IlillolJgpiiiit, ■si isu P Ss E 0 S 9 .31 P. '5' '00 ex -J V i w 4 >;a l a is J 8^ S"I 2^- •Sfk.l s c - c o? ,-L^-E - CJ txjj C3 r Z "J 3 t S E Sf-9 -o Sc"? u .1 '5 2 cri- •fS^gjs-S's S s *g"3 gSg=s s>» .'g-S r 0 Gecrouwd E. JOCHIM, Oritvanger der Directe Belastingen en Accijnsen, en M. VAN REE. Ooltgensplaat den 15 November 1829. Familie, Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene 00k als bijzondere kehntsgeving aan te nemen. Gecrouwd Rotterdam den r8 November 1829. GEO. SANDERSON, van Hull, en _J. M. W I L L E. Te Bridle beviel den 16 November 1829 voorspoedig van eenen ZOON Maria Petronel'la Treffers, gelicfde Echtgenoot van W. H. D. MUNNICH. Heden verloste zeer voorspoedig van eene weigcschapen DOCHTER A. M. van Veen Huisvrouw van Rotterdam den 15 November 1829. J. F. K UIJ P E R S. Heden beviel van eene weigcschapen DOCHTER Geertruida van Os geiiefde Echtgenoot van Rotterdam p V A N F S den 16 November 1829. K X A Heden trof mij de gevoeligste slag mijns leven'sdar.r het God behaagde mijne geiiefde Echtgenoot uit mijne liefdeannen weg te nemen. Zij bereikte den ouderdom van 63 en een half jaren waarvan ik drie en dertig en een half jaren met haaf in den gelukkigsten echt mogc doorbrengen. Wat ik, mijne Kinderen en aanbehuwde Zoon in haar verliezenkunnen alleen zij beseffendie het geluk gehad hebben zulk eene brave Echtgenoot en Moeder te bezitten. Rotterdam CORN.s T. H. SCHUUREN. den 15 November 1829. Gisteren avond overleed, tot onze groote droefheid, ons harteiijk geliefd Dochtertje, HENRIETTE MARTHE, in den ouderdom van ruim twee jaren. Rotterdam ROBJ IVES BROWNE. den 16 November C. E. M. BROWNE, 1829. geb. Chabot. Heden avond stierf mijn geiiefde Zoon, C. A. WALTER, in den ouderdom van 25 jaren en ruim 8 maanden, aan de gevolgen eener nitterende ziekte. Diep, treft mij het gemis van dien braven Zoon, doch ik berust in Cfods wijzen wil. Rotterdam Wed. A. H. WALTER, den 14 November 1829. geb. van Dujjm. Op den 11 November 1829 overleed te Op Hemertbij Thiel, de Heer GEORGE EVERHARD GEISTMANN, in leven Chirurgijn en Barbier. Op den 16 November laatstleden is te Rotterdam nan vcrval van krachten overleden de Heer PAULUS VAN WESELin den ouderdom van bijna 70 jaren. V T 0 O N E B L B E R I G T. De Koninklijke Nederduitsche Tooneelisten van Zuid- Holland, onder directie van Hoedt en Bing/eij, znllen het genoegen hebben in den Rotterdamschen Schouwburg, op Saturdag den 21 Npvember 1829, te vercoonen: HET MILITAIR ARREST, of de I)rie Gevangenen, Blijspel, in vijf bedrijven, vrij gevolgd naar het fransch van Emanuel Dupaty. Na hetzelve: ADRIAAN BROUWER EN JOOST GRAASBEEK, of<ie vrolijke Nederlandsche Kunstschilders Blijspel, met zang (Vaudeville,} Verwacht op Maandag den 23 November 1829, tcr benefice van den Heer van Hatiswijkeene tweede voor- stelling van HET VADERLIJKE HU1S. Na hetzelve: DE VERZEGELDE SCHOUT, Kluchtspel, in twee be- diijven, naar het hoogduitsch van E. Roupach. Nooit vertoond. WISSELKOERS te ROTTERBrfM den 17 november. Lomicti 2 maanden ia, 17Ikort f 12, 25 per Pond Sterl. SCHIEDAM den 18 november. Jencvcr het Neaerlandsche Vat, zonder Fust, f 18, 75. Amst. Proef, het -21, 50. Zonder de Belastina. :\11IJELPliljZEN der volgende ART1KLLEK te Rottkuoam. 