v.»k r»snrr s,"^"' SSr?4??®3 saga iuztzLr,ww» la^S^Aswt ss srrugss. r, s Jsssr- - Ct"°CHAMPAGt,y' - todh.;,',;''d^^ss^r1f.sr»;,sr I- E X T R rotterdamsche Van Satnrdag JV A t COURANf deti x4 July isxo. $S.?J£i* S-U hsf'zjn; SSiriroS^ri^i": p-w SWE.!rJS^isrt,,« S S 5™» v."s';r;P s&is KSnL,sh,"°,n 'wtt ""'r1" c^i, If Is tan" ^^SfS!"Wn.*.,U V»„ I^'.'LI^r.VkVJk'd? &3J'" ™P hn'1 14 1 M ifrid'aS'd, ii™ '"sL"°',S.^l^RKEfr T) ^TTERDAtf din U^Iydt ft S i U 1 V X R Uit8ege'en- s _l k ISj|j? c I'-css. o 5 2 r ex-0 s j 2 o.g 5? -• b 0 x w n2 2 c£ g v o B *r •S c s 2 - "H o 3. J.S a t n s s J N *5 o >^|I 7.0.^ >- I ,»,o. SU TluJWATl hSctutZ Taten The" r".rin» .f! obderwerpen f de'H'.nder ■3 |i s s 3 5.5® 1 CSQ s g a S 5 S-'751 5 a p-c 5"" Tfi ROTTERDAM BY RE1N1ER ARRENBERq EN ZOO* Itggenwaarby die Monarch /erklaart dtr hv,C v«n HolismWrzvaard h-ofi- art' h«t\*eik <lc rampeii dezelve kan zander zy„ goedkeuring geen kra ,t hebh.n' 17we Majefteit heefrte Tnr^/nl Moet Uwe Majefleit de door den Koning van Holland 0P*erigt. DeSchelde, verwonderd U rrnrsoh® Arfena?1 genomen fchikking bevestigen? twintig Schepen van dti. eerta L e ,vf reeds De vereemgmg van Belgien met Frankrvk heefr de te zicn voeren en bare eerrvd. K.eizerlyke Vlag afhanglykheid va* Holland vernietigd zvn fvo Jm, vaardyfchepen be/o<neft rs mini «aaRWlyks door Koopl- neodzaaklyk dat van Franfcryk ge3en-'herVs genood- M"r "ee' te ncmen in allc de Oorlog^n die Frankrvk 7^c^te» kuinen niet in bun ireheelr^n I diea op- voert, als of het een zyner Provincien was. Sede#het worden zonder <*e vereeni*infme fVoe/ ge,bra8:t maken van hetArfenaal van de ochelda en d* noodig voor her vnlmai^,. f Holland; dezelve is Frankryk Pr.»ii,cSS?k^SLTS°,f «<4h™ tementen der Bunches An RUi„ .r - "ar uwkic van tie u*<r+r,n* tt t I. ■a 3 da «P rC -f* ,ti Si J- fa, •-55 - *- T? o c d a F v e v u *7? k„ r 2 3 v 5! c - s -a-s c F 3 3 0 6 k k2 J! O H 5 g £-3 3 QJ s T U I V R RAPPORT aan i r r den KEIZER. Parys dm 9 ^«/y. b><n! «dS n >j fS r-J r^-j w *v •y W CX"J ci u c 31 -.">C "D J! V c «S SS O ii "vT^ n si O x fc J- *- S4 =5 •5 E 2^5 JfcPCj 0 --a g 8 a S "tw£ o ii U N* «ju J r? 51 N »£*S O o n3 K u ^4 O U c - rC S S ^4 a< o o e> sj eg 1 E Si e: a Qi 1* r, uumaKenae de Deoar— trmenten der Bwchts die Rhh, en der Bouches de l'£seajt bet commercieel beftaan van Holland onzeker gewee t! S C,Va\AntW;pen' Gent' Middclburg die zonder hwdermshunne fpeculatien-tot aan het uitterfte Ryks W!Jr va." e" gedeelte zyn ukft "kken een groot getal Linietroupentulknlo I, c u f? en te Texel vereenigd worden om d 7" P J>chelde en Gouvernemenr K.e Zeecn aan Bntstfh bt) •3 E 5 73 TD Si rt i- Pif •n CO a£) X c 0 E Q C si? K Hi o S h Si Si T3 bJJ u.2i S 53 O c*t ^3 ei% "1 