M i| 4%% I s .r* s§§ s- 3 «s? n. to c •-'S 3 3 m R js-p >8Ui.s-^g* - S*° s H; ISo> §la o S-a c:? o§. 3 S-n 3 ?r 5* o|g i £D? S* 3 2 3- O o IJ re o S ?°3 r o a n rS-g; ^SZ,? S-3 I 8 ?o o| pa ?r o? w: s w >-a J 22 w?z: ,ro ro o^: w o pa^ a aa b w n- al^F^ssl S*S s >3 A si s o&z s 3 o° ^1- ^1' p 3 Jq* -■Sg! a- ro =- 5 a 3 2 |i 2^ 1 re§ s-pg CD SnO o ir o c tre C3 o cd' M O M O 3*0 S is C fa-, c/^-o Ov 3 a W S fJ Sr1 CD rr o CD b or cd re 2^ o o i^"o W* N -- m v J tr* CD CD KM 33 Q- °- =t" S Sr CU ,J a j5 O ZJ 8 Nre a a.= aH ^..Tj =3 M O Q- 71 3 o n: Z. CD d«"<l£" ^7"^ 3 ^3* re id g-Q- 0.='3S3S<™ 2 f - S3M3=Nf 3 S 3 WW° 5-h|S ^<*SS JN 2-S rr 03_ I <w 1 u fj ftt O o "CD P3 O Ct-H n> 5 CD 5' CD Jo 3 O o - !- re tj -; Crt *"1 Cl re "O ?a O 2 tdioog. re O a reS- »-* V Q- CD aa N'/c5 CD s, CD 63 3 W Q -t V 1/0 h> 3 2, re q B SS-o ir- CL. SH cl. w 13 rc St tL CD CD tfi cV 33 C3 Co 3 fca o re-- -< §3- 2 k. ^3 a «-a <-3-. ~^q CD CD 33 n-o a Q Q- CD So- CL 0 03 -i 3 3 S re g-' CD G 1 3 N n 2,2o; a. 3 2 -» o CD l ft o 2-e:£.9l><re re S recrq pre •-< a v» s CDx (Dx ro13 a; 3 Ov i oq CD ^S* a - *^S rf r-t CD CD WJCTQ CD W 3 o 3 CL. CD cd a o N VO CD CD cr 2 OJ Q- cd C® - 2» ?r 2^ CD T O ci a oo a- Q- 3 CD Q- O •-J re O j CD 3 3 3 O jq CD c® 2. a CD O* C3 t*l ^3 M t-re g M re H OS Oi» -«<2" G° E CD O- 1/3 CD O 3 3 o re Q a" 2-cta" 3 a- ?3 _w0 7,0 ?j 2 - a 5 4, re 3 cd a S CD CD O - ?r O C3 (__2 O 4 >2.3~a 2. a CD -1 - ?r< CD &3 2 "*^S M CD 3 CD W Q- W S 3 3" G - tS" ^Sg' 5 na-™"-* - 2S a 2 s S 2_ D. a a ex. CD O co 2 o* w cd a, q, 2. a - 2 P CD -• T a 3 a- o O 7T- CD cr o tfq" XXq" B r/ 53 -t <3 2.g cd a m CD CD ex 71 a c;q CD -i o 5. «a- o* Sfl a'^a: <r! •a c» a CD 4 -1 t-JQ.O 2- M x, C C/D CD a s o a •-.2 a ex. k CD o o ,w a 51 3 CN 53 2 as aa O O 2 w a. PD Cfq CL 2 to o O CD O CD 3 cr CD CO io tx CD C- Cu i ui 5 cu CD 1 .»-?• CD T3 *31: rj. M CD O re-. >_H oa:. S 2 3 N o" oO co a w pj H r-» CD O 03 crq CD a a* ^at a:: CD W S.?3 S O o o H 2 W o, M crcj op ■rej Os 'jx -t. o P re re re c y •n hH 33 r ^2. >-« ft. H IN ex 3 o crq CD crq ~t w tt I> CD 2 CD 3 N rq to pa JQ 2 CD W O CD rrre. w 52 crq N cu 3 3 p crq kx, -t CD Ci r1- cd - sT o 5> Ccq a *-? a- r«s CD x- os 5 re: Crcj *^3 O ft 5"5 2 v» rr. 55 O «fs' g o "I- CD Cx CCO 2.3 ON en re^5. °l O CD a a a. ca o Q- 3-M n n CD fD 7T re, *3o'2- -< W re g Q.^ g *2 re 5- r" - a o 2 f o 2 cd 72. c> tw re-i re^_ S - n 3 ex :re? S CD re-, ret - CD g.~ S3 a <3 2. re-> Ci- CD M a rx sa n_ •-, CD CD ,tf en J a -• v o m a o IW o 55 2 I-D rtl"3 CD j! -Tq ■•-. o. •t jq -o M o 1 s a- P3 «o CD Hi nN »x - 28 2 Sx, CD v^. a Vo s B3 CD O N- rv 3 a g=§ =•- r^.r- x Jq fq.S x^< 5? a> a r- a' o x as O 03 aP W -X, »X< CD 2 CD a-/q S3 H 3 -•■ -I 33 3 o a o O r- 21. a* j *_i_ n O 2 oo re g 2 -» c« O W - f;, CD *0 O a o ^'3 g re a 3 "?r S 2- CD re" 2 rJ' 2 CD Ov o co CD to k* S- oq 3 re^g O. §-3 3 =»- lr re O CD o 3 o XJ 3 CD -x"/q S3 2L a 53 /q X, 3 a 2- 3 B Sr-g re oq x. a- re - - x, —ore 1- NJ i re re 1 3 a 2 re x-J;3 reTq g. a "i "-I 2. "2 Cr q CD ■f» CD x a a cd CD W v?' S;5o< CD W 0j^ O Q a 2 ^a CD cr Q CD 1 - 3 xA Q- 5" re O 2. 