t-si I a- Si ^rsir^^'.g-wS. e 5$ S rc« 5»3V l§ S.«l.» O 2 3 g .o 2-J*g i'o S-HSSg 8 W "ag^SSg *^i;s'o"g.si^=lfS" Ss a| g 3-s- e, 3 3 g-^5 2 re 3 I^g!" O.S" P"? S|.X13,S3.1S o-C^rc: s §Po? =- w 2 a ='73° S 3 re 2 i*Zs 3 §s ffiS- s° A - (g S 3 5 1s 3 3 3 2 s.n S3 c5 .^w I - 5 So 3 s s:S> 1 S #'n 'ar"fii33"7! psre a fx. f> K 3 g- S o OiS S. f 2. 5 Swa<,3g8§3.rt,salw^ 3?3^3Ss^^Si:c: ,bf ft5„ a v _3§3-reQ- ^SoO^i ^ss-g:" ®s-5 .8a5 z. z. w. AM.STERDAM den 20 October, z>g n:0?3 w 3 5' o S 0 o >.S-P 3 33 z?o-^ 3 3 sS.'3-V 2=S3g f- w* 1 3 S 0 3 y> N isw 5 c h3 i h re2 3 a 3 w 2^ J. L. VAN DER LAAN en N. Z E E U W. C t» O o 3 fti pr fx. o fca'-« '~G *2 3- -■ ,<re o ■- is- o 2 ro m 3 is 3" CT i ft> ElV-N o»,33m% o T M<a g. o »'TO O «TO 3 ^"S i»S^i5S5'»"" £.sg.9 O S 2 g ,'?'i-3a'^o 3 °-5 2 S o S.''a £-3 S.3 S x "3 2 2 5 3 o -S >-3 2 F -a Q ►i-i 3 2- 3 3 1 W O i i ""—ft riL 2U ^3 S'= Wg".a-jD pi2 3 '-:■ tyi S Z2g-^S-S; c-1 3 ■*•25 rj 5 3 O CX 3° --a a* ro o CX d 3- re f>o »-» - t*3 r-t r-» U -ft re i» n re 5 5- X tft S 2. re g- 3 g- 3 r» re - 13.. re C 2 2* re a De heeren van Hovcn en van Oosterhoudtkurisi- schilders alhier op de tentoonsteiling, vvelke in julij laatst- leden te Douay gehouden isvoorthrengseien v,an hun penseel gezonden hebbende, is aan ieder banner door de Jurij eene bronzen medaille toegelegd welke op verzoek van de regeritig van Douayin de vergadering van burge- meester en wethouders van eergisceren, aan genocnide heeren door den Burgemeescer met eene gcpasce aanspraak is ter hand gesceid. Bij het corps ingenieurs heb'oen de volgende be- noemingen plaacs gehad Tot koionel en dirccteur der fidedirectie van fortificatien, de luicenant-koloncl Offerhaus tot luitenant-kolonels de majoors Ackermans en Oortwyntot majoors, de eerste S 3. o 3 3 n b3"*! 2 2 os cr -- a. X S 5= g- S g 3 2 3 mx ^-g J cl. QSri o CX rt ^M° ft. "U rj a P 5" M s =s Q pa 53 CL i ri o Q- fi> §^>2 r-3 «C 5» o al 33 n 3 c« IT) in N O.- 3 Q O M C o~ <v xi. cs" Ci -t p3 W fO o M ^3 jq - o 3 W ft- o n Cl co w CO M *2 <3 3 CFq W fT S cS 2-e M P5 O 3-CL c. ir r3 o 3 i nq - re 3 n-» 3 3 T* fT> §S G?3 2 ft. 23 o 3 r-. 3 ft. o tr. 3* p. o 9- 3 Oq re -G a. e) ao 2 re C P3 3 <3: 5 5' 2 5' S o re a-a 3 2 ^r* S. ro ro q 3 ft o 3 !3 arT3 3 o 5/1 E are S*"5 It IT f> c: - Q- C3 *C u B5 ~a £1 CO Q ^.2 -"ft i M r* n~ t3- r-, v Q Q c X? jq g O3* 3 re O o aq n> 3 <3 2-9- o o rt =3 zr* 3 3* (t> ft) n> ex. X? a. O 3 o 3- CfQ J S v> 2.3 O M <r re >~i 3 cx-rq u S"-"3 S.3 <i> -* ^"cr u -< fB 3 - cr o o T3 cr* cr o f-t M CO 3 crq j"- o ro cx o o 05 ?r «v ■55 O <2. 3 a a- ft. r-» o 2. 3 PT ft. xx. N o rt. V, ft. 3 SJ re re b a.