4 Nov. In Nov. /it,20 c..J n,20 c. Witte Tarr.-e, de inudde - Roode dito, R-ugge V'rocge Gcrsi, I .a.0 tit lo, Bockwcit Haver, Witte Boonen, dc inudde Witte Erutcn Groene dito, Graauwe dito, Linzcn, Mouc, T-arwe Meel, Rogge dito, Gcrstc dito, Kasta-n.ies, liet pond, Boter, het pond, Noordhollandsclic Kaas, het pond, Stolkselie dito, I.eijdsche dito, Deiftsciie Koinjjiidedito, Witte Brood Tanve dito, Rogge cliio, Ossenvkesthhet pond, Kocijcn dito, Kalfs dito, Schapen dito, Lams dito, Varkens dito, verscli, Gcrookt dito, Aar.lappcleji de tnudde Moutwijn, het vat, Jencvcr, iluoi, de 100 ponden, Stroo, Eiken Brandhouc, in Blokken II pen dito, Elzen dito, Beuk en dito, Esschen dito, Willigen dito, Takkcnbosscn, groote, de 100 Dito, kleine, Steenkolen, de 1500 ponden, Hdutskolen, de mntlde, Turf, van Veen, het vat, Raapolie I.ijn dito, Kooizaad, dc muddc, Kaarsen, per pond PRIJZEN der El-TECTEN te Amsterdam dm 17 november. NEDERLANDEN. i DENFJVf ARkRN, Werk. Schuid.,. a|'pc. 5pls <Jo}; Obi. Meg. L.md. a pc. 74 a 74I- Rest. Uitg. dito....... if*- iA,| spanje. Kansbiljettcn...f 24}- 24/ObItoue cn C0.5I 31}- 31J Amort. Sijndic. ajpe.iooi-looliId. Par. en Lomi. a y}- yj Doinein-I.osrent. 2} 98}- y8;jCoup., diverse jaren f Hamfel-Maatsch. 4} 87 - 87' f-RANKRlJK. Insch. lcvcrb. te Parijs 3 84-84 Ceriitic. van diio 3 F.NGEl.AN'n. Consol. icvcrb. te Louden3 RI'SI.ANB. Obi., Hope m Co. 5 Nieqwc Lecning, 1828, bij dito,... S103 -103" Inschr. Assignat. <S 665- 67} Ccrtific. van dito 6 de wissc, 10,00 5,5° 4,40 4,20 4,9° 2,60 6,00 6,50 8,00 10,00 13,20 7,00 85 44 38 25 *9 24 20 io! 4a5 42J S*5 40 40 45 60 2,20 14,12 17,47 3,5<S 1,85 6,80 7,'S 6,00 7,80 7,60 9,7° 5,5° 4,40 4,20 5,°o 2,60 6,00 6,5° 7,5° 9,5° 13,20 7,00 85 44 38 25 19 24 20 io5 42s 42s 52s 40 40 45 60 2,o8j '3,95 '7,3° 3,S<5 1,85 6.80 7,'5 6,00 7,8o 7,60 '3,°° 13,°° 45,35 45,35 l.iiO 92 - 92J 995- 991 OOSTr.NRIJK. Obi;.". Wealicrb. 5 pc.ic.oj icoj dito dito 4 88J- 8^ Ccrtificatcn2\ Oldie. MctalHok ,5 99'- 99^ Idcir. dito K London 1823, 5 dito dito Zj :B?.nk-Aeticn..../1500 1510 '°3 -'°3l Aand. It. icc Ncg. i3eo Obi. (1. 250 Negotiat. 371 millioen4 pc. - 400 402 NAI'KLS. Cert, bij la Ate is on en Rouwer5 Cert, adm. Nap, 5 86}- 87} Cert, te Hanihuri! 5 y8j- 98}. Oblig. Neg. '822 te London5 —100 -iool; Id. te Lond.1824, 5 07}- y'8} Gebleven RoersenWerkelijke Schuid tfoj Restiinten i| Kansen 24* Stellcn Amort-sac. Syndicaat 100J; Handei- Maatseh. 874, Domcin-Losrenr. 98}; Frnnkr.Tiers Cobs. inschr. Ccrtific. Engcland, Consol. 