5s Jq »-^ - re g 2 2 X S3 q 5 2 *a 3 pr* en CD <3 X H o H - w P3 3 pT Sc O - X, p ?- g o 2 a - "H o - --233 o n u rU O 2 re—x »- CD 3 "~»3 fTj 7T ?P 2 CD CD a-crq a J CD CD crq ex O N 3 9 *T3 a* a. fD cd S -- ^a 3 2" 2 3.3 CD re re oo ~x to cu a X rei 3 -U r-r -i CD rj CO S3 3 CD C_ CD O j3 2 2 o* o-a'3- 2 g* o tA 2 3 23 3 2. '"f "'2 re-" wj t. OO to CD 0 Vx- 2." - 5-o Sq a- N CD -re -x. CO <- 2.^rq S3 Ox CD a a o o 5 a g. cd H *ar a^-. t ✓-* o o J? CD ro' 00 O O O Xri Sd V| Cy* c 3 3 D- s: B CD O cd T3 r-f en rx i sT l-T* 35 ~H crq c en 0> n-3 -•:2 S3 W \9jq v4 w CD p, a a cd verordeninsen omtrent de paardenposcerijjcop dai van den heer Delestriete Brussel, verzoekende de daa.scelling van wettelijke bepalingen omtrent de conflicten en 3c op dat van het bestiiur eener gemeente te Jienegouwen verzOekende eene andere verdeeh'ng van geregtelijke arroti- dissementen en kantons. Aile deze verzoekschriften zullen ter griffie worden nedergelegd en de rapporten gedrukt. 4.0 Bij monde van den heer l^erannemanop het ver- zoeksclirift van leden van het gemeente-bestuur to Weryiclt, zich beklagencie, dat de stedelijke belastingen tegen hunnen zin zijn verhoogd gewcrdcn. Danr brj die verzoeksehrjfc geene bewijzen voor het aangehaalde waren overgelegd stelde de Commissie voor, daaroanrent tot de orde van den dag over te gaan. Hierover ontstond eene korte disciissie. waaraan de heeren IVarinde Brouckerc Feranneman Ic lion en de Langhe deel namen. Eenige der sprekers wilden het verzoekschrift ter griffie.deponeren en anderen waren van een tegenovergesteld gevoelen; eindelijk besloot de Kamer, met 47 tegen 30 stemmen, gm op deze petitie tot de orde van den dag over te gaan. [Men heeft op gemerktdatbij het aflezen der presentielijsc door den Presidenttwintig leden de zaal badden verlatenj, Dezelfde Rapporteur bragt. verder een verslag uir op een verzoekschrift van ingezetenen van Brugge, wegens de niet weder inkiezing van den heer de Meulenaere waar omtrent werd overgegaan tot de orde van den dag, en op een aantal verzoekschriften van bierbronwers te Namen DinantYperen, Luik, St. Nic.i»laas, 's Hcrtogdnbosch en Lierre', alle houdrfide bezwarifn op de voorgescelde wet op de bieren. Besloten deze verzoekschriften tergriffie neder te leggen en het rapport te doen drukken en rond- deelen. Daarna is de zitting ten half vier lire gescheiden en" geadjonrneerd tot aanstaanden vrijdag ten ddn ure. Het feest door de officieren der schutterij gisteren aan Zijne Koninkiijke Hoogheid den prins van Oranje kolonel-generaal der schutterijen gegeven, is zeer luister- rijk geweest en in de best mogeiijke orde afgeloopen Door Zijne Koninkiijke Hoogheid is de toast aan Zijne Majesteit den Koning ingesteld en door