J?8 si2< r commizen, die door htinne iaren oi'ligchaamsgebreken minder M geschikt zijn geworden voor de verdere waantemii.-g liunner n SJ§_8 J? S ijj* betrekkingenen om wijdcrs gecne nieuxe benoemiitgen S"S1 n."o cr" meer tc docn, hen zij de vacature door overlijdcn ofontslag §8 mogt ontstaan zijnetTz. cro Z s C§>" o Cq Vrijdag heefc de bisschop van Gent den eed in handen 8 g5 I re h^-5'I Sa-3 a: van Zl^ne Maiesteit aflc!esd- £F re <l5'" -8 S\ cr_,S Sedert de Iaatste gedane beken J making zijn door de °-m S 5* o^: S. belanghebbenden geligc de volgende octrooijen: 8"^ O bo 5; 3 =5-5:^,3 Een octrooi, in dato 9 april 1829, n.°4i, voor den tijd Ore* n S> r" ■p van v'j'~ Jaren verleend aan den beer TV. van Aken te 3 °-3 I a 2n Gent, op de invoering van een werktuig, geschikt om de g S" 3 ri 2 3 21 ^2.8 suiker-siroop (melasse) uit de ruwe suiker te halen door 5'3q tsS 5'^iH^'in g middel van eene luc'htpomp. s S 2. Een octrooiin dato 26 junij 1829, n.° gj'^_ n? 2® 3 van c'en 'aren ver'ecnd aa" dcn 'ieer J- Cuckerill, te 8 a a re- 3 s! Luik, op de invoering van vverktuig en handelwijzen tot q< 55° g J?" C 3 S bet bereiden der gesponuen wo! en tot bet reinigen en be ts' 8 08>5o 3 3 re i reiden van lakens en andere wollen stofFen, bit'octrooi •5 is verleend onder voorwaarde, dat de geoctroijeerde ver- re"3"'' I" F''SC za' zijn 0111 binnen de vicr masndenna de vrsge rS*3 3 2o _n die bem daaroni door nederlandsclie fabiijkanten zal vvorden S EH 5' 2.3^'i gedaan, aan hen, tegen eene juiste en billijlce belooning, o -a w o 2 r" 5* P =-oiJ Sf. §- S_ welke in geval van betwisting, door bet ministerie van 8 2. W g- S" g<j|' g 0 i? binnenlandsche zaken zal bepaald wortjen, de geoctroijeerde OS A werktuigen en handelvvijzen te leveren en hmi teveus alie O 3 g1 a. S. =..S". r? gg 3-®0 nood'"e instructien tot bet in working breugen daarvan 5 g" 2 o 8 S'-i n> a i te geven op straf, in geval hi} aan die verpiigting niet 3 - gi<,re"^<;S voldoet, van zijn octrooi door het gouvemernent te zien 33 .fr* t Q3 Ft ri, vr ornior! iva?i an Act 1 m t i »i ^1 it-v ie bar (i/<oi<mam /innennn 15 r w o g. ve-rnietigen en de i binding, hec"voorwerp daarvan uic- 0 3 3 Wakendete zien openbaar maken. «"S* g. «t_"H§<0g'22;c;l Een v^ctrooiin dato 8 julij 1829, n.° 113, voor den p; w w5S.ro33S30 tijd van vijf jaren verleend nan den heer A. Dclcouitte Soi n f 3 c 00 Brussel00 de uitvinding van cen nieuwen toestel om ijs s: 3 Zr^icJ-S'S'wSa te vervaardigen. ^•5: 00 S*§g.« 8 p 2 Ren octrooi, in dato 8 iulij 1829, n.° 114, voor den g o ^*0 g 3 J7' r-2 tijd van tien jaren, van af 14 September 1829, verleend ;g 2_ s. W 3 •■g; 3 3 E1 aan den heer G. .7. Kelecom-Rouse te Gent, op de in- E 2* 111 S'voering van eene nieuwe vcrbeterde weegbrug. ro s0"s 5?="-" co-33-. S Een octrooi, in dato 8 julij 1829, n.° 115 voor den o s i, =.vS S 3- tijd van vijf jaren verleend aan den heer .7. 77. Mcdacts _o* r, 23'g" 8_.§ 3 te Hrussel op de nitvinding van een middel om de zeep &)~c> Nno weder te verkrijgenna dat men die gebruikt lieeft Qtii het S re S-"3" 8"^ 3 -3 S 2. linncn te wasschen. 