h fs 3^S *5' s35 sg 31 s g'lf :55lft c - - -j o >g *-» a s:o£ - S =.C5 o - W 3 3 a £3 S, w - - ^oo,< 1 ta 0<c^2.sa 3 s g ■45^1" 2,8^ Z j? n 5 a, 2 s-.3S5 o S-? 2 S" w n °i'-So £g-S-?.3 §=5 s q ^3 2 o '"^223- oS' S§2 ;.§=•- n 3 a ^3' as o s - s 3 o 5/1 o ?a §3' n °2 s3" s 8 3 n S re g r a sS^ 5 g =0 3 - s <g«is. - s ^-2 o S- s paSi513 3.S-2? S z o'S-^-s Pfg^:S ■S o o fel oa "7-0 tl T 3 w 3 3 w o S2 - 3 u 5-ata i?t c <S Sg'WHtog-S S&S-5S S 5 ffcr-ij 3 T S. g g- bq 7 g g5s; re^ q - ^5- to'o s-3- s- s> i?St s* 3 02 S C 3 a 4 g;2-L§-§ t 8s 04. £-s 7 w 8 5-34*! Tl~ '6- re KJ 2- re kg IQ 0 I" 3 rv ?.3.S 3 i»- t *- ri »T"j rj 3 n to 3 crq CV—4 o g 3 - J 53=:O.To 3 J a. W CS< H ?r* o 2-0 tS! **^2 f3" W o f-n Q v 2 o> 3 Cft te worn en toegelaten, sis zijnde geen comptabel ambtenaar dasr de rekening niet door een afzonderlijk lid, niaar door de algemeene vergadering, en in haren naam aan de Staten-Generaal werd gedaandat, dienvolgens, als zoo- danig allceii kdntlcn bescliouyvd worden de kassier en 3 0 m 3 .Or; w hn o ("h r-t a> Q- W o o 3 3 o do i - ='P3^" s ?0 fD 5* 3 t_l -A- k. 1 y Nn Q 3 3- Cfq r-t C. H- O* J-, Q -re S, W K. eu _J "re o 3 O PI C3 r- Q- 5*3 O o 3 2 o T3 O c r-r 3 o k^o o o >o 2 -.3: a®" ?T 3 c^J 3 NJ4 M g Z a. re rr> -Ti 3 p 3 o ^-T5 - CS n 5*5/3 J 3 <5 asi ^?TQ' t> a o - O o w 2. 3 o o rjr O 't - J-1 '--H vza o 5? N f1 o 5 2 5 g O °"o173 WO 2 2. o g. 2 3 cn r-t O o to co o rr O <T> ro as- Q- 2 5 3-.S ov' Os ra o a. N O o O 2 o 2. -» 3* 2 W 3. 3 o pa 3 pa S 5 f Cfq 3 3 5 Q a. q 2 Z >-l BJ .^N 3 n> a O g J3 a So 2 s co i-» <1 3- kp. 2 O'- <r o M fi3 3 3 3 2 Ci- CL 3 n O <T> O 3 M n- 2 r- G A3 a- -i 3 P5 n P3 Fi t-?3 2 W 1a ct: g ?0 ^3 -a PC 3 5^ 3 <J CO C m-, O i 2 3 2 Do o C- co 3 a -• zr - o o •- i" y 2. 63 o CT 3 r— Q. M o »J o «-» 2 *~j 2.- 3 o .2. o oo o CjJ >—i 3- O 3 s. 2 *o 2 o ■•So? co ~t O -*■ 3 a- ta —2 '5 £5 ?I3 2 3 - r- n rt a - C nSS re re 3 3> W O P3 71 O -1 CO O o 3 ?N pa dl> o r* ex. co ^33 3 O o T ■-t N ex. 3' Q 5- o o Cfq 2 3 a re W- S O CL, 3 Q 3 sT cu a» to O s -a o Q o co 2 Q O 3- O 3 O a. o o •-» n W co o o o a. 2.2 PS 3 Co 3* 3 O o <i "~"i o c -1 33 o 2= ^o ft 3 O Q-.7q *63 rr O ir 2 3 or O O - 3 3 q-5'2 2! o w 3 cr a. era *t> <t> 2 g3 3 co 3 ro.;» nG w 2 O N 3* £2: 3 O o 2 r rT O O 3 rj n 3 Cfq 3-^ o go? a~»S O n g -t 3 Cfq as (y ?r N 2 o o P: a -j 3 cn J. rt> r-t I%< 3 O O 3 O C n-crC; H-^2 ?s rs to 2 <J to to o =5 - a o Xto O to es ^3 5* Ql. 3 CO?q "-p. a o w 2.0 5 CL30 3. O rr> 3 3 ca cr to a> crq o o Cfq >-a 7T cr 05 W.X. PS 3 cd O a" 3 Q.? Q- O 2 CD r- -» g o' S2 co H o o 2 o -c CD 2 S? 3 rs r3 I'D /N pa. c« fx- V kN o- a. K. Q. t»3. >3 re O O S oSS® r-t Q- h-J O /3 - PS 63 rr 3^2 re g"tt a3S 3 tap) s~c 3? 0 X 5' W k-5 Z T- N a* c_i; 2 -p o" s-.-r -j S3 '"2 S a -»• Tv r-r 1 4 t*)i t-1 to -> ps u to Z'^ a* re O Jq -Q Ps CD rc to 3 1 O ft 3 2. S3 2 2 PS JB _3 a 2 -o JO 3 o> cL c 3 OO^ Q- 3 O b: fq S JQ CO ps 3 5 JQ to to 'jq 3 ^3 to Cu CD 3 CD 3 o o 5 3 O- S a. cd a 3^:0 ~*3 3 CD 3 a to c to 2 -T o -* 3 - 3 CD 3 PS 2 513 3 cu C 2 n O ts ^5> CO o PS o ?"5> 7- 2 3 9-i^ c3: 2 a> 2 3. o PS to n 3 to to 3'"CJ -1 CD N to •31: CD v 3 d- r3 to cr 3 Q\ r to 2 as v» CD re re 2.- 3 o S- Q. 2 •*T3 2 3 O 3 z O i.crq a cd N to a- nta o> I 3 CD C or re 5 a c 2. as 3 3 2,g 3-^S 5 CD N "T3 0 2 3 o - crq 3 O CD O crq o o 2 CD to" a r c *r C e 3 CD c1 N 3^; S t a-3 t re s 5 s 5J* 5j ft q>. "2 r: x a PS CO 2. 