den heer Kolonei die van den prins van Oranje, beide zijn met geestdrift gedronken. De heer tiveede luitenant Arntzenius heeft bij die geie genheid eenige zeer schoone dichtregelen door hem ver- vaardigd uitgesproken. Zijne Koninkiijke Hoogheid heeft zijne bijzondere tevredenheid over die feest betuigd en aan de commissarissen verzekerddat het zijne vertvach- ting ver overtroffen heeft. Ook heeft Zijne Koninkiijke Hoogheid het verzoek van officieren der schutterij, om aan den kunstschiider Kruzeman eenige zittingen te verleenen ten einde Hoogstdenzeive ten voeten uit als kolonel-generaal, versierd met de orde van het Gulden Vlies,voor rekening van voornoemd corps uit te schildarengoedgunstig ge lieven toe_ te staan onder voorwaarde nogtans dat deze schilderij in de zaal van den schuttersraad zal worden ge- plaatst en aldaar als een onvervreembaar eigendom van de schutterij dczer residentie zal moeten verbiijven. Maandag is Zijne Excellence de minister van binnen- landsche zaken te Brussel aangekomenwaar zich ook de heeren gouverneurs van Antwerpen West - Vlaanderen, LitnburgLuik en Henegouwen bevinden. Door Zijne Excellentie den minister van binnenlandsche zaken gearresteerd zijnde de liist der stations voor de beambten van den waterstaat, bij de buitengewone dienst en correspondentie langs de diiken, gedurende den ijsgang en het hoog opperwater op de rivjeren in den winter van 1829 en 1830, is bnder anderen levens bepaaid dat zullen worden gestationneerd, te Schoonhovende heeren M. G. Beytrinck, hoofd-ingenieur, J. van LakerveldBLinken, ingenieur, en R. Musquetier. elbve-aspirant; te Krimpen, P. Fuykopzigter; te Vianen, A. Blaauw, ingenieur, en N. J. van der Leeeldve-aspirantte Gorinchem, D. Mentzinspecteur, J. IV. de Thomczehoofd-ingenieur, P. Keckaspirant-ingenieuren P. van Regenmorter, opzigter, en te Hardinxveld C. C. de Keizer jr., opzigter. Sedert de Iaatst gedane .bekendmaking zijn door de beianghebbender geligt de volgende door Zijne Majesteit verleende octrooijen Een octrooi, in dato 11 april 1828,11.0 7, voor den tijd van vijf jaren verleend aan den heer Beauportte St. Jans Molenbeek bij Brusselop de invoering van een toestel tot verbranding van den rook, genaamd Fumi Comburateur. Een octrooi, in dato 26 augustus 1828, n.° 151, voor den tijd van tien jaren, verleend aan denzelfden op de invoering van eenen draagbaren toestel tot gaz-veriichting. Een octrooi, in dato 5 julij 1829, n.° 30, voor den tijd van tien jaren, te rekenen van 2 maart 1829, verleend aan den heer Em. Monserrat, te Brpssel, op de invoering van verbeteringen, aangebragt aan de mechanische middelen tot het bereiden van broodwaarvoor aan hem op den 2 maart 1829 een octrooi van tien jaren is toegestaan. Dit octrooi is verleend onder voorwaarde, datdegeoctroijeerde verpligt zal zijn, om aan elken Nederlander, die daarom zal vragenuiterlijk binnen de zes weken, na de aan hem daarom gedane