i.s; s af is sw*». wwls' s-£ S nI;«>|S"i-GS V N. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT, H. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT en F. VAN DAM, V De SCHOOL van de Juf-'rouwen STAND IN en DOCHTER is verplaacst naar de Wijnhavennoordzijde, wijk Bn.° 193. v AANBESTKDING. O OS a-rt De COMM1SSIE van OPPERTOEZIGT over het algemeen Stacis-Armbestinir is voornemensom ten overstaan - ,S ."IsSb: ^li van Heeren Burgemeestcr en Wethonderen der stad Rotterdam, en onder Hun Ed. Achtb. nadere approbate, ten II behoeve van het Staris-Armhuisaan Ingezetenen dezer Stad, op Donaerdag den dezer maand October deS Is aS-!fe 3 8 avonds ten 5 lire, in bet Oude-Mannenhuisce bestedenDe Leverantie van de benoodigde AARDAPPELEN, 8 3- slgls-aSSffaqlaS-S GROENE- en GRAAUWE ERWTEN en BRUINE BOONEN, volgens de condittendie in het Stads-Armbuis SB en Oudcmannenhuis ter lezing liggen en alivaar tevens ter bezigt.g.ng zijn de Monsters van de te leveren Erwten ?-% bJ- gn*S»2'b-.3g en Boonen; zuilende er op geenc Inuhrijvlngs-BHjetten acht,gcgeven warden, dan d,e op geugeldPapiergeschrevenzijn, c-l S- o9Zi n V He IIOROLOGIEMAK ERS-AFFAUIE van wijlen miju overleden Vader 7. J. PLUI/M, door mij Onder- S" - Fv§ g. 3 3- 70 eeteekende overgenomen en met primo November eerstkomende voor mijne pnyd-rekemng zuilende worden voort- 8-3 i g«et, hcb ik de eer daarvan kennis te gevenen mij gunstig aan te bevelen; be ovende eene a lezms prompte en fti o 2 n S ~~l ci-r>- n riv/iplp hedipnino* J* I S Z ="3:S.«- Rotterdam" den 20 Of^er .829- n aa" <^n Stager, bij de Korenbeurs w«k H r1.° 4. Sskio S«o 2rS-§„ De Ondergeteekende geeft bij deze kennis aan zijne Begunstigersdat hi) zijne IIAARDOEK-FABR1JL heeft °P §I| 1? l;l|| overgedaan aan den Heer IF. HOOGF.NDAM Hz., die hij bij deze in Hun Ed. g«„st aanbeveelL p E R_ vt cp g pi**" 0 .TGq 2? 3 2 2 r* q vq ^q pg Ondergnteekende wonende aan den Goudschen SingelP, 70, te Rotterdam, door aankoop eigenaar B S Sitg"5 g geworden zijnde van de IIAARDOEK-FABRIJK van den Heer .7. RAMS PEErecommandeert zich in de gunst van £•8 C iI o IJ f S-1 3 3. J 5-|f- 3 zijne Kalanten. alsmede in die zijner Vrienden en Begunstigers, bun van eene prompte en acciuate bed.en.ng verzekaende. I fl S> S*3 3 £.1 I3 De Ondergeteekende heeft de eer te berigten dat zij baren WINKED van BEDDEN en TOEBEHOOREN, 3 3 oHo-o 3 o =r" r- c> PAARDENIIAREN MATRASSEN cnz. heeft verpiaatst naar de Hoogsttaatnoordzijde, ivijk H n. 29, het SjL,?:3 g'£.?o-5S:g">>2 vierde huis van de Lnrosteeg; zij neemt de vrijheid zich bij deze op nieiiw aan te bevelen in de gunst harer geeerde S 3 8*7 n> S 3 s Kalanten en van het Pnbliek onder belofte eener prompte en civiele bediening. O S t ff 8 S K,1,3 L October 8a9. DC vronw van A VAN OOSTENRIJK o weleer Wed. A. W. Lin a. 1 S hC Rii TAC s VAN DER LINDE, Lakenkooper en Kleedermaker, in de Nieuwehavensteegwijk L, n.