S-3s I S5** sfl SSIsS-gSS^^s-yslSS-O^a? ^l^dg'S s°- ROSSI'S ".^31 s S>lBs- |a>sS-§ g-i-s* :ss^i <>5 _nc;2^ -« o-tl^>2>a ?<o *-< 7^ 2 2 a 2 2-|§ »3 o| t§3s2»I ?S-iEPf«S?5-S?SS o^p"" S-g^*3 s 3 *3 3 3 gs. -■,»?! 3* a I S ■K^ 5 1.5 S-B. <3 S^.g. 3- 2.5 o*> X r< g ws 3 o s. a-?3 tar' rSS^S ?s§3 S«<I.S3|S-^.:S^S« >2< 3 2.1 Q7" Ss foSc" fL 3 *£d" R1o o I S i-A PJ x 3 3 -■2^HlS-2;3'Sp:CT3^sS3ri S3 ro-.- o o 0- 3 0 2 2 TS-S? 5c- 3 s. a-^ 5 2 22122 -3 £3 63 U a P P tl -J -t »1 CO OO >c^aC fzgw?3 ECn?3 222222 63 63 63 63 63 p P P P 2 63 M <1 8 2 *42 "O o 2 PJ - O-l Pi J- ~1 ?t a r* O w 2 ri3S82j5 5 n L, n n31-1 *-3 2 k ?«?3f-OOa 3 nx p> TO ro X -* 3 IS »T» /-v 3 Q.S •HW to it 2PJ- 2^o-i-,-r« .~J! 56 r> [13" r-T ro o [2. Z O 2 i|Sn 3 £2.re I <J> 2>a> 3 h'3222" O 0 2" 7~n~?S 73 22j3 3a 3 o W- Jg S" t^O- =-a^"^'o>53^tS ro r»|j 3- S a r~ S ,5 - A "O-WO 2 <3 3--•t2-|,M« Sa3' 2 - -• PWo^3 J.K4 *a; c/3 o ^oo o Oq >3 i2 N)2.o s it ~''o of S S-5T3 S.O. to X; II— I— 1 - 2"^ "a 45 *T =r- n> - fD ^•■5-5 Ss^o bo ■a -a 5? as >s f a 5r t-^3 63 •o wn X' 2.-0 2."o 3"'-»" n> _2.- 5' O *3 j— C5 53 5 2L« \a aj 3^ Ci-crq 7T o £EL 2 3 3 fD -I W 5= ts r§ o 03 CJ" n> *T> FT 55 *w» n> a PRJ 3-^-2.^3- - -■%■ 2. W CO '•p w-a 3- •5 re 3 i-. t) 2! Ca"° -a" PS i-N C| 5. s S; 3 I 1 -i a -• si.- I "JW T3 2. 3 3 3 M C- CU ricrq 2. rt> Wcrq 63 ST. C* 3 fD JU 3 crq /-\ S cS taS-s.1 o ?o to n X n> o o 2 >n.r» 3 Ni 65 Q- •-3 kv, 3 5d pT Scrq or f~ V> S/? r-T <D n> CO 3 aa O .N o-3 Ci 2 PJ X- PJ O ro 3* ft) r-T 2 fD Q- O 3* Cd ora S »-.• 3* fD D- O p WJ fD CO s? •-1 S3 3 a CO 3 td rnkers, die met een vyorbeeldigen moed op.den vyand bebbeti ingehouwen. De generaal en chef van het spaanscbe leger San Miguel, heeft in een dagorder, te Parapeluna uitgegeven, zijn mis- Tioegen betuigd over de nederlaag aan de tweede divisie van die armee toegebragc, en die, behalve aan den invloed van het ongunstige weder en het moeijelijke terreinook aan verraad geweten. Hij heqft den overste van het 2de batfiillon van het 4de regement infanterie der garde, die zich op het punt, waar de aanva! geschiedde, niet volgens tie orders hem gegeven gedragen heeft, in zijnen post ge- schorst tot dat hij zijn gedrag zal hebben geregtvaardigd voorts heeft hij aan de regementen dier divisie hunne vaan- dels ontnomen, tot dat zij door eene of andere schitterende daad hunnen miss lag hebben uitgewischt, en voorts be- paald, dat tot dien tijd aan de militairen van die corpseti geen rantsoen wrjn noch brandewiin uitgereikt worden zal, en de officieren geen paarden zullen mogen houden. flet iste bataillon van het regement der Prinses, dat zich moe- dig gedragen heeft, is van die strafbepalingen uitgezonderd. Gisteren waren de 5 per cents geconsolideerden 108 fr. 20 centimes a contant en 108 francs 30 centimes tegen ultimo de 3 per cents 78 francs 25 centimes a contant en 78 francs 50'centimes tegen ultimo; de actien van de Bank 1997 francs 50 centimes; Napels 95 francs 90 centimes; spaansche perpetuelen 41 en u vi^rde; spaansche leeaing 47 en 1 half, en Cortds 36 en 5 achtsten, "s GRAVENHAGE den 23 junrj. H. K. H. de prinses Alberi van Pruissen is op het Loo aangekomen. Bij besluit