-Hi sS A 1^' A" 1829. ROTTERDAMSCHE Donderdag i\° I48. C O U R A N T. den 10 December. \<E- 5? "A "g s s. f.E 2 MS g. >•3-* - s s N 6 s .5 i 1 I V ,3 f .E S 5 z - -pz •5 s 9 S >c z a s? a M '5 S n g ox* u." I 2 S S fc m <0 g 1 «T5s .w> S 3 S - -x= Us -S3 5 te c e s - .t: c .T3 P - -IS "5 «-s 1 1 S g S 03 X a jg-£ o "E"^ te pas ><- 1>? o g; s ■v is 2J5; £fg s s "Scgg J Q <s 5 o Azs„s 0 -3 c O g-U - x - -* <D o BERLYN den 5 december. Van Petersburg heefc men berigt, dat Zijne Majesteit de Keizer volmaakt genezende is. Den aasten had er in den toestand van den doorlucbtigen zieke eene weldadige crisis plants en deed een sterk zvveet de heilzaamste uitwerking. Sedert den avond van den 2isten heeft de koorts Zijne Majesteit geheel verlaten 00k houdt Hoogstdezelve niet meer het bed. De laatste berigten door de lijfartsen be- kend gemaakt meldendat de Keizer eene zcer goede nachtrust geniet, zonder koorts blijft en men hem in een genezenden toestand mag aanmerken. FRANKFORT den 6 december. Van de grenzen van VVallachye schrijft mendat ver- scheiden regementen ruiterij in Bacon en Roman aangeko- men zijnom er de winterkwartieren_ te betrekken. Te Bucharest trekt de commissie der bojaren de algemeene aandacht tot zich, uit hoofde van de ophanden zijnde ver- kiezing des nieuvven hospodars. Men vvil dat prins Ghika aldaar op de meerderheid der stemmen mag rekenen; doch hoe de keus te Jassy uitvallen zalis nog niet bekend. De pest is zeer afgenomen in de Vorstendommenmaar in Bessarabie schijnt daar en tegen de besmetting iveder nieuwen voortgang te makenvooral in de grensplaats NovosiHzawaar de ziekte eerst in het huisgezin van een tolbeambte uitgebroken is. De gezondheids-tnaatregelen zijn er derhalve verdubbeld en de linie op de grenzen der Bukowina is buitengewoon versterkt geworden. In een berigt van de servische grenzen wordt gezegd dat het te Konstantinopel volmaakt rustig is doch in de turksche provincien eene bijna algemeene gisting-bestaat. Den nden moet Adrianopel door de Russen ontruimd zijn en den ioden zou de pacha van Scutari begonnen zijn die stad te naderen ten einde haar dadelijk na het vertrek der Russen te bezetten. Men zegtdat hij eene procla- matie uitgevaardigd heeft, waarbij hij alle Muzelmannen aanmaant om zich rustig te gedragen en aan alle onder- danen van den Crooten Ileer, die zich met politieke zaken bemoeid hebbeneene voile amnestie belooftdes niet- tegenstaande zag men de komst van dien Pacha die als zeer wreedaardig bekend staat, te Adrianopel met angst te gemoet. Omtrent de overgave van Giurgewo heeft men nog geene regtstreeksche tijdingen en in de laatste brieven van Bucharest wordt deswege niets zekers gemeld. Deze zeg- gen zelfsdat de outrunning van Adrianopel den 6den november niet begonnen was en niet plaats zou hebben alvorens Giurgewo overgeleverd zijn zou ondertusschen blijkt het, dat reeds den 27 October een corps infanterie Adrianopel verlaten heeft en alle toebereidselen tot den aftogt der Russen gemaakt waren. De missis* 9«S gevolmagtigden de graaf van Orloff en de ataatsraacP zijn te Konstantinop*l aangekomen en met vre™ ontvangenom dat men geloofde, dat zij aan de Porte eene vermindering in de oorlogslasten zouden aankondigen. Van de Ionische-Eilanden schrijft men, dat er een linieschip van honderd twintig stukken en eenige fregatten g^wacht werden, om de engelsche vloot in de Middel- landsche Zee te versterken. Het schijnt aldus, dat Engeland zijne zeemagt.aldaar eerder vermeerderen dan verminderen wil, alhoewel de vrede tusschen Rusland en de Porte ge- sloten is. Een gedeelte van de oostenrijksche