up l< "1. s I I Hit s s yz - - S3. rt-<3 o< 2. ra< g re g. PS re f s IS 5 pn?-| 3 s£ ^33 §Qi- 2g n?3 Ew 3 3 b3 S >i. 2.2 <ra s-^s-5 1-1 5 3 5 og- 2I?£ 3 i-? h ro S s s 0 s g 3 G- S- r* w* _|Sg s-:> 2« 2 s -b--^g'Klb|<i ^3 - e;s r.-q8. ^5.?" I L^| rc ale 3§|S3- rsSh- 5 J3 S pa 3 g-r° I ci. 1.3 pa- i? i;2< 7 5 2-g 3 I 3 o N§ Sco< Sfosl s. I" -• s CO Co 3 3 .ra 3 3J"5 re rt 2 fD <T> nr v q- 5 *<3:3 Wra 2, w Oq r- Dtn m -• <J O M S - "3 a 3 s"3 cW§, o i S-5-2= -S d. s* -j t: o a 5'd n;^ 3 pjafJ, •O «-T »-4 ro 3 fD 63 2 <3 3 o» o. ra 3* C/3 •-» on O wg *S x» *~i &3 0> £5 G G Btg^S 3 S cr5 u ?S 2 a.3 N? <">3 w 3 rt 5" re 2 "l^sS" - S"H»3 <T» 3 3 n_» O) O o G l5? (T> 3 kJ 3 ra Pa .£•<3 - -» o •"-f) *~a V3 "s^, C/3 r" M o to 1 cr* >-h C:C -— >c/> o to N 03 7) Oo a T3 5 3 Q r> w o D_ J -i ft) £*2 n. o -3 '—"73 fD 3 *3 tr1 o-ST (T> n 3 3 cr er< P= -: 3 - d, .-7' —J g M 3 D #J M= O 2.3 cr E =-. re g-o-H. TiiS: 3 ro n-» *2 8 3o a. 2 3-n Nj w 3 ^'•g 3 B O 03 cr q_ 03 2. c rx> ft) S3 O M fS S ro 2 O- -n H £3 ft) fD ST o® w o H: OS ■•3 3q 3 m 3 s O 2 a 3 3 3-M of O- fa ra t <o33q ^^3 03 a3 C/5 O VQ BO 2 a WP?^g" -i 2- 73 CO g »5 3 ?r fa g- 3" O 2 2 n i o a 2. 3 00 crq w uq D- ra n> n> 3 g- g c«o >t,=! 3 Q a o. a3 o d q O ClO ~3 3 >S-x- 3 3 5 n» S" 3 3 a ?r 2 2 S S - o 2 o oj a* W £Tco vo c« 713 §2 3 g" o.^ <i) o„w^ o W a. n- a> n> <Ja-^ w S'~3 3 a. OS" Ja - 2 J Cqg.g fa Zu S 3 2. o -d: C2 Cd 2, fa 55* P^ 03 ?3 2. acj O ft) u ZJ 03 fa 3 1-1 n fD as BqS ■=:o O 3 C BJ H PJ H 5'w fa __i w pa O-rf5 Off z: re 2!o 3 "T) fD 2 H n a. re re^ fD ra >rr] a- 3 t3' Q- O o ^3 7j ro d. pa fD 52 b WffP) C3 3 3 a. o - 5" -r; 2 2. a ?T* fD ►- O. 3 3 Cd 33 01 o cr fa fa fD S 2 00 ^r. - >3 w' cS ?a^«3 P3 00 K> Z3 3 a rows 5B P3' ET Q- fa fa "t -1 -1 33 f 2 iq"* 2 10 S-"3 a. c pt re fD fD w 3 2 RS, re w 3 vq O - r— 3 Ox 5C Ox 2J C3 5 crq N o O co O a O o crq Q. r-f cx> r* cr S Dm 2. =r 3 3 PP° re 3 W O o 4 2 3 3 ?a c crq r-, o fD pa O 2 1 j o r o-c^j o .re O re R O 0 OS 3 re —re 2* S_s? pr a. pa c 3 - ^2 o i re c r-t c: 00 c* o 3 3 pd 3 R*3" c> o SflSS n 2 plp u o c-1 »5;H 3 o" =3 -1 O Pt* Pcrq a a o o -t 0> CJ 3 c -J pa -1 3 o fT* N fD 2 3 3 re 03 N 3 P. o Cd 03 Q OP 2 >2 P^J o pa xT r H S 1 •T3 pa ?r 3m T3 O o -1 Q- to O jq O fD 3 CX. -1 O -r> rq o P a p c§ ex. '- fa ra -fq o °w5 N 2. o V ,g o X. O S 2 n a. 0 - - O O 50 <T> S O - •^§.<gS-2^ —03 r-» O |N- o o id n -v p-x "^ZISOK? 0 o Ore a- W^S^O^?Og.o t-c 3S 25 o rx o ?S M sfca^^n. 5-2 re 2 B 3-^ >5 re 3 3-re 3 43 o d^3 Q. o o -3 N fD 73 fD rx <3 - re g N 2 riS «S"2. jo 1-3 2 g p) O OS o 2 3 03 S 3 2. p- re =CKi -.3 o?« 03 N U. O o 3 o c Q 03 - 2 3 03 =3 2 S tS. fD G-'ClJ a o C r- 0 n J* o g i-» ja 0 - aq pd cr o cr 3 -,<r3 3 - g ^o 03 1 03 -q 0 o Jq fti /3 S £2 0 N O ex. G OS - o o. o a a r1 o Pjio^g O S 9, o xq' fa iv ra 3 5 g g ^q -X 3 o crq crq O o uj *TC fD tr 03 M rr Q- m 3 r? O C3 3 -a. 2* re re J i-rj 1 3" S pa re 3 2 u g /-x. rs 0/1 S 2. r> o #-. o os o ■Q O rea P5 ft) Q _- a3 73 rj re g ^3 -. 3. 