van Zijne Majestek zijn tot officieren bij de voigende schutterijen benoeind Bij die der provincie Holland, zuidetijk gedeelte, iste afdeeling, 2de bataiilon tot kapitein Cijsbert de Neef, tot isten luitenant Adrianus de Bruin en tot nden Unte nant David Pieter Humbert; ade afdeeling, tot kapitein- adjadant L. van Koetsveld; ade bataillon, tot isten luite nant George Frederik Knackwoerst en tot aden luitenant Balthazar Ferwcy. Bij die der provincie Groningen iste afdeeling, iste bataillontot officier van gezondheid der 3de klasse Michiel Dassen en tot 2den luitenant .7. J. H. de Pontier. Door Zijne Majestek is benoemd, tot lid der provincial geneesknndige commissie te Haarlemde heer T. A. Jorritsma, med. doct. te Hoorn en president der plaatselijke geneeskundige commissie aldaar. Ais consul van Frankrijk te Rotterdam is erkend de heer G. de Lagau. Het berigt van de benoeming van den heer .7. Blankenstein tot magazijnmeester der marine te Helvoetsluis is otigegrond bevonden. Tot boekhouder van den magazijn meester aldaar is benoemd de heer 5". Hoektot eersten klerk op het bureau van den onder-equipagiemeesterde heer C. F. Blankensteinen tot tweeden klerk op hetzelfde bureau r de heer F. IV. Hoetingzijnde op het bureau van den magazijnmeester aangesteld de heer C. Kruine. g'"?!.' C|"E-^2gS-3;-3 5, en o.'| 3 O 3 3 o w w rv A ZT. Tl5—rS ft 2" 3 n'~" rl fZ H O 3 o - - 3 o ito- S2SS 0 S o.o.g. rt O H i 3 S' 'jq 3 2. 3 *-* Cl. it. cz: "r" M a Cl O o o 3 JTN ClTJ CBh Cl»L n n m 2 Cr fD 5/1 g. d. ►j,— S S d Q fu iL. v J 3 3 °23<3n-<t/J »-n*T!:aSJ 3 X fD 3 O- n> J.# -- S-S -S f d N tl J fD A)rt m .5 3S's O o .Sri ID <5 3 ,ia rrrt cl g- cr n 3 fD O 6 3 fO F"~ rp 3 c; fD c *L* 9- 2. ST n> N S.75 2. »2-O S"« re s w s a 3 joo o CL Cu 3 O a ff ro 85 3 C 3 S S-o N P C! O 3 Q 3 -D ""O M - 3 gvn Cl cr o o ^fu 2 cr- W ns^"71 CN o 3 C Cl 3 n ro X •-» CL (D fD 3 N ZL 63 p- C q q 2 a 2 3 -1 -3a, r. CL f» TO T3 U. N 2 2 fD J? - V M S n -1 JifD CL 3 r-t 55 - rr .<S^" 3- - Q -'u—fD CL -• 3 r-3 - "C fD tri r* - a ?*n t <Z r~CZ M r/T g[ 3 Z c - 3 qlij 3 ro - o- 3 cr- 3 3 fk-L oh*. HCJ. u> tore 3 3 (5 V 0 2." C"< 2 Q- ItL -t o 50?g CL 2 2 «t> i sm -- 'Z 3^3 5-iDg fi-3.8 3 s g-5 S3" i-re ZS a" T) I n 1» 21C 3: n CLLf 7L p) o 2. 3 3 - n 33 ru FTO it' n> r-> re 3 1 3 TO Z t~ CZ> _x: n> s re ra N X3 re -1 - 2. iV ffo NZs 3 :g-3 >«qNto 2 2 i3:~o 0 n 4 fD f—1 63 O CO 3 3* tre v) -4 O CS.2- 1 J= >tf X c; h5. o<C2^o5 2 S"^ C?3>1 2 2- o fC G fb O "L S "C 2 0^ ZZ 3 JS 63 -I =3 r4 c: "O C/D H. w "Xj 2 w cr'«So5-j to - 3 Z 2 c*. 3 to L oo x O CL r' a. fD g fD fD -«oStl R S fD - C 9 CL fD *T3 ^-Hlo m lb. o-=;t •xx ra 3 3 5-5 p <n* 3 - ^2; WJ 2 -®" H g 2 Z 2-n w 3 - s fD 3 CL fD C *3 - r1 o C/5 2 M CL 3 6) G o 2. fD fD fD 3 -t O fD El o 5/1 *^1 0 >i r-* 63 r> 3 Z W 9> N W ft L re 3 5X 1X5 re H s'O W ?5Z r r* rt na fD 3 ♦t. CO crq W 0 2. JU pj 0' vv 2 fD vr fD 3 B 's GRAVENHAGE den 24 junij. Naar men verneemt heeft Zijne Exc. de Minister van Financien het onderzoek omtrent de behoorlijke bijhouding der cadastrale scukken en de gesceldheid der betrekkelijke archieven voortaan uitsluitend opgedragen aan de con- troleurs of fungerende controlelirs