ROTTERDAMSCHE Donderdag N." 139. C O U R A N T. den 19 November. •si J 0 s tz, A° 1829. U*. g"Su>£ 2 3 >-* 5s?« 5 -S s o w y 3 "2 o SO S0 2«o H 0 zz£ .0 £'12 S 5 |-2| ~sr4L&3s 2> QaJ g £x 3 g :§S - ^C i £J - psj .J-5 till 3 H, C c oc a-jll! *~l U^f u ;a^ at'o - -■ a "I g y> v> HAMBURG den 13 november. Van Stockholm schriift men, dat de kohiijg.van Ztweden, die emstig ziek geweest ischans weder hersteld is cti deswege den 3 dezer de geliikwengchirrgen van de Rijks- stenden ontvangen heeft, bij vveike gelegenheid Ziine Maj. zijne erkentenis heeft betuigd voor het levendig deeldat zij in zijnen toestand hebben genomen. Zijne Majesteit zeide onder anderen aan de deputatiedie de tolk dor ge- voelens van de Stenden was: Hoogst verblijdend is het voor een vorst te vvetendat hij bemind wordt, niaar dit geluk wordt nog verhoogd door de innige overtiiiging van met alie krachten tot het criangen dier liefde te hebben gestreefd. De Voorzienigheid heeft het eindperk onzes levens vastgestcld. De Christen wacht het met gelatenhcidzonder het te wenschen noch te vreezen. Wanneer men echter ,den dood voelt naderen, leert men het gebrekkige des menschen beter waarderen. Mijiie gezondheid weder gekregen hebbende ziiilen de dagen, die de Almagtige mij nog verleent, bij voortdnring aan het weizijn miiner volken gewiid zijn. Dezeifde ijver voor aller geluk, dezeifde standvastigheid in het hand- haven der wetten, de achting voor persooii'ijke vrijheid en eigendom zullen steeds mijne daden besturen en ik hoop dat de Heme! die zegenen zal." Sedert den 31 October had men te Stockholm reeds eene vrij strenge koude en sneeiuv en eene volkomene sledebaan. Door dezen vroegtijdigen winter was in eenige provincien de veldarbeid geschorst. Hierdoor zal welligt eene rijzing in den prijs der Ievensmiddelen ontstaan, hoewel er alle grond is om nergens voor gebrek te vreezen. bedrage van twintig duizend francs, van de tnfe! gegrepen envis daarmede nit eene raam op de Boulevard gesprongen. Hij werd spoedig gevatdocb de fcaulcbrlefjtms waren niet meet te vinden. I let iuweelen halssieraad, dat hicr voor de aanstaande koningin van Spatije met diamanten, tot de spaansche kroon behoorende, vervaardigd was, is op het punt geweest 0111 gestolen te worden. daar de diligence, in welfee de jtiWelier Garrette met doze kostbaarheden naar Madrid terug keerde, in Spai je door roovgrs aangevallen en alleen 'door de' voorzigtigheij van den conducceiir van den wa'gen de doos, met die. diamanten beholden is geworden. -'-Den 14 dezer vrtfren de 5 per cents geconsolideerden 108 francs do centimes a content en 108 francs 80 cent, tegen ultimo; de 3 per cents 83 francs 90 cent, a contain en 84 francs tegcn ultimo; de actien van de Bank 1910 fr.; Napels 93 francs; spaansche renten 57 ep 1 half; spaansche leening 80 en 1 vierde. B "C o tr. jta o cj cj 1 X, n 2 c -U c HU 2 uj o X rx o W w o pJm Cj C ZZ o rr D to n. s (9 UJ o t y "t3 o o '«v 01 93 *-* o 7^ 7? o tzi r1 V) C <y r SQ N T3 b n bJ3 c N O X3 Ci a o» "U bx) ctf C3 ctf GC *-> 95 u *- I> CJ G CJ X C-i> b/l ,5 c t; CtJ V,'._ S Q s BERLYN den 14 november. De perziaansche gezantprins Choirew Mirza is den 30 October met zijn gevolg van Petersburg