3 *0 3 2 S - "«S-§ O 4. c - r s- re 2 2-ov^ vj C5 "si ra 3^ 'V s -~L. x- a ca 3 -t 03 fx,' p-p. o f -1 P CX. 3 xlxx». iz., 2 3 O W r/5 3 C|^^.^ra|.£gSre L11 2 o re - m. t/"< y f~* r-t S. s-.« j». 3' 3 re-j-S Ob -a- 2 G-. r v Xs. r~j re ■''aSp^oSx >4. .fD s! —I PN C- o c\ u C .n: S* o v H 3 02S2: 1 O 1 IV 1 W fa fD 2 coa d.;c? 3 C"* ■S-g.ag-raa. cr Cd rt c/10 fa r-» 71 Sq 5v o c ?0"3-OS3C»kaCX." 3 r>t o CL» 2 ;C b< a, O Q r Cfl 5 3 >x^. 33I»-E'^^73 O 5T «g Hta3 3 5-^ Cx 3T* ex. 3_ crq o«t crq O fD cyt fD 03 -C>3 i n.2 "J ar 3 "rrj S- <0 - cr =p o - fa ■52 «a =y a o* t> 5? g b& g 0q 3- S 0 2 q> a. £d a *™C crq fD o 3 2.-0 3-H3" fD fD o" o\ O *-x "~i o§ ft-s- re re =3 S3 r M =n E. 3.- o b* 3 - 5 3 - o§ 2 ft 2 *-< 7 a 2 5 s. w £- N re "1 Q- en xt OS 3' CX. jq G fD ,1 —J r-x 3 a. dCW -S". q fp c 03 - O 3 fD T3 P" f® 3 G- Ca r 5^ - a r-t G G 3. M fD ELI i* q d g 0 S-3 2 O 2 G o ^03 - 2. O 2 ,u fD 5 3 <gT: fa cx< T3 -t 25 3- o_ g 2. N 3* 5 3 CL r CJ O 3 M N.'nS 2 Jsrq >43.73 G 3- -» G- fD 3 N 3 Jgr D- Og-§ 3 Q 3 )°a 53. JCO Ho G Si -f (2 3-1* O O ■crq x o 3 N Jq - 3 5 3 s <0 3 <3 3 -• re S: 3 re 3 x-» 5 r. M W re 2 3 rj E. cr o -P)K o R 3 7g rs re rC OS W o o. re R 3 3 S o g- cZgre "5X re O o ore 3 g Tepee -rq !5 E 2 ft ft P - 'S p - Cr=j ?n b^*»$G_ ft.-t 2a x> CD »^x»» *-) 3 3" 2 2 G 3 n ft 3 r-t ?r 3 O o *R G G 3 3 Q. G »n 3 3 Art. 4. Wanneer de Katner tot hot aatinemen van iiec voorstel beslnit. zendt zij het, benevens gccertifiteerde afschriften van de stuklten aan de Eerste Kamer, in de ■volgende bewoordingen De Tweede Ifamer der Statcn-Generaal zendt aan de Eerste Kamer bet hiernevens gaande voorstelen is van oordeeidat de Staten-Generaai zich met betzelve be- hooren te verecnigcn." Art. 5. Zoo de Eerste Kamer bet voorstel aanneemt zal de Voorzitter der Tweede Kamer daarvan kennis geven aan den Prokvtreur-Generaal bij den Hoogen Raadin de volgende bewoordingen Ik heb de eer uhiermede te verwittigen, dat op het gedane voorstel vanwaarvan af'sc'nrift, mitsga- ders van de ingeleverde stukken, hiernevens is gevoegd, de Staten-Generaal, r.aaraanleiding van art. 177 dergrondwet, hebben besloten verlof te verleenenomter zake van het bedrijf, vermeld in de opgavewelke bij dit voorstel is overgelegd, in regten te betrekken. Bij dezen is gevoegd een uittreksel van het verhaal der zitting van de Tweede Kamer van denbenevens een afschrift van de boodschapder Eerste Kamer, hovdende kennis- geving, dat zij zich met het gedane voorstel vereepigt. Ik heb de eer enz." Art. 6. De Kamer zal op dezelfde wijze te werk gaan, wanneer het verzoek om verlof tot het aanleggen eener rpgterlijke vervolgingzoodanig ingerigt als bij art 1 is vermeld, door den Proctirenr-Genera'al bij dei}- [loogen Raad, of dbor een en bij het verleenen van dat verlof be- lang bebbenden ingezetenezal ingediend zijn. Echter zal, in de beide zoo evengemelde gevallenhet verzoek vooraf aan de commissie voor de verzoekschriften worden toegezondenen zal de beraadslaging over het verzenden aan de afdeelingen geen plants hebben, voor dat het verslag dicr commissie gehoord za! zijn." Werd besloten die .voorstel van wet en de ontwikkeling daarvan in beidd talen te docn drnkken, aan de leden rond te deelen en naar de afdeeiingen te verzendenwaarna de vergadering werd gi^scheiden en geadjourneerd tot morgen, maandagten half twee lire. De gewone audientie van Zijne Majesteit is in plants van woensdag den 18 dezer op vrijdag den 2osten verlegd geworden. 