2 3 S C" E ^"en octro°''n daro S jolii 1829, n.° 116, voor den g-g, g.^3 fg g* S"8* g. 51 tijd van vijf jaren verleend aan denzeifden op de uityin- <3'3 ding van eetien nieuwen filtreer-toesiel, o S-'d2 "2 Een octrooi, in dato 19 julij 1829. n.° 105, voor den 32 b g §3 tijd van vijf jaren verleend aan cen heer .7. Fortin, te Brussel, op de invoering van een nieuwen werktnigelijkcn cro S."^ a. 3 2, S u '05 S? 3 n S.8 c- bakkers-trog. Hit octrooi is verleend onder voorwaarde, -S t«S- dat de geoctroijeerde verpligt zal zijn: i.° Om binnen de ►K vo u 5 >-«n) 33 ?n2.J 3 ,CO» 3 3 „a rt drie maandente rekenen van de dagteekening van het g s £,aS 2.Jra octrooi, liier te lande ter bezigtiging der Nederianders een n> n 3 geoctroijecrd werktuig neder te scellen om het te doen werken in tegenwoordigheid van diegenen, welke een zoo- danig werktuig zoudeii wertschen aan re koopen en o:n hun verder al de noodige instructien te geven ten einde hen met al de nurtigheitl daarvan bekend te makeii. 2.0 Om aan elken Nederiander, die daaroni zal vragen, binnen de drie maa*iden na het verzoek aan hem danronitrent ge» daan een zoodanig werktuig te leveren met toebting oin daarvan gebruik te makenen zulbs tegen eene be- hoorlijke schadeioosstellingnaar evenredigheid van den S*^1 0J5 J ft dlll,r der concessit, welke schadeloossteliing, in geval van 2§.g- tvi »*g.22 betwisting., 00 het rapport van eene comniissie, daartoe ro2.,'*M2 *3:P3gj|.2. door'het ministerie van binnenlandsche zaken te benoemen, S-3 zal bepaald worden op straf, in geval hij aan die ver- jJ8g,3^ ^C5:n>'?:::3-e^g-rerl> pligting niet voldoet, van zijn octrooi door het gouverne- mrt-s 3 3 3 ment te zien vernietigen en de uitvindinghet voorwerp re daarvan uitmakende, te zien openbaar maken. to Hi Jo »g 3 8;30 Een octrooiin dato 24 julij 1829 n.° r 11 voor den S 5"2.- 3 g k 5. tijd van tien jaren verleend aan den heer .7. B. Michel g_.-ip 3 3 3-a 3 §- te Brussel, op de uitvinding van een nieuw werktuig, ge- poa. 5 S*2 $"n w K o S"~. schiltt om de harpen in stem te houdenen om hct'sprin- - "2.3--0 3" c- 3 5 f ^2 ge" der snaren minder gemeen te maken. Sciq'-Oq 2i3"3 j? S s Een octrooi, in dato 3 September 1829, n.° 107, voor ^1 3 g.3 g-aS d«n van tien jaren, van af 24 junij 1826, verleend aan C§ 1 cd 8 ft- den heer A. Magnan te Luik, op de uitvinding van ver- t)"' ^3<o S2- beteringen aan het weefgetouw, waarvoor aan hem, op q25S-o 8?<5-^"<Ci'' 8 5 23 mei 1827, een octrooi van invoering is toegestaan. ,t,!§.re£:Hio-*"»'8-88 3 Een octrooi, in dato 30 September 1829, n.'° 31, voor 3 m S' 3 5 C5. P2.0.C.S"3 8 tijd van tien jaren verleend aan den heer M. E. Lazarus, cs S. te Brussel, op de uitvinding van eene nieuwe soort van brillen. ore>N33^='8"S:3S 3 2 Ken octrooi, in dato 3 October 1829, n.° 135, voor den ri'd v:rn v'.if jaren verleend aan den heer D. L. 22 3.~„ lo Ellinchhuysen te Rotterdam op de uitvinding van eene TO nieuwe nederlandsche gouden en zilveren munt-schaal. £3 3 2. 2 N" ^'<"^2. n rS--OiS 8 I .^§3 S 2. S-. 