vertrokken De Iroogieeraar Parrotdie bezig is met het rioen eener wetenschappelijke reisis met zijne reisgenooten in het St. Joris-kloosteraan den voet van den iv.rg Ararataangekomenvvaar hij zich nog in het begin van October bevond. Twee malen heeft hij beproefd deii Ararat te bestijgen de eerste maal klom hij 13.000 voeten hong, doch moest wegens de schrikkelijke steilte van den ooste- lijkeri overhang van den berg het verder klimmen staken; bij de tweede poging kon hij 00k den top niet bereiken, maar klom 15,000 fransche voeten hoog, dus hooger dan. de spits van den Montblanc, en bleef naar zijne berekening nog 2000 voeten beneden de kruin. Hij zou zoo net weder zulks toelietnog eene poging aanwenden om tot de spits te geraken. Op het hoogste punt waar hij ge'- komen was, heeft hij een houten kruis geplant met een latijnsch opschrift, ighoudende, dat onder de regering va keizer Nicolaas deze heilige plaats voor het christelijk geloof gewapenderhand veroverd is door den generaa! Paskewitsch Erivanski in het jaar des Heeren 1827. FRANKFORT den 15 november. Volgens eene aanschrijving van den Opperbevelhebber der russiscbe armee. bij de regering te Bucharest ontvan gen moest nog in den loop van October een gedeelte der troepen, welke aan de overzijde van den Donau stonden die rivier passeren en de winterkwartieren in de Vorsten dommen betrekken. Zes bataillons infanterie achr eska drons knvalerie, eenige artillerie en een regeraent kozaic- ken van het corps van generaal Kisselew moesten bij Silis- tria, en zes bataillons infanterie, tien eskadrons kavalerie met de daarbij behoorende artillerie en een regeinent kozak- ken van het corps van Geismar bij Hirsova den Donau overtrekken. Ook de 5de <5de en 8ste divisien zouden later over Hirsova wederkeeren, zoo dat met den winter de Vorstendommen weder vol troepen zouden zijn. De stad Tyrgoweszty is door een brand voor een vierde gedeelte in de asch gelegd. Om Kallarasch is, uit hoofde der pest, steeds een militair kordon getrokken. PARYS den 15 november. Heden heeft de Koning den raad gepresideerdin tegen- woordigheid van alie de ministers. Iloezeer de Koning steeds veel iigchaamsbeweging maakt en bijna dagelijks ter jagt gaatwil men eene merkbare verandering in zijne gezondheid bespeuren. Ookzegtmen, dat zijn geheugen zeer afneemt en hij hardhoorende wordt. Zijne Majesteit bevindt zich thans in zijn twee en zeven- tigste jaar. Steliig verzekert men, dat woensdag in den raad der ministers niet gesproken is over het oiitbinden der wet- gevende ltamer, en dat er in dien raad geen verschil van gevoelen bestaat omtrent de gevailen, die zoodanigen maat- regel zouden kunnen noodzakelijk maken. Een der nieu wsp^iieren zegtdat er een gernc'nt loopt, dat de minister de la Hourdnnnaye ziin ontslag zon nc- vraagd hebben. Ilet mtnisterieel avondblad herhaait dit artikelzonder er eenige aanmerking bij te voegen. Met scjiiintdat, ten gevolge der bevelen van den pref.et van politiceene zeer groote menigte wapetien in beslag genomen is, en reeds twintig kistendaarmede gevuldop de griffie der regtbank van correctionele politie gebragt zijn; waartiit men opmaakt, dat deze zaak ge- regtelijk onderzocht