° 108, te - =3 i-H S Notf'g Rot'erdam, Tvorden als vorige jaren van alle Stoffen gemaakt en geleverd HEEREN REGENDIGTE MANTELS, R5 <11 v SH tvaMES CLOOKS en DOUILLETTEN, volgens den nieuwsten smaak en tot vastgestelde pnjzen. g. ROTTERDAMSCHIEDAM en DELFT. SIMON NATHANS DENTZ, Hof-Tandmeester van Z.M. 5 ="£-^ e.5-H= 5;>£'§-=■ den KoninsIiH. KK. HH. den Prins van Oranje en Print Frederik der Nederlanden enz. cnz verivittigt zijnen o. SS=SO?|?Z0- i^. Geabonneerden en andere Begunstigers, dat hij tot Woensdag den eSsten October vertoeven zal ten huize van 3 xgj3 oI- f 2 den Heer G/aser, Instrument- en MessenmakerHoofdsteeg, L, 119, te Rotterdam; Donderdag den epsten, voormiddag, Itol" a 3 - te Schiedam ten Huize van den Heer Sweben, Boekverkoop.er op de Hoogstraat, en Vrijdag den 3osten voormiddag N S ^3 tot 12 ure, te Delft bij den Heer .7./W*k«« Boekverkooper op de Grootemarkt. Is vvoonachtig te Amsterdam, Klove- o a- 5 3 niersburgwal n.° 3s alivaar bij afwezigheid de Affaire door deszelfs Broeder gecontmueerd wordt. 2 S SS 5 Op den o October laatstleden isdes avonds tusschen 6§ en 7| ure, op den weg van het Delftsche Tolhek §- 5 3 5 n" ■'q en 's Hage, van een Wagen vermist een ZWART HAREN KOFhER, met Koperen Spijkcrs. Men verzoekt hetzelve 5 g~ 0 ^=^2* a q. 3. binnen twee dagen, of wel zoo spoedig mogelijk, terug te bezorgen bij den Commissans PETERS, aan deWagenbrug, - 1> 3 |.i3 §r 1 3tS =1-- w SI te 'sHage; zuilende degene, wclke het te regt brengtgoed beloond worden S sSh? SvoSsic"! 6*> L I E F II E B B F R 1J - S C jH 0 U IV B U R G. S-fe, 1- to -S l32 De gezamenlijke Tooneel-Liefhebbersten zinspreuk vocrende Oefening kweekt Kunst, znllen het genoegen hebben S g. oo3'^?!TSos2o3 om op MORGEN Zondag den 25 October 1X29, ten Huize van C. Fermeulen in de Knspjjn aan, in het Locaal |-g S- iS |gN.SJs |g-.g« I;§-" Hrede Best, ten Jooneeie'te voeren DE VERRASSING IN DEN NACHT, of de twee Geheven ,n o 3 --=:s 3-S:^ 3.seestig Blijspel, in drie bedrijven, naar het Fransch. Na hetzelve, voor eene Tweede Representatie: PANTELON S'o 3 BARBIER, of de vlugt ran Arlequingroot Ballet-Pantoaiime-Arlequinadein drie bedrijven. Precies ten 8 ure Sr a 5-3° SSfTo. op het Tooneel. De entree zal vrij zijn. a naoriTPnc en „-.n>„„gg«L =-» ooor verandering van Affaire wordt UIT DE HAND TE HOOP aangeboden een welbeklante BARRIERS- en CO HH 3 U K'-^3n>EgS HIh.^5- HAARSNITDERS-WINKEL. met het BENEDENHUIS er bij TE HUUR, staande en gelegen op een der beste en ^3 3 i- 3 55aaS o p? vrolijkste standen der Binnenstad. Adres bij den Boekdrukker WIJNHOVEN I1ENDRIKSEN te Rotter am. g o M.M. STEENHOUWER en H. ALTIUS, Makelaars, znllen op Maandag den 16 October 1829, "est?na^11^^<f O g:^ 3 3 g cen half drie ure te Amsterdam in dc IVitte Zwaan op den Nieuwendljk presenteren te verkoopen Eene extra g- o i g-s- £"5g< E." mooijenieuiv aangekomene partij VUREN en GREENENNoordtche, Dantziger, Memclsche en Zweedsc/ie I <3 J3 S I I.3 S g-3 3 BALKEN, diverse sortimenten Oostersche en Noordtche DEELEN, jUFFERS, KOLDERS, een Partijtje Zwetdsche TONNENDUIGEN en andere HOUTWAREN; liggende in den Binnenkant en op de Wallen. FERKO OPING van een DAMLOOPERSCIIIP. PIETER SAMUEL SANDER, Openbaar Notaris residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijne Pnnci- palen, zal