i-Dtce-n,ber- g-. r 3; 3. S§ en de Afslag des anderen daags, des avonds ten aclit ure, in den St. Joris Doele der stad Schiedam, 3SS.wg;a, o 3 3<sS"SoSg V ANNONCE LITTfiRAIRE. 5<0"g 1*-||§.0- LIVRES h GRAND R A B A I S. S: 3 5*w CS 2aa L r N m de sa valeur- V BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad 's Uercogenbosch maken aan de daarbij belanghebbendet? bckendda: de LOTING voor de STANDPLAATSEN op de aanstaande S.t NICOLAASMARKTwelke op Donderdag den 3 December dezes janrs invakzal plaats hebben op Vrijdag den 27 de.zer, des voormiddags om elf •Si CN VkV lire, op lie: Stadhnis; zullende alle de Brieven dien aangaande, alsmede voor Tenten_, waarin Vercooningen worden ■n, a a k. a. s a 03** gegevfin vrachcvrij tnoeten gezondcn worden aan den Heer FAN ZUIJLEN, Commissaris van Politie dezer Stad, 7? 2 S aa,! wien men v66r de Loting zal moeten doen blijken, dat men van behoorlijk Patent voorzien is; zullende diegenen, CTaG-JI? 2 *s K" welke daaraan nalatig blijven, niet tot de Loting worden toegelaten, S'B s5 a: to-H S s 3 s 3* o Bij afwezendheid van den Bnrgemeester 's Hertogenbosch den 3 November 1829. De VVethouder W. H, VAN THJJE HANNES. - H s-LN-^ Ter ordonnantie van dezelve o* 3 3 mS S-fi 0« M 3 S W G. M. VAN DER VENSecretary. 5^- AANBESTED IN G. Na De COMMISSIE van OPPERTOEZIGT over het ALGEMEEN STADS ARMBESTUUR is voornemensten >g §Hc§ 2 S 3-g." clZET- overstaan en onder nadere approbatie van Heeren Bnrgemeester en Wethouders dezer Stad, in het Stads Armhuis, op t. f K; 3 2-bS g t\" Vrijdag den 20 November 1829, des avonds ten zes ure, in het openbaaraan Ingezetenen dezer Stad, aan te be- S'S-ZZ5*"' sj §-~f3 it *a P steden: De benoodigde VARKENS voor gemelde Gesticht; liggende de Voorwaarden dezer Aanbesteding ter lezing HiS- Z re^S 2" "4 bij den Binnenvader van het voornoemde Stads Armhuis, en zullen de Inschrijvingbiljetten op gezegeld papier moeten 3 c<*£-« 3 3 5*31.32 geschreven zijn. I NBrtMSln 3 w-o De RAAD van ADMINISTRATIS va'n het Corps MARINIERS (als daartoe door Zijne Excellence den P 5; 3 2 2 1p. £5. pi - o g Minister voor de Marine en Kolonien geautoriseerd) noodigt bij deze nit alle diegenen, welke genegen mogten zijn 2H Z pj 3- -1 k N L, tot de Leverantie van het benoodige Brood, voor de zich alhier in garnizoen bevindende Mariniers, om zich, op 2 -T p P 3f n g f j HEDEN den 17 November (in plaats van Woensdag den 18 November), des voormiddags ten 12 ure, te vervoegen Ba H 5'Cv^ w nan cie Kazerne, bij de Oostpoort, alvvaar, in tegenwoordigheid van den Heer Plaatselijken Commandant, aan den Pti 3 ?-o §*ra 2 minstinschrijvende zal worden aanbesteed: o S "5 I 93 O De LEVERANTIE van het voor den jare 1830 benoodigde BROOD, ingaande den 1 Januarij en eindigende met V I- 0 2 re S De Conditien en verdere Voorwaarden, waarop de aanneming zal geschieden, zullen op het Bureau van den ta,I wi'-» a'l On>i3 §z£ <ore DPlaatselijken Commandant en den Kapitein-Kwartiermeester van voornoemd Corps, van des morgens n£gen tot des m.3 c O middags ten-twee ure, ter lezing liggen. a 3 $-.3' 22§.§ o S"S.