2 *3 CD rv S. pd* s «>S re"«- t?' rr re 3 S. CSl 'o ^-2. I2.C- CO o 0 ft P3 ft k— fD r. 5" s"§ ^1 ft Co- - kCu" s" »-j c o 1 rC? -v, Ps<l< Sj rs, rj Cvn3 s - s ^S.» §- SrSv§ re 3 _r ^2 N -.: p3 ■uT 3 j q 5^." -O re Sre t-5 JJ O S3 "S ft C> j c/q 3 a O o o 30: r^ tO -k. hs< ft ft O ft' Pa a 5* u 3 s- - J to J3 ^5: c W ore rr rej ^5 J,2 g t- 2 m rr re re yo o 3 ft* 3 to 3 3 a CDre 3 JT" cr o 3- H Jq ft to. o* 3 1 M 3 3 H P- cd Z: o -1 CD Pi /"D O «s: K -i u^ tnestiiirier van bet ainortisatie-sipklikaaten geenszins de leden daarvaneven min als c.ie der pennabente com missive; dac sederc vcrscheiden jaren leden van bet amorti- satie-sijndicaat zitting in de vergader:r,gder Staten-Generaal heboen gehadzonder ciat er ooit eenige aanmerkin0- deswege gemaakt was, en dat op die oogenblik no" de president van bet atnbrcisatie-sijndikaat, de beer van Geunep, lid van de Iveiste Kamer der Staten-Generaal was. De beer van Reenen, welke in denzelfden geest sprak, voegde er nog bijdat in de wet bp bet amortisatie-sijndikaat geen woord van uitsluiting gevonden werd terwijl in de wetten op de regterlijke magt deswege uitdrnkkelijk be- paald was; dat het voor de vergadering van belang was leden van het amortisatie-sijndikaat in haar midden te hebhenwelke de wetten daartoe betrekkelijk van meer nabij kenden en in staat waren deswege belangrijke in- Iichtingen te geven; dat de bandelingen van het amortisatie- sijndikaat eigeniijk tot de attribntien van den minister van financier) zotiden bebooren dpch dat die thans door 011- partijdige menschen worden waargenomenen dat de be- letselen, welke men deze in iden wcg zou stellen tot vermeerdering der magt van den minister van financien zotiden strekken, en dat de leden van bet amortisatie- sijndicaat en die van de permanente connnissie nit den oogpnnt beboorden beschouwd te worden, en zulks als eene liuiselijke be pa ling moesc worden aangemerkt. De heer de Cellcs wensclite, alvorens zljhe stem nit te brengeninzage der stnkken te mogen hebhen, en ver- zocht dienvolgens het drukkeir daarvan, waannede de heer van Reenen zich konde vereetjigenmits dat de dag der discussie hepaald wierddocli op de aanmerking van den beer II-arm, dat znlks niet konde geschieden, alvorens het rapport der centrale afdeeling was uitgebragt, b;-s!oot de Vergadering, dat de stnkken zoo spoedig mogelijk "e- 1 drukt en naar de afdeelingen verzonden zotiden worden." De President benoemde eene commissie, ter vervaardiging van een concept-adres van de Staten-Generaal, in antwoord op t.e nansprank van den trponwaartoe Verkozcn werden de lieeren RejphinsG. G. Clifordle Hon, ran Toulon en Surmont de Holsberghe. Hierna werd de vergadering zonder bepaald adjourneineht gesclieiden. IVaar men vfirneemt zal aanstaanden maandag Zijne Excellentie de minister van financien op last van Ziine Majesteit, de financiele wetten in de zitting van de Tweede kamer der Stacen-Generar.I voordragen, bien zegt, dat in lieE nictiw ontwerp van strafvor- dermg., onder anderenzou worden bepaald, dat de debatten en het.hoorcn der gettiigen in bet openbaar-zullen plaats hebben als mede dat alle uitspraken voor cassatie vatbaar zullen zijn. Men wil verderdat tevens bepaald zou zijn, dat de regter-commissarisop het requisitoir van den officier van justitie, te