aanvragede geoctroijeerde verbete ringen met de geoctroijeerde mechanische middelen om het brood te bereiden op de meest naauwkeurige wijze te doen kenncnmet toelating, 0111 daarvan gebruik te maken, en zulks tegen eene behoorlijke schadeloosstelling, door den verkrijger aan den geoctroijeerde uit te betalen, welke schadeloosstelling, in gevai van betwisting, door het departement van binnenlandsche zaken op het rapporc.en advies van eene daartoe door hetzei*e te benoemen com missie, zal bepaaid worden, op straf, in geval de ge octroijeerde aan, die verpligting niet voldoet, van zijn octrooi te zien vernietigen en de uitvinding, het voor- werp daarvan uitmakende, te zien openbaar maken. Een octrooi, in dato 29 augustus 1829, n.° 113, voor den tijd van vijf jaren, verieend aan den heer P. Faivrct te Brussel, op de invoering van een werkcuig, genaamd Trogoctonegeschikt om de beschadigde granen te ver- beteren en te herstelien. Dit octrooi is verleend onder ge- lijke voorwaarde van bekendmaking van het geoctroijeerde werktuig, als bij het octrooi van den heer Monserrat vermeld is. Een octrooi, in dato 24 September 1829, n.° 107, voor den tijd van tien jaren verleend aan den heer .7. Huyttens Kerremanste Gent, op de uitvinding van eene verbe- terde katroischijf, geschikt om den ketelvormigen trommel zoo wci van spilbanken als van andere toesteiien te ver- vangen. Een octrooi, in dato 6 October 1829, n.° 95, voor den tijd van vijf jaren, verleend nan den beer J. B. R. Duplessii, te Brusselop de invoering van een miildel om in het verwen der stofi^n den indigo door andere bijzondere stoffen te vervangen. Dit octrooi is verleend onder gelijke voorwaarde van bekendmaking van het geoctrooijeerde tniddelals bij het octrooi van den heer Monserrat ver meld is. Een octrooi, in dato 14 october 1829, n.° 89, voor den tijd van vijf jaren verleend aan den heer F. Keppene te Luik, op de invoering van eene nieuwe wijze om met spoed en goed te leeren schrijven. Een octrooi, in dato 17 October 1829, 11.0 139, voor den tijd van tien jarenverleend aan de heeren G. F..7. C. cn F. C. IVestermante Amsterdam, op de uitvinding vnn eene nieuwe verbeterde drukpers. Een octrooi, in dato 30 October 1829, n.° 90. voor den tijd van tien jarenverleend aan den heer .7. W'oivri, te Brusselop de uitvinding van een werktuig, bijzonder geschikt tot het blusschen van brand. Een octrooi, in dato 30 October 1829, n.° 93, voor den tijd van vijf jaren, verleend aan den heer E. 'Bodoix, te Brusselop de uitvinding van een werktuiggeschikt om de blaasbalkenvoor smidsen of voor orgelsin werking te brengen. Eon octrooi, in dato 30 October 1829, n.