P*3 g 3-8 S S-3 g g srs 3 3.5 THEE, TABAKSNUIF en SIGAREN. a g 8- s 3 p 2 w 3g jf openbare f r y iv i l l i g e ferkooping. m v v F, R P L A A T S I N G. Het KANTOOR van C. FAN BRUSSEL, sederc jaren ingerigt voor bet bezorgen van Plaatsvervangers en Nommer- verwisselaars in de Nationale Militie, alsmede tot bet waarnemen van alle Zaken, zoobinnen als buiten de Stad, zal mec 5= o §*1? 52 TP g o o* primo November 1829 verplaatst worden op de Hoogstraat, wijk E, n.° 348, over de Fransche Kerk, te Rotterdam. S.2.2. c| Z^I^Zf3 V RIJSSE LSCH KAN T-M AG A Z JJN, IFeste-lFagenstraat663te Rotterdam. n 3 I'M S Z 3> S** °5<s- I- I* SEKET berigt aan ziine geeerde Begunstigersdat liij heeft medegebragt een nietnv groot Assortiment - '-;o S.3 22»? b^.o-'SkS!? 4? Brabandsche GAREN-KANTEN en NEIGESalsmede alle soorten van TULLES MUTSEN enz.verkoopt o-~3 a sr SLgS w qr n dezelve in het groot en klein tegen verminderde Fabrijksprijzen. S'iT'S 0-o g-a r" 2,0 2.jl jS-3'o OUTMANS en VAN DER LINDEN hebben hunnen WINKEL geopend in het JVapen van Rotterdam, op oo'^ra 0 P0"3 Nre1/7 ""IhS™ i? §- het Haagscbeveerwijk F, n.° 288, te Rotterdam, en zijn aldaar bij hen te bekomen alle soorten van KOFFIT, a. a.™ 5-3 2._, n> S?3 S ='"H.<-> Het HUIS PAKHUIS in hetwelk eene 7«r/- e» Houtnegotie wordt geexerceerd BOVENWONINGEN en ^i,re o 3 S 3 a ^WS,|S i.3 3 3 S a. ERVE, staande en gelegen nan de oostzijde van de Frankestraat, wijk K, n.° 395; mitsgaders het HUIS en ERVE,- S*q.o o3 3.^- n 3 n 3 3 3 staande en gelegen aan de zuidzijrie van de Mostaardsteeg, wijk E, n.° 460, te Rotterdam, beide op Donderdag o 3 "HIS.3 2 2 |EIo." 3 den 15 October 1829 door de Notarissen KAN RNSCHOT en DALEN, in het Locaal der Verkoopingen, aan de -3 Go a n 3 rt P" 3 Gelderschekadete Rotterdam, geveild, zullen aldaar op HEDEN den 22 October 1829, des namiddags ten vier Z>< V r© n cl^-o - ?9 ure worden afgeslagen. ~®E ro a?11 p*?3 c* 2 1.3 Notarissen NOZEMAN en VAN DER LOOljresiderende te Rotterdam, zoo als last hebbende van derzelver - 3 j| ^"c'o s't" Principalen dan als ten dezen door de Regtbank van Eersten Aanlegzitting houdende aldaar, behoorlijk ge- Si - O - ~T p 1 w W Q N -i I 1 -> O VJ 7 v. ."J §-§0 g -"O P13 r* ro 2, ab 3- committeerd zijn voornemens om op MORGEN, Vrijdag den 23 October 1829, des natniddags ten vier ure, 3n "2 a 2:5e'.°55 I3" het Locaal der Pnblieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade, te Rotterdam voornoemdten overstaan van S'S'n 1^2 a. ""—-aS0 »7"JS; 5"E^ Mijnheer den Vrederegter van de cantons Rotterdam nommers 2 en 4geassisteerd met deszelfs Griffier, in het 2=5S">S<'"n> 5 a" .ga. openbaar te veilen en te verkoopen 2.-r^3 3 S E-oi." S o M, 2. 2*a» Een hechtsterk en welgesittteerd HUIS, zeer geschikt tot het doen van Winkel-Affaire boven den hoogst be- n 2 3 5 2," I 2s re*2o kenden vloedvoorts een ruim BOVENHUIS en ERVE, staande en gelegen aan het Westnieuwland, te Rotterdam; 3 2 a j n 2.3 3 ^3 wordende in het Bencdenhuis gevonden onderscheiden behangen en andere Vertrekken KeukenKelders, waarvan o S r" o ecl1 'n tras gemetseldvoorts Kleerzolder en verdere Commoditeiten, en in het Bovenhuis mede diverse behangen 23 Z-* »=*3.C^2 3V8-S o1® E Vertrekken, Keuken, Kelder, Kieerzolder en andere Services; belendende ten zuiden den Heer Jacobus de Ligt 7? O n r wf i re 5-— - n 2.