alien tijde bevoegd zal zijn om geregtelijke inforniatien in te winnen. Morgen zal Zijne Koninklijke llooglieid de prins van Oranje de schutterij te Leyden inspecteren waarna Hoogst- dezelve op het stadhuis aldaar eene publieke audientie zai geven. Met g^noegen verneemt men, dat Zijne Koninklijke Hoogheid prins Frederik der Nederlatiden genoegzaam geheel van zijne onpasse)ijkbeid hersteld is. Aanstaanden maandag vvordt Zijne Koninklijke Hoog heid prins Albrccht van Pruissen biunen deze' residence verwaclit. Naar men verneemt zal er tegen het einde van die of het begin vnn het volgend ianr eene groote promotie bij de marine plaats hebhen. Drie scliouten-bij-naclit zullen tot den rang van vice -admiraal worden verheven en verder benoemd worden vier schouten - bij - nachtzeven vlag-officieren, achttien kapitein-4nicenants en vijftig eerste Hiitenams. ROTTERDAM den 23 october. Gisteren was de Inng gewensclue dagdaar, welken Zijne Koninklijke Hoogheid onze geliefde Kroonprins bestemd had tot het inspecteren der Rotterdamsche Schutterij. Keeds vroeg uitte zich de algemeene vreugde door het nitsteken der vlaggen, het spelen der klokken, hetgebulder van het geschut der op de ree liggende koopvaardijschepen en de vrolijke beweging der talrijke bevolking. Ten half elf tire staple Zijne Koninklijke llooglieid met hoogst- oeszelfs gevolg af aan het Hotel des Pays-Das, in de Boompjesdat tot de ontvangst van zijn doorhichtigen persoon in gereedheid gebragt was en voor hetwelk eene eerewachtuit schutters bestaande paradeerde, Na aldaar door den heer kolonel J. 's Jacob, chef der rotterdamsche "schutterij, plegciglijk te .zijn verwelkomd,, reed Zijne Koninklijke Hoogheidin het uniform van kolonei-generaal der schutterijen gekleed, naar de Groote- iparkt, waar het iste bataillon met zijn ro'ajoor, den lieer P. M. Faucheyaan het hoofd 'geschaard stond, terwijl alle de omliggende htiizen tot boven toe met aanschouwers bezet waren. Met hi id en geestdrift begroet ging .Zijne Koninklijke Hoogheid de Kolonel-Generaal toe de voorgenomene in- spectie over,.die bataillonsgewifzeigeschiedde, uit hoofde van de niet genoegzame uitgestrektheid der plaats. Bij herhaling betuigde Zijne Koninklijke Hoogheid de schutterij, 'sriiks weri bezocht en vervotgens zich terns begeven naar het Hotel, alwaar in eene opgesierde feest" f/oninkHib uSt in gereedheid was, hetwelk aan Zijne kpi.inlvli.jke Hoogheid was aangeboden doorde gezamenliike olhci'eren der rotterdamsche schutterij. die bij deze festivkeit auloritdte0,?'5 hief t6r St"1e gevesdgdermilitaire Door de goede zorg der uit het corps officieren benoemde a°n1eri"tirlSSei1 W3S 'lier a'les °P het si^rlijkste cd rijkelijkste Gepaste vrolijkheid en echt hollandsche zin heerschten er van alie kanten. Op ieders geiaat was het te zien dat men het zich een geluk rekendeaan te ziccen met den beproefdeir verdediger van Nederlands onafbankelijkheid den stamhouder van het doorluchtig Uuiswaaraan iiits eetiwen net Vaderland zoo veel te danken heeft. Bij den aanvang van het nagerecht stelde Zijne Koninkl. llooglieid de gezondheid in van onzen beniinden Konino- Oie O'Hier een driewerf herhaaid gcjtiich gedronken werd terwijl eene uirgezoclrte bende coonkunsrenaars dadelijlc daarop het roerend volkslied aanhief van Rotterdams en Neerlands ptukdichter To/lens. Met geiijke toejuiching