° 94, voor den tijd van vijftien jarenverleend aan denzelfde,op de uitvinding van een nieuw werktuig tot het stampea van granen en zaden, AMSTERDAM den 8 december. Scdcrt onzc laatsce zijn in Texel binnengekomcn H. Sluik van Bayonne P. Bakker van SmyrnaA. M. Scegiiiga, dejong, K. B. Tippema en M. P. van der Zee van Louden'; uitgezelldD.de Jong naar Suriname. De postscbuit is door vorst en iis^an" niet gevaren. llet scliip de Pier Ge'uroeders kapirein J. J. Wilts, v. N^iuhaus naar Amsterdam, ligt in goeden staat bij Marken ingevrozen. Kapitein J. J. Orrc, voerende bet scbip de Drie Gebroedersvan Kiel naar Amsterdam, mejdt van Zoutkamp van den 3 dezcr, dat bij, 11a bet uitstaan van zware stormen met eenige scbadc in bet Vrie- schegat is binnengeloopen. Een driemasrscbip toonende dc vlag van liet Collegie Zeemanr Hoopmetn.° 86, 2ijndc die van kapitein W. Groen, voerende het scbip Concordia, van Amsterdam naar Suriname, is den 17 nov., met frisscben O- N. O. wind, gepraaid op de hoogte van Goudstaart. Het scbip Antonius cn Cornelia kapitein O. P. Blot]]v. Amst. naar'SUriname, is den 29 nov. in dc Hoofden, af cn aan de Vuren, in goeden staat gepraaid door kapitein 0. Woldringliv. Marennes te Vlissingen binnen. De tialk de Kleine KlqaS kapitein A. Tjards met traan v. Hull naar Embden is volgens brief van Embden van den 1 dezcr, op Borkum gestrand de lading zou geborgen en bet scbip mis.se hi en weder afgebragt kunnep worden. Ilct scbip de Drie Gebroederskapitein W. D. Doaama van Wisraar naar Amsterdam, is, 11a onder bet eiland Langeroog cert anker en touw verloren te itebben den 27 november door een loods eenigzins ick te Grictzyl binnengebragtmoest losscn om te repnrefen. Het scbip de Vrouv/ F.ttinti kapitein C. C. Dfeycr, van Amst. naar Varelis 11a door ijsgang veel gelcden te hebben, den 27 nov. te Carolinerzyl binnengeioopen men veronderstelde de lading in goeden staat te zijn. Dc sdiepen'4/c t/ofnnng, kapit. B. P. Janssen, en Anna Marga- rctakapitein J. Oesraan beide met granen van Rostock naar Amsterdam, zijn, volgens brief van Cuxhaven van den 29 november, aldaar binnengeloopen het eerste na van de hollandsche kust terug gcstormdte zijn; de ladingen waren, zoo ver men kon bemerken, iii goedefi staat. De sciiepen Societat, kapitein E. J. Siemens, dieHoffnting, kapit. H. Breckwoldt, en He Hoffnur.g, kapitein C. "1. all drie van Hamburg naar Amsterdam, eijn te Cuxlmvcn .7 Dc schepen de Clyde Uitkomst, kapit. T. KoisSpH'o! Petersburg naar Amsterdam, en Alberdina kapitein H. A^Hazewinkel, van Rira naar de Zaan, zjjn op de Eider ingevrozen. Het te Veendam tltuis beboorende §chip ilargarsthtlkapitein E. Hansen, v. Dantzig 11. Groningcn, is den 1 dezcr, bij Flambro Head zondcr iemand aan boord, gestrand en verbrijzeld, doch een gedeeite der lading geborgen. Kapitein f. Teltau voerende hot gaijas-cverschip Othello, van Hamburg n. Amsterdam, mcidt van Soutbwold van den 28 november, dat bij van den jssten tot den ?'5sten een orkaan doorgestaan had en vecrtien mijlen van de engelsche kust, door vermoeidbeid der equi page, genoodzaakt geworden was,met hulp, tegen 'oetaling van dertig guines extra ioodsgeldaldaar birtrten te loopen