rfsrss-fflrr s.tswsr- W& JfrSrsrus w— terKvt»%v^ltc.2orjf' vvdke'wij hun ,SKe^0;: ,t9rbu!ze dcr siad Ro-rd- s a#ii-s j I I Si* j,r J- 8|iS25?a si"g| z- P s r r "i s J B •g •E1 o S a s 3J3 s s s I-S 2:l1u~ljd:ic|° s t il 2 - s si P. havelaar. i-evS^hfd^ der, 7777'" o J- c- HELDERMAN, z feJt: rg .al D_s ra-§-!•£• 2"SAPE I c'l-l j .67 :J.§ s! 3^ 2 s :P-r. w S g 14 - co"^ s tj J ri H P 14 q icAncwerpen zijn geanivctrdjonge Hortepse, Nieberding, van Mallaga;Entrepnce, Hiorban, Williams, [olin Bartholomews, en ttasfit Vibert, van Rio-Janeiro; Newton, Luce, van Matanzas- Jon,!c Joanna, Arcnds, c.i J>eUikaa„,Vrnome, v. Londen; Indiana, bcftfldKnccht-,' v. Buelios-Ayres; Carl With elm, Krusc, v. Memcl- Hopende Zeeman, Flatten, v. Bayoime; Laura,Thompson, v. Triest! Jsis, Morel, van Dutnkerken, en Jubile, Clindock, v. New-York! Uittreksel nit de Lloydsl jst van den 20 October Van Amsterdam 1S °P 25^' b'th ic"*cc §ePraaid de Diadem Op de Rivier zijn gearrivecrd Voss, Knight, Reync, Spriggins en Nefors van Gscende, Ladd, Heath eil Penlerrlck van Rotterdam- te Slieerness Jonge Johanna Annuls van Louden naar Ancwernen met verliesi va n ecu anker; te Cowcs Cobb v. Batavia en Dm We v! Java zynde_ betde naar Amwerpen gezcildte Guernsey Tlu.rborn van Rio-Janeiro naar Antwcrpen; te Liverpool Molin van Dordrecht cn London-Packet en te Belfast Harding van Antwerpeil; te Smyrna Ybrands van Amsterdam te Buenos-Ayres Bakker van Amwerpen en I dhelmina Frederic en te New-York Brewer van Amsterdam: te Boston Holmes v. Rotterd. en Wheatland en te Portland Perkins van Antwerp-op. Den itfden was de wind te Deal Z. W., den i7den W. N. W. den i8dcn W. Z. W, en den itj.leli Z. Z. VV. AMS1 ERDAM den 22 October. Sedcrr onze laatste Zijn in Texel binnengekomcn C. P. Cronk en A. van der eyde van Malaga, A. Alexander van Triest en M. M Wold van Bilbao, Welke na visitatte van de qtiarantein zijn ont- slagen; A Borcliers en J. J. Kiers van Riga, A. M. stegingn en C. Klo.v van Londen, P. 1-rue,Inning en f. van Dyk v. Hull, C. Palland van firemen naar Rotterdam, als bijlegger, en 6. Swells van Draiame- uitgczeild C. O. Lint en N. H. Olscn naar Bergen Jn nSy'rci5 b-T^,men h C" vm Hambura, uitge- zeild D D. Ph.. en 11. G. Wotfter n. Riga, C. N. Biorn n. Lissablin, K. D. Lkanip raar Petersburg, R. Cubit: naar Londen, A. Fries naar OoTt 7ee?'r P t 77 F" P" L" »iedricl,sci naar de Cost Zee, C. Petersen n. Stokliolm, f, B. Peters en T I C,nrsr-h-.lt- n. Stmlsuntl, H. I>. Voss en F. G. Reitz naar Rostock, D. Albreelit naai Stettin, N. N. Brqltn en A. M. Kruse naar Koppciibimen, f. Reymer nam Bergen, P. Hansen, N. P. Nielsen, P. St'ibolt en H. E. voss naai Diamine, J. D. Flik naarKonihgsbergen, H. H. Mcllcma en G. A. Booingaard naar DanwigD. C. Danielsen en I. Larsen