21 A? 1829. ROTTERDAMSCHE Donderdag N? C O U R A N den 22 October. ^a'i> ■S .5sla SsgSog&g* szSzzgz: c B I Q V "SlScdS1 8 g .5 cs 15 i o n c, -3 I fe; g BERLYN den 17 October. Te Petersburg is den 7 dezer op het veld van Mars een plegtige dankstond gehoudenin tegenvvoordigheid van den Keizer, den Erf-Grootvo.rst, eene menigte gene- raals en 26 bataillons infanterie 29 esltadrons kavalerie en 32 stukken artillerie. De troepen vvaren in een quarrC geschaard, in welks midden de godsdienst-oefening plaats had. Op een teekendoor de trompetten gegeven, vielen alle de troepen op het oogenblik van het gebed met ont- dekte hoofden op de knien, en bij het gezang, „Heere Godwif loven U werd het gesclmt der vesting, der artillerie en van acht jachtcn die bij de Newabrug ten anker lagengelost. Na de godsdienst reed een eskadron huzaren der lijfgarde' met de tnrksche tropheen door de gelederen en hieven de militairen een lnid gejuich aan. Het was een der luisterrijkste volksfeesten, en des avonds was de stad geheel verlicht. Zijne Majesteit de keizer van Rnsland heeft den gene- raal Diebitsch en den generaal Patskewitsch tot veldipaar- schatken benoemd00k heeft er eene groote bevordering bij het leger plaats gehad. FRANKFORT den 18 October. Zijne Majesteit de koning van Beycren is onpasselijk geweest; doch bevindt zich zoo veel beter, dat menbinnen kort zijne volkomene herstelling te gemoet mag zien. Men verhaalt, dat het oostenrijksch gouvernement eene geldleening van vijf en twintig millioen doen zal, tegen 4 per cent. De oostenrijksche nationale bank heeft de disconto op 4 per cent verminderden dit heeft eene rijzing in de fondsen veroorzaakt. Van de wallachysche grenzen schrijft men den 25 Sep tember, dat, volgens de laatste berigten nit het rtissisch leger, graaf Diebitsch met het hoofdkwartier in Adrianopel blijft en graaf 'Pahlcn met twaalf duizend man Wallachye en generaal Kisselew met acht duizend man Moldavie be- zetten zal. Generaal Roth zal met zijn corps tusschen den Donau en den Balkan blijven staan, en het derde corps, onder generaal Krassowskydat nog voor Schumla staat over de Pruth terug gaan. Generaal Kisselew zou in de nabijheid van Sophia halt gemaakt hebben, om nadere be- velen te verwachten. Het schijnt niet, dat hij tot nog toe handgemeen geraakt is met tie Albanezen van den pacha van Scutarien men gelooftdat dezen naar Schunila ge- trokken zijn. De Turken ontruimen reeds Giurgewo, dat door dp Russen bezet moet worden. De russische armee zou negen den 28 October haren aftogt beginnen met het verlaten van Adrianopeldoch Burgas en Sisepoli zouden nog een jaar russische bezetting houdenzelfs indien het leger weder den Balkan overtrok. In Servie zijn turksche commissa- rissen aangekomen, ten einde de noodiget- schikkingen te maken tot het inlijven der districten, wier vereeniging met Servie reeds bij de overeenkomst van Ackerman bepaald was. Naar zeggen van reizigers, die den 19 September van Konstantinopel vertrokken zijn, had de Sultan het tractaat bekrachtigd en was het in de hoofdstad volmaakt rustig. De strenge maatregelen, die het Gouvernement in het werk gesteld heeft tegen de vijanden van den Sultan, en de zekerheiddat zij geene hulp van Rusland te wachten hebben hebben de misnoegden alien moed ontnomen. De Sultan schijnt zijne plannen van