k is .V ?1#:r ROTTERDAMSCHE Saturdag C O U R A N T. den 24 October. Sj-s.a-Sts I A? 1329. N? 128. :-• 8 S u™ fed o O "gcd Og Cl s §s =5 Sr-NO s t" 5^ ""'S a St* ?l 5-8 s 1 V N -F" o £"5 K. rs .a 2 5^^ SF-Sgi- "-a s H S -? 0 C c2 <2 S d? 2 .SS-ce g_- -5 2 g g 2 zzzz^zz jS' 4 FRANKFORT den 20 October. Van goederhand verneemt men, dat de Sultan Halil- pacha benoemd heeft tot zijnen gezant te Petersburg. De prins Trubctzkotadjudant-generaal des keizers van Rusland, is van Petersburg te Berlyn aangekomen met last, on aan bet pruissische hof den dank van zijnen Souverein te beiuigenvoor de medewerking van Pruissen tot her- stel van den vrede. De generaal ron Muffling, die als buitengevvoon gezant door den koning van Pruissen naar Konstantinopel gezonden is geweestheeft de orde van St. Wladimir van de eerste klasse bekomen. De keizer van Rusland heeft de geheimraden Ribeaupierrc cn graaf Pahlenen de generaals graaf Orloff en Potapoffl de ridder-orde van St. Alexander Newsky en den staatsraad Fonton het grootkruis der orde van St. Wladimir van de eerste klasse geschonken. Zijne Majesteit heeft decontre- admiraals Jastkoff, Matschakoff en Hamilton tot den rang van vice-admiraat bevorderd. Brieven van Seinlin verzekeren, dat de Porte het vredes- verdrag heeft geratificeerd en men elk oogenblik het besluit van amnestic te gemoet ziet, alsmede de benoeming van commissarissen om over de onafhaukelijkheid van Grieken- land te onrierhandelen. Men zeide dat de Sultan veel vertrouwen stelde in de edelmoedigheid van den keizer van Rusland en zich vleidde eene vermindering in de ge- vraagde schadevergoeding voor kosten van den oorlog te zullen verkrijgenin welke hoop hij door verzekeringen van eene mogendheiddie veel invloed uitoefetitzou versterkt zijn. Te Odessa is een oostenrijksch schip met olie wijn en koffij geladen uit Konstantinopel aangekomen. De ge- zondheids-toestand te Odessa is zoo veel verbeterddat men het grootste gedeelte der maatregelen van voorzorg tegen de pest buiten werking heeft gesteld. LONDEN den 21 October. Zondag hebben de russische ambassadeur en graaf Mastucewitz eene conference met den minister van buiten- landsche zaken gehaddie bijna twee uren heeft geduurd. •Vele lieden hier zijn ver van tevreden over het vredes- tractaat en 00k niet geheel en al overtuigd van den geest van gematigdheid die het russisch kabinet bezielen zou. In een der geachtstp dagbladen leest men, dat, wanneer het gebleken zijn zaldat Rusland de gevorderde schade- loosstelling zoo ver vermindert, dat zij door Turkye kan betaald worden, en de russische trocpen het turksch grond- gebied verlaten en de russische ambtenaren de teugels van het bestuur teruggegeven hebben, eerst dan geoordeeld zal kunnen worden over de gematigdheidwelke in dit sluwe tractaat beleden wordt. Men zegtdat er eene poging gedaan zal worden om te Parys eene geldleening voor rekening van het turksche gouvernement te sluitendoch of dit gelukken zalis tot nog toe zeer raadselachtigdaar het te betwijfelen is of men eene genoegzame som zal kunnen bekomen op voor- waarden die de Sultan kan aaunementerwijl het geven van behoorlijke zekerheid 00k eene niet onbeduidende zwarigheid zal opleveren. De Koning heeft vi.jf honderd pond sterl. doen zenden aan de commissie, die zich belast