§ Kunnende de Biljetten van Inschrijving (waarin de prijs in Cents en gedeelten derzelve per Ration moet zijn s ^2" n 3 1 2I2 uitgedrukt) door de Gegadingden zelveof die daarmede belast zijn, alle dagenten huize van gezegden Kapitein- R |.G'^§-"§ 2t>3<; *^0.3 P3< 2 Kwartiermeester worden bezorgd en in eene aldaar geplaatste gesloten Bus worden ingestoken. fc.g.^r, a 3-=i 0.0 De opening van de Bus zal op den bepaalden dag en uur door den Plaatselijken Commandant, publiek en ir» n W' S S s tegenwoordigheid der Gegadingden, die verkiezen mogten daarbij tegenwoordig te zijn, geschieden a ?s.S n 3 5 2 Alle Biljetten, welke geen bepaalden prijs inhouden en alleen behelzen om tegen eene somminder dan den minst- 2 S ts^-gw -a 5oaS-3ol inschrijvende, te willep leverenzullen verworpen worden. S g/H.3' ^3 S^'sa" Allerbest puik Bovenlandsch ROGGEBROOD, alsmede best ZOET ROGGEBROOD, alle dagen versch, 2 5' n a- S'3'Q2.3 te bekomen bij DE GROOT, in de Lange-Pannekoekstraatvvijk I, n.° 140, te Rotterdam. 33Sk|»<l OPENS ARE VRJJIVILLIGE FERKOOPING. 73 R ^2 S" S'c-'t1- 2 WILLEM VAN DER VELDEN, Notaris te Delft, zal op Donderdag den 19 November 1829, des namiddags 0 c ten drie ure, v66r of in het hierna te raelden Huis, veilen en op Donderdag 2<5sten daaraan volgende, ter zelfderure 1 S =3 cS en plaatse, verkoopen: 5 2- Sg-B. ^ow3 Een hecht, sterk en welgelegen HUIS met vijf Ilouten SCHUREN of LOODSEN, alles staande nevens en annex S is-"© S S'g-"3*3 W anderen op Stads Grond aan de Hooikade, even buiten de Kethelpoort der stad Delft, inwijk7, n.° 181, 182 en 183. 2* 5 2.S K S- 5 n S'S a2 Nadere informatien dezen aangaande zijn te bekomen ten Kantore van den genoemden Notaris van der Velden, te Delft. 3. §2. \,N— ""2" JACOB GAGESTEIN, Openbaar Notaris, residerende te Schiedam, als daartoe gecommitteerd zijnde bij o 3 03 g g Vonnis van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, zal, ten overstaan van Mijnheer den ST"^3 *3 SI?1 Vrederegter van het kanton Schiedam, in het openbaar veilen en vervolgens, mede in het openbaar, aan den meest- S S* s's'Sm"'3 biedende of hoogtsmijnende verkoopen B ri a re re Een binnen weinig jaren nieuw gebouwd logeabel HUIS, BRAWDERIJ, voorzien van tivee Ruw- en den c. Q 1 re g* 0 jj G Disteleerketels PAKHUIS en LOX")DS, staande e« gelegen annex en nevens den anderen in de Tuinlaan, aan de re 2 3 tg k*o a O Plantage, wijk B, n.° 95, 96 en 97, te Schiedam. ere t De Veiling zal geschieden op Vrijdag den 20 November 1829, des voormiddags ten elf ure, voor het gemelde Huis, p co g Sl^,g.2>hi3 Omtrent de Voorwaarden, Lasten en Badingen zijn nadere informatien te erlangen ten Kantore van voornoemden -- H Notaris GAGESTEIN. C. RUEB en C. RETEMEIJER JuniorMikelaars te Rotterdam, geautoriseerd door den Wei Edelen Gestrengen Heer President van de Regtbank van Koopiiandel binnen deze Stad en door hunne Meesters zullen, ten overstaan van Mijnheer den GrilEer van gemelde Regtbank, in het bclang van degenen, welke bevonden zullen worden daarbij te zijn gei'nteresseerd publiek verkoopen, op Dingsdag den 24 November 1829, des voormiddags ten elf ure, in het Notarishuis, op de Gelderschekade157 Kisten Moscovados Brazil SUIKER, zoo gezond als beschadigd alhier aangebragt met het Schip Resolution,Kapit. H.J. lhns, van Bahia en zulks bij Kavelingen, als door Notitie zal worden aangewezendaags vddr en op den dag van den verkoop open te zien. O P E N B A R E V R JJ IV I L L I G E HE RKOOPING. PIETER SAMUEL SANDER, Openbaar Notaris, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijne -..^as-Ore >t3g-c7-i_3i-; o^got-1 Principalen is van meening om op Woensdag den 25 November 1829, des namiddags ten vier ure, in het Locaal eeea(( *0 voor Publieke Verkoopingen aan de Gelderschekade, wijk B, n." 52. binnen Rotterdam, in het openbaar te veilen re* re* 3 2 rj en aan den meestbiedende of eerstmijnende te verkoopen (om CONTANT GELD): re - 3 g S3 3 Mtaa^'3-re 2w3 3 Een hecht, sterk en welgelegen HUIS (bestaande in twee Benedenhuizen en Bovenwoningen), mitsgaders LOODS, 5*' 2 o g S ZtTi" S" OPENPLAATS en ERVEstaande en gelegen aan de oostzijde van den Goudschen Rijweg, in de gemeenre fca" °G3G°re o^ig;a25to''' S. 3. Rotterdam ten ouden Stads Protocolle geregistreerd op n.° 20 M 3 A buiten, en ten Kohiere der Grondlasten bekend 3^ 3 s g-Hre G suiJi iiCt. N, n.° 91. Aangeslagen over dezen jare 1829 in de belasting der Gcbouwde Eigendommen volgens het ?5-5o° contingent, op de som van 57, 15. Doendebuiten een Benedenhuis de Loods en Plaats, welke in eigen ge- 5 g a-a g M N W bruik. waren in Huur de som van f 305 'sjaars, en kunnende den 15 December 1829 worden aanvaard. i3,a 5 Q QS fq o 2 s De Veil-Conditien zijn te lezen en informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris SANDERop de j53°NOok) 3 re re Hoogstraatwijk K, n.° 8, te Rotterdam, en zal het te Veilene twee dagen v66r en des voormiddags van den dag 2 3 oSc° S'^n'S re.n.ic3^3 3 der veiling, op de gewone uren kunnen worden bezigtigcj. Ig^S^^reS v G. VAN ALPHEN, J. B. BREUKELMAN, P. LU1JKS, J. N. VAN IIOUTEN en J. VAN ALPHEN Gz., a j*i Q £.Gs*2 Cq| a g Makelaars te Rotterdam, zijn van meening, als last hebbende van hunne Meesters en ten overstaan van den Griffier ^§"5 73 a o O S- S3 p)53 2 van de Regtbank van Koophandel, op Vrijdag den 27 November 1829, des voormiddags ten elf lire, in het Huis der ere n s jg "°w^->re 3 S 5 Notarissen, op de Gelderschekade, in het openbaar aan de meest daarvoor biedenden zander afslag, te verkoopen g'S 3 2™ r. Eene puiks puike en versch uit zee aangebragte partij van 2400 Buenos Aires HUIDEN, en zulks bij Kavelingen Z zoo als dezelve zijn liggende, als nader bij Notitie zal worden aangewezen, en tivee dagen voor en op den verkoop- dag voor een ieder te zien zullen zijn. Nadere ondcrrigting bij voornoemde Makelaars. £3 re i*. ^C§.CSo»"H'."g'S1=.a. HERKOOPING van BOEKEN en LIEFHEBBERIJENten Huize van den Boekverkooper TV. CORNEL, "J 5*3 73 re*3* - S'ZS" in den Oppert, te Rotterdam, Donderdag en Vrijdag, den 26 en 27 November 1829; waarvan de Cattdogus a 5 centen re§IaS*3^cre g i °3*re te bekomen is. oJ s$< 2.0 <5 re g H> Lcs progrbs de Pindustrietoujours croissants, se sont etendus jusque sur !e commerce de la Jibrairieet les atS*3s=2^ i"* S.-01 Z procbdis iconomiques employes pour la fabrication des livres ont permis d'itablir a des prix extremement bat les ^rejl7 S j n re"^ 5 re" H nouvelles rbimpressions des ouvrqges des meilleurs auteurs. S5*S,S§^2^ a3'a.