hervorming niet te zullen opgevenmaar integendeel met kracht te willen door- z-.'tten. De Turken zijn zeer bedrukt over de somraen die zij aan Rusland moeten opbrengen. Te Konstantinopel zeide mendat de regering geldelijken onderstand aan den koophandel in de Levant en aan den pacha van Egypte vragen zou; ondertusschen moesten de turksche ambtenaren hun goud- en zilverwerk naar de munt zendenom in de eerste behoefte te voorzien. Volgens tijdingeh van Egina was de president van Griekenland, graaf Capodistriasop den 5 September aldaar van Poros aangekomen en met de gewone eerbe- wijzingen ontvangen. Door een monnik, die te Egina aangekomen is uit het klooster Jerusalem, hij Daulia, aan den voet van den Parnassus, van waar hij den 28 augustus vertrokken was, heeft men tijding, dat vier duizend Albanezen door de engte van den berg Oeta, in de vlakten van Turkochori, Livadie en naar Talandi voortgerukt zijn, met zich vperende drie duizend lastdieren met beschuit en andere levens- middelen geladen. Karatasso had te voren zijne positie bij Budonitza verlaten, waar de Turken twee dagen halt gehouden hebbenten einde zich te verzekerendat in de moeijelijke bergpassen van Fortuna en Wassiliko geene hinderlagen geiegd waren. De bewoners dier streken waren naar het gebergte gevlugt en hadden den vijand hunnen oogst ten prijs gegeven. Demetrius Tpsilanti stond met omtrent drie duizend man te Petraen bezette 00k het dorp Steveniko en eenige andere sterke posten van den Helicon, alsmede de wegen, die aan de zuidzijde van den Parnassus naar Delphi en Salona loopen. Men geloofde, dat Karatasso bij Ambliani post had gevat. LONDEN den 17 October. Zijne Majesteit zal dezen winter niet naar Brighton gaan, maar zijn verblijf op het paleis van Windsor houden. Uit de nadere berigten omtrent het zinken van de htilk de Dolphinbij Chatham, is geluk'.;ig gebleken, dat, ill plaats van twee honderd menschenniet meer dan drie djarbij het ieven hebben verloren. Men prijst zeer het kloeke gedrag van kapicein Lloyddie het bevel over het schip voerde en te midden van het gevaar de meest moge- itjke orde onder de gcvangenendie aan boord waren wist te handhaven, waaraan dan 00k grootendeels te dan- ken is geweest, dat bijna alien gcred zijn geworden. Heden waren de 3 per cents gereduceerden 89 cn 3 achtstcn; de geconsolideerden 90 en 1 achtste; de actien van de Bank 213 en 1 vierde; Rusland 102 en 3 vierden Griekenland 20 Portugal 47 en 1 vierde a I half a 21. PARYS den 18 october. Te Parys is nu 00k eene maatsehappij tot stand ge- komenwaarvan de leden zich verbinden om met alle wettige middelen zich te verzetten tegen het heffen van eene belastingdie niet ingewilligd zou zijn volgens de vvijze bij de consticutie voorgescbreven, en tot dat einde, in evenredigheid banner respective belastingen te zullen bijdragen tot goedmaking der kosten, waartoe die ver- bindtenis aanleiding zou kunnen geven. Meer dan vijftien honderd menschen hebben reeds deel aan deze maatschiippij genomenonder anderen de heeren LajfitteAlexander de LabordeTernauxChar delMathieu Dumas en ver- scheiden afgevaardigden. De heer Roy, de tfewezen minister van financien, is TVS IPrntr tTplfAmon r*rt I-1 fV natio lomra rr u, 09 "2 f* JL .2 fcsj Cl. to half; en O <d cl o> Co P r. O o k,0> *09 5J c/j 7 f J c *-« H 7 n CJ TT ej D Kt n w Ct; - r, UJ Z S5 -55 1t 41 1-. :is>? •- P 2 s, .S a. C fcj 2 p "S -E o- - is a H <1 Cb O td 'cj .5 a Ci2 O -s? te Parys temg gekomeu en heeft eene lange bijeenkomst met zim opvolger, den heer de Chabrolgehad. Ook de heer Himarn bevindt zich weder te Parys. Men zegt, dat het gouvernement gisteren van Peters burg eene nota ontvangen heeft becrekkelijk de wijzigingen, die keizer Nicohtas toegestenfd heeft, dat in het vredes.