schepen in den Archipelbestaande uit een fregat en eenige kleine vaartuigenwordt binnen kort te Triest terug gewacht, waar het bij voorraad quarantein zal houden. De generaal Church heeft, bij het nederleggen van het bevel over het grieksche leger aan de nationale ver- gadering een brief geschreven houdende de redenen die hem bewogen tot het vragen van zijn ontslag. De president der vergadering heeft daarover een verslag aan de regering ingediendwaarin de generaal beschuldigd wordt van aan de waarheid te kort te hebben gedaan en op zijne ver- klaring, dat hij het tegenwoordig stelsel van bestuur niet kon goedkeurengeantwoord wordtdat hij met bevoegd is daarover oordeei te vellen. bjj.gj 5 rj r. <V p rs) PARYS den 6 december. Als vrij stellig verhaalt men, dat er oneenigheid tusschen verschillende ministers ontstaan is. Men zegt, dat de heer Courvoisier, de minister van justitieop zijn ontslag aan- dringt, en de president van den raad, de prins de Polignac, allcs in het werk wil stellen om hem van gedachte te doen veranderen, en liever den generaal Bourmont nit het kabinet verwijderen zoudan den heer Courvoisier te missen. Reeds zouden bij twee maarschalken vergeefsche pogingen gedaan zijn 0111 hen het ministerie van oorlog te doen aan- vaarden en zou men eindelijk voor dien post het oog hebben gestagen op den generaal der genie, den burggraaf Dode de la Bruneriedie bij gelegenheid der inneming van het Trocadero pair van Frankrijk geworden is, een man die algemeen geacht wordt, doch weinig invloed heeft. De minister van justitie heeft den heer Cornemin be- last met het opmaken van het rapport over het ontwerp van wet, rakende de nieuwe organisatie van den staatsraad. Die keus baart veel opziens, om dat de heer Cornemin bekend is van zeer liberale gevoglens toegedaan te zijn. Men verzekert, dat het Gouvernement afgezien heeft van een plan om het getal der bedienden bij het bestuur der posterijen aanmerkelijk te verminderenop de aan- merkingen van den directeur-generaal, de administrateuren en chefs der divisien welke hun ontslag gevraagri zouden hebben indien die vermindering tot stand mogt komen. Sedert eenige dagen merkt men in de haven van Toulon eene buitengemeene drukte op. Men zegtdat er vele schepen op nieuw zullen uitgerust worden. De jonge Egijptenarenaan welke de Regering toe- gestaan had zich op de werven van Toulon in de scheeps- bouvvkunde te bekwamen, zijn door den Pacha terug gc- roepen en naar hun land weergekeerd. G 24 P o O ca .3 2 *2 C H 'Z. -£ cc u "G H D O te OJ C 1) 45 c, O O O SO r. 2 5^ o B O re O <D CJ G a> r* C CJ r- O p E S Q u <5J W C r~ c ci oiS s uZ 3:3 te id i -5 2 ej ID O Q 0> 3 CJ C M C OO i 5 2 o c S r CJ cj 3 eo •- C r FCi c GJ bD ed 'O CJ b/. O,* O *0 o 1 b, Te Navarino heeft een schrikkelijk ongeluk plaats gehad. Des nachts van den 18 november, omstreeks halt twaajF ure, is er een zeer zwaar onweder ontstaan en de bliksem geslagen in den krtiidtoren van de citadelwelke- met alle de daarin staande gebouwen in de luclit gespron- gen is. De schad.e heeft zich tot ver in den omtrek en voornamelijlt 00k over de stad uitgestrekt, waar thans geen enkel der ellendige huiz-en waaruit zij bestond, meer be- woonbaar is. Meer dan honderd fransche urtilicristen en soldaten der geniedie in de kazematten lagen, zijn door dit ongeluk gedood of gekwetst geworden, Reeds had men zeventien dooden en acht en zeventig gewonden ge- vonden waaronder een officier der artillerie negen man zijn vermist, die wairschijhlijk onder de puinhoopen be- gravenfliggen of na dejiitbarsting de vlugtgenomen hebben. De schok, die mea