^, o 23= 3 5 ^-* >3re 2 §<3 ®3:5 sj 33" ft) O t. N re re 3 =S S o o C nidjuui. silkci man* en uoriwyncot majoors, oe eerste ?3 g_re ,'-e kapiteins SchillierBergs/na, van der If'yck, IVitsenborg toft) 2 q re Kool en Cry,- tot eerste kapiteins, de tweede kapiteins a, re-a 3 Huguenin CallerMouchardliu/et. e 11 van Herf; tot re a-_ tot tweede kapiteins, de eerste Untenants jw; Oordt, van 5 aS 3 Limburg Sliru/ii Mefkes, Beauli'euDuyveni .7. .7. retg q" pa HennequinD. C. Henn'equiftIJ. J. JVep en C. 3 5 Liutilloeul; tot eerste luitenantsde tweede iuitebants van -^j3 S jj, der GoesAppiliusvan liigen Campr/?» Druynen, van der Hart Beekr van tier Slok, Mascheck en de Haan. ROTTERDAMsden 21 October. P.Torgen donderdag wordt Zijne Koninkii.ike IIoogHeid de prins van Oranje in deze stad verwacht. Zijne Kotbinkiijke Hoogheid zal eene wapenschonw houden over de schutterijaudientie verleeireit )en een banketdat aan Iloogstdenzelve door heeren officieren der schutterij is aangeboden met zijne hooge tegenwoordigheid vereeren. Men meent 00k, dat de Prins des avonds den scbouwburg bezoeken zal, waar te dier gelegenbeid eene buitengewone voorstelling zal piaats hebben. hJit de verklaringen in de registers van den burger- lijken stand, opgenoiugn van den 12 tot en met den 17 Octoberblijkt van de geboorte van 45 kihderen van het overlijden van 46 personen en van het huwelijk van 9 paren, daar en boven zijn voorgesteld 1 Ievenlocze zoon en 4 levenlooze Dochrers. Den ig dezer, ties nainiildagsarrivccrden te Helvdetsluis Rhine R. Hosievan Leith AeuiralieleH. Rcntz. van Riga; Rritianniay T. le Page, van Guernsey, en Louisa Primes der NcdcrlandenP. Sipkes van Batavia. Dell 20Sten lies murgenszeilden /fgathr. J. T. dc Jong, Helena JnevbaW. 2. J- ZeMingElizabeth^ en Cornelia P. Janzcn de Zwaan C. 8 - CX fB ro £r> ?a p-N Mi n, C« ft;3 M. C*3 3 XX O XT CO o 5. r-» 3 t tSi ftS r-» 11 -77 1—1 M c73- M P S PO re" c ta o *5 ft. O u 3 re 2: os a. re 3 re O 3 - O yZ -l tta r* 0 ft C Q f*7ft O r-t O- x? 0 2? O M -2 C v) 3 u a 3 T3 fB - 3 5S CX 2 M 25" ftl c <!r - o o o fB CX 3 <b xx 3 O >-i CX fB 3 >.S ?r re g o f. o a. "A.- co q re S? 2 2 3 Ss £-3-- K-?-s Z.\ pr" w-SGtOrere ftj 3t< 2 253 tre0—pa CD y-^ i_3 52 or 3 J?- ■4 O *n, 2 X 3 3 Ct3 aU -wo:3 n-s 2 fB ^3 Jx 3' - C^3 CX ^^^5 He or as I. -r 2i 2. 3 S S 2 re is- 3. b^re§3g|"o||5"re- 2. bj? =ft5; o Us 3 .~^re S re-3 bJp-jjrt3 ="a 3 0 5» re 3 5 3 IB 2 W> O 1 CX o hJ r-t U'3ry)0 o rt ""ta S 3 2. -• CO W O. 3 g O Si -lS O a^*C;3^«Ta-3»-3 9 9 fB D3-. o ft 32 - o H ex. >C W c - CO S'St^3'3! v*-3 f 3 2 h t J van Driestenen ConcbrdiaF. II. Eddesliaar Liverpool; Grand Turk, A. Cooper, naar Charleston la Julie, J. F. Rcbonr, naar Ronaan en la CarolineL. Soupat, naar Havre- dc-Grace; zijiuie aile wel in zee geliomen, bchalve iaatstgemelde. die op de rcc-de tcru^ isCn arrlvcerde Indian Chief, F. Williams, van Viryinic, iveike na visitatie van de quarnntein is ontslagen de Wind Z. Den 19 dezcr, des nanitddags, zeilden nit de Mans Christina D. C. Battels, naar Elseneur; Joseph £f Mary, T. Milne cn Rotterdam, J. Laming, naar