92'r- Denen. - Rusland, Oblig. 5 pc. 103; nienwe Lf-oning'1828, bij ditn| 5 Pc-, ,03tVInsciirijvingen 6 .pc. 66} Cert, van dito Hamburg 98}; Obi. Nea. Lond. 100}; Pruissen, Neg. Loud. Spanje, Obi. 5§ pc., 3i|; 5 p c., y} Coup./—; Oostenr., Obi! 5 pc., 1004dito 4 pc., 883; Cert. 2} pc., Metallic-!; 99}; idem tc Louden dito dito 2j pc. Bank-Actien Aar.declen fl. 100 Negotiatie 1820, Oblig. (1. 250 Nea or'. 37; mill. Napels Ccrtific. bij la Ataison en Bouver. admin. Nnrn-ls 8<54 id. te Londen 98; Oriel;sche leeniii" UITLOTING van de GEVE-STIGDE SCHULD, laste de stad Schiedam, van de Negotiatie van den eesten Augustus 1804. N.os 10, 20, 27, 43, 55, 78, 85, 92, 96, 97, 109, hi, 114, 147, 176, 178, 194, 217, 219 en 240. De Obligatien, tot welke bovenscaande Nommers behooren ieder groot f 500 znllen met de daarop vervaiiene Interessen tot 1 December 1829 met dien dag worden afgeiost door Commissurissen der Negotiatie, ten Kantore van de Heeren P. LOOPUJJT cn COMP., te Schiedam. Geene verdere luteressendan tot I December 1829, zullen worden betaald. A A N B E S T E D 1 N G. De COMMISSIE van OPPERTOEZiGT over bet ALGEMEEN STADS ARMBESTUUR is voornemens ten overstaan en onder nadere approbatie van Heeren Burgemeester en Wcthouders dezer Stad, in het Stads Armhuis, op Vrijdag den 20 Novemher 1829, des avonds ten zes ure, in het openhaar, aan Ingezetenen dezer Stad, aan te be- steden: De benooriigde VARKENS voor gemeliie Gesticht; liggende de Voorwaarden dezer Aanbesteding ter lezing bij den Binnenvader van het voornoemde Stads Armhuis, en zuiicn de Inschrijvingbiljetten op gezcgeld papier moetcti geschreven zijn. Bij Vonnisse .der Regtbank van Eersten Aanlegzitting houdende te Rotterdamin dato den elfden November achttien honderd negen on twintig, beboorlijk geregistreerd en beteekend, is het verbod 0111 te procederen, transigeren gelden op te nemen kapjtalen te ontvangeti en daarvoor te kwiteren onro&rgnde goederen te koopen verkoopen en te bezworen, zonder de assistenrie van zijnen Raadeever, den Heer JOSEPH US M/NDEROPKoonman te Rotterdam, ten opzigte van JOHANNES STRAATEMANS, voorheen Kleederbleekerwonende te Rotterdam voornoemd aan de Scbiekade, uitgesproken bij Vonnisse van de gemeide Regtbank, in dato den zeventienden Maart achttien honderd drie. en twintigmode dcugdeiijk geregistreerd opgeheven en gesteld hiiiten effecten de voorn. Ileer Josephus Minderop van deze zijne qaaliteit ontslagen. Voor extract conform LOCH, Procureur. 