'ii I g T>: TtS-rl A? 1829. ROTTERDAMSCHE Dingsdag V, ue - Nf 138, C O U R A N T. den 17 November. 'Tex I s SO S5JSI-5 Somalia a fip«g,as -5r<= a q A s •g -N" if S§ i'07 a? -S|o 8" $8 - g e Z u w Q id 5 c ocd £|o 81 .s *S 8^ §^2 ^|.s 2 w a-S o^S-g S J. =5 3 2 'Iks .e w o s§h3sjs§ °°;W(£'SS 0.°^ g£wDD< wwranta: a S-s g S3 2 o 5 5 o M 03 g S a-S •s.8 E B <u I g o| oe^.s.E i p S 8-^ 7^ p A &Z 2 2 si1"3 o w ^2^2 ui; 0 2 5 a FRANKFORT den 13 november. Men verneemtdat te Petersburg op het ministerie van buitenlandsche zaken tegenwoordig eene uieer dan gewone drukte heerscht en de vice-kanselier, graaf van Nesselrode, dageiijks mec de vreemde gezanten arbeidt en daarna den Keizer verslag doet van het verhandelde. Alle die con- ferentien zouden veroorzaakt worden door de pogingeti van Engeland en Frankrijk ora Rusland te bewegen tot het verzachten der voorwaarden van den vrede, ten behoeve der Porte. Vele lieden zijn van meening, dat zij hierin zullen slagen en dat de Keizer zeer geneigd is oin met daden te toonendat het hem volkomen ernst geweest is en blijven zal met de verzekeringen van gematigdheid, die hij bij het begin van den oorlog gegeven heeft. Ook houdt men het niet voor onmogelijk| dat de Vorstendo'mmen niet bezet zullen blijven en in plants daarvan eene vesting aan de Zwarce Zee, welligt Trebisnnde, russisch garnizoen ontvangen zaltot dat de Porte hare schuld zal hebben afbetaald. Deze schikkingmogt die tot stand komen zou voordeelig voor den Sultan zijnwant daardoor zou hij vroeger de schatting ontvangen die Moldavie en Wal- lachye "hem moeten opbrengen en dus ook in staat zijn vroeger de oorlogsbelasting te voldoen terwijl Rusland tevens een zekeren waarborg zou ontvangen voor het na- kotneh der verpligtingen van den kant der Porte, daar het bezit der haven van Trebisnnde voor de scheepvaart op de Zwarte Zee van groot belang en de vesting zelve van niet minder gewigt isom dat zij de gemeenschap met de aziatische provincien gemakkelijker of moeijelijker maken kan. Daar en boven zou Rusland weinig winnen bij het bezetten der Vorstendommen daar het deze altijd zonder veel moeite weder kan bezetten in geval de Porte na latig bleef ten opzigte der bepalingen van bet vredes- traktaat. Ook omtrent het lot van Griekenland, dat thans in de conferentien te Louden beslisc worden zal wordt te Petersburg druk onderhandeid. De Keizer en de geheele keizerlijke familie stellen een levendig belang in de Grieken en men vleidt zichdat die nieuwe staat zoo danige grenzen zal bekomenals voor zijne veiligheid en ter ontwikkeling zijner krachten noodig zijn. Het grieksche vasteland is nu geheel van Turken be- vrijd. Generaal Demetrius Tpsilanti heeft het fort Castello di Petra bezetwelk punt allergeschiktst was om den vijand het voortrukken te beletten en de reeds bevrijdde provipcien voor eenen inval te beschermen. Den 22 September heeft hij de Turken, die het waagden dit kasteel te bestormenna een gevecht van tivee uren niet alleen afgeslagen, maar hen tot eene volkomene vltigt gedwongen, zoo dat het geheele turksche leger ontbonden is geworden en Rumely Palessi alle de turksche bezettingen, die nog in Livadie waren, met zich genomen heeft. Volgens tijdingen uit Bucharest van den 23 October maakte men, naar alien schijntoebereidseien om een aanzienlijk