Louden; fVilliams, J. Morgan, en Ilolderness, J. Wilson, naar Hull; die Hoftwng, j. J. Bos, die Tar.be, J. HinZman,' Gtistav, J. C. Sniitb, cn Juror a, ft. Niemann, naar de OostZce; F.inigkeitP. Niejahr, Carolina Dorothea, J. Niejahr, Magdalena, II. Ma as, Eire'.ie, ]..P. llr.dhcrin^, Euphro- sineD, BradheringCatharina MargarethaP. Dade, Sophie, H. Niemann, en Charlotta, P. Fretvyurst, naar Rostock, en Marian nr. Lucia, P. Jorck, naar Newcastle, en arrivecr.io Jane, H. Harnilen, van Rye. Den 20Sten, des moreens, zeilden de I'rouw JlberdinaD. A. Wilkcns, naarMoldon; Jntina, J. G. Doelcen, en Harmonic, W. J. Potjer, naar Duinkerkeii; Hermanns Wiardus, II. A. Post, naaren Rhine, Hart, naar London dc wind Van Maasslnis ivordt van de.11 20dcZcr aemefd, dat kapittin Stalien Wei in zee gekomen is; de wind Z. Den 20 dezcr, des namiifibes, zeilden van Heivoetsluis la Marie, S. Boutin, naarRoiiaan; Alfred Marie, J, Ailict, naarNanrcs, cn arriveerden Earl liathtirst, J. Mowie, vail Londen, en de k'rouw Petroneila \V. L -ciiwncks van Bergen. Den aisren, des mor- gens, Virginia, W. Morrel, van Alexandria, laatst van Baltimore, en is na visitatie van de quarantein pntslacen, cn zeilde kapicein Wardling, met de brieven van den 21 dezer, naar Harwichde wind W. Z.W. Den 20 dezcr, des avonds, zeilden nit de Mans Deben, J. Dale, naar Hull, en Emanuel, J. H, Haider, naar Rostock dc wind Z. W. Den 21 dezer, des morgens, arrivecrde tcMaassluis Halo, T. Owen, van Hull; de wind VV. Z. W. V311 Antwcrpcn zijn de Sclielde afgekomen en naar zee gezeild Aurora. C. Barchman, naar Arensdald, en Anna Margaretha Elisa beth, L Nielsen, naar Noorwegen. Te Antwerpen ziin gearrivecrd Helena, Koronohoif, van Wyburg; Relle Alliance, Willman, van Londen; KrageroeKnutsen, van Krageroe, en Octavie, Atkins, van St. Jago de Cuba. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen W. Landzaat van f 2 5 to -5 ft- Surinnme en J. Haasnoot van Lissabonvvelke 11a visitatie van de }j °c <sn x7 quarr 2 P: -» E 5"? OS' pa t« WSZ a o 3 D o> Pftre XS1 3 b-t 2 ^rj r-t fB X— ro ffl 73 c -1 in 2 re 1-5 CX -/ p d x! a 3 ~rj n t-1 fB K J53 Q 3 -a o. 3 M- 3 qitarancein is ontslagcn; H. Piebes van Liverpool, H. J. Ketelaar van J* Kramer van Marennes, laacsc van Bricllc, wdke beri^t, 4 7" van Kampc'riiuin .cczien tc bebben een fransclun vis- ^5= crq rr as o re SI S -3: w rw-E. M 3 d. 2 J-es - fB ■~«M""3-'b a O -1 C -1 K J X_| ~i X O jq o re 73 pa 71 X'2- W 3 Z ft §<5'oE'o?3F! reOs->2?„S <x §-2 i o X* <g 3 03 Z2 So50 H 3 ~G fB o CX 3 PP.S.g-reS 0^ 0 re c o r. s, of R <3 M 2 re S.53- ft.T-a fB vi fB m 0^5r'- X n 00"° c^Oc53fD^ac<J,• 3 3 -1 Tq i*b -a?3^q ~r* ??2< o jo 3 r-JJ o 3 fB d. 3 re ftl Q (B jq .