zal worden. Men verzekert, dat de commissarlssen van politie, die dezer dagen te Parys afgezet zijn, zulks te wijten hebben aan liunnen te geringen ijver in het opsporen van borst- beelden en portreuteo van den hertog van Reichstadt en het zoeken naar verhoden wapenen. In den vorigen nacht heeft .men een lorrenzoeker in hechtenis genomen die zich verstoken had Phderden iiwang der rieur van den politie-commissaris Gale onen in wiens das achttien duizend francs in bankpapier gevonden zijn. In het hotel Frascati, in de rue de Richelieu, waar eene bank gehouden en gewoonlijk om prof cold gesp,eeid wordt, heeft een Engelschtnan een pakjen bankbriefjens, ten 'sGRAVENHAGE den 18 november. De nanmerkiligen van de afdeeiingen der Tweede Kamer van de Staten-Generaalomtrent het ontwerp van wet wegens de verdeeling der iioofdsom van de grondlasteti over 1830, benevens de antwoorden van het Gouvernement deswege, zijn thans gedrukt en aan de ieden roudgedeeld. I.Ihewel alh> de afdeeiingen, behalve de zesde, min of inecr brecdvoerige aanmerkingen op dit ontwerp van wet hebben gemaakt. komen gehoegzaam aile hoofdznkelijk c.aarop nederdat men bij het gevoelen in vorige jaren te dezer gelegenheid geuit, bleef volharden, namelijk, dat de hooidsom der grondbelasting, wellce reeds te bezwarend voor den lanribouw was had moeten blijven zoo als die bepaald is geweest op de tienjarfge begraoting van 1820, te weten, tot eene som van f 16,028,160, en dat de jaar- lijksche vermeer'ering der opbrengst, voortkomende uit den verkoop der domeinen en andere belastbare voor- wenaen strekken moest tot outlasting der te zwaar se- druk'te provincien, of. volgens anderen, per cents gewiize verdee'd worden tusschen alle de provincien van h.et Rijk, ten eindezoo spoedig mogeiiik, en voor zoo veel de fondsen zulks zullen veroorloven, de provincien van den zwaren last, waaronder zij zuchtenj te verlichten. Som- mige Ieden hebben daarbij gevoegddat, indien men van oordeel wasdat eenig'e bestaande wetsbepalingen tegen dit gevoelen mogten strijdenniets verhinderde om die bij eene nieuwe wetgevende beschikking in te trekken. In de vierde afrkmling is, onder anderen, door eenen af- gevaardigdewelke niet tot de provincie Vriesland be- hoort, verlangddat de l som van 123,541weike het Gouvernement vraagt boven betgeen de hoofdsom der grondbelasting is geweest bij Het daarsteilen van bet stelse! der helastingen van 12 julij 1821, tot vermindering van het anndeel^ der provincie Vriesland move strekken welke provincie, in weerwil dezer vermindering, nog steeds de meest bezwaarrie van alle de provincien zou blijven. De nntwoorden van het Gouvernement komen hoofd- zakelijk hierop nederdat in vorige jaren uitvoerig is ge- antwoord op de bederikingen der afdeeiingen van de Tweede Kamerbij gelegenheid van de overwegingen over de ver deeling der grondlasten, door sommige Ieden geopperden welke in zin overecn kwamen met die, welke mi worden voortgebragtdat men vermeende, zich aan de opgemelde vroeger gegevene antwoorden geheel te moeten gedragen te meerdaar het thans weder aangevoerde de Regering niet van dwaling ten deze kon overtuigenen het aan- nemen der wetten van vroegere jaren genoegzaam