en aan de Iandmeters van het cadaster, welke dit onderzoek dan alleen zullen verrigtenwanneer zij ambtsbalve in de geroeenten aan- wezig zijn en derhalve zonder daartoe opzettelijk eene reis te ondernemen, terwijl zij van hunne bevuiding ter zake telkens schriftelijk berigt zullen doen aan den provin- cialen bewaarder, die, zullts noodig oordcelende, dien- aangaande een bijzonder verslag aan den Gouverneur zal overleggen ten einde te strekken tot het neroen van zoo- danige maatregelenals in het belang der zaak noodig mogten worden geacht. Van wege Z. Exc. den Minister van Financien is aan de heeren Gouverneurs der provincien te keunen ge geven dathoewel het van belang kan geacht worden dat alle verkeerde tenaamstellingen en andere abuizen in de oorspronkelijke stukken van het cadaster, wanneer die ontdekc wordensteeds worden verbeterden alzoo ophouden te bestaanhet desnieitemin bijzonder in het belang van het bestuur der registratie en hypotheken, noodzakelijk isin het daarstellen van veranderingen met alle mogelijke omzigtigheid te werk te gaandat overigens, ofschoon de cadastrale stukken geenszins ten titel van eigendom strekken, de ambtenaren met de overboekingen op de cadastrale stukken belast, evenwel eenen waarborg behooren te hebben voor hetgeen zij te dezer zake ver rigten, en dat aldus, zoo veel mogelijk, aan de voorge- schreven vertooning der titels van eigendom de hand irioet worden gehouden; terwijl, indien deze niet kunnen worden vertoond (welke gevailen echter altijd zeldzaam zullen wezen, vooral wanneer het bezit van eigendom van parti- culieren geldt)eene naar gelang der omstandigheden ge- wijzigde verklaring van het betrokken plaatselijk bestuur aan den heer Gouverneur kan worden overgelegd, om daarop te beschikken zoo als hij in het belang en de orastandigheid der zaak zal oordeelen te behooren. ROTTERDAM den 24 junij. In de Javasche Couranten tot den 7 februarlj vindt men een ontwerp tot het doen graven van een kanaal, dat het water zal ontvangen uit de rivier Tjidaninabij Buitenzorg, en dat, na eene lengte van ongeveer 8 uren gaans te hebben doorloopen, zich weder in die rivier zal storten nabij Lenkong. Dit kanaal zal niet slechts strekken tot bewatering der aangrenzende landen, die daardoor aan- merkelijk in waarde zullen vermeerderen maar ook voor de binnenlandsche vaart zullende daardoor eene gemeen- schap te water tusschen Buitenzorg en Batavia worden daargesteldwelke belangrijk zal zijn voor den vervoer van 's Gouvernements producten, en evenzeer van die van particulierenwelke thans alle langs eenen moeijelijken weg met buffel-karren worden getransporteerd. Volgens eene naauwkeurige waterpassing zal het verval tusschen bet hoogste en laagste punt in dit kanaal zijn 494 voeten zoodat dit werk een vrij aanzienlijk getal sluizen en over- tomen zal vereischen. De onderneming zal partilculier zijndoch door het Gouvernement worden ondersteund, onder voorwaarde, dat het kanaal, na een bepaald getal Willemsordewiehs gehechthefd aan het Nederlandsche Gouvernement, in verichillende omstandigheden, en voor- nameiijk in den vijfjarigeu javaschen oorlog; steeds gebleken is. Z. H. de