cs Cj c3 h-« a o tg s> a I- s» O w w o «.yKS wiar van zy een gedeelte zvn uitftrekken Texel vereenigd wordenom de Zeeen „.n C. u C,n denCvyand van'voorfpo'ef'va7Europa elf™ cle™at vorderingen en het groor hunnen ondegang daar deze Steden den handel op den Rhyn verl,e;en die regtftreeks, door de nieuwe g^ena- fcbeidingH de Havens van de Scheldt door den fifesch- bosch heenloopt. Het gedeelte van Holland, dat ain het Keizerryk >og vreemd is, is verftoken van devoordeelen welke her vereemgde gedeelte geniet. Ondertusfchen Verphgt eine algemeene zaak met Frankrvk Ve maten zal Holland de listen van dit Bondgenootfchap d^a-en' Zonder erxle weldaden van te genieten. «r»0en, Hollaed is onder het gewigt van de PublvVe m gedrukt, die 8, i 9o Millioe^nen bedraagdS f e vierdfi/ raeer dan de Schuld van het geheel vereenLd Keizer> ken indien men eene vermindering door het Gouvd-nement van het Land voorfloegzonde het niet in rjfi vermogen zyn om een borgtogt^te e7„ a" enfclendbaarheid van deze fchikking en deszelfs vastheid daar deze Schuld, zelfs tot op 30 Miliioenen vemtaderi zyme, nog de middelen en ware kragt van dat Land te Wngaan zoude Men refcent dat Holland driemaal zoo Ved^ls Ftankryk betaalr. Het Volk zugt onder den lm O sj TS bo c< C .2 ua Si C Cu O Si t c •—0 G G Si O SJ N E2 J? M. 0 O h. T3 »r..« w W "13 N a o *- ^4 9 f> O O r—1 a -a c a 2 a- g G •S t-3 .E n. a r~ O Cl N o >- 2? Wo 5J O MS uP, vorderingen en het groot getal zvner Schenen" F'' u"lr groeit het Keizerryk door dsvereniirin. h 1, n Yk zvne trrenzen diT hv k„i eni®inSmet Holland aan, vrucht le rrckkcn v,n d= vo<.,d™k,J* "J'" J" van Uw Gouvernement aan den volksvivt aanbied Fro 11 kan geen kostbaarder aanwinst doen Frankryk "•fC- vi, ^^^nt^intig verfcMIIende CMtrilnit'ien'"!)^HoHa'nd- weTdigTevo^^n^de veSg^g va"1ffi« "V™?- gt k„gtrSye5:0nderh,reb0laSti,,gen' z->'ka»^«lven ^-k;.^t Keizerryk van Uwe° M jeftelt, e„ de uit- GoEu%0rndemenS,fehdSteidfe l" n°°di!?e 11 van het "et is cen «rfte ilap' ma^ec^vo^ TetSdvafde v iiterncment, dat de last vermeerderd worde f?<*r ^cemagt noodige ftapeindlvk i< h^r ,1* J Sufo«ennGuk£srine deft0nd' in l8°9' "e^ »lt drie j di^Uw® Ma]^it aan Engeland ceebrengen kan g' waren nrti a '7 ter naaiwernood toereikend Wat den jongen Prins betreft, die Uwe Maiefteir 7 Adminifhatenrs de Stafs en bet Corps waard ,shV heeft reeds de gevolgen van zvm-7 d» ^er Marine te betalen en de Arfenalen te onderhouden ^eiwilienheid gevoeld. Hy heeft hera het rrL/w 6 Jittet uskn T^n, hcbh™ on, een enkel Oor&chip domBe'"g gefchonken. D^s heeft hy g en n enwe v°i" °„m a,n Je uitrnstingen van Schepen te vol- zor«inZ n<->odig. °5 geen nleuwe vm~ o!. d. V ln 0 geIist zyn el1 die het minlte uitmaken Ik heb de