ssias®3 1 ?f!l| =M*;*p or fcfL^ad 3?^*37£s la s.- 8-' 552 g= s«V»-:s 3 g-»S 3 W^S 2 r: 3 3 <J 3 i* 2 2 I I S r?t)« 2 rs -v= ^3 a.n# 2" o J* n >-^ ■fr 8-JP £.1 S s SE.^3*! £*isll~ S'tsb^^oS o?^?*0' J -JG Ij" w, -5 ST 3 Sq 3?2"' 2"r* tSjo-- 3 2?M 3 3 z =3|"l!r Zr|lS-?D^ 2.- »C g=S - S "2 Ctr?S2S h3.S? S.5 S| S? i? b a S-i «s -a.?"8 K 8-S 2 3:25. 3 'rZ «3 s?s 2. 8- s- sr 2 r p- ?rS8 e. g n Zfevs - x% -» JTS 2 z 3 P-s - 2 o TE ROTTERDAM BY REINIER ARRENBERG EN ZOON- 2 n i »- Br -i. *- v> 2 -• 3 O r> -j 3 ro 9 X j} 22: 3 t 4 2 2 2- - 3^ s*2r~i 3 rfi T3 ft SQj-S c 2 M r3J»»» -» o c ."J C3 2 -J ~r C 1 i S- -3 S O-5 2 5" 2 °- O O. 3 3 2 2a."- v ft n w a C a o a - -, »--, r^o. C n 3S O.V,; o 0> ,'T> ~1 s to *-• *T -< CU M ft 2; 3 73 Sc. «23a'<»3 J1 j a Ki -. ft TT* "i n -t 2 j» 2 r"1 3 3 a o 4 0, O S- 33. 3 a 3? SJWS" J-iC 3 3"3 - 3 2. 5 2. 3 5 T O 3 n *3 -n v; -s -r •- <t a y "'"aoHa" 0K»oa^3-«®a o?J 3H2^.,? 2-2. 5.3 2" £0 a4k 0 - la 5 2 S S =T 3 rc 1 nj e-a 2. 2 a 3 ar 2 2 clm 3|< 2 •o a s g- i*™ a 2. n» 0-13 H P- 2 ft ft ^2 r3 w 3 c« a n> 3 3 o-2 3 3 Z..j t r'i 2 "tf 2 cw 3 "3 C rn m T> fc- -1 rp "a 3^2 fc-s 3 O.X! e. - - 5-W 3^-1 rQ O.T 3 o CL-. u"v W"» 3 W O r> "-3 1. c 333- n> O 0 -r- ro S.j^w> 3 J 3 z> 3 flo S C^:2.;is "HrS'a a S 51- G c o o 2 2 a -> 3 3 S'?2^» H W 5< K 3 ^3 Baa. O™ o 3 o o =Z. 3 0 -«. rt> ft* pr- *-t fi J Sl 2 -2 C C- B 3 C 3 J 2 p-3 <"0 J 5 3 ffi"3 r? q- 3 n 10 S" 3 53 UL o S rt u 0 M S S rr-?^ r:3^52? Z O N 80 2 o r? cl r» e-r jd t O -rj 2* £.^3 O TJ s 2 r "3rs I 2 'n »?!>DT <s 3 W' 2 s a; a 5 S. 3* 3- »r "I o a OB g P»e 3-n ?sa 2 2" m 1 m 2 s. K 3 3 u3'» i* J 5 23 o H 5J 3 E T5 ~Z.j,,,03^'»aa.» o ON2°9 rt - - w 3 r. t tsa; Snc.SSiT? o>r3 »2^ O Q h 1, M -t 2 a* yi 2, o- 0 r? f X O. pA 2 n I i' r 9 -L? O) S3* "5" X jo3 B n; 3 o 5^" 5. d "S 5 2" rp -t n 5>.j? 3 PT n 5 O nr- g s'S* •a - s§ w iHj N^O n. o n R» ft S- 5: B g ft Q- B 3 -3 Oa M CD n* pr O n cr u 3 N 4 a Cd »d* 5 B KB O.O ft O e-u M KJ M 2 5* ft 2 •5 C.OB- G 3 5" B o3 3 O 3 -floN u* 2* w«. s 3 an. Cu 11 2 2.SJ ^'y n a. O ft J S.:? :22 s- a.. 6.. AANBESTBDING VAN TURF. WETIIOtJDEREN dof irad ROT'1'ER.DAM adverreren by Jeze ,dat, op Din jsdags den 6 September 1803, 's middays ten twatif urcu publyk®p hecRaadi>ui» der ycs«?!de3tadaaa dea missiinfoiiryvenden tea bshoeven derzelver Stsden Fabrvlcaae zal worden aanbefleed voor dsn (yd vaa Ben Jaarin^aiodc met den eertlin OAober 1803 en eindiyeade mot den laatllen September 1804. de Leverantie va» TURFbiar,«n de/e Provintie gvbayye*«Juugejendeid Sluipwykfibt ca Attcriucgfcbt Turf; allea op zoadamye Conditianals ter Secretary van uieefgemeideSwd Rotterdam door eeu iegelyk kuanen worden gezien en geiezen en op do Monlters welken tot v66r den dag der aanbetteding moecett warden vertoood ea berorgd. Wordt eeadverteerd dat, op de Reqaeste van C. N. HOLMANS en COMP.Keoplieden te Amjlcrdam aan bet National# CwsrechtshotAtrBatuaffchtRepuhlyk geprefeotcerd.waarby dezelven, met fayorableBrieven vanVoorfchryving van Wethnudeu van voorfchrcven Stadgaaiunieerdbebben verzogtfurcheance van Betalingen