corps russische troepen in Wallachye te doen overwinteren en die troepen in al'e districten van het Vorstendom te verdeelen. De luitenant-generaal von Ze'tuscJunpresident der beide Vorstendommen, is des nachts van den 22 October aan de gevolgen van eene galko- rts gestorven. Weinige uren na zijn overlijden kwam van Petersburg de tijding, dat de luitenant-generaal Kissel,-f hem als president moest opvolgen. In Moldavie heerscht de pest; doch men hooptdat de winter, die des nachts tusschen den 22 en 23sten te Jassy met strenge vorst en veel sneenw be..onnen was, veel toebrengen zou om die schrikkelijke ziekte meester te worden. Te Konstantinopel zouden, volgens bijzondere berig- tenonlangs sporen van een geheim gezelschap ontdekt zijndat ten doel had de bestaande regering om ver te werpendoch alle de personen, die daaraan pligtig waren, zich in tijds door de vlugt gered en zelfs hunne eigen- domrtien in veiligheid gebragt hebben. Hun plan was, om te beproeven van den Sultan te onttroonen, zonder het land in een burger-oorlog te stortenen een voorname Griek, die als eerste tolk met het gezantschap van Halil- pa.cha naar Petersburg moest gaan en daartoe van den Sultan 60,000 harde piasters ontvangen had. zou daarbij de hoofd- rol gespeeld hebben. en bij het ontdekken van het plan met zijn geheel huisgezin verdwenen zijn. LONDEN den 14 november. Met 's Konings brik Emulous heeft men tijdingen van Mexico, welke echter niet later dan van het begin van September zijn. Vroegere berigteninhoudende, dat de magt der Spanjaarden te Tampico niet meer dan twee dui- zend man bedraagt, worden ten voile bevestigd; ook schijnt het, dat de spaansche bevelhebber geene beweging gemaakt had 0111 naar binnen 's lands door te dringen en niet voor- nemens was dit te doen. In Mexico zelve was het volk eenstemmig tegen den aanslag der Spanjaarden gezind en van alle de staten werd hulp naar de kust gezonden de mijnwerkers namen vrijwillig dienstom tegen den vijand op te trekkcn. Ondertusschen had de regering gebrek aan geld en was genoodzaakt geworden eene gedwongen geldlee- ning uit te schrijven. Het uitvoerende bewind was door het congres met eene buitengewone magt bekleed, zoo Iang de Spanjaarden in het land zouden zijn. Men verzekert, volgens brieven van Monte-Video, dat dr. Franciadictator van Paraguayoverleden zou zijn. Den 13 dezer waren de 3 per cents geconsolideerden 91 en 1 half a 3 vierden de gereduceerden 90 en 7 achtsten a 91; de actien van de Bank 213; Rusland 106 en 1 vierde; Spanje 9 en 1 halfGriekenland 26Mexico 20 en 3 yierden; Columbia 19. De wissel op Amsterdam 12 en 7, en op zigt 12 en 4 en 1 half; op Rotterdam 12 en 7 en 1 vierde. 0; S3 cJ N cj "O V C3- o 60 P o W i-3 O W Q cd -c _p Pd O O 01 O w c *-< O G .ti <V QJ E "O "j <V d) C tj) UJ (U CI u. O tt u PARYS den 13 november. Nog gelooven vele liedendat de kamer der gedepu- teerden ontbonden zal worden, hoezeer anderen daar weder - aan twijfelen en meer geloof hechten aan eene verandering Ji van ministerie. Gisteren verhaalde mendat de marquis Jo Maison, de heeren DelalotCasimir Perier en de 2 Chateaubriand ministers zouden worden en wel in plaats - van de heeren Bourmontde Labourdonnaye en Montbelis" en dat de prins de Polignac het ministerie van 's Konings huis zou bekomen. Men ivil ook, dat de generaal Scbastiani y eenige kans heeft om lid van het kabinet te worden, vooral na dat hij dezer dagen zijne opwachting bij den Koning heeft gemaakt. 