nam Osternsoer, S. Pettersen naar Krageroe, A. H. Vistcndabl imr Holmstrnnd M. M. Ore en P. Olson Ln^bKStrom naar Arensdabl, M. Wiebes naar Hamburg, J, G. Pekelder en f. II lviarc naai Tsjerscheljingzijn Wnnengekomcn D.Friedricb's van Petersburg ™n>i'1!Vlnrll'uVM' '','lc,OII!evln0l|dsocn, T- Boswyk van Droback, R. hi. Gnodde van Osterris&er, G. T. Koster van Lnrvvich en K. P. Faber van Ri a naar cSsS 0,0 de d*scn een scuC 7 eem cents tTtri! wof^n met iedcren dag, dat de Schinner di I Snldeiis ingcsloten voor mgmrokkei" °Ve"rctlt'r aIs b"u^7p777d7fk' worden 5 V J C II T L 0 0 N E IV, Smker (Landp) Det mandje r VVo! (zoo gewassene als 011 gewasscnej) de t'co'ned. ponden t°' ?n°" der °s ta'f C Ro 11 c rd mir^jp^ dm, "fmif eW'zT' b™ en gepubiiceerd den zi October t'Sap. September 1829, Burgeineester en Wethouders voornoemd M. C. BiCHON VAN IJSSELMONDE Vt In kennisse van my, L. VAN OJJEN Az. rr ON o 0 c£ cf 01 H yj I -^Vo o tso cs cT 10 m T CO M AE N N I S G E y l' N G Hi "dcz7%ScT7"ol Wc!!'"lK,erS tier swd Rotu-rdam bfengen E^-e en-ie "ur II r ,el' omvwS™ nanscbnjving van Zijne 10 d r r Gouverneur van Zuid-lloIia„d van den Ma.iestm-t'van deS a d^zc?" d'tretf-T^'n" b,esluit, va» Va" dC co"^> den 18 julij t827 dat^ C 1'i-n za,..zPn kappntel en zijn seminarie liebbon o ^V li n lk',0r °nS Jcn 2 OCt0bcr d«™» fieri,...1 1 cc:1 pevo^ehenomen. Oeziu, onze beslmten van den ,4 augustus 182.1 (Staatsblad OvnvIZmc dcV^°-'"»« 'ftstledtn (Staa„blJ?n>„%5o). 0,IS door dc Roomscn-Kathoiijko Kerk- kaSkfom?erIa^nl,OVen',jHi-l,Ct .bc,#n« Van on4e v nuiykc ondcrdancn ot voliedige uitvocfing bespoedigen van 1 o o c o f? T3 - .S a "O CJ I O O '-5 *-6 o o >5 *5 o o s f*4 o 13 O o O vJ LO r- fcJ2— M 2" c" -S -S S- c« n -j K C^l >0 rt O A WW .X.'" G ?- H tr. C {X ej <e -f - G o Oj S :s? o 2 d 0 0 6 i o. o o 1 i I if; O o <-• o 'o tt tf uo ci' ^"CO o" 0 CO 1/5 CN if; m Q Si^c5ciHMdHr tJ o o 00000 0 v; o O CN o If J - -/srernsoer, Li. Roster van uiiucmancn uc voliedige >".ar Rotterdam, welke door lek- dc' convcotie, den 18 junii ig-.- m"er 7'in. kaadje, verlies van booten en andere scliade, met assistentie v. eene ,Le"-X" a*n«e»»an, en luin ditardoo.- 'S n rp rpnipci-oniiit.rr,7n;i,i i> bewns ceven van Hn xtariAri;;?- te reparerenuitgezcild R. w^v.,j aiiuciL a loodsschmtnaar Hariingen zcilt oin Rice naar Newcastle. Het scbipdl.e FrauMarthiknpit. P. J. Host.er, v. Amsterdam naar Emden, op het Oude Vlie gestrand (bevorens gemeld), is den ,^tirieruVCrer f" dl vol-"en-Je» dag met Iniip van cene scbuit en te 'darbngen bmnengebragt; liec scliip bad weinig geleden en inaakte met veel water. 6 Te Port-h-Port is aangekomen J. II. Jonker, te Bordeaux D. T. <te Jong, M. L. ue Boer CO re Ri :a H. A. Hazevinkel van Amsterd. r*. 