heeft met het verzorgen der behoeftige werklieden te Dublin. Volgens tijdingen van Valparaiso, tot den 18 julij, heeft er in Peru weder eene omwenteling plaats gehad ten gunste van Bolivar, en heeft generaal Lafuente, die voor een partijganger van Bolivar gehouden wordt, met 1500 man eene revolutie in Lima bewerkt en bezit genomen van het paleis en van de kasteelen van Callao. Met amerikaansche couranten heeft men 00k tijdingen van Vera-Cruzwelke verzekeren dat de mexikaansche generaal Santa Anna de Spanjaarden te Tampico aange- vallen had doch met verlies van vier honderd man was teruggeslagen. Men voegt er echter bijdat zijne reserve in de nabijheid stond en dat hijzoodra hij die aan zich getrokken zou hebben, dadelijk zijnen aanval zou her- nieuvven en wel met eene zoo sterke magtdat de uitslag daarvan niet twijfelachtig kon zijn. Volgens brieven van de Havannah, van den 5 September, werd er geene tweede expeditie uitgerust. Den 20 dezer waren de 3 per cents geconsolideerden 90 en 3 achtsten a 1 half; de gereduceerden 89 en sacht- sten a 3 vierdende actien van de Bank 213 a 214; Rusland 103 a j half; Spanje 8 en 1 achtste a 3 achtsten; Portugal 48 en 1 half a 49 en 1 half; Griekenland 19 en 1 half a 20; Columbia 18 en 3 vierden a 19 en 1 vierde, en Mexico 19 en 1 vierde a 3 vierden. De wissel op Amsterdam 12 en 7 en 1 half, en op zigt 12 en 5; op Rotterdam 12 en 7 en 3 vierden. PARYS den 20 October. De dier.sttijd van vijf en twintig jaren, welke gevorderd werd om toegelaten te worden tot den graad van ridder van het legioen van eeris door koninklijke ordonnantie verminderd en op twintig jaren vastgesteld. Het ministerieel bladdat reeds op verscheiden aan- merkingen die tegen het vredes-tractaat tusschen Rusland en de Porte gemaakt zijn, geantwoord heeft, vindt het onge- rijmd dat men zich verbaasd toont over de bepaling,_dat vreemdelingen in Turkye alieen voor hunne diploma tieke agenten kunnen te regt staan en geheel buiten de jurisdictie der turksche overheid zijn, dewijl dit zoo ver is van eene nieuwigheid dat dit gehruik reeds sedert de capitulatien tusschen Francois 1 en de Sultans bestaat. Er is van Toulon een klein vaartuig met depeches voor den bevelhebber van het eskaderdat Algiers blok- k'eert, vertrokken. Men zegt, dat de portugesche uitgewekenen die zich in Bretagne bevonden, in de Nederlanden Engeland en Brazilian eene wijkplaats gaan zoekendie zij niet langer itr Frankriik kunnen vinderi. Den ao dezer waren de 5 per cents geconsolideerden 108 francs 60 centimes; de 3 per cents 82 francs 75 cent.; de actien van de Bank i860 francs; Napels 89 francs 75 centimes; spaansche leening77 en 7 achtsten spaansche renten 54 en 1 achtste. .v 03 O T3 QJ 03 <s> O.H G QJ kj tO ZZ QJ tO X g QJ -5 be 2 o c CD o G Q -o o be g 2 QJ sc.; "5 a, ■*- 2 IE? c" 5 E -= o5 c-gO fc o u 0 O G o G LT f u. cs O Oi r-v. cl c -c A. t: J rr 0 o O 1 's GRAVENI1AGE den 23 October. Gistercn is de Tweede Kamer der Staten-Generaal ten een lire vergaderd. Na de resumtie der notulen van den 20 dezer heeft de Commissie, in de vorige zitting benoemd om aan den Koning de lijst der drie kandidaten voor het voorzicterschap aan te biedenbij monde van den heer van Mccw.vcn versing gedaan, houdende, dat de commissie, met het gebruikelijk ceremorileel, den