op de reede gevoeldewas zoo sterk, dat men op elk schip geloofde, dat het door den ^5 S bliksem getroffen was, De contre-admiraal Rosamel heeft 0 zich dadelijk met acht honderd man van het scheepsvolk, met fakkels voorziennaar land begevenom de onge- Iukkigen te hu'p te komen. Terstond ging men aan het werk om de menschen die onder de ingestorte muren en kazematten bedolven lagente redden. De nog levenden werden oogenblikkelijk door de heelmeesters verbonden en verzorgd. Deze arbeid was nie,t zonder gevaarom dat de grond bedekt was met duizendc bommen en granaten, die gevuld waren, en te midden van welke men, uit hoofde van den duisteren nachtvuren had aangelegd. Gelukkig had een slagregen de lonten der bommen bedorven hoe- wel er nog een aan den brand gegaan doch gelukkig niet gesprongen is. Dadelijk heeft men de vuren uitgedoofd en alleen de fakkels aangehouden. De admiraal Rosamel heeft van deze ongelukkige gebeurtcnis aan het ministerie van marine kennis gegeven. De eenig overgeblevene der onderteekenaren van de acte van onafhankelijkbeid van Noord-Amerika de heer Charles Carrollheeft den 30 September laatstleden zijn drie en negentigste jaar bereikt. Den 5 dezcr waren de 5 per cents geconsolideerden 109 francs 90 centimes a content en 110 francs 10 cent, tegen ultimo; de 3 per cents 86 francs a contain en 86 francs 20 centimes tegen ultimode actien van de Bank 1910 francs; Napels 92 francs 90 centimes; spaanschc leening 81 spaansche renten 59 en 7 achtsten. 's GRAVENHAGE den 8 december. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van heden is gelezen eene missive van Zijne Majesteit, ten geleide van een nieuw voorstel van wetwaaroij de boofdsom der grondbelasting over 1830 wordt bepaald op eene som van f 16,028,160, en de verdeeling daarvan over de respective provincien wordt vastgesteld. Is be- sioten-deze stukken're doen drttkken en naar de afdeelingen van de maand October te verzender,. Namens de Ceiitrale Afdeeling is rapport uitgebragt over de ontwerpen van wetten nopens de een- cn tien- jarige begrootingen. Uit dat rapport blijkt, dat eenige leden de antwoorden van het Gouvernement voor kennis- geving heb' en aangenomenandercn zicn met de ant woorden vereenigd hebbenterwijl so,nmige leden van meening zijn, dat de geopperde bedenkingen niet voldoende wederlegd' en vele gewigtige vragen onbeantwoord ge- bleven zijn. Eenige leden lladden met genoegen ontwaard de verandering in de wet omtrent het sijndicaatdoch tevens gewensc'ltt, daarbij bepaald te zien dat de jaar- Iijksche uitslag der verrigtingen van het sijndicaat aan de Kamers zou medegedeeld worclen. De Kamer besloot dit rapport te doen drukken, ronddeelen en de beraadslagingen daarover te bepalen op maandag den i^dezer. Door den President werd een groot aantal petitien ter tafel gebragtalsin de eerste plaats, nit verschillende oorden des Rijksdoch voornamelijk uit de zuidelijke provincienhoudende bezwaren op de aangeboden ont werpen van wetten op de bieren, azijnen, het gedistilleerd en het zout; vervolgens van eene menigte ingezetenen uit verschillende piaatsen en dorpen der provincien Antwerpen, Oost- en West-VlaanderenNoord- en Zuid-Braband, LimburgHenegouwen en Luxemburg, omtrent de zoo- genaamde grievenen 00k eenige contra-petitien tegen de voornoemde requesten in laatstgemelde wordt de Kamer opmerkzaam gemaakt op de onbehoorlijke middelen die tot het verkrijgen van onderteekeningen worden in het werk gesteld. Under meer andere petitien heeft men op- gemeritt eene van een ingezeten uit Leyden over het ge- drag der Staten-Generaal en de wijze, op welke zij voor de belangen des lands waken en een van een priester uit Mechelen, welke verzoektdat het houden der registers van den burgerlijken stand aan de geestelijken mogt worden opgedragen. Alle, deze petitien werden in handen der daartoe benoemde commissie gesteld. Op eenige ingekomene boekwerken werd het gewoon besluit genomen. Namens de commissie tot de petitien werd gerapporteerd: i.