- tractaat van den 14 September gemaakt zullen worden. Spanje heeft de souvereiniteit van don Miguel erkent. De graaf de Figueraminister van Portugal, heeft zijne geloofsbrieven aan den koning van Spanje overhandigd en de spaansche minister ook zijne credentialia aan don Miguel als koning van Portugal overgegeven. Den 17 dezer waren de 5 per cents geconsolideerden 107 francs 60 centimes a contain en 107 francs 95 centimes tegen ultimo; de 3 per cents 82 francs 10 centimes a contain en 82 francs 25 centimes tegen ultimo; de actien van de Bank i860 francs; Napels 88 francs 95 centimes; spaansche leening 76 en 7 achtsienspaansche renten 52 en 1 achtste. vs StlS* iN bL r- OIS 25. ■S-O 5 5-Sf.S^ "!V5'o'J - o 0 1 r/ f^| S-S-S-Sg W Q c o br 9 o o p r;r> cj P4. V. '5 ta Q w c O.L CC vs .5! CD E -r i Z I— T3 ft c J ro; ul 2 ta o^Z~Sz ^£x£u»||W^W "n 0 >—r<t o o oj-S c - IT ,71 b'ts m 2 4) 4. g Qp "O -X) 4' r: N* c 5BJ-C t °Q >OJo> 1—,2 k o d c .2 o Z- i, 41 Cd. 3 1- o c XS - o p CO oj 2 o cd .O rfZ "W ba >0 P 13 o S a cj p~ o Ti N ZJ C3 T5 a B a g* o Oi QJ O CgO 5 41 't; 13 *-* ,Q 03 fe CO •- u 'J y tj 'J u .22 GJ d u. 5b "U is fj c O C aj U oj O -r-. c CD _r~ N3 -dTl JD - - E^ O is bij 'sGRAVENHAGE de" 21 October. De zitting van de Tweede Knmer der Staten-Generaal is gisteren ten half twaalf nrp geopend. De heer Reyphitis laatste voorzitter der Kamer, welke de presidale stoel be zette, deed twee koninklijke bcsluiten voorlezen, hou- dende de benoeming van den heer van Stirurn commies van staattot commies-griflier bij de Tweede Kamer der Staten-Generaalen waarbij aan den heer .7. Repelaer zijn eervol ontslag van het lidmaatschap der Kamer wordc ver- leend. De heer van Stirum door den Griffier yervolgens biunengeleid zijnde, legde in handen van den Voorzitter den vereischten eed af en nam plaats aan zijne llnkcrzijde. De President benoemde vier commissien elke van vijf ledenten einde de geloofsbrieven der nieuw verkozen leden te onderzoeken. De Commissien de zaai verlaten hebbende om zich met dat onderzoek bezig te houden, keerden daarin terug en deden bij monde van de heeren Jngenhousz, TrenteseauxHinlopen en Fabri Longrie, wegens de geloofsbrieven van de volgende heeren rapport, als: van Sasse van Tsselt, Kerheyen van's Bosch, Ltiybe", de le KielleuzePaschal cTOnyn, de Brouckerevan Randwyckvan Dam van IsselttTOtnalius Thierry, Colletvan Crombrugghede Rouckvan den Broucke de Terbecque, de Langhe, Keranneman, Sandelinde Secus, de Roisin le Hon TaintenierJVarin Backer van 2 q RecnenBeelaerts van BloklandG. Clifford, de Jonge, Brugmans, Repelaer van MolenaarsgraafByleve/d, Cogelsvan Genechten van Asch van IVyck Rengers, van Sytzamavan Suchtelcn tot de Haerevan Alberda van Bio enter sm aJarges, van HeydenMarechal en eTAnethan de la Trapperie. Volgens gemelde rapporten waren de geloofsbrieven van alle deze leden in orde be- vonden alleenlijk