(T) -J 15 -1 N G Si 3 3 2 3 73. j-rn t3 3 o u-1 IB fB - ("J n.3 on Cv. y rr 3 C n o ^OO <B M 0 - re a 3 o ft) fB 3 ?r o o 5 fB "3 -1 -I 1 M a. 3- O n> o - Pi Jq V* ryf3 T< 0 re 2.2 2 H CX IB ft--. -J re 3 re =- re -» 3 3 9! fB XJ -2 3 S oG 2 2 O S rr=r O! <3* 3 O fB u -j CX CX j fB fB rt 14 cr fB _j 3 <3:0 tfta ft;5' sft - 12 ?Z a G ft 3 3 S ft >2 2T3 S- P5 O m CO n" o 0?=E ISc^cx. 2 5 =Kj" 5 4 inijlen Z. O. van Kampcrdu EfSPS PO n 3 o n S 5'ft 3 sc'Ier» n*° 27» noffvoor anker lingcndedocli in zinkenden stancA. Galloway, K. B.Tippema en J. -J.de Jon.«* van London en H. f. Puister van Mcmcl; uitgezcild M. P. van dtr Zee, O. Smith, D. Charrosjn, W. Muggerid'seG. Pearson en A. P. Schoonhovcn naar Londen, J. Morcon en P. Leg^crt naar Ipswich, II. C. Meyer nnnr Newcastle, J. de Boer naar LeithC. Blom liaar Dram me, f. Bakker en H. L. Pcnrz naar HolmstrandS. Knudsen naar Noonvegen en J. Weeber^ naar Koppenha'^en. In het VIie is binnengekomen P. II. Puister van Pillau. Door kapitcin Landzaat zijn gepraaid: den 10 dezcr, op 46 gr. 45 mill, noordcr breed te cn 11 "r. 41 min. wesier lengte, bet amerik. barkscbip Philetcs of New-Torkvan Hayrc-dc-Grace besremd naar Savannah; hebbende 8 dkiren reis. Den it diro, op 47 »r. 33 mill. noorder br. en 10 gr. 53 min. wester fengte, de amerik. brik Ceres of O Portland, van Londen; en den 15 dezer, at en ann Goudsraart in het O Kanaal, het schip rlnnr.Mariai 'Fj.Steen\HBWv van Amst. ir. Strrmarrte. 5 ^ct schip Tycjide BrildereT. Laland, van Stavanger, met ballast van Amstcrd. naar St.Ubes, isvolgens brief van Wieringert van den 15 dezer, den vorlgen dag op de.Zeng, ten oostcn vanWieririgcn, ge- strand de equipage was met groot levensgevaar gered, docli hetschip zal weg zijn; men was bczig met de t-uigagie te bergen. Hetschip,/omfrciicMaria* J. Giersoe, van Amsterd* n.Noofwegen, 1*:, na den 14 dezer van de Vliereede weggedrcven tc z\jn, ankers en touwen verloren en vcrdere schadc bekomen te bebben,met hulpvan eene scliuit en volk te Medtmblife binnciuehragt. Ilet schip MercuriusD. C. Darm^r, van Memel naar Amsterdam, is den 3 dezer wegens tegenwind te Hombofsund binnengeloopen. Kapitein D. B. Lutjens, voerende het schip de Vroww Kat Elizabetvan Amsterdam naar Padang, meldt van Cowes van den 12 October, dat bij den vorigen dag aldaar was binnengeloopen, heb bende e£n anker cn touw gekapt cn een andcr anker gebo.'cn en waarscnijnlijk gcbroken. Voorts meLit kapit. Luticns, dat bij in de Noord Zee ontmoct had eene roerlooze amerJkaansche brik van welke noodschoren en seinen om hulp gedaan werden, die hij echter niet in staat was te verleenen. Te Kadix is aangekomen K. van den Ooever van Antwernente Bilbao P. de Renteria, te Bremen A. Pieters, te Hamburg B. Lund en A. Piepciyte Nyborg O. Rasmussen en te Wismar LJ.Roggesock, W. Anrets en H. T. Smit van Amsterdam,!. [.Peters van Schiedam en D. D. dc Jongs van Delfzyl; te Warnemunde T. Niemann, P. 7: -t t? fB ra 3 v N fB 4 3 ~i am n> 3 <2 w3 Z fB N Q- =s 65 3 3 W rX. cA °3 ft "n