'sGRAVENHAGE den 16 november. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is heden ten twee ure. vergaderd. Zijne Excellence de minister van financien was in de zaal tegenwoordig. Is gelezen eene missive van Zijne Majesteit, ten geleide van een ontiverp van wet en memorie van toelichting waarbijzoo in het belang der nationale nijverheid als tot wering van misbruiken, eenige veranderingen worden daar-. gesteld in het tarief van in- uit- en doorvoer. Drnkken, ronddeelen en naar de afdeelingen verzenden. De heer Claessens Moris gaf bij eene missive te kennen, dat hij door ongesteldheid verhinderd wordt de zitcingen der Kamer bij te wonen. Aangenomen voor potificatie. Onder de ingekomene verzoekschriften, wefke in handeti der commissie tot de petition zijn gesteld heeft men op- gemerkt eene van sniker-rafHnadciirs te Gent, reclamerende tegen de voorgestelde verhoogde belasting op de sniker, en eene van een inwoner uit Brusselverzoekende dat de Vergadering zich onledig houde met de daarstelling eener wet op de conflicten. Op een ingekomen boekwerk werd het gewoon besluit genomenwaarna de beraadslagingen geopend werden op het rapport der centr'aie afdeeling, omtrent het tot opslag toelaten van het van buicen 's lands ter zee ingevoerde ruwe zout in de algemjocrie entrepdts. De heer tie Stassart maakte eenige aanmerkingen over de woorden uitvoer ter zeein artikel 3 voorkomende waarop de minister van financien hoofdzakelijk zeide, dat die woorden konden beschouwd worden als in de wet niettestaan, dochdatdie bijvoeging de zaak dnidelijker maakte en althans onschadelijk was. Zijne Exc. voegde daarbij, dat er voormaals een groot vooroordeel tegen het sijstema van entreposering bestond; dat men thans het nut daarvan ondervond en bedacht was om het zoo veel mogelijk uit te strekken dat voornamelijk de kamers van koophandel van Amsterdam en Brugge het gouvernement op den voorgestelden maatregel aandaclftig hadden gemaakt, welke strekken zou om den handel cus- schen het Ooscende Oost Zee en ons land aanzienlijk ce bevorderen. De concept-wet voorts in omvraag gebragt zijnde, werd met algemeene stemmen (zijnde er 82 leden tegenwoordig geweest) aangenomenwaarna de zitting werd opgeheven. ROTTERDAM den 16 november. Men heeft hier de treurige tijding ontvangen van het overlijden van den generaai Bischoff" op den 8 jMij. Bij zijn vertrek van hier, in het laatst van 1828, met Zijner Majesteits korvet Neiialennia, was hij nog niet ten voile hersteld van eene ziekte, die hij uit Indie had medegebragt. Gedurende de reis naar Java werd hij tweemaien door eene beroerte overvallen, en kwam daardoor zeer verzwakt op dat eiland aan. Eene aanvankelijk gelukkige geneeskundiae