van Procedures; uiitsgadetaprovifioneelc furcheance, hetzeive Hoi by Appoinitement van den 21 fuly 1803, de voorfchreve provifioneele furcheance heeft verleend; en voofts de Supplianten benevens alio derzelvei Crediteuren geordonneerd op iJonderdavden 15 Septembereexstkotttende, te cotnpar-ereu voor deRaden Mrs. JACOB FENWiCK VANBER GON en JAN STEVEN WENTHOLT, rtiCommhfarisftn, die hen ZMllea hooren en den Ra le rapporcdoe* uiet Intbimarie dathetzy dezelve Crediteuren coinpareeren of nietdoor bet Hot zal worden gediiponeerd als bevonden zal worden te behoores: Liggende inmiddels, voerfebreve Requeate on AppoinAement ter Vifie, ten Comptoire van Mr. CORNELIS- WILLEM DECKER, Aitvccaar en Notaris te Amjlerdam, en van JOHANNES AREN0 VAN UTZEL, Procureur voer bet gemeldc Nationale Gerechtsbof, in den Httag. Word gravertcerd dat, op de Kequeste van J C. BERENS an COMP., Koopliedcn tt Amjtcrdam, aan hetNatiomle Gerechtsbof, der Bataaffchc Repubtyk, geprelenteerd waarby dezelven metfavorable Brieven van Voorfchryving van Wethouders der voor- fchreveStaJ, gemanieerd, hebben verzogr furcheance van Betaling en van Procedures; nattsgaders provifioneele furcheance, hetzeive Hof, by Appointment van den 27 Ren July 1803 de voorfchreve provifioneele furcheance heeft verleend envoorrsde Supplianten, benevens allederzclver Crediteuren geprdonneerd op Woensdagden aifien September eerstkomendetecompa- reeren voor deRaden Mrs. SIBERT CHRISTIAAN VAN ROMONDT en DANIEL JAN STEYN PARVlLiJs Cemmisfarisre*, die hen zullen hooren en den Raderapport doen met inthimatiedathetzy dezelve Crediteuren gompareeren of nietdoor het Hof zal worden gedifponeerdals bevonden zai worden te behsoren Ensai, inmiddels, voorfchreve Requeste en AppoinAemen' terVifieliggen, ten Comptoire van Mr. CORNEUS WILLEM DECKER, Advocaat tnNutansttAmjitrdam, en van JOHANNES- AREND VAN UTZEL. Procureur vo»r gemeldc Nationale Gcrcehtsbof, \tden Haag. DANIEL BOUSQUETen DIRK SCHR8DER, Makelaars zullen, (lugevolge AppoinAement van hetCommittdvan Juflitie') opDingsdag den 30 Augustus *803, te Amiterdan:in het N Z. Heeten Logement, opdendlaarleiamerdylc, 's avonds ten 6 uren, verkoopen 270 Kisten en 2 Quart Vaten Huvuna SUIKL* leggendealsbyNotitie wordaangewezen. J. H. VIRULY en A. WESSELS Junior, Makelaars. zullen, op Dingsdag den 30 Augustus 1^3. 's avonds tens uren precies te Afllerdam, in de Braklce Grond verkoopen 80 BosfenYZERE BANDEN en 47 Vaatjes Duitstb&TAM, Leggeude in het Onderrtuk van hetPakhuis .i-»- 3 3 2 iyl"< 2 «i M ft sr ft o -f 1 n 1 7- 2 2 s 5- *r 5 2 Cut O 3 *r n a. w a. o 3 - T? a o 3 n 5. S o Ha SJ 3 er 3 3 C. VAN SANTEN.C. *s avoids ten 6 uren precies, a57 Vaten en 48 QuartSurinaamscb SOIKER feggendc als nader by jYotuizt zal worden aaogewezen Te EDAM zal men op Wuensdagden 31 Augustus 1803 verkoopen ,4cooNieuwe Vuren en Greenen NoordfrbeBAI.KEN 6oco Nieuwe Oostrysfche JUFFERS4000 Nieuwe Arendahifche en Oostrysfche STOLPENetiBARKOENEN2000DEELEN •n sooCOLDERS. PJETER POSTHUMUSen JAN VAN OS, Makelaars, zullen op Donderdag den 8 September 1803 