op Dingsdag den 27 October 1829, des namiddags ten vier ure, in hetLokanl voor Pubheke Verkoopingen op de Gelderschekade, oyefgaan .tot de Veiling van eene Overdekte DAMLOOPivRSCHUIT, genaamd DEGOEDE VFRIVACHTINGgevoerd geweest door nil wijlen Arnoldm Fermeijs, groot volgens Meetbrief tachtig lonnen, met deszelfs Mast, SprierBoegsprietZwaarden, Ankers, Staande en Loopend Want, Boot en Riemen en verderen Inventaris; liggende thans in de Nieuwehaven voor de Paauwensteeg, alwaar Schip en Toebehooren kan worden ne- zivtivd. Zijnde inmiddels 00k UIT DE HAND TE HOOP, en informatien te bekomen ten Kantore van gem. Notaris. De Notaris VAN ANDEL, te Brielleals last hebbende van zijne Pnncipalen, zal op Dingsdag den S. ,S; n 27 October 1829 en volgende dagen aan te vangen des morgens ten tien urebinnen de stad Brielle in het 1 ins V3 geteekend wijk 2, n.«53, in het openbaar verkoopen: Een zeer netten en wel geconserveerden INBOEDEL WXS* 'n" H o n« 20S"m bestaande in mahoniehoiite Commode, Secretaire, Bofet, LedekantenEet- Thee- Pe"ant" en SpeeltafelsPe"j "w£.0= g-S g-25 S.?3* I°?03- oS? StoelenSpiegels, SchilderijenTapijten en KarpettenBedden met derzelver Toebehooren Matrassen Katoenen Oz' 13 ro rs 2 3 3 g-™E2-3 S-° en Wollen Dekens, SpreijenTafel- Bed- en ander LinnenKoper- Tin- IJzer- Glas- en Aardewerk benevens SC g-S 9?ag=3>«!. S2- 3 - eene aanzienlijke partij gemaakt GOUD- en ZILVERWERK en hetgeen yerder ten verkoop zal worden aangeboden, 2o=-3OS.?8^ alios nagelaten door wijlen den Heer T. BLANKEN, te Brielle. Zuilende de Goederen voor een leder te zien zijn 2.5:3 r 5u Ss O SfS daags vddr de verkooping, des morgens van 10 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 4 ure. Ctri°P3 M ftijj S g 0 0 P P E R - S T R A N D V 0 N D E R If. S 3 S S Ingevolge bekomen autorisatie znllen de Substitnut-Strandvondersaan den Hoek van Holland op Vrijdag den psg= a."S S" "1 n 20 dezer des voormiddaes ten 0 "ure bij het Bergmagazijnaan de Pan, aldaar publiek ad opus jus habentiu/m gmlr" S§;t>:°§^a.3i.gp>^3. doen verkoopen: Eene SCHEEPSBOOT, eene groote hoeveelhcid WANT en WRAKHOUT, alsmede nogbrmkbare zZ;n "sZnij Sal SCHEEPS-GEREEDSCH APPF.N waaronder vier zeer goede Labels van onderscheide dikten twee groote en twee n 2 a 3.n 2 M^STs 'o^ ligte ANKERS en verdere GOEDEREN, afkomstig van hot in het begin dezer maand verongelukt Sclnp die Hoffnung; 3w^3- S«s-5S* "Sq" I-H3 welke Goederen op den dag der verkoopingter voormelde plaatse kunnen bezigt.gd worden r SI 3 3 3 13 Pi s 1 3 3 I |r 3 Gravenhage den 21 October 1829. De Opper-Strandvonderv«nhet out! ^ominiaal i^ssort van Ilaarlcm, En3 o H'3' Makelaarszijn van meening op Woensdag den 4 November 1829des middags ten tivaalf urein 1 k I 28-Sag-f or 9ro S S S Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, te Rotterdam puHiek te veilen; Circa 5000 Pernau DEELEN, K3§ van onderscheiden lengten en dikten, benevens eenepartij EIKEN NAGELS en ruim too Me me.se he BAI. .1 5 c g n - S- Kg-S OPENBARE F R J/ IVI L L I G F. FERKQOPING. o£* I 3 Z g-g n §.S- fo WILLEM VAN DER VELDENNotaris te Delftals