'tec*?*. Aj^ToZfcSUSKto'iTZES I eci s g g-ssJ - - t •f *<s°- V ROTTERDAM. - SIMON NATHANS DENTZH,f.IVS, ILI MMW den Pans van Oran,e cnlnmFredcrtk der Nederlanden enz. cm., venvittigt zijnen resp. Geabonneerdcn en ndere Begunstigers, dat hij tot Woensdag den aSsten October vertoeven zal ten huize van den Heerr/*«, I s x; a On'po 0 5 0 "5 S? x *- po "2 ?f S .S- 2 5 3 ."a o a' br*'g w S s "foul's ^^..Sw=|S!gH •S|S^g-g< 9 -8-51 b S 1=^=3 hga g's IlilS £5 g> «-a rtSfa-Sasa-SallfeS O I gp - S -g Sic* -a S '-8 w "1.5 I 5 b1 E cq 5 g E 55 g Q g a w o o o s o gy •52 l-s og, .y 0 IS -185 - j •^L S° 44 S'g d 8"° S w e'I-5.^ "E 'S p„ g> g^-s s d tc "c'n^ g g scEb s 5 o -s w >S 3|B°Dg mscliriiv. 82j; Ccrtilic. England, Consol. 90}; Ruiland, Pblij?. 5 pc. 101nieuwe Leening, 1828, bij dito, 5 pc., loofc Ipschrijvingen 6 pc.6 z'S,-, Cert, van dico 6af; Hamburg 95; Obi. Neg. Londen 96, Pruissen, Neg. Lond. Denem. 725- Spanie, Obi. 5|pc., 5 pc., 5}; Coup./—Oostcur., Obi. pc., 98; dito 4 pc.86; Cert. 2t pc. Metallick 98J Idem te Londen dito dito 2i pc. Bank-Acticn Aandeelen fl. 100 Negotiate 1820, Oblig. il. 250 Negot] S7l mi". 398; NapelsCcrtilic. bij la Maison en Bouwer,-'- admin. Napels 83J; dito coupons id. te Londen Griekscbe. leening t W1SSELICOERS te ROTTBRD/iBi den 20 October. Londen 2 maanden ig,. 15 kort 12, 224, per Pond Sterl. ■SCHIEDAM den 21 October. Jencycr bet Nederlandscbe Vat, zonder Ftis- 610. oc, Amst. Proof, het - ol. Zonder de Belastins. cn >s Hage vanjeen Wage,, vermisteeenSZWART0HAR&NhKOFFERf SSA Jtze'lve n yafV/ Z°° sp,?e V* moSellJk, te™S te bezorgen bij den Commissaris PETERS, aan de Wagenbrii" te s Hage zullende degene, welke bet te regt brengtgped beloond worden vvageiiDrub, n r\ A -J1 r .1 J r. 1..'; jt dJ 8 2 -wf B t_ f*T^ t-1 wZ o jo CE o. 2U&c> OWu 1- O v 2 b e G 00Q "<U C K,U CJ C= cd .g £-2 be ar rv j 1 V r. ft. ociuuhu worcien. over°'ethan ^C^OOrFVV/} ^"0 aan Befiunstigers dat hij zijne HAARDOEK-FABRIJK heeft overgetiaan aan den lieer IV. HQOGENDAM Hz., die hij bij deze in Hun Ed. gunsc aanbeveeit. De Ondergeteekendewonende aan den Goudschen Sineel P *n ,p A, ,M s p E K*. geworden zijnde van de HAARDOEK-FABRIJK van den Heer R AM SEEKrecommandeert zich in 'de gunTva" zijne Kalanten. alsmede in die zijner Vnenden en BegnnstigerS, hun van eene prompte en accurate bediening verzekerende. afwezigheid de Affaire door deszells Broeder gecontinueerd wordt. J Met permissie van de Edel Achtbare Heeren Burgeme'ester cn Wethouders dezer Stad zal HFDFN AVOND bii gelegenheid van de plegt.ge Inspects der Sciuurerrj door Zijne Koninklijke Hoogheid den Prftn van'Ormje KoJo'ne Generaal der Schutteruen, ten Huize van C. L.MOLKEAT?OERop de Kaasmarkt, gegeven worden BAl! Entree vrij atj I* ?P r^rr jn'fr 22 Octooer l829, des avonds ten tien ure, bij den Ondergeteekende in het Nederlandsc/ie Koffijhuts, zm de Delftsclievaart, te Rotterdam; bet Orcbest zal door den Heer SENECOUT en'bet Bal door den I leer I1UJ/ERS gedingeerd worden. De Entree voor ieder Persoon is Cents A DFiv Tnn'x/r VAN OVERZEE en OUDEMANS Makelaars te