§ o o 5 HI" ten noorden en achter de Erven .7. de Swart, en van Qerardus Vrlensten ouden Protocolle geregistreerd op S 3-re 3"'3:g *o '|r= nommer 4511 A, wijk D, nommer 87. Aangeslagen over den jare 1829 in de Belasting der Gebomvde Eigendommen, g-L 23rea'a 3.° n met de Verhooging, tot 99, 20; kunnende worden aanvaard ten tijde en op de wijze, zoo als bij de Conditien w, C !-• ("D Gj 1 JJ re 1. o za! worden gezegd. it; 3 re "S S re" 2 '"o J 3-5'^ Cre re" "n De Kooper zal, des begeerendeeen gedeelte zijner Kooppenningen op het te Veilene kunnen gevestigd laten, 5 o'a'a.Q 3 =3wc-" 2 3 5 tegen den interest en jaarlijksche aflossing, bij de Conditien mede te vermelden. J:g 3 g r'.pso i.3 Verder zijn nadere onderrigtingen te bekorpen ten Kantore van de voornoevnde Notarissen, en is het te Veilene S ore" S Ol S nog HEDEN en MORGEN te zien, mits gemunieerd zijnde van een Permissie-Biljetdoor ddn derzelve Notarissen 3a36X.0re."' e? S3 iso "og^e. geteekend. °re 5 g OPENBARE FRJJfFILLIGE KERKOOP IN G. I 5 o 2"=" 3 S' 322 De Notarissen NOZEMAN en VAN DER LOOIJ, residerende te Rotterdamals last hebbende van derzelver 3?r~^^3rao n care Principalen, zijn voornemens op MORGEN, Vrijdag den 23 October 1829, des namiddags ten 4 ure, in het LokaaL re g-re'^-o.3 >-r re a: O Z 9? re a. w der Pnblieke Verkoopingen, op de Gelderschekade, aldaar, te veilen en te verkoopen Een hecht, sterk en welgesitueerd §"1§gS<S. pjjj ^■'n> 0.-3 WINKELHUIS, zeer geschikt tot velerlei Affaires, wanrin gevonden worden diverse Vertrekken, Keuken, Kelder en S:re"3^'<3<g 3 2 ^"g-i verdere Commoditeiten, en ERVE, staande en gelegen aan de westzijde van het Hang, omtrent de Zijl, te Rotterdam; n-i 3 re 2 3 2 strekkende voor van de Straat tot achter aan de Haven, wijk C, n.° 206. Aangeslagen over den jare 1829 in de o 3 q Belasting der Gebomvde Eigendommen, met de Verhooging, tot f 42, 10; kunnende worden aanvaard met 15 November c reSre aanstaandeell zal de Kooper, in mindering van deszelfs kooppenningen, tot zijn lasten kunnen overnemen een S-- .2 2 2 CD 2 O El. MO)— 133 O 3 CA 3 r-f fl> -1 -1 CD v -* u t"" ir re3c« Hijpothecair Kapitaal van /4000 daarop gevestie.d, rentende tot 5 per cent in het jaar, met eene jaarlijksche aflossing olS I 3-SiS*Z "5" 2 5* S re a1 van 200, wel meerder maar niet minder; zijnde hetzelve Pand UIT DE HAND TE. KOOPmitsgaders nadere 3'--re>i">g- 3^ re^j§ 3 3 inforinatien te bekomen ten Kantore van de vcorschreve Notarissen, en is het te Veilene nog HEDEN en MORGEN g- 1 3 3 E n ^re'"1 ^32" te zien, mits gemunieerd zijnde van een permissie-biljetdoor ddn derzelve Notarissen geteekend. 3 Viz0 I S3H OPENBARE FERKOOPING te DELFT. re re 3 2^:1; 3 2 "P 5 O Men is voornemens om op Maandag den 26 October 1829 en volgende dagen voor het Venduhuis aan de Voor- 3 H. o- a g -1 jr; §-§•» straat, wijk 5, n.° 86, te Delft, publiek te verkoopen: JUWEELEN, gemaakt GOUD- en ZILVERWERK, be- re re j o- n M 3 ore wre=:a- nevens MEUBELAIRE en andere GOEDEREN, bestaande in een fraai Staand Horologie met Speelwerk, en andere Bruinhoute Kabinetten, Secretaires, Bureaux en Chiffonnieres, dito Ronde- Uithaal- Penant- Lade- en andere Tafels, ConsolesStoelen met differente zittingenSpiegels in vergulde en andere lijsten Schilderijen en Prenten met lijst en glas Ledekanten en Canapds, Bedden met derzelver toebehoorenMotrnssen. Chitse, Katoene en Wolle Dekens, Tafel- en Bedlinnen, Mans- en Vrouwenkleederen Verlakt- Kristal- en Glasvverk, Koper- Tin- Blik- en IJzerwerk, eene aanzienlijke partij Dordsche en andere Haarden en Kagchelsen hetgeen verder ten