° Bij monde van den heer Pyclceop een verzoek- schrift van brouwers te Gent, houdende bezwaren tegen de voorgestelde wet op de bierenen op eene petitie van brouwers te Kortryk, tegen de stedelijke belasting^op de bieren, welke, in vergelijkipg met de daar te stellene sdands beiastingen, te lioog zulien zijn. Op voorstel der commissie werd besloten deze verzoekschriften ter griffie neder te leggen en de rapporten te doen. drukken. 2.0 Bij monde van den,heer van Datn van Isseltop een aantal verzoekschrifteribetreffende de wetten op bet gedistilleerd. Deze verzoekschriften znllen mede ter griffie worden gedeponeerd en het rapport gedrukt en rondgedeeld. 3.0 Bij monde van den heer van Cenechtenie op de verzoekschriften van paarden- en rijtuig-verhuurders en stalhouders te AmsterdamHaarlem Alkmaar en Loenen, aan de Vecbthoudende bezwaren tegen de bestaande c r-. cu bX jr <d H bT 2 .Q <D CD cj ,rN CjJ jjj Z cd 'P cd 2 at at <D C CJ i u C S> 4 "SsS SO'S Q c T3 2 Cd 5 •- -S, <0 2^^ eZ 1—c P CJ r? O) rt V- (-> N A gQ^cS-bt c-% CJ vl ft! Q Si w s= td.™ o c- -J c S a c - S M-S cd m 1 J 2^ ZC CJ Q oj a gfifSl S 2 5^ bn CD O g -5 bp O O c c O vo <M -a tx s re <u .5: s.sib. e®. S at LJ r TZL c tjOJ—ajpy - *-* Cd fc/J cj ■S CD C bC c .S i-J VU/ (U I—I QJ r O tj <d CJ g 3wG,c3Cu.aj*-«fci; crt c/3 .j, k O p qj br Ml u 07 P C w Q— r> O O =0 «"0\ d c -o re c G, "V odd °-o o c Cl, *-• CJ L - Cj Cl fj ■VflojgB - S c ca O t; S3 t3 D C i/j Oi C bcoo u - 4H c; O <u f3 15 o 0 13 n IS »- rt O c d a c t/j pt*- CLC p - - ti r, o o d S s «i 1c as c* s 00 j- CD w r- *T3 D c d -a C/3 2 Cj i> br' W r. CJ GJ P o Zz. <d d >2io2 2 <dID cj'p cO^ br.-n cj F r\ 2 oc C3 N c» c jp CX CJ CJ c C -B n, D v-y C I- *<-* <v G CJ a P r—1 'JX s D D qj CD <D cP jx P3o tut; w b£W O D to 24 :c» - cj E O g 5 -c 4_» U. CJ CJ C; 2 S CJ r*. te Q it S rrj n: cd o 24 OJ CJ T3 O "j h3 rn O br.-— br E cd :gt- d N ccs CJ cd p. O .1^1 rr ir v <u a -a no n c a .5, .0 a o 2 5 22d O CD at b ti hfte r 1 CZ jb n bo O-O C.M CJ T O N CJ S O IS G E 7j cj'o O G e P 1—c CJ d t; p >-> in 00 .0 B v. at Tj CJ CJ CJ -t; O G br o O cn *3 y S a. S 1 co CJ G GJ 2di O-, CJ a; gj cfj jz as to f Vi X CJ - co tr. o cs at CD c 54 o ^3 N n u 24"g br CJ -G c r »- erf o - '51W d2 be D QJ JG -O j= D -O Z O r~ - Or! ,G ti cj o br GCrf a: ca '~-1 w C u. 3 Oj at H'C rt G n '5 tp QJ M-> Cd o =q te Q N SJ sj s v* kj CD E c <te, te CO N O to o.. c re Cd E trZ nre,4 K r, - a a, 5 <u e - at J o r; Cd 221 <D rr "6 «4>rG 3 C3 CD CD - va 2^; c.C F o <•- x <U re - re g M J=, S -O c 0-.en a. So; O O -G - <d <3 J - ,Po g cW u, P n 5 G cv. Q -J n J3 -a hc-u v G G -T3 C3 ca - O 0 O G Jp CD 'cr tu 3> r - c te,Z OJ N G <D QJ *3; Cj X rV C CD CD O D o O cda< 5 03 Cc br^» erf c S c ft» N G cd trf v. cj o re p -^«'uOc i o c J e|5"S-S Sip B 2G2cd nO g-u trfirf-^ CJ^GJZ O «-• erf 0 o o c "p £>_o DP bp— - g." S o-go g N S 5 S 00 c r.G1—g g r;;'°gj 24 ko j- g ojiq, d 5'22,5 - o g «o - g=.Scd o>< -coteedlS - -S Ein-ffibtw p; O.M g A cn G Crf c cd F 1 C QJ 1 1 CJ 2 C3 go -c - 13 I- te tete O - -"a, te C o S m te*. n*.*0 te *•0 n ^te W- to Cu gj <d JO b£^. "G erf CJ O J PQ G C3 O J5S C u rt N OhCO to te v. sr> Sj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 1