vorigen dag, door Zijne Majesteit ontvangen was, en dat de Koning daaraan heeft kennen gegeven, dat Iloogstdczelve zich onmiddellijk met de keus van eenen voorzitter zou onledig houden. Het koninklijk besluit, waarbli de hecr Correr Hooft tot die waardigheid is verkozen, voorgelezen zijnde, aanvaardde deze het voorzitterschap met de volgende aanspraak Edel Mogende ileeren, Erkentelijk voor het vertrou wen, waarmede ik mij, door de voordragt van U Ed. Meg. en de benoeming van Zijne Majesteit, vereerd zie, neem ik thans bezit van het eergestoeltewaarop ik ge- rocpen ben om gedurende deze zitting de beraadslagingen der volksvertegenwoordiging voor te zitten en te besturen. Wanneer ik de tttfieijelijkheid der mij opgelegrie taak met mijne geringe kraclu vergelijke, ontzinkt mij schfer de hoop, van op eene voidoende wijze aan mijne bestemming te zullen o S S kunnen beantwoorden doch ik voei mij weder eenigzins gerust gesteld, wanneer ik mij de menigvuldigeblijken van welwillendhetd te binnen breng welke ik alom heb ont vangen; eene welwillendheid die mij op de krachtdadige medewerking der gehcele Vergadering doet reken'enom de gewigtige werkzaanvhedenwaartoe wij gerocpen zijntot iiet welzijn des vaderlands gelukkig ten einde te brvngen. Verwijdeiren wij te dien einde alies, wat zovde kunnen strekken om het doel onzer zamenkomst te doen ruissen, door ons met bespiegelingen bezig te houden welke ner- gens toe dienen, dan 0111 het vuur der hartstogren aan te wakkeren. Vermijden wij vooral zorgvuldig wile hateliik- heid en mistrouwen tegen zulke onzer landgenootcn, welker denkwijze met de onze niet overeen stemt. Laat gehecht- heid aan de grondwet en eerbied voor den troon het middelpunt zijn waar aller gevoelens znmenloopen. Laat ons niinmer uit het oog verliezen da: wij alle medeburgers van denzelfden Staat zijnen dat wij gezworen hebben, szelfs belatigen in het algemeen, en niet die eener bij- zondere stad landschap of afdeeling van denzelven, voorte staan; dat, welke 00k onze geloofsbelijdenis zij, het opregt, geloof van een ieder aanspraak heeft op den eerbied van het algemeen. Alsdan zullen vele zaden varl onrust ver- dwijnen cn plaats maken voor die eensgezindheid ons door de zinspreuk onzer voorvaderen aanbevolcnFendragt maakt magt. Welaan, Edel Mogende Tleeren dat de opregtheid onzer bedoelingen zich aan onzen geeerbiedigen Koning openbare door een welverdiend vertrouwen op zijne vader- lijke inzigten te betoonen, en dat tevens het nederlandsche volk onze bezorgdheid leere ker.nen voor de handhaving zijner ons toebetrouwde regtendoor onzen verdubbelden ijver in het waarnemen onzer pligten en het nakomen van de grondwet." De notulen van het verhandelde in de twee laatste te Brussel gehouden zittingen werden gelezen en goedge- keurd, en een koninklijk besluit, houdende kennisgeving dat de graaf de Thi<ennes de Lombize tot voorzitter der Eerste Kamer van de Staten-Generaal is benoemdwerd voor notificatie aangenomen. De President stelde voor, om tot de trekking over te gaan ter verdeeling der Kamer in zeven afdeelingen. De heer van Reenen zeide dat in de laatste vergadering be- sloten was, dat, dadelijk 11a dat de vergadering ge- constitueerd zou zijnover de toelating van den heer Brugmatis beraadslaagd zou worden; dat, naar zijn