bewezen had, dat het meererfdeel der Staten-Generaal met de Rege ring van hetzelfde gevoelen is. Dat het overigens te Hopen was, dat de spoedwelke aan de werkzanmheden van het kadaster gegeven wordtde gelegenheid zon verschafFen, om weldra eene betere verdeeling der grondlasten daar te stellen doch in alle gevailen zou de Regering, getrouw aan de toezeggin.gin de vorige zitting gedaan, op dit onderwerp terug komen, en eene poging, om het lot der bezwaarde gewesten aanvankelijk te verzachten, ter latere overweging der Staten-Generaal voordragen. De veranderingen in de regten op den in-uit-en door- voer, voorgesteld bij het ontwerp van wet, dat maandag aan de Tweede Kamer ingezonden is worden in de vol- gende tabel aangewezen a 2i tC RENAMING der GOEDEREN, IN- VOER. U1T- VOER, 3" 60 1, 00 2, 00 I, 50 t pet. Blaauwsel of Smalt, de 100 pon 1 0, 60 vrij. f 0, Blikwerk of werk van Blik, de 100 pond -10, 35 o, 10 - o, Bol'ax frinve) tinknl cn Half geraffineerde of oostirdische, de 100 pondvrij. - 3, 00 Borax (geraffineerdej de 100 pond - 6, 00 vrij. /later (eetbare), de 100 pond00 - I, 00 Hont, deelen, ribben, btndten, eiken plan- ken en alle andere gezaagd bout, onafge- zaagd of niet, van waar en hoe ook aan- gevoerd10 pet j pet. Kaas (inlandsche), zoetemelkaclie en lim- burgschede 100 pondo, 33 Kaas komijn, de 100 pond- 0, 16 - vriesche of kanter, de 100 pond - o, 10 Kobalt, de 100 pondvrij. - o, 30 f o, Koper fzvvart in platen) 00, de 100 pond f 6, 00 - 0, 40 - i, Suiker (jruvve), met geraffineerde ge- mengd, de 100 pond-36, 00 - 1, 50 - o, r>o fa) De bepaling ten aanzien van zwart onzuiver koper' in platenvoorkomende in de wet van 24 maart 1826 (jStaatsblad 14), wordt ingctrokken. - Men verneemt, dat, in afwachting van den nitslag der raadplegingen van de Staten-Generaal over de Hun Edel Mog. aan jeboden nieuwe financiele wetten, de heeren provinciate gouverneurs door de administratie der directe elastingon cnz. verzocht ziin, ombuitett hooge noodza- kelijkhcidgeene voorstellen meer te doen tot ontslag van DOOR- VOER. -Iflg j sf w *0 r ghc "cd - •- Ccg V W O P .2 2 re r~ 0 S-l <us w -o a -o r~ Zt e~> r—' W 5; w c y 5 c O rH >0-0 ui O S f--§ c 2 o a, c W 'S hJ o G Si re .5 O - c CJ r> JN p n-.S1 o S - U O t- QJ m cn d) t bfi *-> *-> c g *- cd o StdW a bC S C/3 G O cu §aWb|^'SU G S Zi Ze G Q c|e! 2 2 b 0 - GO CJ ~u S r, b N G cj al Ta W Cd *n- ffl QQpfHip OCBiij" J j jsl. 2 cj cj re cj 222^ j* w c n o vj cj -r^ G G G a o *- G X O -C cq O CL«0 til c tx 5 SJ CJ TJ On vX to t«3ea 3-SJ a- J - S5 w C .2 §- Ml g- 5 c 2 a p, 01 c c w OJ a. 8 w 2 2 cj a 2 vT. OJ g, j o - S?" 2 a 'J - c Ch !jr be £~-£U - -c r al o d, -c 1) 3 g oo| 'a S a -c cj p QJ I b ■00 E to c n cj a »- GJ •0: O !D I- C t« d oj r- r, o o tS o CJ '-r "rc JG to--: O g V - G C O cj 1. il o n 2 €■»*-■ O co to p - u r0. ir kJ N CO GJ G a r h CJ oj tH CO 9- a c 1 .5 H'G 3 «-5.'5LQh td 5" a s: t O *v tr. w - O G K*. u, o kJ v» a o-S dS "O C CJ 'OO Yl 7) tr 12 O a> o o c:p> 5 'td CJ N CL Oa> O re *a o c c j -a c-aU rCi GO Jt! •d k 0 O DO r* tg N J-« D a. D to c co c OJ r? a, 13 D 52 G "O Jki G&rG D cj ""G 55 CO R O o T3 G CJ -a <u Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 1