te Amfterdam voor het Huis van den Ovcrledenen op Krom-Boomfloottegen overdeKefzersdraatverkoopen ,een nette en zindelyke INROEDEL, van meest propre Gladhoute Meubilen; neveni fraaye Oat lie teen en Haltflot met Diamanten; Zilveren Galanteryen; diverfcPorceleinen; Aarde-Lak- en Glaswerk fyne Lyvvaden en Vrouwe Kleederen Beddeusen BehangfelgoedSpiegels en Prenten ;eenigeBoeken en andere Goederen nagelaten by wylen EVERT DE HOLL. Breeder by Cataloyus en twee dagen tevoren te zien. A. VANDER WERFF. J. NIERHOFF, B.VANDER WERFF, 0. J. VAN WAGENINGEN, H. BOONENen G.VISSER, Makelparizullen, opVrydag den 9 September 1803 'inamiddggs om drie uren precies. te DORDRECHT, in het Venduhuis dtGemlen Me ten op dc Hooge Nienwllraatin Veiling, verkoopen, 3c»3Greene on Vure Koperevykfche en Noordfche Balken, voets en ondervoets. van 18 tot 30 voetkSoo Twaalf-Ellen, van 18 tot40 vget3Q00 Juifers, van 1 g tot 24 voet2000 Koperwykfche Deelenvoorta Koldersen amiere HOUT WAREN meer. Welke voorl'z. Houtwarcn tweedagen voor deVerkoopinggeuommerd zullen laggen de Palken in bet Maartensgather avenge in de Lootfen en Erve van yrieftndorp en Zonen. PG. BormeesterADoubletC. Bormeester en Al. Menftri, Makelaars, zullen, opWoensdag den 28 September 1803, V natniddaga ten vier urer te Amfterdam. in de Brakke Grandin de Nes, verkoopen, een party diverfe Witte KATOENE LYVVADEN, ZYDE STOFFENen NANKINGS LIN NENS, direct uit Atnerika alhier aangebragtleggende zoo als nader by Notitiezal worden aangewezen dewelke in tyds bv gersoemde Makelaars zal te bekouien zyn. UIT DE HAND TE KOOP, een extra party AFBRAAK. van een (binnen weinige Jaren) nieuw Gebouwd HEERENHtJIS, STAL en KOETSHUIS met et-ne Steene Kreb voor zesPaarden Denr- ea Scbuifkozvuenmet en zonder Blinden, diverfe Behangfels, Honte en Steene SchoorlteeunaantelstnetVeigariqge daarboven, met Spiegels en Schilderfiukktn, e»de daar by kehoorende Platen extra Bindten van 20 tot 34 voeten iengten en 8 tot 12 duimen dikte met dito Zolder-en Vloerdeelen, Moerblndten Kaphottten infoorten, Roode Dakpaanen Marmcren Tegels, van to tot 18 duimen. beste Mttzelfte»t», In foorten een extra Bordestrap, met een rondgactwee Verdiepingen hoogvan bruiagemaakt Wagenfchot. Tebevraaen bv N. v. d. ENDE en COMP.op de Binnen-Waterflootte Delft. v UIT DE HAND TE KOOP, een aaagenaam 1UJITENVERBLYF, genaamd07T0«EAG, met deszelfs Tuinmauahuizinga, Stallinge en Koetshuizen alsttiede twee fraaye Coupelsidles geiegen aan den Straatweg tusfchen/£7j/V«£«rg- en de Hoorn- brug onder Rysuryk by dea Haag, groot circa vyfMorgen gcdekltelylf aangelegdzoototT«»»- »\sWarmt,eficrs en Ttel- landTebvvragee by CORNELIS HUYSMANMr. Timnterman teRyswyk. NB. Zynde het LAND, zonderdenOpftalafzondetlyk teKoop. Er word te koop aangeboden eeo extra h irtzeileade SCHU1Tbekend onder den naam van HENGST met alledeszelfs he- noodigdheden als Wand Anker, Zeden Ballast, Boomen Rieraen enllaken, met vele gemakken en Kasten er ingetimmert. Naderte zien en te bevragen bv VAN GULIK Murkefehippcr op Gouda op der, Visfcbersdykte Rotterdam. De