Rotterdam i,3 l.,?hebbende vt Sc Mc««« en geatitoriseerd door do Ilegtbank van Koophandelop Vrijdag den 13 November 1839, des namiddags ten viif ure 111 bet Logement het Groot Hotel van Engelandvan ouds genaamd 'net Zwijnshoofd op de Grootemarkt publick' veilen en aan de meestbiedenden verkoopen Eene pniks puike vvel geconditioneerde partij WIJN, bestaande in circa 58 Vat Bordeaux \Wfln van het gevvas 1828 ido Halve Stukjes Un^edoc^chc Wijil van de gewassen 827 en 1828 als: LangladeSt. Dresery St. George. St. Christol, Narbonne cn St. Gillel; 20 Troraraels ^"//Vwiin van bet gewas r8s8 y 2« Pijpen otide Madera Wijn; 4 Halve Booten Ma/lttga Wijn, en 10 Heele en 4 Halve Piinen Cognac BRANDE VIJN hggende m Entrepots van de Heeren J. C. Jouhaneau Lttregnbre en Zoon en lull's b« *V*^Op61"order^hTt aa^,eW,eZ,e"; Nadere onderrigting bij bovengemelde Makelaars. u 1 J Keizerltjk Kontnklijk Oostenrijksch Mintsttrie van Financien maken de Heeren HOPE en Go te Amsterdam, bekend, den mhoud van een Patent, door Zijne Kcizcrlrjke Koninklijke Apomlhehe Majestcit den Sdfals voIgc7 gegeVen eefSCen °Ctober 1829Wiarvan eene vortalinguit het Hoogduitsch AMORr/SArwmvr?? 22 1817;houdende de vestiging en de inrigting van een ALGEMEEN A MORTIS AT IE - FOND S voor de Rentgevende Staats-Schuldis dat Fonds in bezit gernalu van zoo een aanzienlyk Vermogen en daannt voortspruitende Inkomsten, dat Wij bet met de omstandigheden overeenstemmende ;:errkzaam!ieid van hetzelve voor het vervoig te bepalen tot deze Inkomsten en eenige bjzondere fe befi "en en i^ >°eraan Thnortisatie-Fondi toegewezene toelaeen uit de Schatkist tot andere Staatseinden n „4n? c I inrigting die verandering te trefFen weike de regelrnatigheid in de huis- houdmg van Staat en het welzijn onzer getrouwe Onderdanen vorderen. Wij vinden derhalve noodig het navolgende vast te stellen 1,0 nuZmtt!\.Amorti™tie-Fo"d\ zal voortaan zijne, werkzaambeid beperken tot de inlossing en amortisatie der Oude en Nieuwe Rentgevende Staats-Schuld, van ieder andere bemoeijing ontheven worden en in het andert^gSektri?etahng S^-Lotto-Geldleening, die, volgens de atngegane verpligtingepop eene mogen!denedenszdfs SomsfeT^" Amordsatie"Fonds verdeelen zich in twee deelen, namelijk in deszelfs Ver- dsatilbTsS Van hCC Araorcisatie-Fonds is onvervreemdelijk en slecbts van tijd toi tijd tot werkelijke amor- Het onvervreemdelijke Vermogen van het Algemeen Amortisatie-Fonds bestaat: !8!lif!at''SCll"idbneWn' d'e dadelijk biJ de oprigting, ten gevolge van het Patent van 22 Tanuarij 1817, door 1p 1 TpuhT^v6" geworden z.jn en in diegenen, welke van dien tijd af tot ultimoOctober 1H29 door de aan het Fonds toegewezen middelen tot het oogmerk van amortisatie zal hebben ingelost; vervolgens verkochre3 V^sreC s"rio r en^' We n- hCC Fonds ,door de Verkooppenningcn voor de ten behoeve van hetzelve rie ,n 1 r iS -eni- n voorta:in daaraan toegewezen blijven, in het geval zal zijn van aan te koopen. De Inkomsten van net Amortisatie-Fonds zijn zamengesteld aZ H'-C d?n Ancere" der zi,ch in het verrnoSen van het Amortisatie-Fonds