behandeling deed hem in het midden van jnnij besluitm de reis naar bet tooneei des opr'ogs te.ondernemen docn het bleek weldra, dat degeen, die hem oehandeidy, hem een te groot denkbeeid van zijne krachten had doen voc- den. Na eenige dagen te Bnitenzorg en te Tjlpaunas te hebben doorgebragt, bereikte hij op den 6 juHj jotigstleden Tjanjoer, de hoofdplaats der Preanger-Regentschappen en stierf aldaar twee'dagen later, algeineen betreurdzoo wel wegens zijne persoonlijke geaardheid als zijne krijgs- kundige bekwaamheden en zijnen moedvan welke laatste hoedanigheden hij' uitstekende bewijzen onder anderen bij de cxpeditie tegen den sultan van Palembang gegeven heeft. Zijn dood is te meer een groot verlies, om dat men vveetdat aan hem door Zijne Majesteit het bevel over al de troepen in Neerlands-Indie was opgedragen. De commissie van natuurkundig onderzoek in Neerlantif- Indie heeft mede een gevoelig verlies geleden door het afsterven van de heeren van Raalten en Zippelius. Beide4' zijn overleden te Timoralwaar zij zich met hunnen medearbeider Macklot bevonden tot het doen van naspo- ringen op dat belangrijk doch weinig bekende eiland. Den 13 dezer, des namiddags, zeilden van Hclvoetsluis Aurora, J. Hahn, naar Batavia; Margaretlia, H. K.Dykliuis. naar Liverpool; Vcmlia f. f. Kortryk naar Cette Virginia W. Morrel, naar CharlestonIndian Chief, F. Williams, naar Virginie, en Zijner Majesteits iransportschip Dordrecht, luitenant Jonkersnaar de Middeilandsche Zee. Den i4.dendes morgans, cic Dar.khaarheid J. H Hazewinkel. naar Batavia, en kapicein ilaminond, met de brie- ven van den 14 dqzer, naar Harwich. Den isden, des niorgens, arri- veerde Iihine, J. llart, van Londen; de wine Z. O. en W, Den 14 dezer, des morgans, 2eildeu nip de Maas Deben, J.Dale, en Alfred, R. Grills, naar Hull; Aurora, J. Stein, naar de Oost Zee; Draper, J. D. Sheppard, naar Leitli, en Jacohine, G. Eckstrom, naar de Middeilandsche Zee; des avonds arriveerden Earl of Clan- carty, J. Rolfe, van Louden, en Maria en Adriana, f. Parlevliet, van Villanova. Den isden, des morgens, Attv/ood, R. Stranack, van en vertrok King of the Netherlands, J. Slater, naar Londen; de wind Z. Z. O. en W. Den 14 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis 51r«»a,C.Ficlit, en Cora, V. Woller, naarde Oost Zee; Penelope. J. C. Tews, naar StraaisunJ; Erbgrossherzog, H. Rickman, n. Rostock, en Tallyho J. Lishmari, naar Hull. Den i.sden, voor posttijd, is er niets gepas- seerd de wind O. Z. O. en W. Den 15 dfzer, des namiddags, arriveerden te HclvoetsluisLapiaein Bridgemet de brieven van den 14 dezer, van Harwich, en Fortuna, H. van der KolfF, van Villaifova, welke 11a visitatie van de quarantein is ontslagen; dc wind N. 0. Den 16 dezer, voor posttijd, is in de Maas en te Maassluis niets ge- passcerd; de wind N. en N. O. Van Middelburg is n. Demerary gczeild het fre'gatschip Mercurius, kapitein 11. 