Brieven franco. NB- NB- VAN COERTin DE UNIBop de Cingel, even buiten Rotterdam, adverteerd, dat, gedurende de NB- ROTTERDAMSCHE KER MIS ten zynen Huizezalgefrouden worden VAUXHALL en BALbeginneode op Maandag den 29 Augustus 1803, des avonds ten halftien uren. De Plaarsdie van Plantfoen veel verbeterd en van jneerdor Zitplaatfen voorzicn is, zal prachtig getlluitiinecrd zyn Ht-t groot Orchcst zal door dea HeerW. CEULEN, van AmUerdam gedirigeerd worden. Er zal Dingsdag Donderdag euSaturdag, een allerfraaist VUURWER K worden afgeftoken. Men zal zich van alle Ververfchingen kunnen bedienen. De Entrde voor elk Perfoon is EENE GULDEN. NB. Een yderzy indachtig, dat in de Kermisweek, over dagniet zal getapt worden. TieBinne- tvegfebe Poort zal, met Permisfie vtnl?ethoudcrs,'s nachts open blyven, mitsbetalende vooryder PeiToon cStuivers. NB' NB- I'lETER BEEN, Bloemisf te Rotterdam wonende op den Binnenweg, in deBoogiarsIaan zal, gedurende de NB- ROTTER DAMSC HE KERMIS met zyn Kraam ft aan bv de Beurs. aan het -tfoopen van de kleine Draaibrug voor het Huis van den Weet Lagtmansmet allerlei foorten van BLOEMENBOLLEN en GEWAiSCI-lENzoo voor Pott -n »1» Glazenen zoo er Heeren of Dames mogten zyn die Potten of Glazen hebben en er eenige van de hovengemelde Arty kels gal ievea ingezct te hebben kunnen zich aan zyn Huia adresfeereo of anders aan zyn Kraam ailes tot cen civielepryg; verzoakende eea yders gunst en recommandaiie. TRUFFINO ea CIOVINO, van AmUerdam zyn hierwederom opde KERMIS methuune Kraam opdeBlaak. overde Nieuwftraat, en hebben een gmot fraai asfortimect DIAMANTEN zoo wel van Oorhangers Ringen als Spcldenalles naar de nieuwlle fmaak gezeten als naar gewoontezeer fraayePendulesGirandolesgeJmaillaerde als00kgiadde Gouden Zak-Horoiogien wasrvan men de Werken guarandeerdGouden Horoiogie-Kettingcn Oorhangers, Colliers Spelden en Gonden Snuifdoozen; alsmcde een fraai asforiimenrvan Frar.fchePorceleinen zoo wel Taf-I- en Defert-alsThee- Scrviefen. Dezelven nemen 00k Commisficn aan voor compleete Tafei-Srrviefea zoo wel in Porcelein als Zilver ea Pleed, en doen alle foorten van Haairwerk vervaardigen inRtngenof M dail'or.s. alsook hetMonteeren van Diamanten naar dehedendiagfche fmaak en hebben 00k eenige fraaye R iriteiren zoo als van Mtfaiek voor Medallions enRingen-te monteeren, en yerder wat tot een geasforteerde BIJOUTERIF.-WINKEL beboord. zoo wel in het groot en klcin; alles tot een modicque prys. Dezelven verzoeken een yders gunst en recommandade. Word ain alle Konstbeminnaara bekaud gemaakt. dat alhier is aanaekomen de beroemde Konftenaar PIETF.R FRASE, welke heeft medegebragt een groot aantal vanlevensgrootte GEBOETSEERDE REELDEN, waarby aicbhevinden twee KraamVyouwen, van verfehillende grootte avndt op eene geheel andere mauierals die veorleden Jaaralhier te zien is geiveest. waaria men door eene driadubbclde opening kan zien allede Inweadige Deelen van 's Menfchen Lighaam, als het Hire, deLoag, de Lever, deMiag, deMilt, hetVetvIies. beneveas de tigging der Vrtigt, naamlyk vau Tweelingen. zoo wel in de