'A Te ROTTERDAM ligsren in Lading Naar SURINAME, het Nederlandsch Tweedeks PinkscbipColumbus. Knpitein Jacob de Garter, mede voor Passagiers. Naar MARSEILLE het Nederlandsch Tweedeks Pinkscbip Anna Maria, Kapitein Meindert Roderkerk om spoedig te vertrekken. Naar MARSEILLE, het Nederlandsch Hoekerschip de Drie GebroedersKapitein Cernelis Smit. Naar MARSEILLE het nieuw gekoperd Zweedsche Brikschrp St. BartholomyKapitein Jorgen MSller om spoedig te vertrekken. Naar ROCHELLEhet Nederlandsch Smakschip ConcordiaKapitein FAtje Klasen de TFilde, om uiterlijk 20 November aanstaande te vertrekken. Naar BORDEAUX, het Noordsch Schoenerschip SpeculantenKapitein Ole Alsing, om vddr of op den 1 December te vertrekken. Naar NEWCASTLE, het Engeisch Briksciiip PomonaKapitein William Me. Intosh. Naar NEWCASTLE het Engeisch Brikschio CepheusKapitein Richard Faddy. Nnar NEWRIJ, het Nederlandsch Schooner-Kofschip FerstelingKapitein Hans Fridrich Klie. Naar BERGEN, in NOORWEGEN, het Noordsch Kofschip MariaKapitein Fridrich D. Rose. Nanr NANTES, het Nederlandsch Hoekerschip FortunaKapitein Heftdrik van der Rolf. Naar ROCHEFORT, het Nederlandsch Hoekerschip de HoopKapitein Ilendrik van den Bos. Adres ten Kantore van KU1JPERVAN DAM en SMEER. S c S* Q CJ 23 CJ F CJ E i C3 0\& ta Ta CJ CJ GC rj - CD C#3 S b C g cj K CD C N - - CJ CJ G x O v. r O n m uln N O r-> 00 r- C c/i c C 'CJ GJ S'H CJ cj 2 5 nf y n o a -a K "2 br- o Q cu -S j - r- o i> ,"11 r; :pr- O <u tz N T3 VJ Cj CJ CJ C CJ -c "T3 O "a 5 g c CJ CJ ic on <u C be dj n a, 1-1 P C .0 Nd C J 1 1 r- fcV CJ CJ r. cj -c p o cj C>i-CJ CJ *-• Qj r, r, P tn C Cj O - c u fiJ CJ -G a. QJ GJ E P bX p c= 0 cj QJ a Xj AG. o ll U I- —D D.i2 o cj V cj P cx c Ph £D< 2 "~G .bC^ p S C R '5 -c CJ G lj CJ E~ v c St 8 a, h S?0 CJ - o D ~~G C P .-SO Kr ri B be CJ CJ g| o o i; *-* be - c> en C P -g :pr P c- c a> ,c - p P cj p bC CJ QJ .P -X u W «J Oo 0 Fm' r" -P- O Cn\ .0 jttc ck: CS f", "a c be c C, 0 5 -4 Q P cp cj t: jg o XJ S o .5 CJ CJ p - .E 00 s: r M c tr <v S "r - 2'S E-° ",E i-L S cK l*'c E-C Z JZ* g Fo CJ h -7- CJ - r- CI H 00 E r, o c E2 N a f O P CJ CJ G® ■g fcf>p fd S be 0 .So rj f'G to O t» t; QJ CJ o o o f N E 15 cj 7i n c, ft-, ou F ij 'O ft; ft: -o cj e -p P CJ CJ p a <o 0,^0 ,n teci >»c g S O so -5 til c O "7 "r c- 0 E co e CJ to Ph po N3 c p) c tr! fcX, 1 re. w be CJ CJ! u x.SJ p o "CJ MJ o o W Q ►J O N o CQ C <L» C r O CJ H P "G P CJ O tr <li d> cg p t; cj 7G t X OO CJ "-.-Cm ex p CJ cj CL> X rt P :p- E M CJ r cs o B ft i .5.5 '5 beE .E to 5 ct s w jf s o 2* Q <G CJ CJ A* bi 5 o cg o a s. p cj S r-3 pJ— tJ oj n "■3.S -- o Z - t/> F CJ tx -g oes v CJ ^2 C E u CJ p: t; h- O 2 Ti S C P^ f."u. O p, O '2J A te e cj W, 23 2 „,td CJ 'cj I_ - w ttej-a C3 ^3 g 0\CG CJ t! 5m o n CU nT3 p p. qj F cjf-n U 3 0 «r= E>&Q ^<^--aj Cj cj - T3 T3 -C CJ N r- .P q Zj CL O G SI r ^6 5 f rt CJ c{ o CJ H •p; (a O c "G ra be1-^^ e (9 p; PJ CJ bx ex j o 0 AD 1 "G 23 o s - - j p GJDHM cQ 0JW^ E I O J 4 GJ r- ex bi Ch •A.rn P? n CJ CJ ex 2-2 CJ 60 o 2 tj-w. (.'-o S e c w S g>c#«Q!iJSj.gg.|Sg;cg OJ ta-, I- t— o c 00 Jrt CJ t—-. in b—o» TI - CJ CJ 0J 5DC ?ttdg 8 B JbAN g ELiiS-3.S fe <U N o ~H •-* 5-2 A 2N0 25P <x» P P- P p r> o p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 3