3 De prefect van politie heeft in alle geweerivinkels doen ophalen de V>>jrhantien zijnde zakpistolen, donder- busschen en alle vuurwapenen, die niet van kaliber zijn. Ook heeft hij bij de rotting- en parapluie-koopers naar verborgen en verboden wapenen doen zoeken. Men zegt, dat verscheiden commissarissen van politie te Parys afgezet zijn. Op den 1 januarij van het loopende jaar bestond de koninklijke zeemagtin Frankrijk uit 33 schepen, 41 fregatten, 6 korvetten25 brikken van twintig tot zestien stukken 8 advies korvetten van achttien stukken, 16 goelet-brikken SC S van zestien stukken, 2 kleine brikken, 6 kanonneerbrikken, W 34 goeletten 15 kotters en advies-loggers27 fiottille- jrj -S vaartuigen9 scoombooten, 15 korvetten van 800 ton, 37 jy o gabarres4 transportschepen en 2 jagten te zamen 279 -J vaartuigen. Het getal schepen van allerlei aard die in id dit jaar op stapel stonden, bedraagt 80. Den 13 dezer waren de 5 per cents geconsolideerden °-S2 108 francs 90 centimes; de 3 per cents 83 francs 85 cent.; de actien van de Bank 1920 francs Napels*93 francs scent.; spaansche leening 80 en i vierde; spaansche renten 57 en 1 half. 's GRAVENHAGE den 15 november. Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn satnrdag verscheiden verzoekschriften ingekomenwaaronder twee van L. de Potter en E. Dupectiauxgedetineerden te Brusselbeide verzoekende dat bij de Kamer een voor- stel worde gedaan om de veroordeeldenuit kracht der wetten van 20 april 1815 en 10 maart 1818 te doen deelen in de weldaden van de wet van 16 mei 1829, om trent de vrijheid der drukpersen een van een inwoner van Bergenin Henegouwen ('zich noemende le peti- tionnaire des petitionnaires)daarbij zijn verlangen te kennen gevendedat er een einde worde gemaakt aan het petitionneren, en dat zijn geschrift moge strekken om alle reeds ingediende petitien in den brand te steken en a! degenen-, die zich daarmede verder mogten bezig houden, in het gekkenhuis' te plaatsen. Alle die verzoekschriften werden in handen der commissie tot de petitien gesteld. De Centrale Afdeeling heeft rapport uitgebragt op het ontwerp van wet, bepalende, dat voortaan het van buiten- Iands ter zee ingevoerde ruwe zout zal worden toegelaten in de algemeene entrepdtsvoor zoo verre die daartoe ge- schikte gelegenheid zullen aanbieden. Dit rapport behelsde hoofdzakelijkdat de gouvernements-antwoorden en ver- anderingen voor kennisgeving waren aangenomen en daarin berust wasbehalve dat een lid het middel om het smok- kelen bij hoeveelheden van 5000 ponden te beletten voor ontoereikende bleef houden, en eene afdeeling bij het weg- laten der woorden ter zee, in artikel 3, is blijven vol- harden. Besloten dit verslag te doen drukken en rond- deelen en op morgenmaandag, aan de orde te stellen. De Voorzitter gaf te kennendat de heer BarthSlimy laatstleden donderdag een voorstel van wet op het bureau had nedergelegd en thans gereed was om het voor te lezen en nader te ontwikkelen, waartoe hij aan dat lid het woord verleende, die dan ook zijn voorstel in de fransche taal voorlas, strekkende tot regeling van de wijze, waarop aan artikel 177 der grondwet gevolg zou