inzien, er genoegzame tijd verloopen was om de commissie in staat te hebben gesteld in deze rapport uit te brengen dat het van belang was, om de provincie Holland niet langer van een harer vertegenwoordigers te berooven cn dat hij verzochtv<56r dat men tot eenige andere werk- zaamheden overging, dat er deswege rapport mogt worden uitgebragt. De President, benevens de heer le Hon, merkten hierop aan dat dan eerst de vergadering vol- komen geconstitueerd is, wanneer deze in afdeelingen ver- deeld was, tot welke verdeeling werd besloten; zijnde vervolgens door den Voorzitter tot presidenten en vice- presidenten voor de afdeelingen van de maand October geproclameerdvoor de iste afdeeling, de heeren van Randwyck en de Secusvoor de 2dede heeren Serruys en Donker Curtiusvoor de gdede heeren Pycke en Beelaerts van Bloklandvoor de 4de de heeren IVarin en d'Omalius Thierry; voor de sde, de heeren Byleveld en Trentcteaux; voorde6de, de heeren le Hon en Dyckniccstcr, en voor de 7de, de heeren van Crombrugghe en G. G. Clifford. De Commissie tot het onderzoek der geloofsbrieven deed vervolgens, bij monde van den heer Trenteseauxverslag wegens de benoeming van den heer Brugmans. Dat ver slag behelsde hoofdzakeltjkdat de commissie in deze in gevoelen verschilde; dat de me'erderheid zich voor de toe lating van den heer Brugmans verklaard had terwijl de minderheid, zonder te will'en beslissen of de heer Brugmans al dan niet een coinptabei ambtenaar is, verlaugde, dat de reglementen van het amortisatie-sijndicaat en andere daartoe betrekkelijke stukken nader onderzocht mogten worden. De heer Donker Curtiusbehoorende tot de meerderheid der commissiewelke zich voor dc toelating van den heer Brugmans verklaard had, ontwikkelde vervolgens de gronden vvaarop deze zijne gevoelens berustten. Hij was van oordeeldat de heer Brugmans eenvoudig behoorde 51? S c fe; "5, C -5; S: J? 9" c rt E-1 (A Z C W 0 c B w G SB C v it t- n 55 a S -5 kC •5^ 0> s' is .5 us - K CJ. a u <W "J .s- E-i -S.*§ .j1- 55 g :s„ c k.£.j3 O. fCgpS'sg - D,' U W r- cj CI ogA u w bi tuh a; tc 5"3'S 0"S"=* s~-a 5 c c O O CQ HJ - Z J -J E z t- u. w cs n c; w .w ca ca w cj *- sa CI r3 en CL - b N -J. </3 to C V C3 C 'S C o R3 wj O "U c D (D S a. a 1 r, A! n N t.0 to T, cu ci o 5 T3 C O aj k 0 c oP Er 01 3 o s "E1"0 c 33 S c" g -£ - I o c C3 t- -r -u c GJ »- "P a. £^0 c c *-> s JZ ur to o N C fr U B to QJ (D T2 C bc|- o cQ a "c g-2 c •v O CcaJ j 23 a QJ to w QJ JC! C N c QJ -o tr. n o 4^ 41 N<v be— 0 O oj -a U r: r; C r© tt C u a "a o c O 2 QJ rm QJ ■a E Scd^-G^ o K 0 1=1 M" 5 - S MO E E o EF.o •- o C E QJ be u. bl oj -c QJ to c r O to C Q> TJO O 0 .E, o M g.E o'5 - 'a, E® C fcn -s: •5P 5 u C (O QJ QJ kj y s c j- Q..S r; TO QJ g E- 5 o H JZ C N X3 o Jn 1 B O t to as g J> OJ h- C b£ QJ QJ CI - co, c TO u O B 'c O ZZ T3 QJ TO r. Qj QJ 5 C-1 tj O ro .y Tfe' rZ TO 4-J CI G QJ o C o ec qj jz u. X3 QJ QJ QJ be o 'o -o *-> 7© G 4; S3 o 2 2 "2 _QJ -© c <3 ©-TOQ QJ TO S3 a 05 >3 S«°3 33 8-.fr K S; E C3 C g °3 a. g. B C s© x o o w -g1/3 - 2 "5 s - 5i4 c o urr -cx C3 tu v Jj t O v u J J C c« V3 g fp o U O (U - beoj JO g 44 r- C 41 y xi O o-w s TO -■2 'd 'a >SSMg P cs S -J w "S- ^^JQZEEO u, V-. U. 1-. I- u. {J TO TO TO TO TO TO C3 TOTOTOTOTOtoTO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 1