verkoop zal worden gepre- senteerd, hetwelk alles op Vrijdag en Saturdag den 23 en 24 dezer, op de gewone ure 11, voor een ieder zal te zien zijn. C. RUEB en J. RUEB, Makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, zijn van meening, ten overstaan van den Heer Griffier der Regtbank van Koophandel binnen deze Stad op Donderdag den 29 October 1829, des voormiddags ten elf ure, in het Notarishuis, op de Gelderschekade, te verkoopen: 223 Vaten Surinaamsche SUIKER; Iiggende als per Notitie wordt aangewezenen daags v66r en op den dag van den verkoop te zien. g toa.fj ~CJ3 5 Htsg 3 T. De MAKELAARS in THEE, te Rotterdam, zijn voornemens, als last hebbende vati hunne Meestersten 3 ."pjfjo 3 .*S-= ^S-» overstaan van den Heer Griffier van de Regtbank van Koophandel, 11a gedane aangifte conform de Wet, op Dingsdag "2? -■ 2re:« *n ^e" 3 November 1829, des voormiddags ten elfure, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekade, publiek te S pa o> "32g5g 5-3° 2 verkoopen: 112 Koopen ZWARTE THEE, op Ontvangcedullenvan den aanvoer anno 1818 en 1819, en dat bij tra Z" 3 <3 Z" S"Kavelingen zoo als nader bij Notitien wordt opgegeven. Nadere onderrigting bij bovengemelde Makelaars. 2 re-ST" §--3 3 V OPENBARE F R IT IVI L L 1 G E FERKOOPING. a3o5S"C''=''1-<,^'-n E 3 5 3 De Notarissen NOZEMAN en VAN DER LOOIJ, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Principale zijn voornemens om op Woensdag den 4 November 1829des namiddags ten 4 urein het Locaal der -3 O 3 3 bn re"2r>° Pnblieke Verkoopingen, op de Gelderschekade, aldaar, te veilen en te verkoopen: .Eore^ig j5>3g-reQ.g N.° I. Een hecht, sterk en wel gesitueerd HUIS. waarin diverse behangen Vertrekken, mitsgaders Commoditeiten, ok S en ERVE, staande en gelegen aan de oostzijde van den Oppertte Rotterdam, wijk F, n.° 53. Aangeslagen over >.2:S S I n S c den jare 1829 in de belasting der Gebouwde Eigendommen, met de Verhooging, tot 34, 38; zijnde in eigen gehruik. ^.2^,'** -r"" f,re"S re 3 ZS*1=1 q N.° 2. Een hecht, sterk en wel gesitueerd HUIS, BOVENHUIS, waarin respective gevonden worden differente n cn-re' 3" 3 ^~S*?re3 I'm behangen Vertrekken, alsmede Commoditeiten, en ERVE, staande en gelegen aan de oostzijde van- de Delftsclievaarf, r1—3 i te Rotterdam, wijk F, n.° 950. Aangeslagen over den jare 1829 in de belasting der Gebouwde Eigendommen, met g S-'* 2^ 2^' n5Sc:„S -® 2 l^e Verhooging, tot 74, 89. Verhuurd tot Mei 1830, in 2 Percelenhet Benedenhuis voor f 180 en het Bovenhuis 3 -n H's" 5. 5*0 voor f 260te zamen 440 in het jaar, bevorens meer. 3 S'2— E" on S JS" N.° 3. Twee hechte, sterke en wel gesitneerde HUIZEN order ddn Dak en ERVE, met een TUINTJE daar- re-3o3o"s- achter, staande en gelegen op den Goudschen Singelte Rotterdam genaamd de Snellen Tijdwijk O, n.° 14. S ,^1 c'Sre Z2 §Z?3re J" 9* S Aangeslagen over den jare 1829 in de belasting der Gebouwde Eigendommen, met de Verhooging, tot/" 43, 39. ts^S|.3'*/J5b5Pp,3'^j?"3 o 9-"° 3 3 S* Verhuurd tot Mei 1830, in 6 Percelen, te zamen voor f 340 in het jaar, bevorens meer. §5^' U W E,i?ty.S S. 3 w 3 N.° 4. Een hecht, sterk en wel gesitueerd HUIS en ERVE, staande en gelegen aan de oostzijde van de Delftsehe- <;S. "0 a O*" 3 c- 3re"^i?^re* vaart, te Rotterdam, wijk F, n.° 246. Aangeslagen over den jare 1829 in de belasting der Gebouwde Eigendommen, 2^ re* reS S- G 2 p3???^:3 met de Verhooging, tot 32, 09. Verhuurd tot Mei 1830, in eens voor f 180 in het jaar, bevorens meer. p5-2,>g-g "5'J® S J c ore* N.