Soesoehoenan de Residentbenevens alia Prinsen en europesche ambtenaren waren bij het verscheiden van den grijsaard tegenwoordig. Hij wordt in zijne waar- digheid opgevolgd door zijnen kleinzoonden pangeran adipattie Ario Praboe Prangwedono, die reeds sedert eenigeu tijd commandant was van het in dienst van het Gouverne ment staande legioen van wijlen zijnen grootvader. Door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal ad interim in rade zijn benoemd Tot adsistent-resident te Gorontalo, residentie Menado, .7. N. Vosmaer, thans ambcenaar ter beschikking van den gouverneur van Makasser, in plaats van deii1 tegenwoordigen adsistent resident aldaar, IV. L. van Guericke, als zoodauig honorabel oncslagenen tot hoofd-commies ter secretarie van den directetir-generaal der financien, IV. E. Schenk thans bet gemeld -ambt waarnemende. Op wachtgeld gesteldde concroleur der landelijke in- komsten van de derde klasse in de residentie Passaroeang P. J. A. Carolus. Uit's Lands dienst ontslagen, de ingenieur bij de cultures, C. Quant. Bij het militair departement zijn door Zyne Excelientie benoemd Tot isten luitenant opziener bij den buskrtndmolen te Samarang, de iste luitenant-adjunct in de 2de onderdirectie der artillerie, J. J. Essersen tot tweeden luitenant b$ het regement huzaren n.° 7, de opperwachtmeester van dac regement, J. Popp. Geplaatst, bij den staf van den militairen kommandant ter Sumatra's westkustde iste luitenant van het algemeen dep6t, C. Montfoort. Overgeplaatst, als ade luitenant-adjunct bij de ade onder directie der artilleriede ade luitenant-adjunct bij de jste onderdirettieF. T. Kleinschmidten als 2de luitenant- adjunct bij de iste onderdirectie der artillerie, de ada luitenant van het personeel der artillerie, F. A. Prinsen. Op non-activiceit gesteld, de kapitein van het 3de bataillon infanterie, G. IV. Tege/aar. Te Batavia lagen ter reede Zr. Ms. kervet Ampiiitrite, fregat Palembang en schoener Argo schepen Vrouw Helena, IJstroom de Nederlanden Helena Christina Onderneming, Zuid-HollandGeneraal Chussi, OnsGenoegen, de Javaan Vereer.iging Henriette en Henry, President Schimwelpenninck, Ida Aleyda, Stad Dordrecht, de Vrauw Htndrika, Margaretha Catharinabark Ribble, brikken de Hoop, de DankbaarheidHarmonic. Prins Frederik der Nedtrktndtn, engelsche schepen IViiliam Lockerby, Arab, Sovereign Psince Regent, amcrikaansche schepen OctoraraHoratio Mosmsoon AlexanderFur qui n hamburger schip Sophie, zweedsche brik Venus, lranscha schepen It Cigne en Astrolabe. Van Batavia zijn gezeiki de schepen Louisa Prinses der Nederianden en Neerlands Kontng naar Soerabaya en de Vrede naar Amsterdam. Den 19 januarij lagen ter reede van Soerabaya Zr. Ms. korvet Zwai.uw, brikken Meermin Dourga schoener Pilades, kanonneerbooien n.