r; g'J/ b-'.-a f- ca Q_,T3K'P"^ a dJ w n -V <3| c 1* Vc f 1^3 Si o> £-5 SO Q. o T. j eM L-Xh a c co - 2 o^gi b— -C So «u - - 3 0< ,J, OS f»j T3 ^r-" IS Cl c o .4 jr' -2 c -- 7M 3 W a j«_3 j 5 U ,v P. K C P |«Z J -5 -t c -c *3 - - cC' d c c K xC -<1 f-bC F' n o SL 5> e'-oP 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

RC | 1803 | | pagina 3