3 MIDDELBURG den 14 november. H g-w_ Met vee! genoegen zag men heden middag alhier het I ^3 3 3 S3 5 3 eerste schip voor de nieuwe visscherij van den heer mr. J, j3 00 g3™ P. Pons aankomenhetwelk voornamelijk moet dienen om V O33 3 n 3 de k.veekelingen van de kweekschool voor de zeevaart alhier, ■5o^2o5=^' <a? W door hem op eigen kosten opgerigt in deze wetenschap g ^3'3 g- 3 2 op zee zelve onderwijs te geven. Men b'eschouwde met oSg^2n:'?ti;g-g'3w8 be wondering dit schip, hetwelk door den mr. scheeps- re§" r<G=.*;_"S5S* timmermaii A. Paauwte Durgerdam voor de visscherij its S'S. C g_H in de Noord Zee, naar een geheel nieuw model, tot het ^2,3 o a S" hard zeilen is gebouwd, aan wclk vereischte het, bij zijne 2w»^>£-o" ^§'8-82. 8 g* komst uit de Zpider Zee hcrwaarts, dan 00k in alien op- r 3- 3 3 S 3 zigte heeft voldaan. Menhoopt hierdoor weder een nieuwen <iq g"3 S tali van nijverheid in deze stad te zien herleventerwijl S to ^a. tevens voor onze jeugdige stadgenooten een nieuwe vveg "■tir2H3= wordt geopend om werk en brood te bekomen. 1 ROTTERDAM den 18 november. §-^g238 a Heden wordt alhier de verjaardag van Hare Majesteit de oS^-Ccj *0 3 <3- Koningin en tevens die van Nederlands bevrijding op de S £j2s 3 fscS gewoqe wijze gevierd. I^HS'S'ra 2a - j^g Zondag heeft te Luik met zeer groote plegtigheid Kgs2'_1n.S: - ca §5* de inwijding van den heer van Bommel als bisschop van cgloSS 5" "°£S Luik plants gehad. «S-. 2s3" o §r* ^3 Het S9rfgeleerd genootschap van Teyler, te Haarlem, S=u{? 3.E.3 (2 8" heeft den uitgeloofden gouden eerprijs toegewezen aan den ?a 8- 3 3 S' 3 1. >8 hooggeleerden heer TV. C. Kisthoogleeraar in de godge- 3 n> <s a i^a Jeerdheid te Leyden voor de beantwoording der prijsvraag over de leer van Jczus en zijne Apostelen w eg ens de Christelijke Kerk op aarde. Uit de verklaringen In de registers van dec burger- lijken stand, opgeuomen van den 9 tot en met don ia november biij.be van de geboorte van 48 kinderen van het overlijdeu van 51 personen en van het huwelijk vafi 14 parendaar en boven zijn voorgesteid 1 levenlooze zoon cn 3 levenlooze dochters. Den 17 dezer, des morgens, zeilcien van Helvoetsluis Maas, T. Blake, naar Londen de Twee Gebroeders, G. van der Borden naar Messina; Ilarmonie, G. E.lfoer, naar Liverpool, on Elizabeth I. Cody, naar St. Ubcs de wind 0. Dc-11 17 dezer, voor posttijd, is in de Maas en te Mnassluis nicts gepasseerd de wind O. en N. en stil. Den 18 dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis de Jongs Adrtana H. Bruhn, naar BataviaHeraldW. Graham naar Liverpoolen i.apicein Bridge, met de brieven van den i8den, naar Harwich de wind Z. W. Den 18 dezer, des moreens, zeilden uit de Maas Renard, B.Scott, naar Newcastle Lady Louisa, C. Pallandt, naar Boston, enjanet, M. P. Gibbs, naar Louden; de wind Z. Z. VV. Den 18 dezer, voor posttjjd, is te Maassltiis niets gepasseerd; de wind Z. Z. W. Tc Antwcrpen zijn gearriveerd Carolina Stiistrom, van.Genua; Maria, Tliufi, van Hull; Sr. Rosa, Basilc, van Palermo, cn Rlijde Inkomst, Bunemcycr, van i.onden. Van Antwcrpen zijn de Sciielde