eer Owe Majeilelt het ontwern van h*r K,»r driedubbel van'dez'e V ver '"'n2 van Holland, ,s het "--sgaande Decreet voote fteilen P f„f 7el ya.n deze fo1" nooaig. Het Budget van Oorlo* Ik ben enz- G G *-« t- «d JX T3 g r M u t-> fa *-> G si C el N cs S - V - S S o w O B i a o 2 n t3 O J h co c O - JH o -g ^2^ - a. •5 w >*2 •-* cj S 25 Q O Si a j~ bfi _j »-• 0 O .G H. =3 k.w 4 c" ccrwyi twee Departementen van 'fm d/Lt Z0° Ve[ret afzyn' om hct -noodigc te hebben £%'afl V'U 4t ReS'sters dt Secretary van 'istoRa!e'5 "Jan Eambbuillet</eu 9 j,,/y provihoneel Gonvernement te geven, verlenvr hv dmrrr z,zv"JaJc''t Confdederatiez«a. enz. enz. Wy hebben gedecreteerd en decreteeren het volgende: provifioneel Gotivernement te geven verlengt hy fle/ts S'0 ^°lVieen doodftr-vd- Indien de regering van een Vofst f, krag! zy"s 'evens hct Land in !uT een ft van Iyden gelaten heeft, wat zende hy dan van eene lam" ri, r,n J doPr eene nieuwe ordc van zaken hetzSve'een td™£l ZZ°.°jf??eA™ Holland was", toen Si Si c Z-~ s a. a a t< ts TJ *p C w c» 2 D Ci »- Qd fs Si 9 r SJ s> .5 13 WJ_ e u n X* 5 T3 r: o c <u Q s> ab£li« c s OJ Si b V) O e g 2 ^5 Go,—* c N Si N !«N OT3 a W C"3 C 3 .2 n >^,5 - *-« c es c w j; a CS O C Si s -c Q N> S 5? u* 2 5 TYtelI. nrt'r.;'e!ISilaind,iis Xer«nigd aa« het Keizerryk. zenyk zy„ Amft«dam zal de derde Stad van het Kei- o S N .Ci 6 P r=Xccg£(SL2 o— 3 o (j td kSocm -C hetzelve oen Lj„'i5 vooripoed van Holland was toen 111. HoIIanc die toen in Europa bfllond nb de Rroot,le Monarchic den Staatsraad vyfentwirttig"gea'cput*eer'de"n ih« Wet- hef belong voor^t'l v"een!^ "iefpreken voor onze hand onderteekende Brevets afgegeven worded Z G""'dt;1- »!s oorfpronglyk van het grondgebied Ry^k" °,I S* r/'j1"1"'cJfAar^-Treforier van het G T3 O fcJi 'U si fc, "9» o uo o -r £1 NJ I a, _L V C, .O c. Si r: 8» T3 Si i-j c35 Si al a .1 Holland handen de umvatering van onze r,v,erea te la,en if deDeszeifsefn V00rziuf,n es de "'tvoering dTzaken hebben wanneer de Franfche"a I.meyden 1 JanHary 8,1 ophmnlen, VI. AUe Publvke tT "ne Werking zal trede"- vi. nue ruoiyge Amptenaren, van welke ola,Tc rlio 00 zyn» hlyven in hunne Bedieningen bevestigd. T y t e L in. v Over de Finantien. 'TrenTf 5" '""r de te«en^oordige contri- '2 "3 s o o G bjQ O o 3 T3 .2 m a e a N S 3 G Si nt co 13 SJ •88.5 2 - si o 0 5 N o Ci Si CO O C - C9 uf C® o grj V- WTJ Q 9 lO Ci t- tM O tjf 5 O S-O g 13 -- f; 3 s JV'-Z r a> 1 jo T s S "2 Q r N ho w u u, O w 2 -8 G^ C -3 w c -rj S o 2 K N O W B 05J o B S "3 Si v. c Ci i X 3 M"4 K« (Periwig fp den iant.) 1* - S h s® t a 3 ■- a 2 2 cil CSi U 2 e a v rr n ra w 3 '"2 Q c o S - P e 2 x s 2jZ ~-X 5 H 13 13 Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1810 | | pagina 1