werd er aan Hare Majesteit de Koningm ecu toast toegebragt door den schout-bij-naclit jonkiieer Rt/yscb, directeur van 'srijks werf, aihier. Doch de algemeene geestdrift kende geene palcn meer. toen de heer kolonel der rotterdamsche schutterij, het woord op°-e- vat hebbende, een feestdronk instelde ter eere van den door- luchtigen Gast, die aan den discli voorzat, en zulks ver<re- zeld deed gaan van eene aanspraak die zich door "de hartcniiineid en edellieid dsr daarin geuitte gevoelens onder-- scheidde, en op alle de aanwezigen den levendigscen indruk niaakte. Aan den heer lultenant A,-van der Hoop jr. werd ver- volgens vergtind eenige toepasselijke dichtregelen voor te dragen, die met algemeen genoegen gehoord'werden. Zijne Koninklijke Hoogheid, nogmaals het woord opge- t.i, hebbende, betuigde op de welmeenendste wijze zijne gc voeliglieidvoor alle de blijken van eerbied en ver- knochtheid, hem op dezen dag door de Rotterdamsche Schutterij gegeven, er onder andere vleijetjde nitdrukkingen bijvoegende, dat hij de gedatie verzekeringen aanntfm, dat, wanneer ooit het Vaderland de httlp der Rotterdamsche cmitcerij zoude behoevendeze steeds bereid zotide zijn hem op het pad der eer te volgen. Door den kolonel, commandanc van het corps mariniers, den heer Ziervogel, werd de gezondheid ingesteld van flare Ketzerlijke en Koninklijke Hoogheid Mevroiuv de kroonpnoses der Nederlanden, bij welke gelegenhcid Zijn Ed. Gcstr. tevens het algemeene leedwezen betuigde, dat, scnoon 00k. op dezen dag uit Brussel te Rotterdam aan- gekoinen Hoogstdezelve echter door ongesteldheid ver- .underd iverd om eenig deel te kunnen nemen aan de vreugde, die de geheele scad bezielde; daarbij voegende den vimgen wensch, dat Hoogstderzelver Doorluchtige Ge- niasl met gansch Nederiand zich spoedig weder zoude mdgtpi verheugen in den terugkeer harer vorige gezondheid. len slottc wijdde de kapitein-ter-zee, de heer HerhuelL ecu toast aan het weizijn der Koninklijke Familie. Alle deze feestdronken zijn met de levendigste toe- juicuingen^ontvangen en dooruitstekend muzijk afgewisseld. Eenigen tijd .na den afloop van het plegtig gastmaal is - Eijne Koninklijke Hoogheid gereden naar den schouwburg, 'e' rcr ontvangst van lloogstdenzelven gedecoreerd maar poven alles opgeluisterd was door het bij zijn eener aan- zietiiMve vrouvvenschaardie door schoonheid en bevallige kleeding de oogen boeide. toen Zijne Koninklijke Hoogheid in de voor Hoogsc-. denzelveii bestemde loge door den kolonel der schutterij werd ingeieid stond ieder op en de zaal daverde vanhand- geklap en vreugdgejuieh, terwijl het orchest vaderlandsche licderen speelde. Na den afloop van het eerste stuk, waarin men eenige op cte gele^eiiheid passende diclrtregels en cotipletten e;e- voegd Badverliet Zijne Koninklijke Hoogheid weder oncer levendige toejuichingen den schouwburg en keerde naar s Gra,vei?liage terug. Hare Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid Mevrouw de prmses van Oranje heeft den nacht in het Hotel dec Pays- Bat doorgebragt en is dezen ochtend naar's Gravenha^e vertrokken. 