kunnen worden gegeven zijnde dat artikel van den volgenden inhoud De leden van de Staten-Generaal, de hoofden der de- partementen van algemeen bestuur, de leden van den Raad van State, de cbmmissarissen van den Koning in de provin cien staan te regt voor den Hoogen Raad, wegens alle misdrijven gedurende den tijd hunner functien' begaan. Wegens misdrijven, in het uitoefenen van derzelver functien begaan worden zij nimmer in regten betrokken dan na dat door de vergadering der Staten-Generaal daartoe uit- drukkelijk verlof is verleend." Het voorstel van den heer Barthilimy luidt aldus Art. 1. Wanneer een der leden van de Kamer zal ver- meenendat een der hooge ambtenaren, in het i77ste artikel van de grondwet verineld in de uitoefening zijner functien een misdrijf heeft begaanhetwelk tot eene vervolging voor den Hoogen Raad aanleiding kan geven, en hij tevens begeeren zaldat tot zoodanige vervolging door de Staten-Generaal verlof worde verleend zal hij zijne voordragt deswege benevens eene opgave van het bedrijf, hetwelk daartoe aanleiding zou kunnen geven en met aanwijzing van het artikel uit het wetboek van strafregtdat op die daad toepasselijk is, op het bureau nederleggen. Art. 2. Die voordragt, door den Voorzitter en den Griffier geparafeerd zal vervolgens gedruktaan de af- deelingen ten onderzoek toegezonden en daarover bcraad- slaagd worden op de gebruikelijke wijze, na het uitbrengen van een verslag der centrale afdeeling. Art. 3. Er zal tusschen de verzending van een voorstel aan de afdeelingen en het verslag der centrale afdeeling een tijdsverloop van 20 dagen worden gelaten, gedurende hetwelk het den aangeklaagden ambtenaar zal °vrijstnan, om eene justificatoire memorie aan de Kamer te doen toe- komen. Deze memorie zal bij de stukken worden gevoegd in de afdeelingen gelezen en overwogen te worden. J .5 r ai oS .5 .t; be o Tj H Ci G a T} bp re u. G CtJ *-» Q Etc *5 Si .5 'S SSr?-4; •s Kg Q - -- QCK c-i be "G 8 ,3 J 2 J O.Q, - a - - S -T q s r- r~ "^s, J a, C so -Sh» g,;q_S -."VS4 1 n r*\ CP Q, 2 K D.^ s 0--12 hr CI - 1Z C__, o U ^2 o G ws cd 2 2 5 2 "br,'C -g C/D CO w sifc!' 7 - a ^=3 w S3 -O WW ht< SO <0 O C C E3 W w S c- w r: cs s ZZZZZ cd w LO *- ■»-< U. U* u. cs n rt cb cv ec ci eu o be s_» CS 22 13 On o Cj *-i C V3 G a a> oi be S o U. o o 00 G - 52 U -Q E Co A! be <13 G Ch c o o 0 be ■~a br j <hw e. W C3 U ^3 g 22 .5 -c co P1 r- - - Si a a a w 2 C2J <U O V Id n CO c lT a» St 5 13 CO g J E tq W rj O Q Q O HlMXi V2VQ s; o Fn be u. a. o °k$:g» c cu be k o c "3 o G cj .5 <u u- W o °wSo E< CftJ p o 5 S--3 Z - W V, Pi - W W C r IjOUlJ Cl g ^(<,5 °o s .ed -tc 33, k: re ^3 «.S fee J N C OJ O HC rt -t— rv - O .t; S 2S+ kO c s it* 5 p •-§ bc.P H •E 2 tc ci "S p. s3^2i - - - trf .5 -QW li o G X rt c '0^1.^65 2 7J 13 C >U -J a> 5% -G G CJ u. u Hi" cj W jo 13 13 O r? W CJ rs 13 >H U <2.^ S 00 -p OCJ H CO vi c o <3 OB CO 13 CJ jd C 2 cj C3J CU o H'—'T ;Q5<UH< o. ed 2^3 ^00 2 s Q y3 Di f—i V 1 <c cj *- >r^o7704--*c Q':iJ r- r> 'D G _c ttj G o - jr OJ W Ho lL SC^a: ;W 6h u. f s H -O p :p>0 (L> C G ^5 1) li X on O ct G B "G be >u G u. ro 13 ill N 2 -c o 2 fe ■DJcr, 2 tv; H tp c «s. CJ CQ O 5>S o i! S-cj n xi z 0 - M M "ijj fcr - CJ 0 55 be E O Q 1 t a> bfl-^ Ctf V3 13 b£ be -a 0 C4_ EftJ o om

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 1