afgekomen en naar zee gezeild Antwerps Packet, J. 11. Pvicke, naar Goole Newton, M. Luce, en Octavia, J. Atkins, naar Boston; ElginJ.H.Hopsto'cU, en Daphnd, M. f. Smith, naar Hamburg Krr.geroe, II. E. Knudzcn, naar Noor- wegen Anna Marie J. F. Muys de Lceuw Verhruggen, the Market Maid, W. Stocks de Commercie I. H. Duricz en Neptunes11Doesken, naar Londen; Augrtstyn, Bunncmeycr, en Aimable Pauline, L. J. Luytjes, naar Suriname'; de Lceuw, ]ansen, en de Raymond, G. Broeke, liaar Batavia the Pioneer, H. .(ohnson, naar Bordeaux Liverpool, Til. Phillips, naar Lissabon; Margareth E. Schodder on Martha, J. Smart, naar Radix le Constant, A. van Scliie, naar Mayo; Laura, P.Malay,en Enterprize, WThorbon, naar Guernsey Gaspee, P. Vibcrt, nr.ar Yerscy; ths PlatoC. Knapp, naar Liverpoolde Julia, f. P Visser, n. Vkxeter; Jean KeyJ. R unrd, naar PadangWashington, Burgess, naar de HavannahUlysses, Z. Brooks, en Montano, B. Cremer, naar New- Orleans Pearwel, C. Anenser naar St. Ubes Charlotte, M. Tritren, naar Stettin der InJiatter, H. Scliildknegt, naar Altona; Carl H'ilhclm, J. C. Knise, naar WolgastAnna Margarelha, C. Permien, n. de de Oost Zee, en Auroraj. C.Kraeft, n.Gothenburg. AMSTERDAM den 17 november. Sedert onze Iaatste ziin in Tcxel binnengeknnien f. C. Jonker van Port-k-Pnrt en is na visit.iue van dc qunrantein ontslagen J. f. 1 h 'lin" vat) Riea L._ C. de Vries van Faro II. C. Hazcwinkel cn J. C. RadhoPTvan Koninesbereen uitgezeild Zfner Maiesteits oor- loes cr rvet Por.Lt'X, kap'tein Eeg, naar Balu'a N. Bardin 11. Phila delphia, C. Stcwartnnar New-York cn C. van der Plas naar Londen. In her VIic ziin binnen 'ekonien f. H. Bolhuis en W. H. de Tonge van Petersburg, A. Baldry van Riga iaalst van Cuxbaven T. M. Vissrr, E. I. Carst cn P. j. Colle van Konincsbcrcen S. T. van der M. cr^en F. Jonstcn van Dantzig, H. F. Smit van Wismar, F. Daniels van Kir!, T, Brinck v. Timdcren, VV. J. Drewos en R. R. Hendrikt'S van Ilusum O. Trybcr van Strobouse, G. O. Visser van Hoelcziol, S. I.. Pinksterboer van Krageroe, H. Breckwold vanltsehoc, C. Tanipcke, F. R. R;s:us en A. H. Schecpsma van Hamburg niteeZ. E. A. Rakker naar Koningsberecn F. Thomsen naar Dantzig H. Delwiis nsar Rostock. S. J. Meinerts cn M. Bandelien naar Stettin, II. N. Hachber? naar Srockliolm, J. C. Pacplow naar Straalsund, M. II hit naar Greifswald A. M. Ridderwoldt naar Dramme A. l'Yrman naar Kraaeroe, O. Gullicl.senR. Sande en O. H. Ncess 1 aar Tnns'yeraP. Clement-sen en P. Olsen naar Osterrisocr cn S. f. Me-n -rts naar Hamburg. Te Terscbellin - zifn birnengekomen B. Molenaar vjnRiaa, C. F.vsses, P.. f. Siedscs en O. Visser van Roningsbergen, p. Poncma e-n I. T. Jaski \-?n Dantzig P. Lindoman van BongzielA. Brrri-lscn van Ringkiobiug, O. G, Jacobs v. Todninnen, U. Wilters van Neyfcld T. H. Boer van Dornemerzeil, B. J. R em mors van r.arolinerzeil, IJ. Lund van Cuxhaven, II. Arinns van Osteu en E. J. Rass van Nordcn. Het schip Fortune ,»kapitein j. T. Alb-rs, van Wismar n. Anisr., is den Octobermet vcrgchci-icn andere schcpen wegens tegen- wiud en