bet scbip was digt en de lading waarscliijnlrjk onbeScbadigd geblevendocli hy zelve door geleden ongemak zeer ongcsteld. Het schip Perseverentia, kapitein H. Ladders, van Archangel naar Rotterdam, is den 2 dezcr, met gescheurdc boegspriette Harwich binnengeloopen. Het schip IV. Parkerkapitein Ellis, van Triest naar Antwerpen, was den 30 november op de hoogte van Dartmouth. Te New-Bedford is aangek. S. Swift en tc Portland E. Keiler.in van Rotterdam; te Marseille J. D. Zeylsrra van Antwerpen; te Cette R. Lehas (bevracht voor Rio-de Janeiroj van Antwerpen te St. Ubes T. Alien cn te Lissahon C. N. Born van Amsterdam op de 1-ivier van Bordeaux H. Johnson van Antwerpen; te Cuxhaven K. P. Kievit, T. Tiemar.n en H. Mililman van Amsterdam, alien naar Hamburg; te Warnemtinde J. M. Hrldt van Amsterdam, f. C. Beug van Rotterdam. H. H. Zepiicn en J. P. Beckman van Schiedam te SwinemundeW. Gencke van Rotterdam en M. Bardclin v. Amsterd. ROTTERDAM den 9 december. Uit de verkiaringen in de registers van den burger- lijken standopgenomen van den 30 november tot en met den 5 decemberbiijkt van de geboorte van 43 kinderen, van het overiijden van 39 personen en van het huwelijk van 9 parendaar en boven zijn voorgesteld 6 levenlooze zonen. Den 7 dezer. des namidd., zeildc van Helvoetsluis Merchant, J. Harrison, naar Leitli, en arriveerden dejonge IVillcm, F. Parlevliet, van Liverpool; de Jufyroiiw Catharina G. H. Schwcmien van Bordeaux, en ArielT. Porter, van Louden, welke alte op de haven gekome'n zijn. Den 8sten, des morgens, arriveerde kapit. Levieng, met de brieven van den 5 dezer, van Harwich. By het vertrek van len post waren drie schepen in het gtzigt. Er drijft veel ijs op den stroom de wind Z. Den 7 dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas Maria, II. van Veen jr., van Bordeaux, en Traveller, M.Wiliingham, van Hull, welke beide op de liaven zijn gekomen. Nog arriveerde in de Maas Flora, D. Roodcrkerk, van Liverpool, en is 111 Je Put vastgeraakt; de wind Z. W. Van Maassluis wordt van den 8 dezer gemeld, dat de kapitejus Barker en Visiter op de haven gekomen zyii de wind Z. Den 8 dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Ellen, Blair, van Louden Martina Johanna, E. E. Pot, en Concordia, IL Eddes van Liverpool welke met behulp van ijssloepen op dc haven gekomen zijn. Den 9den, des morgens, zeilde kapiteiri' Bridge, met de brieven van deh 9 dezer, naar Harwich de wind 0. Van Brielle wordt den 9 dezer gemeld dat kapitein Roodcrkerk met behulp van ijssloepen in viot water gckomenjs en nog in dc Put ten anker ligt. Den 8sten des namiddags arriveerde Commerce, \VParker, van Hull, en is op de haven gekomen; dc wind O. N. 0. Den 9 d-zer, voor posttijd is te Maassluis nicts gepasseerd. De stroom drijft vol ys de wind 0. N. O. Van Antwerpen zijn de Sciielde afgekomen cn naar zee gezeilcj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1829 | | pagina 2