Fretwurst, D. H. Niemann, H.N. Voss, N. Pei'micn en C.; BrandS van Schiedam, P. Niejahr, P. Alliens, J. F. Gaiie, P. Langhcitrichs? J. oss, 1 Niemann en P. A. Brad he ring van Rotcerd. cn J. Maassi i; Mond, P. H, Aiirens en J. F. Friiilandc van Amsterdam. IV f A A R S, C II U fit IJ H G Iiurgemeestcr en Wethouders der stad Rotterdam brengen- R S C II U Wethouders der oinu -votieiuam orcngene by deze, ter keniussc van dc belangliebbenden, dat Zijne Exc. de lleer Gouvernc.ur van Zuid-Holland bij deszell's besluic van den 29 September laatstleden Provinciaal bind, n." toaj hceft bepitald, dnt aile bewijzen van eedsafiegging, welke on'Te- registreerd zijn uitgercikt en tot lieden ongeregistrecrd zijn ge- blevenbmnen eene maand na de dagteekening van gemeld besiuit alsnog .ter registratie zullen moeten worden aangeboden, zoiider boete; ten gevolge van welk besiuit Burgemeestcr en Wptbouders voorn. dan ook alio ambtenarcn en gebeneficcerdcn dewclke 111 handen der stedelijke regering eene'n ecd op holme bedicmng bebben afgeiegd, waarvan lict bewijs tot lieden niec is geregistrecrd zijn verpligt lierzelve alsnog te doen regi- streren en waartoe allc ambtcnaren en gebeiiefieecrden in die geyal verkeerende worden gelastbij deze om zulks alsnog te laten geschiciien bij den Ontvanger der Registratie, uiterlijk op domlerdag den 29 dezcr maand October, als vvanneer die registratie zal worden gedaan zonder voldoening der boete; in dewelke z\jna gemcldcn dag, anders zullen zijn vervallen. Een ieder, die die aangaat, behoede zicli derhalve voor scbade. Aldus gearresteerd en van den raadhuize der stad Rotterdam gepubheeerd den 21 October 1829. Burgemeestcr en Wethouders vonrnoemd M. C. BICHON VAN JJSSELMGND'EVt. In kennisse Van mij L- VAN OljEN Ax. M A A T S C H A P P IT CERSCHFADENHEID EN OCER F. F NSTE MM INC. Aan de Heeren Leden wordt berigt, dat de gewone Ver- gaderingen in voorn. Maatschappjj aanvang zullen nemen op Vrijdag den 23 October 1829, des avonds ten zeven urezullendc de Spreekbeurt van dien avond vervuld worden door den Heer Mr. J. H. SCHOTT. Rotterdam Namens het Uestuur, den 19 October 1829. M. GROSHANS Secretaris. Getrouwd den 0 verse hie 18 October 1R29. Heden morgen beviel zeer voorspoedig van een wei- geschapen ZOON Cornelia Wjjkmans zeer geliefde Huisvrouw van Dclf' H. C. LAND HEER. den 19 October 1829. Heden morgen virioste door Gods goedheid vrij voor spoedig van eene welgeschapen DOCHTER Anna Cornelia van den Bergh geliefde Huisvrouw van Rotterdam den 17 October 1829. SfRENGNARTS, Dienende deze tot kennisgeving aan Bloedverwanten Vrienden en Bekendenzoo hinnen als buiten deze Stad.