° 8 en 9, schoeners Hagedis, Haai Postillon, Vliegendevis en Windhond, schepen Jeannette Philippina Johanna Frederika de Gezusters, Eugenieengelsch schip Australiabrikken Helen Mar Fickler, schoener Gem en kottetj Fanny. Het schip la Liberti is van Soerabaya naar Amsterdam gezeild. Te Soerabaya zijn aangekomen de schepen Twee Cornelissen Nederlandsche NijverheidPrinses Marianne, Prins van OranjeAuroraDortcnaar en Nijverheid van Batavia. De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde to Leyden hield dezer dagen hare jaarlijksche algemeene ver- gadering te Lisse. Nadat de voorzitter, de hoogleeraar Siegenbeek, in eene beknopte voorafspraakaan de in het afgeloopen jaar gestorven leden herdacht had werd door den secretarisden hoogleeraar 77. IV. Tydcmanverslag gedaan van de werkzaamheden der Maatschappij binnen genoemden tijdkriug. Vervolgens werd aan de vergadering kennis gegeven van het oordeel der daartoe benoemde commissie, over twee ingekoraen verhandelingenter be- antwoording van de vraag: Eene besckrijving van eenig tijdvak uit de vaderlandsche geschiedenisin den stijl en schrijfwijze van Sallustiuswaarop de vergadering besloot, geene dier verhandelingen te bekroonen. Als nieuwe onder- werpen werden uit de klasse der taalkunde uitgeschreven t i.° Welke nederlandsche dichters en prozaschrjjvers sedert de herstelling onzer caal- en letterkunde in het laatsc der i6dc eeuw gebloeid hebbende, verdieneri boven ande- renals bevoegde getuigen in het vak der taalte worden aangevoerd 2.0 Welke wijzigingen heeft de woordvoeging der neder landsche taal ondergaan van Maerlant en JPIelis Stoke af tot op onze tijdenf (Men verlangtin de eerste plaacs, omstandig betoogd te zienof en in hoe verre de kloosterlingendie het eerst in het nederduitsch schrevende taal op de leest van het latijn geschoeid hebben; en in de tweede, welken invloed eerst de beoefening van het spaansch en fransch en later van het hoogduitsch, op de woordvoeging gehad heeft. Het oude noordsch en ijslandsch, de eenige ger- maansche tongval zijnde, die van alle vreemd inmengsel is vrij gebleven, geeft ons, buicen twijfel, het beste mid- del aan de hand tot beoordeeling der oorspronkelijke ger- maansche syntaxisen moet dus bij de beantwoording der vraag zorgvuldig vergeleken worden). Tot leden der Maatschappij werden verkozen de heeren .7. II. van Bolhuislitt. hum. doct., preceptor aan de latijnsche scholen te Utrecht; .7. .7. Dodt van Flensburg custos aan de acad. bibliotheek te Utrecht.7. G. ten Zeldam Ga.nswijk, chef van de griffie van het gouvernement van Zuid-Holland te Gravenhage; C. II. van Herwerden theol. doct., pred. te Groningen; P. Hofstede de Groot theol. doct. en prof, te GroningenL. J. F. Janssen theol. cand. te Zevenaarmr. B. van Laar, advocaat te AlkmaarS. H. van der Noordaagriffier bij het vrede- geregt te DordrechtL. G. Pareau, theol. doct. en prof, te Groningen jhr. A. G. A. van Rappardreferendaris bij het ministerie van binnenlandsche zakenB. Schreuder, vroeger directeur van de kweekschool voor onderwijzers te Lier, thans schoolopziener te Gouda mr. A. F. Siffle advocaat en noiaris te Middelburg J. van PVijk- Rz. instituteur te Kampen als ook de vier onderstaande buiter- landsc'ne geleerdenJoh. Carl Ludw. Gieseler, dr. der jaren-zal vervailen aan den Lande. Den 16 januarij is te Screrakarta overleden de pangeran adipattie Ario Manglos Negort ridder van de Millcaire I philosophi# en theologie en koogteeraar te GOttingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1835 | | pagina 2