bevindenrfe Staats-Schuldbrieven n-K n'e ^vfrscl,otten der Staats-Inkomstcn, die aan hetzelve van tijd tot tijd worden toegewezen; en eindelijk c. Uit de )pbretigsten van het aan het Algemeen Amortisatie-Fonds toegewezene tijdelijk gebruik van Geld- Kapitalen en Bewaarstellingen. J Wanneer het gevai en de noodzakelijkheid .ecner Nieuwe Geldleening zich mogten voordoen zoo zal voor ieder derge.ijke Geldleening aan het Amortisatie-Fonds een bepaalde Amortisatie-Ouota, als bijzondere Dotatie oor den Staat worden uitgekeerd, die met minder dan den ten Honderd van het Kapitaal mag zijn; echter zal ahC j t^i Gn n Van ur gevalten bepaaldelijk worden vastgesteld. 7. Alle de Inkomsten van het Algemeen Amortisatie-Fonds, uit welke hron dezelve dan 00k mogten voortspruiten moeten worden gebruikt op de openbare Beurs, tot regeimntige Inlossing van Rentgevende Schuld het opperste' beieer van deze inlossing; zoo 00k alle die verordeningen die de omstandigheden van het openbaar Crediet mogten vereischen, blijven aan de Adniinistfatie der Financien voorbehouden. 8.° Wanneer het Amortisatie-Fonds door zijne Inkomsten eene Som van Interest, die Een Millioen Guldens jaarliiks Pedraagt, en volgens 5 4 niet in het onvervreemdeiijke vermogen opgenomen worden, ingelost heeft, moeten de Schuldbekentenissendie deze hoeveclheid van Interest opbrengenin het openbaar vernietigd worden en als geheel aRietaald worden beschouvvd. 9'° w,',m °"S i-ntent V3n r 'i lVIa,arC 1818 vasc£estelde hcpaling, dat van de in de Loting begrepene Onde Staats- Schuld jaarlyks een gelijk bedrag van Kapitaal, als datgene, hetweik door de Loting op den oorspronlcelijken yoct van Interest wereI terug gebragtingelost en vernietigd zal worden, blijft in voile kracbtechter kunnen ot eze amortisatie de reeds zrch in het bezit van bet Fonds bevindende of aan hetzelve door den Staat toe- gewezene Schuldbekencenissen worden gebruikt. .Algemeen Amortisatie-Fonds zal voortaan eene zelfstandige, onder onze bijzondere bescherming eenlaatste Administratie vormen, toevertrouwd aan eene eigene Oirectievolgens de in dit Patent vervatte bepalinaen. In den bijgevocgden Staat wordt de tegenwoordige stand van het Vermogen en der daaruit voortspruitende In komsten van het Algemeen Amortisatie-Fonds opengelegd. De in den tijd betioemde Hof-Commissie tot on- derzoek der Handelingen van deze Administratie zal bij het uiteinde van het Boekjaar met de Directie van het Amortisatie-Fonds het Vermogen en de Inkomsten van hetzelve volgens de tegenwoordige bepalingen opmaken aan Ons de mtkomst voorleggen en de naauvvkenrige toestand algemeen bekend maken. Voor de toekornst zal die Commissie telkens na de afsluiting van een tijdvak van zes maanden van het Boekjaar te weten met den laatsten April en den laatsten October, inzage nemen van het Beheer en van de Handelingen openbaar bekend'maken. res"treeks Versla« doen en de uitkomst door een duidelijk overzigt Gegeven in onze Keizerlijke Hoofd- en Residcntiestad Weenen, den eersten October 1829. OFERZIGT van het Starnvennogen van het A Ig em eene