11 J- H'olterink Wedikant tc Nieuwieussen bedankt had voor het beroep van Wapscrvcenis aldaarberoe- pen is. J. Ilecrenpredikant te Steggerde en Finkinga, en is Gordvk merPrcdil:ant te Rodcn beroepen tot predikant te IV A A 11 SCI1 OWING it vj 11 t j tV 1 Ly Burgemcester en Wethouders der stad Rotterdam bren"cn bii deze ter kennisse van alle bclanghfbbenden, den hoofdzakelijken van 7uW "h, nrCyla're va? Zi'"c Exce"- de" Heer Gouverneur van Zuid - Hollandvail den 26 September II. Provinciaalblad n. 1009, kouaendt deels algemeene licrinneringendeels tnede- I nente commissie ,.ir n 1 VI pvrimi- deelwg van bepaltngen betrekke'.ijk de regis trade het z etrel roomscb katholiil-e r r 7"" voor zaken der in .die '"'ssivc vervatn'iet |zal worden gedrukt. "'edegedecld en In het Staatsblad M"'-"1 vic.11 x aiio I,-...;;- v" "u" "rtuidoor, nit eigeite bcv/ecin,r pph h yimVf'i Gl' aanvlllll,,R t*n. ZOO veel noodig wjjzigin" van de leden CSt!aadbl^VaC o" l>"lul'ten van den 20 jimij Jaatst- rhnni. 49 Cn 5°^' verklaren wijdat dc Bis- dadebdl zulhn h bissciioppelijk seminarie zuilcn openen kunncn ovefgaan tot d.eszclfs organisati, 700 I827km" de3thidkC bij /irt" 3 ticr conventie van dm iS'.iunij van dat 7cifde eH .»c'r ka^ndcn van September octobm'dnS JZln™"en0™n beS'uit Van dcn sde» a. Wij ontliefftn daar en boven de iongelin*en welke l.imne Zh JJiJlT StUdic" ,n,iren !,et r«k hebbcnlcdaa^ en welke bC^tnnfH.lkCrSten-febrnnr,'J l8"° aannielden 0IH in ,iirwI!fr';n/Iln'St-C1 V'ln Bl"nenlandsche Zaken is belast met de I" n, Ct .tc'Scmv^Pr'"R besltiit, liotwell; aan depcrmi- nente comm.ssie u,t den Rand van State voor de zake" der W W x> •tj c; w N zp cd 3 Q c co v. cT O^O i VOvo" On I O rtOO in CN if)w O i s ft I o •5:9 2 2 id o 13 H a ft &h*r o C c£ W o o CJ Y>. *-• 0 o -3 1 O 1 c *o .!3 O -ID W CJ C 3 i! visa i 1 - S F"'/! - ■- 1 z. a z 9 s cq *-c "5 M-iq: 6"1 td .r uiL* missive vervat, ntet I'll schntteltjkc kennisgeving bebben kunnen geSCln'eden als Zynde* deWClkC Zijn bCSrC!'Cn dc Naar aanleiding der van het Algemeen Bestimr ontvaiwen oevclen of met hetzelve getmudeMe briefwisselingzie ik mil veipiigt UEd. over de volgende punten te onderliouden. Ondanks lierliaalde en bijzonder door de ambtenarcn daarom SkH" C aanmerkingen blijftnog vrij algemeen bet misbiuik bestaan van bet rondbrengen van ongezegelde bekend- inakmgen door reizende koopliedcn kunstenaars enz. Iiitussch'en is het, naar het oordeei der Admin'stratie, bniten alien twijfeldat de gednikte en gesceendrukte bcristen of be- Kcndniakitigen zclfs die'.in den vorm van brieven welke aan de liuizen rondgebragt of op eenige andere wijze in omloop gebra.gt worden, krachfens de wet van den Aden prairial, 7dc jaai op zegel moeten gcsteld zijn. Hctzelfde misbruik wordt opgemerkt ten aanzien van liet aan- plakken van ongezegelde, gednikte en gesceendrukte nankondi- gmgen van huizenkamersstalien enz. te hunr, welke mede op net daartoe bestemd bnitengewoon zegel belieorcn eesteld te zyn. Zoo we in bet bclang der schatkist, als otn all..