groote als kleinealsmeduuen Kind, wairin jaen mede de Nerafeaea en alle gndere Natnurlyke Deelen des Lighaams kan zieo ht-twelk in verfcheidcn voorname Stedea d»or Piofesforea en DoAereo met verwondcring befchouwd en met den grootllen lof is bekroond gewordeu. De/.e Konstftukkea zyn van's morgens tot *a avonds te zienindeTent, opde NianweMarkt. alwaarbetSchildery von dc Twee Kraamvroutuen eahet EerflcRicbt van Salomon voorhangt. DaPrys op de eerfie Plaits is 6 Stuivers en 00 de tweede 2 Stuivers. K O S T- en TOONEELBERIC H T. De Ondergeteekende Phifici 8CHIRMER en SCHOLLwelken zich federt kort indezeRepublyk beviuden en in de Stedea Amfierdaia, Utrechten den Hage hunae Konst- cn Aerollatifche Experhner.ten met de grovtlle toejuiching ten toon gefi- Id bebben, seaieu de vryheid hunne aankomst in dcZeStad hierdoor bekend te waken, voornemens zynde hunne TheatrtlifcheOgtiCchc ea AJeebanicque KONSTWERKEN en VERTOONINGENten toon te (lellen, weikc laatfteu beftaan id Automat en en Figuren ,\toune- grootte die met eene verwonderlykc naauwkeurigheidMuzyt-Infti unjentet. fpelen en andere Meufchelyke Werken vtrrigtende Theatralifche befiaaa in Operantdie door de Kinderen van den Heer Schirmer me; zeer veel bevalligheid tvorden uitgevoerdde Opfilche beltain in de Phantasmagoricof Geestenverfchyningvan eene nieuwe ui'tvindinggeheel vreemd van die van P'nilidor met Pantomime Oeffeningcn, die niet wel te befchryven zyn, en zy zyn bewegend werkende, en die eeoe bewerkinz doen tot nog t0j onbekend. Alle deze Kunatwerken zullen gedurende deze Kermis te zien zyn in een Tentby de Binnenwevfche Poort alhier, ea zy durven zich vleyen. dat diegeenen die bun de eere aandoen dezelven te komeB befchouwea, gantachpiet onvoldaan zullen terug- keeren, waartoezy aan hunne zyde alle bare pogiogen zullen aanwenden. SCHIRMER en SCHbLL. NB-tiNB- Men adverteerd aan bet gei rdPublyk, dat de Nieuwe groote vermaarde Troup PAARDENRYDKRS, KOOR- NB- DENDANSSERS, SPRINGERS en VOLTIGEERDERS onder DireAie van den Heer L. KINSBERGEN, beftaande in Twteintwintig werkzauie Perfonen, onder welk geta) zich zes Vrouwen bevinden gedurende de aan- ftaande KERMIS WEEKhunne Konften en Exercitien zullen verrigten. De Heer ERASMUS, eerfie Springer vaa F.uropa, zal de groote Sprong, over agtPaarden, met Kavaleristen gemonteerd, en vierf .itwintig Perfonen komrn »e doen. De eerfie PaardenrydcrzaF de groote Mauauvres re Paard verrigten, zoo voor- als agtenvaardsdewelke ■ooit alhier gezien zyn. Deze bovenftaanrfe Troup zal alle vveren vlyt aanweuden om door hunne Talenten bet gcSerd Publyk dezer Stad genoegen te geven hopende mede des roem wegtedragen zoq als van andere Steden in Holland. Men zal twee Reprefentarif n desriaags geven, alsdes namiddags ten vier en des avonds ten negen uren. In de gro'ote Tent, opde Nieuwe Maria. alwaardePIaatfen zullen te hefpreken zvn De Mandzic zal des avonds verligt zyn door kriftalle Globes en Wascbkaarsfenen mea zal zorgen dat alles goed gcarrang-^rd zal worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1803 | | pagina 4