* Heden overieedtot mijne en mijnfcr zeven Kinderen bittere droefheid mijne geliefde EchtgenootJOHANNA VAN DEN BROEK, in den ouderdom van 50 jaren. Rotterdam den 19 October 1329. G. VIERHOUT. Er zullen door de Familie geene uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen. Op den 12 October 1829 is te Parifs overleden de Wei Edel Geboren Heer en Mr. JACOBUS BLAUW, in den ouderdom van 70 jaren. Heden stierf, ftot onze diepe droefheid, aan de'gevolgen der mazfefen ons hartelijk geliefde joiTgste Dochtertje, JANNETJE ALIDA, in den ouderdom van tien maanden. W. H E L D E R M A N. Rotterdam J. C. HELDERMAN, den 20 October j 829. geb. Cramer. Heden overieed, tot onze droefheid, ons geiiefd jongste ZoontjeJOHANN VETER, in den jeugdigen leei'tijd van bijna 17 maanden. Rotterdam N. T. R A U L I N O. den 20 October C. M. G. RAULINO, '829.geb, Deutz. V TO 0 N EE L B ER I G T. Buitengewone Coorstclling. De Koninklijke Nederduitsche Toone'elisten van Zuid- Hollandonder directie van Hoedt en Bingleij, zullen het genoegen hebben in den Rotterdamschen Schouwburg, op HEDEN den 22 October 1829 (ter geiegenheid dat'Zijne Koninklijke Hoogheid de prins van Oranje den Schouwburg met zijne hooge tegenwoordigheid zal vereeren")te ver- toonen: VAN AMSTERDAM NAAR SCHEVENINGEN, of cen Castenavond-Reisjegroot Blijspel met zang (vau- devillej), in drie bedrijven. Na hetzelve: DE BOEZEM- VRIENDBlijspel met zang (vaudeville) in edn be- drijf. PrCcies ten half zeven ure op het Tooneel. Op Satiirdag den 24 October 1829; DE JAGERS, be- roemd Tooneelspel van den vermaarden Iffland. Na het zelve: DE PEETTANTE, Blijspel met zang ("vaude ville), in <jdn bedrijf, naar het fransch van Scribe, Lockrey en Chabot. Nooit alhier vertoond. Verwacht op Saturdag den 31 October: HETVADER- LIJKE HUISzijnde een vervolg op het bovengemelde Stuk. Nooit alhier vertoond. RKI|/KN der KLFBCIBN 1 e Amsterdam uen 20 October. NKDERLANDEN. Werk. Scliuld... pc. 58)1 -jgt Rcst. Uitg. ditoJJ- Ir' Kansbi'jettenf 22}- 232 Amort. Sijndic. 4ipc. 99^-100) Domein-Losrent. 2j 98 - q8J Handei-Maatsch. 4j 87J- 87) FRANKRiJK. Inscli. leverb. te Parjjs 3 8a - 821 Certific. van dito 3 - ENGELAND. Consol. leverb. te Londen3 90-903 Rl'SLAIfD, Obi,, Hope en Co. 5 IooJ-ioi^ Nieuwe Leening, 1828, bij dito,... 5 iooJ-ioiJ .'nsclir. Assignat. 6 62J- 62J Certific. van dito 6 Cevt, te Hamburg 5 94J- gjj Oblig. Neg. 1822 'e Londen5 96 - 96J PENEMARKEN, Obi. Ncg. Lond. 3 pe. 725a 73 SPANJE. Ob., Hope en Co. 5J 29J- 30 Id. Par. en Lond. 5 5J- 6 Coup., diverse jaren f OOSTENRIJK. Oblig. Weenerb. 5 pc. 97J- g8i dito dito ..4 86 - 86| Certificaten2J Oblig. Mctalliek 5 g8£- 98J Idem dito te Londen 1823, 5 dito dito" 2j Bank-Actien Aand. fl. 100 Neg. 1820 Obi. fl. 250 Negotiat. 37§ millioen 4 pc. - 398- 401 NAPELS. Cert, bij la Maison en Bouwer5 Cert. adtn. Nap. 5 83-84 Id.teLond.1824,5 Gebleven Koerscn: Werkelijke Schuld 59}; Restanten Jfj; Hansen f asjjStellcn Amorrisat. Sjjndicaat ioo; Doinein- Losrent. 983; Handei-Maatsch. 87JFrankr., Tiers Cons. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 2