- klagten wegens ongellikmatige toy passing der wecten voor te komen, lieefc bet HoofJbestupr der Registratie bij circulaire van dcn to april 1829, n.° 473, j, verlaiigd, dat de onder hetzelve be- hoorende ambtcnaren z-cli van al de ohder hun btreik ziindc nuddelcn bedienenom de nangewezen mlsbruiken te kecr te gaan cn de overtrcders de-r wettcn te vervolgen. Uit hoofle Van dc mogelifkheid ecbtcr, dat ecu aantal inge- zetencnvooral ten platten landemet de desvvege besiaande wetjeli,lie bepalmgen weinig bekend zirn, aclit ik bet raadzaam Uisd. mt te noodigen, om de ingezeteneli in bet algemeen, on de gebruikeliikc wyzc, en, zoo mogelijkdoor iniddel van de daabladen, daarop bpmerkzaam te inaken. De geschrcvene aanplnkkingsbiljotten kunnen niet geacht Wor den in dc termen re vallen der wet van den g len vendemiair ode mar, waarbij alleen zijn bedoejd. de gedrulite anngephkt wor- dende bc-rigten. DeZelve ziin alzoo, zonder naams-ondcrteeke- rutig vrij van zcgcl; terwijl, indien de affichcs aeteek nd zijn dcZclve als acten, tot staving of bewijs kimncnde dienenrtioetcn won!"cmUW C" aan 'iet "'e"or,e formaetzeg£l ondcrhevig geacht Voor zoo verre ecliter van uit dcrzelver aard tot aanplakkiug bestemde bengten, bet zij gesclirevcnc cn ongeteekende, bet zi'i gednikte, anders en wcl in resten of bij Opciibare acten. wordt ecbruik gemaaktzoo dat dezelve in do termen vail n van de laatste almea van n.° 1, van art. I2 der wet, van den i-den brumaire, 7d? jaarmoeten dezelve alvorens, overeenkomstig'art 30 derzelve wet, van bet buitengewoon zegel of visa voor <rC- Woon formaatzegel voorzien worden." Aldus gearrestecrd en van dcn raadluiize der stad Rotterdam gepubiiceerd dcn 21 October 1829. Burgemcester cn Wethouders voornoemd, M. C. BICHON VAN IJSSELMONDE, Vt. In kennisse van mij, I- VA N 0 IJ E N Az. Gegeven te Biussel dcn 2 October 1829. (geleckend) W It. I. E M Burgemcester cn Wethouders voornoemd M. C. BICHON VAN IJSSELMONDE, Vt. In kennisse van mij L. VAN OIJEN Az. na^pn?eei!end ik m^oefl harccii.jksten dank, ooic namens mijne Kinderen, aan de talrijke Vrienden zoo nerniii".- enbl vr> S"d Voor lu,"ne .biJ'zondere' deel- •iden^en nl /c rl i°"S betoond bij het langduri.g 7oon Nitd dn, ontslaPmS van mijn veel geliefden -- Ntko/aas Albertus Kooman met den wensch de liezen" za? bewared? la"ge V°°r Z"lke zieItreft»de ver- den 23 October 1829. p0^N Getromvd - 17 «o j o f^o CO bO C O S - r- - p o c u S; cj o t o, n h .