11. Esink. Te Astwernen is gearriveerd Zomeren, Hoist, van Cette. Den 14 dezer is te Londen gearriveerd de packet Prince ofSaxe Cobourg, kapicein John Ladd, van Rotterdam. Uittreksel uit de Loydslijst van den 13 november Dc Graaf Rulow, Hcnskin, v. iiaiavia en Mauritius n.Amsterdam, is den 27 augustus aan de kirap de Goede Hoop binnengeloopen, met avarij en verlies van boegspriet. Op de Rivier zijn gearriveerd de Voss van Ostende te Cowcs Runkcs van Amsterdam naar Suriname, lek te Teignmouth Billing v.Ostende; te Sliields Oiley, te Stockton Hnllev en te HiiUAtkinSon van Rotterdam, en te Mauritius Puttiman van Batavia. Den 10 dezer was de wind teDeal W. Z. W., den uden N. N.W. en den I2dcn W. AMSTERDAM den 15 november. Scdert onze laatste zijn in Texel binnengekomen J. B. Smeengh van Tciierifle, R. Nagel van Koningsbergen, C. Breemer vau Hant- burg, J. Bat-ends van Ostende, O. T. de Haan van Oudsoen eri H. IX Vos van Diamine; uitgezeild H. Groen en D. G. Doeksen naar Suriname T. Nye naar New-Bedford J. Styntjes naar Maltha, T. T. Kuiper naar Genua en Livorno, P. C..Zorgdrager en J. R. Platte naar Cette, P. Wichman naar Lissabon,' W. Hcsselaar naar Bilbao, J. A. Panjernaar Bayoime, G. J. Nieuwland, R. L. Bovenkamp, \V. Nazeby J. P. Jelsina cn R. S. Visser naar London P. Visser naar Hull, A. W. Scliiander n. Koppenhagen P. Brun en J. G. Giertzen naar Bergen J. P. Waercr n. Newcastle C. Ageson naar Aalburg, C. C. Boye naar Marsdal, C. Rasmussen naar Bandholm en IS. Andersen naar Sevenborg. In het Vlic zijn binnengekomen J. van den Oever van Hamburg, eene smak en eene ever, de nainen oubekenduitgezeild J. C. Manorsky naar Pillau en P. Hohensang naar Te Terschelling zijp binnengekomen G. Rydahl van Koppenhagen, G. A. Jonkhoff van Koningsbergen en J. P. Hemme van Aalburg; uitgezeild f. M. Visser on G. E. Frilt naar Hamburg. Het scliip Speculation kapitein N. Madscn van Archangel naar Rotterdam, is, volgens brief van StaVanger van den 23 octob., met overgeworpen lading in eene haven aldaar in de nabijheid, binnen geloopen en moest lossen. Het sehip Freder, kapitein J. Liljja, van Gothenburg n. A nisterd., is, volgens brief van Gothenburg van den 4 dezer, na reeds op de hoogte van Texel geweest te zijn den 21 October wegens schade te Krageroe binnengeloopen; men was bezig met lossen, om te repa- reren. Het scliip Carolina, kapit. J. C. Plugk, met suiker van Antwerpen naar Riga, is, 11a op de zweedsche U list gezeten te hebben, den 2 dezer lek en diet andere schade te Straalsund binnengeloopen. Het jchip Zeelust, kapitein R. R. Leggcr, met tarwe v. Konlngs- bergen.naar Amsterdam is den 2 dezer, met verlies van een anker en touw, te Dantzig binnengeloopen men veronderstelde de lading in goeden staat te zijn. Het nederlandsch fregat Henr'iette en Henri, kapit. F. J. Vlieger, met troepen van Amsterdam naar Batavia den 27 maart uit TexeJ vertrokken, was, volgens particulier berigt van Batavia, den 26 julij op de boogte van Anjer. Te Batavia is aangekomen P. Kraay van Amsterdam te Gibraltar Zijner Majesteits oorlogsbrik Sirenf., kapitein-hiitennnt H. Van der Graaff, van Vlissin.ten; te Bordeaux J. O. Kuiper van Monnikendam; te Bremen