° 5. Een hecht, sterk en welgesicueerd HUIS, PAKHUIS ("bevorens Kuiperij en Rookerij), BOVENWONING 2 pa. 3 Effio P* 3 en ER^E, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Peperstraat, te Rotterdam, wijk E, n.° 80. Aangeslagen 3 3 Zover den jare j^2p jn de belasting der Gebouwde Eigendommen, met de Verhooging, tot 23, 37. Verhuurd toe 5-L n *5' Mei 1831in eensvoor f 160 in het jaarbevorens meer. ^2?^™ re^3^^ "j^3 EL N.° 6. Een hecht, sterk en wel gesitueerd HUIS en ERVE, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Hofstraat, ^reZ3iS* re* 3" o te Rotterdam, wijk E, n.° 135. Aangeslagen over den jare 1829 in de belasting der Gebouwde Eigendommenmet 3 ^§l-§ re 3 - *''^2'? 335S" IL tie Verhooging, tot 22, 94. Verhuurd tot Mei 1830, in 4 Percelen, te zamen voor f 148, 40 in het jaar, reg>S" 5* bevorens meer. >:re M-o o S® 'o ppw N.° 7. Een hecht, sterk en wel gesitueerd HUIS en ERVE, staande en gelegen aan de westzijde van de Stink- Zs g £.^3 s >n° 2. sloot, te Rotterdam, wijk I, n.° 294. Aangeslagen over den jare 1829 in de belasting der Gebouwde Eigen- a. cobj.75"^*" 73 g. g-rao 3 dommen met de Verhooging, tot 22, 94. Verhuurd tot Mei 1830, in 3 Percelen, te zamen voor/"ii9, 80 9 S 3 E H 3 w I 3 r3 S. 3. in het jaar, bevorens meer. rej^Dreo, 3 Kunnende de Koopers op elk der voorschreve Percelen zoodanig gedeelte hunner uit te loven Kooppenningen als o<s2^3 p32ro3x!03reS §303" 3 Kustingschuld gevestigd laten, tegen al zulke Interest- en Aflossingsbetalingenals bij de Conditien zullen worden ovS*rHjj.g c" re opgegeven. a'arere_ f? Zijnde inmiddels nadere onderrigtihg te bekomen ten K3ntore van de voornoemde Notarissenen de te veilene ^.^3 S-re re^3 2 2^^"* 3 ta S!_.*2- 5- Panden twee dagen vddr en op den voormiddag van den dag der veiling te zien, mits ten aanzien van de percelen 3"-q.oo 3N|reg-re*£«^reo re 3 re nommers I 2 en 4 voorzien zijnde van een Permissiebiljetdoor ddn der gemelde Notarissen geteekend. re 3 ■-„§'< g* S 2.2.3 3 OPENBARE F R 1] IF I L L I G E FERKOOPING. re 3._ 3 =s 3'S g De Notarissen VAN F.NSCHOT en DALEN, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Principaal, "cT-o'J3 'a^§§' Ej"S*CJ z'-'n va" m?ening °P Donderdag den 5 November 1829, des namiddags ten vier ure, in het Locaal der Notarissen, 3 §0 2 re"x:vS '-2. g 2 aan de Gelderschekade, binnen dezelve Stad, publiek te veilen en aan den hoogstbiedende of eerstmijnende om GEREED ^2=- Sre3-3- #reS^ 3^33 - GELD te verkoopen: E33," re'3.^ re Eene hechte, sterke en geheel nieuw gebouwde HUIZINGbestaande in Voor- Achter- en Bovenwoningenwel *=:re 3 g a Nj 5? 3 o aangelegden TUIN, voorzien van Vruchtboomen en ander Plantsoen, en ERVE, staande en gelegen aan den Hofdijk, IZ^gi >gre3 S a s 3 binnen den voormaligen ambachte van i31ommersdijk thans gemeente van Rotterdam, wijk Q, n.° 116. Over dezen 2=o 5 ^ilreg^ §.8.re51 g.S- b o s jate in de Grondlasten aangeslagen tot f 12, 20. Zijnde drie Vertrekken en de Tuin in eigen gebrtiik en het overige S'gre:y|" 25 Sit* 3 5 3 'n ^'vcrse Percelen per week verhuurd, tot eene jaarlijksche- som van 306, 80. P i?"*^ w 8 ST3t; - 3 c g V Nadere informatfen zijn te bekoinen ten Kantore van de voornoemde Notarissen, aan de Wijnhaven, te Rotterdam; terwijl het te Veilene twee dagen vddr en op den voormiddag van den dag der veiling te bezigtigen is. Te ROTTERDAM bij JAN AR.RENUERG.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 4