-iwS®22rer-,<0 QeUe bajsse dans !es prix jes'iditions modernes devait en faire bprouver tine semb fable aux livres dija imprimis; ""-gMNd-S0 ora^s.5r?a'Jffli^ ct Peffct naturel de cette riduction a iti de produire en France une consommation considerable. Wo^l"°2.i;5.»o»o= On a pensi qiden venant ojfrir un a vantage pareil dans les Pais-Bas, dans des tontries qui de tout temps se sont S 3° 5" gjjg-l 3 3 g Spgla R pig 3 fait distinguer par les connaissances, Pattachement aux sciences ct a la bonne littiratureon y devait obtenir un g*? S 2o" g succbs semb table Pespoir de cette faveur nous a dbcides d venir y fonder un itahlissemcnt dans ce genre, oil plus de I 3. S 3gg-s 2000 articles, rbunissant un assortiment varii des meilleurs ouvrages frangais, italiensespagnols, anglais etc., seront £L* o"§-*~n^;5i§>,re°Na ati"oncis et vendus au cours actuel de la librairie en France. Nous pubHerons au commencement de chaque mots un extrait de notre catalogue gini-fa Iet nous itabltrons quelques p g S" 2 3r 3 3 p ouvrages assez importans en souscription pour en rendre Facquisition plus facile. Les annonces les feront connaitre w t> 9 fcj-fc, g-G g~HreMtre;-Eck.j5S3g'pi et nous en distribuerons les prospectus. Ditd on petit se procurer gratis ceux de 2? 2 =rS*22** Sa5i-S'1>^3*^rM L'Histoire des Piantes Grasses, par Decandolleavee leurs figures psintes en couleur par.P. Redoutd, 32 "3:5s g g S-ro g^TrvZ^—^JS3 2 livraisons petit in f°, d 5 florins chaque au lieu de 15 francs son prixd Paris. *-t,a 2 g j. re 7* 51 o |*g o.<J S^.pi La Collection des Classiques Franfais en miniature, 60 vol. in 48, d 60 centsau lieu de 1 francs son prix d Paris. re 3l 5; £j 3? Les Oeuvres de d'Aguesseau32 livraisons in 8.°, d un florin, au lieu de 6 francs son prix d Paris. reS- K^-relL^ 5,E ^2:re-"-"S'3§M» Les Oeuvres de Cochin, 16 livraisons in 8.°. d un florin, au lieu de 48 francs son prix d Paris. P|C?-ig2"~re~J n Outre ces avantaees importans tout envoi dont le montant s ilbvera d plus de 50 florins sera expidii franc deport •?§§=reSs-5 re I 3 O i *o 3 dans tout le royaume. t-, 2 2. 3 g Q 3 g 3 5 g re -T3 Les afaires 'de notre librairie ne se traitant qu"au comptanttoute demande devra etre accompagnte du montant - S jq 5 <B* 2 S'adresser, par lettres affranchies d Bruxelles, d la librairie Frangaise au rabais, rue des Carribres, ditc Canters teen, s o 5 os n.° 621 au coin de la rue des Sols, et c'tez les principaux libraires du royaume des Pays- Bas. )p-_ g 5S3"?»5 Tous les CATALOGUESPROSPECTUS et BULLETINS dc la Librairie Frangaise au Rabais d Bruxelles, 2 S?g re S3< '"2" se distribuent gratis chez J. L. C. JACOB d Rotterdam, oil on pent voir et se procurer aux metnes prix tous les tfSw- ■%- R G?2 S.o 3- 3* ouvrages annoncts au rabais on en souscription par cette Librairie. Le mime libraire garantit les ouvrages par 3 re 3*^' 3*§re"=;r°§:J?g3.r, a. faitement complets, aux personnel qui voudraient Fhonnrer dc Furs comntandes. STy vend d 40 cents: Te ROTTERDAM bij JAN ARRENBERG.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 4