^2 S •- -. <s S 5 c -j 12 1 -'OS A az 3CC 2 r co 13 J .r"b; •»- ^2^ o o ci a. 5 S &0 rz. H: so - c b] O ci 13 Vlaardingen dcn 22 October 1829. Getromvd M. VAN ROSSJEN met W. VAN G If N. Loosdiiiijcn den 23 October 1829. Getrouwd MATTHEUS JOHANNES BLANK van Delft, met MARIA V LETTER. uu K n <v d i nr: h.^ o z y hj .e 1 2 -- o t: I I 4J 'Law r- f*-4 Zj So r -n 5 2c,<j.,S|. r Zt g. a.| o.^. Q - --18 cz - mJS M 0 "J "C O rr^ ^"3 VO I'S.00 g.S1 .3 - >r*c Mlc 13 M-.VO VO W fjio •k S as az I CNt U3NO 0,w *5 I OJ C CJ 13 IT) C <k> ^3 .t Z) S „J» Z S" bJ T- T" mJr"'Z f.T 4-1 G o as *j= Jr-? bjs u C A G - y -1: X c r crs C S tM 2 -J CO ^3 5s w q 2 72 W O tv 2 13 U Jf °S 13 CJ q c W 23 Q o S„3 'tr 7s ;ni Khcf den 20 October 1829. I>- II U D I G, van Rotterdam en •- VO COR CO CNCO on H AT N N I S G E V if" g. Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdam brcngen, bii dczc, tet kennisse van de hurgqrij dcrzelver stad, Jat de R"id na mgenomen consideratfen van de ICamer van Kooplnndel" en Fabnjkeiide concert met dc Regering der stad Groniimcn cn met approbatie van Hun E-lel-Groot Achtbarcn'de Heeren Gedcpu- teerdc Staten van Zuid-Holland, lieeft gearrestecrd de voHende Ampliatie en Alteratie op het Rcglement en Vrachttarief voor het Peurtveer tusschen de steden Rotterdam en Granrngen gearrestecrd den 3 an gustos 1827. Art. 1. Dit beurtveer znl voortaan bevnren worden door vier vaste beurtsclupperswelke door de respective Re'gerin en zullen worden nangestcld bij elk Voor de helfc. Qndercrouwd Rotterdam J" J' Z C den 23 October 1829. G. VA N M E E T E R E N ?nn'7 "fZ£ t0t lcenn,'sSevil1? aan Vrienden en Bekenden' too binnen als bniten deze Stad. DOCflTER voorspoedig van eene welgescliapen Amsterdam L. M. SCHOUWENBURG. den 21 October 1829. Iierien stierf, tot onze diepe droefbeid, aan degevolgen TANNF^TIF 'a T1 n t13"6'k ge"efde jongste Dochterfje, J NETJL ALIDA, in den ouderdom van tien maanden n w- H E LDER'MA N. October 1829. geb. Cramer. e» I^.VO CvCO CO ON CO 11 u. 1 rt c' 10 I Ih u w ptl Kq; C—V™ a O o J O 5J O y> GL n c JHWNlWOcJCJi- s P c J" '-T o oSu o^uoS 13'CJ IS I co q •-in »-i 'rj st 3 '"5 :g O o -5 - Jf 13 CJ 01 n cc o o hj13 2 1 ea<0 »-!dl 1 WO CO 00 cn 1w 7+ n rj- Oi cc cc CO 111 5 10 *0 1 TZ. EZ-o co z \J £5 l3 55 Ed J u 5^7= LJ t O "1- vow K G H Ci o O CO •J "7 6 - On *t q o3 k *0 CI H Oc© Heden overleed, tot onze droefheid, ons gelicfd jongste v^bifni 17 mS?en.PETER de" jeugdi8en ieeft'Jd Rotterdam den 20 October 1829. N. T. R A U L I N O. C. M. G. RAUL I NO, geb. Deutz, b 13 13 -ll-W I Is. CO In. nb* d is, CO ts, II ro CO o On o ON CO -if, r-^r W 1 Ej-lfJ ^6 o VO No ON OS -'t1]* 0110 vi o No VO On OS I I I I I :.S=S r"2 2" Zj /q_, 1 09 2-5 2r'S^|a c2COv-sO 72s 0) c c - w' O (J U-.No\o U3 If a R g Er.-13 I Bii I ri >X<udi 13 Q js «5 w Sc: - 1—1 W Ss"Sa2 os 5uoo"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 3