was, ten opzigte van den heer Brugmans, de bedenking gerezenof dezeals lid der permanente commissie van het amortisatie-sijndikaatniet viel in de termen van art. 92 der grondwet, bepalende, dat de leden van de staten-generaal niet te gelijk leden kunnen zijn van de rekenkamernochte eenigen aan den Lande comp- tabelen post bekleeden. De Commissie, weike de geloofs brieven van den heer Brugmans onderzocht had verzocht een uitstei vaii eenige dagen, ten einde de bestaande wet- geving op dat punt nader te onderzoeken en dien aangaande O 5, verslag te doen. De Voorzitter stelde voor, eerst alle de tegenwoordig zijnde leden, welker toelating door de commissie was voor- gedragen te doen fitting nemenen daarna over het rapport te beraadslagen. De Vergadering.zulks goedkeurende, wer- den de nieuw benoemde leden binnengeleid en namen zitting. Daarna vereenigde zich de Kamer met het voorstel van den Presidentom het door de commissie gevraagde uit stei toe te sraan ten einde over de toelating van "den heer Brugmans zou kunnen beraagdslaagd wordenwanneer de vergadering behoorlijk geconstitueerd zal zijn. Bij vier missives bragten de heeren Fontein Kerschuir, Huysman d"1 Annecroix, van Hees en van Sytzama ter oGZ^jj ""J kennis der Kamer, dat zij door onpasselijkheid verhinderd - o werdenvoor als nog, de zittingen der Kamer bij te op£ s 4, wonen. Ook de heer Barthelimy verontschuldigde zich bij een brief aan de Kamer, dat gewietige omstandigheden hem beletten aan de eerste zittingen deel te neinen. De Kamer overgegaan zijnde tot de stemming voor een drietal leden, hetwelk aan Zijne Majesteit zal worden aan- geborlen om daaruft een voorzitter te benoemenwerden op die nominatie gebragt de heeren Corver ILoof't met 43, G. G. Clifford met 54 en Reyphins met 56 stemmen. He; aantal tegenwoordig zijnde ieden bedroeg 85. De President benoemde eene commissie van acht leden, aan welker hoofd zich de heer van Meeuwen bevondom dit drietal aan Zijne Majesteit re gaan aanbieden, waarnade vergadering zonder bepaald adjournement word gescheiden. Tot president der Tweede Kamer van de Staten-Generaal is heden door Zijne Majesteit benoemd de heer Corver Hoofi. rVI Wj^JJEp 00 2; Z cq 2 U, S-, U, L* olOco 3 O CI C :pi 4, -g ttS','5 S a C.«fc K *s< ?-< CD rt w k rt o rt N? 41 Q S -Si33 - "O E.n 63 63 63 D C 63 n rd D D oZ. ^63 - c QJ u. .QJ 'Sj W Cu T3 O O n T3 O 5 .2 2 cl-x 63 °uN V) I <d cd 1r bC c U.X <D CD 04 1 •D NO 6 09^ pg-oCQ P O C <19 "C C 09 O tJ ^.09 'O j c S J o «D 05 CL' C9 rC bfl T3 o> 63 T3 39 09 'JZ 09 73 - O za i~~ O A 09 d T5 c r. u. d- (D CJ x. c -s i E c A! "5 4> Id - - 2 "cd o co"° p Q9 r- S P N! - b c 0 t: Tj N bX3 cd £3 n *- 09 f p c feft: it t w c -S; c j-Su id <Z 3 43 o Q o c 5 2-< CTl C TO K- be a <0^^ g W r/I Ctt 13 A. o 5 o-g GO c t.o TO M D-i 1-eS S.e odejjcm "4- 5» H 4J "5 oS-SfB;-'- <uoa Sou .MtriZc: Su g CTO q C73 rt 01-41 f C-h r 1 r toto*-'_3J^. J— kPv T~. 1cn a o C9 ifl C G 2 j o C a W oj '.cd"* 0 2^ IS -C "cd 0 p o O G r OJ •- 5 -a .2 is s - CJ T9Z cn 09 TO cn /j bE*— CL TO ■a s c ^2 W5 c 0 Jrt c o w .2! CL bE n <D O 09 g-P O TO 09 rO 09 P3 c ry 09 r* Ej r 09 c 0; s n E: .4: TO t- n» f\'ia CD CJ "2 O «j 2 N C o-o 5 <3 JC 41 Q 2 g -a S E .2 c -a 2 o 4! 2 "a g ^2 fi w 1 r; *-» N si *2 0 S=C2j 09 c 2 S.S 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 1