0 V- t k o 1 i 1 u i\ 1 j t, 1 JC Jtl lie uiterste tevredenhejd over de goede houding der beide bntaillonsde juistheid der manoeuvres en den biijkbarcn ljver der chefs. Vcrscheiden male rigtte Hoogstdezelve op de minzaamstg wijze het woord zoo tot de officieren als tot de onder- officieren en schutters. De blijdscbap was algemeen en het Hep in het oog, dat er geene pogtngen onbeprodfd waren gelaten om on dezen dag de hppge goedkeuring van het dapper Opperhoofd van Neerlands legermagt weg te dragen. Toen het 2de hattaillon met den heer majoor Ballot nan de spicse, gedefileerd had, is Zijne Koninkl. Hoogheid onder herhaaldp vreugdekreten der talrijke nienigte naar het Hotel terug gekeerdon heeft daar audientie verleend, zoo aan de burgerlijke en militaire autoriteitenals aan yerscheidene ingezecenen dezer staddie floogstdenzelve hii.nie eerbiedige opwachting zijn komen maken. Na den afloop dezer audientie heeft Ziine Koninklijke Hoogheidbegeleid door den kolonel der rotterdamsche 7,er'„ s '""'idthags, arnveerden te Helvoetsluis de re,,?; I- IDrtwvk, van Radix, cn is na yisitatie van de qua- a item ontslagcn; Ocer.net, C. Stibolt, v. Drnmme; de Bastiaan, .1. I lug, van Londcn; de Vrouw Jlberdina, D. A. Wil kens, en llarmoiueW. W. Pa tie, beide als hijleggers uit de Maas, de ectstc naar Maldon en de laatste naar Duinkerkenen vertrok. Jttyood R strannck, naar Londcn. Den 22'stcn, des morgens, ariiveei Jen kapif. Bridge, met de brieven van denai dezer,' van Harwich; KartnE. Horch, van Stockholm, en Maas, f. Blake van Londcn; de wind Z. W. J Den 22 dezer, des morgens zcilden uit de Maas NephtunitM. 1; "n r!if R'j' Bothers, naarfimden, em ftf B sr "j e" arnveci'c|c Q"'en of the Nether lands, R. Sharp, van Louden; de wind Z. Wf Den 22 dezer, d.s morgens, zeifden van- Maasshtis der Lowe, H. H._p.teper, en Spencer, W. Crass, naar Newcastledo wind Z. W. Id en 22 dezer oes namidtlags, arrivetrde te Helvoetsluis lesDeus Ergcmcs, I.. Hemte, van Nantes; de Wind YV. N. \V. Den 22 dezer, dps namiddags, arriveepde in de Maas Theodoor, H. P. Jorgctisen, van Libau de wind YV. Z. YV. de^viiid'Nv'^1'* V001' is te JIilassluis "lets gepasseerdi Kapit. fonrensen, bovengem., rapporteerr, det hij dent dezer. °1'.-531 V' V2 "°?1'tlcrbr- en 3 gr. 12 min. lenste van Greenwich, n I,eev <ic ta.11'Page van het scliip Anna Louisa, kapiteinS. Berntsen, bestaande in acH personen, D.n 20 dezer zijn van Vlissingen naar zee eezeild Z. M. freeat SUMATRA kapitem E. Lucas, naar de Middellandsche Zee, en liet schip dc PterGebroeders, M. G. Prins, naar Duinkerken. riTr2®" dC Sc''fKie af-zkom. en n. zee gezeild Zelden Rust, G. (vlttinnaar Riga; Sophia cn Elisabeth, P. R. van /letseve" 1 ri' T4EH°l, F' Lim,eman' Hambura; Maria a'- £hc,cott' Medusa, T. Bunnerneyer, la Joveuse W Hide' Ji,i" B-nncmr,cycr' de Arend- F- btinnemeyer, the Ware, I,"''1' MvI'"* »f llasttncrs, J. J. Drahe, en the Fortune, YV. P rib', - the Packet, J. Orfenr, n. Yarmouth; Alexander, .acys, naar Dundee; Ifcbe, G. Botricb, n. Poole; Ncptunes, C. J. Paplos naar de Oost Zee Providentia P. Dalilin naar fc'tel, JO. A. Meyer, naar Goile Christina Co.nclta, Noord, Mercurtus, R. H. de Groot, en dejacobaA. - K. dc Gioo. naar Liverpool dtnna Maria Catharine YV. D Kieiniiiaa, naar Radix; de/tflina, L. B. Kuiper, on the Mercy YV* Brailles GuillaumeYV. deRniter, n. Rio-jan'eiroi the Friends _R. le Bas, naar Cette John Adams, Thin" naar St. Jaao, Tta Eendrcgt, Dillewyns, n. Belfast; Hasten, YYE Ianscff naar Noorwegen, en Reiniera, G. Meugens, naar Zaute.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 2