kapit. Claasen van Harlingen en H. von Eliren v. Ainst. te Hamburg kapitein Hammer van Rotterdam, K. Moller, H. Breck- woidt en C. Schwartz te Lan.gesundsfibrd B. H. Hailte Fiens- burg J. A. Fries te Wismar F. Wacliter, te Dantzia H. H. Mellemrt en G. A. Boomgaard te Pillau C. J. Wiese J. Siewerts R. H. Duit, J. D. Flik en F. W. Marcks van Amsterdam. Ter vervulling der vacature, ontstaan door bet emeritaat van deir wel eerw. beerJJ-J- I.aan, is door den grooten Kcrkeraad te Amers- foort gefonncefd het volgend twaalftal dd. P. Attendoorn I'Alle- mand, te Zoest Th. P. Bergsmh, th. dr., te Bunnik J. Hondius te Vreeland II.J. van Hoorn, te Voorbura J. E. Kist, te Zeist; A. C. de Meisies, th. dr., te Maartensdyk; C. G. Montynte Yssel- monde; P. II. G. Nahuys, te Scherpenzeel; A. G. Pareau, th. dr., te Nederlanabroek; J. van Ryndorp,ltt Oudshoorn en Gnephoek; G. A, van de Roemer, te Nieuwpoort, en J.Stroeve, te Grnot- Ammers, en daaruit ditzcstal: dd. van Hoorrr, Hondius, Montyn, Pdreau, Ryndorp en Stroeve. Door den Kerkeraad van Beek en Ubbergen is, ter vervulling der vacature aldaar, uit de vroeger gemelde nominatie en het vervolgens gemaakte drietalbestaande uit dd. F. C. Hinlopen te Rhoon en Peindrecht;/. A. C.oenen, te Wadenoven, en B. ter Hacr, kandidaat bij l^t prov. kerkbestuur van Zuid-Holland tot herder en l/feraar dief gemeenten gckozen en beroepen de wel eerwaarde heer T. C. yllinlopcn, predikant te Rhoon en Peindrecht. B E K E N D MAKING. De Procureur-Generaal bij bet Hoog-Geregtshof te'sGravenbagc, als daartoe van hooper band ggmaetigd, looft bij dez.e uit eene.premie van vijf en twin tig duizend nederlandsche gulden aan dengene, die de jmveclen parelcn cn andere kostbaarheden welke in den nacht ttisschen den 2k en 26 September 1829, in het paleis van Zijne Konmkljjke Hoogheid den heere Prinse van Oranje, binnen de stad Brussel, zy'11 gestolen, zoodanig als dezeive in de daarvan vervanrdig- de en alomme versprcidc lijsten en teekeningen zijn beschreven en anneeduid, zal te regt brengen, ofwei zoodanige aanwyzingen doen, dat die scliat in zijn gebeel ontdekt worde welke premie zal ver- dubbeld en dus tot vijf tig duizend nederlandsche gulden gebragt worden wanneer tevens de dader of daders aan den regter met ge- noegzame zckcrheid zulten wordeii bekend gemaakt of aangewezen. Zullende voorts aanzieniijke belooiiingen worden gescbonlcen aan dengene, die slechts een gedeelte of wel enkele der gestolene kost baarheden zal te regt brengen, of wel deswege zoodanige aanwijzin- aen of opgaven doen, dat eene of meer van die kostbaarheden ten gevolge daarvan in handtn geraken en aan Zijne Koninklijke Hoog heid terug hezorsd worden welke beiooningen steeds evenrcdig zullen zijn aan de waarde der terug bezorgde kostbaarheden. 'sGravenhage den 5 November 1829. A. W. PHILIPSE. 7* MAATSCHAPPIT VER SCHEID EN HE ID en OVER EENSTE MMINO/' De Spreekbeurt op Vrijdag den 20 November i8fg zal worden waargenomen doorden HeerT. J. KERKHOVEN, vvonende te Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 2