Fonds van Amortisatie der Staats-Schuldcn en der Inkomsten van hetzelve met het uiteinde van de maand September 1829. de na vol gende 6E F F E C T EN^cewe tenAm0rtisatie Jer Staats-Schuld bestond op ultimo September 1829 "it Staats-Schuldbekentenisscn a c d. - 4 6,144,515 31" - 3s618,257 - 2J18,143,100 - 1 23,411,600 Banco-, Hofkamer-, Standische-, Aerarial- en Domestikale-Obligatien Particuliere Schuldbekentenissen W - S2 o 53 O ZA c: - pr-< q> <ljy* 2 A) C u"C g o N C O rj cs - M i-j Xi 1^0 i CD O J> CD fU -a o* a! c «U o -T3 f— -5 W -r-; C .3 5 55 N 0 5 s -a 1 o rS dl <r< V O w °c h e- Ct CD Q N a T3 E 0 5 5 CN5-C 'J C CO k, O rt -G C T3 r Jt4 C a W a z.sj 5 s p oS g S H -c g r. 4-j C O P1 <D «D H S o.s X-W CJ-T3 C O 2 z Cl_ K* U-, P3 <i O (y <D <y tkC G 0^5 JjQ - -OU c .aj Q r.jz, <11 qO ex o 03 tS) to - a 3 s, N cn (jj t T3 Tj fl 1 re^ o <u N Q- O .d -u o c k. C3 CD 5; .2 :.S2 P Cj I' JJ c E td oi c B c -X Co p 0 S cfoo s. -*5 "D d n ai<! C "i t 4i a 7 1 m aD1 »-» hs o c 1 rj g 1 K. -> £3 E cS nkoa H ro c/3 00 ,C/3 bC S Xi - .JJ t_ w__ .SO N pH eZ a> c •o r- E -c fC/3 »- w (J •-< O ^2 o g 0 c - a, c 0 i c i C 0 O o pq 6.< - o - cd 'Jj o c"pi tL> -r, r, fc 2 •- a c <u E i N E - u o 0V1 M O co "t-c c c bi: iC 8-2 S^E - "5 oi 8 u-f-1 5 <u o -3 Ct3 c rr ctj 52 o W W co G K* CS <D r> U 2 cn W cn ,Ep£i v/ g J r a .E U ja! C <D bjt- a ed cu CO JU E 3J 81 0 S 0 25 -« - ai E 0 4_i 4_. C OJ M e. M O rt o H O .0 N 5 otea.5 iu o s s-c oS;C -5 I gotecd g.«- 3 Mot C l"T"1 SZ. ,W' Eq'5 T3 TO O "S3 E O H S CD 2T 'i: "a CD o o O 0^. far B D H o ui o S W> ■to Koi O"^ w 5 te Q - M O o, tu ffl O) c CD CJ IO.c II. 12. c CD n c *-» CD <D c« b;: D WS bC 0 b-0 CO C 2^ CD o a 2 •g a;13 a CJ ""CJ (D - B^ 1-4 G co G CD C CJ TJ cd "T3 G b£ O <D O 55 C t. 0, N O J3 - ■p«i vj £JJ2 B O ae 1= In id Sfs re -o G, CJ O^-o aj re -B ra .S c re 8 CJ CD S C P N SU W .pK - 254 Eg 5 S'Mo—'5 c» - <D 1— co D G b bC <D <L» *-» o CD *c« 2 O o - o I 1?. A. otaats-Sc huldbekentenissen. t. h 6 pCt. 3691 Fl. 40 Kr. "i "5 115,184,863 if I - 4l4,215,700 5'ff Kapitaal bedrag Fl. Kr. Interest in Con v. Munt. Fl. Kr. W5 ct3j< nBsc<„~s-s o y. - =-g-s^o 9- E -0 "3 C -P E - cd F— c CD tu 0) 0\-° TJ ci c :g--co U C" N w u TJ *- c O cj cj uoe- b- G O cn 1 1—J -h u o E DuOS CJ c Os^ u d'" - c G °>i b£T3 G 01- CJ G V G Ig C Qj CJ P Is. v-V< CD be CD be S <D B - U CO W i— co a Tt :g» 53 re bD 0" tl2 bjoo o o G s O Mt? E s rX O g cq dj' cs CD *-* CD cl» et;Ct3 Sid 167.721,728. 22. 2^3 a, o 5td ►v »-* Cjgj -3 B A. d -0 5 ^A-t^cn-GvJ >00 2 gj-2p-,!i,5:;<u-c S^pD"° 53 E? - 41,086,614. 1,154.923. 44k- 43- 5 !- QJ 1—1 qj G aj 209,963,266. 495. Somroa van het vermogen met het einde van de maand September 1829 Van dit Kapitaal berlragen de Jaarlijksche Interessen Aldus uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam den 13"October 1829. O Uj N3 C O £d cd cn O JT O) TJ TJ uTJ C <D O 1 73 TJ - H N N E w C g CdS pO g ggl B GJ C o! J 1. -i "c, 2 fO 1 ,c» s? .X iS rb '-o r^Z^G^ O - GJ E re j; S> CD M-S r- 5: 7,285,560. 8.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 3