storm, te Oostmiliorn. in hetVriescbe-Gar, hinnengeloopen, docb 7j>tt nas-ruc!iveioos op cone sunstige geiegenlteid.gewaclit te hehben, de r< is binnondoor voortretren. De banoversclte smak Flora, kapit. H. A. Klein, van Noorwegen naar Harlingen, :s den 4 dezer mode in bet Vriesche-Gat binncnge- I00pen. Het schip Rralan. kapit. F. Nvberg, v. Petersburg n. Rotterdam, is den 5 arcr re Snndhamm binnen-eloopcn. Het schip Condor, kapit. Pvott. van Buenos-Avres n. Antwerpcn, is den 5 dezer te Cork binnengcloopen, doclt heefc den 7 diro de rcis voorrgczet. Voigens brief van knpitein Nicolaas Hensken voercrde het schip d.e Graaf Rulov, van Batavia naar Amsterdam, laatst van Mauritius, bevorens gemcld, in dato Kaapstad den goaugustus, was bij, den 31 iulij van Port-Louis vertrokk cn zs'jnde den 20 augustus op bet knapsche rif door een orkaan bcloopen geworden, die vijf dagen aan- ltield en in welke door eene stoftzee de'fokkemasr.bocgspriet,groote steng en al wat op het del; was weggeslagen werdwaarna lijj in den nacht tusscben den 28 en 29 dito als wrak drijvende in de Simonsbaai aldaar binnengeloopen was. Te Cette is a iigekonten E. J. Drent van Rotterdam te Bremen H. A. Pronk van Utrrchr; te Hamburg G. Kruger van Antwerpcn, L. von F.'iren cn T. Tientan van Amsterdam, de iaatste heeft sieclit we£r gehad; te L'llesand A.Faa s, en re Grimstadt N. P. Nielsen van Amsterdam te Ebeneur B. H. Smit van Amsterdam n. Petersburg; te Koppenhagen M. UeeholFv. Dordrechtte Kiel F.P.L.Diedrich- sen van Amsterdam; te Traveinunde L. G. Dubiinga v. Amsterdam, laatst van Kiel te Warnenutnde W. M. Swart, te Straalsund C. E. Peters cn f. J. Gotrschalck van Amsterdam M. E. Sontag en f. 1. Putsch van Rotterdam te Greifswald J. H. Kraeft, te Memel j. O. Schroder, en tc Sandbam C. Petterson van Amsterdam te Riga G. J. Klitin van Gent, H. G. Winter en P. Gttstaves van Amsterdam. Uit iter opgegeven drictal predikanten is door den grooten Kerke- raad der Hervormde Gemeente met Diakenen, te'sGravenhage, bc- roepen de wclecrw. zcer gqieerde heer A. L. Van der Boon Mesch, th. dr. cn predtkant te Leettwarden. Te Gnuda is den 12 dezer, uit het geformeerd zestaidit drietal gemaaktdd. van Warmelo Krom en IVor, en daaruit den ifidcn beroepen ds. G. van IVarmelo predikant te Hazaertswoude. De Wedtiwe VAN HAMERDEN en de gewezen Milicair J. G. KROBER worden verzocht zich ten spoedigste ter Secretarie dezer Stad te vervoegen. Bij den Drukker en Boekverkooper M. IVJJT, te Rotterdam, is hij voortduring a 27^ Cents te bekonien'het REGLEMENT van het. sedert 1821 in deze Stad ge- vestigdDEELGENOOTSCHAP, ter voorziening in hec PLAATSVERVANGEN bij de NATIONALE MILITIE, waartn voor Jongelingen geboren in 1811*en alzoo val- lende in de Loting van 1830, nog in dit jaar kan deelge- nomen worden. Levi Jen den 13 November 1829. Getrouwd C. SCHATTENKERK, Med. Doctor, en S. H. C. VAN HALM, van Suriname. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan Familie en Vriendgnzoo binnen ais bititen '3 Lands.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 2