last hebbende van zijne Principalen en daartoegegom- Cg^ttq B ^3 3 S ,^P 3 mitteerd door de Regtbank van Eersten Aanleg zitting houdende te Rotterdam, zal, ten overstaan van 1 j te rif|g g gg.lg'3 rg b. 3 vrederegter van de kantons Delft, geassisteerd met deszelfs Gnffier, op Donderdag den 5 November .829des »3 S C namiddags ten drie ure, vddr of in het hierna onder nommer ddn te omschrijven Huis, in het opennaar veilen en op 3 3 n.3 ag •=:r' w Donderdag den i2den der gemelde maand, ter zelfder ure en plaatse, vfr^°"P?"C/-niTT"n on pnvr s-:» g.™ §5-8 eg JUS =0 g Nc Een hechtsterk cn welgelegen HUIS KOEIJENSTALLING H001BERG SCHUUR en ER\E, B-1 g S g 3 I g S g«g benevens eenen daarbij en achter de daaraan belendende JGebouwen gelegen grooten TUIN met verscheiden g^e 3°f3 q—O S ts o 1? c; Vruchtboomen beplantstaande en gelegen even buiten de Ilaagpoort der stad Delft, in de &emeu J S3 1. r"q^_3 E3 geteekend met nommer 1 B. - j „a, g." S Bo So n g.g £3 - B S - N.° 2. Eene partij WATER, met RIET en HOUTLANDte zamen groot 6 bunders en 63 roedengelegen 111 SWa =^nD.S-i5a." B den polder van Klein-Vrijenbangemeente Vrijenban. cSg o S'-S r" -.<• P" 5! g g «S 0° n. Eene partij aangedamd LAND en WATER te zamen groot nagenoeg 94 roeden gelegen als voren. n3"5g z3 S 3^1 B-a S 3 Een SCHUURTTE en ERVE, met een Stukje GROND, staande en gelegen als voren. g"2 S" 1 "3 a. re n o.C S* Eene partij aangedamd LAND en WATER gelegen als voren. „3.3 3,a "IgrSo c;g-3 g S3 s. Eene partij RIETLAND, gelegen als voren. - Ln«der 5""Z o.jS'rlo: 2. Eene nartii RIETLAND en WATER gelegen in den Nootdorpschenpolder, gemeente Nootdorp, groot 1 bundtr S|;ls.is 5^3 eg" g f e n4 9% o e den .met een da a^ a a ng e 1 e g e nVE E N A K K E R T J L gelegen in den Nootdorpschenpolder, ten zuid oostcn FI o pa S 3 g 3 2 S 3 Zijnde alle de voorschreve Partijen vrij en afgekoclu van alle Ongelden en in de aangeplakte B.ljetten bre^der o™sc^™- ^3^-IS^5- ^3g Nog zal door gemelden Notaris, ten tijde en plaatse voormeldna gedane aang.fte conform de wetworden s 3 i-?! S§-3 %eii'',Cn Ee"e °GFPRIVILEGEERDE SCHULDVORDERINGper resto groot in kapitaal 1600, ten lasts Czs5i|| S|S- r§ S- I va^'.7«l«wies%^ Brwdbakkerwonende aan de Voorstraatte Dc'ft spruitende int restant onbetaald ^*^7^ S0' B 3 - jrebleven Kooppennin^en van bet na te melden stnk Weiland, blijkens Acte, op den 7 Decemb Ip3 g^g "0< g genewmden Notaris van der Felden, in tegenwoordigheid van Getuigen alhier gepa«eerd.behoorlijk Kregistreerd, £§-?■ - cr» "tt3;S -o 2. josbaar op Kersmis van ieder jaar met Een Honderd Guldensmet meerder aoch ook volstrekt met mindertelkens p 8. 5 met biibefaling van Imeres^n'rgen VI :r Guldens van iedere Honderd; welke Schnld ten r f J E c S S 3 N S 3 ^er HypOtbeken te Rotterdam is in^escbreven op een Stnk Weiland, gelegen even bnitcn de gp 5 3 3 Ba:.3 5 S D'.'lft, in de gemeente Vrijenban. ,„rinirf - - Nadere informatien dezen aangaande zijn te bekomen ten Knntore van den gen. Notaris yan der Felden, te Delft. Tc ROTTERDAM bij |AN ARRtNBBRC.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 4