f mm3 fIli-fshlisv™ sa»TiSW^LD»«sras:p™ f!-|slsg' llil a°V *R«AnN™„?Lw n SH.MII 5if« T.T™iIc»SHS^bM^ :4^3/00'v°ornM"dt^No?^BTRKrvH;l,¥?n= I f II If si. is f m sss^rssefc 1 s? si 13fsf HU srr&tts*van f"»< ;,gen eeb",ik- BS2hVri:s^jrti,isj,k:'j; •sit^;§ssir4»iP| rrse°,K r.f *s??r.«K^syrs&vk*;"simr*"'."".*' IP. i"«.« sw; jr&te r=i i it isi^iibi n "s\ "et openba,rvel,sn lit igfi in "*7;" Eei Sr^^;;E ^"'k>5 Bo™ *|is« feKssae.'s^isss^; fin sp!ss- iii|r- <^=3s?»?J's;e S°Sg|l- tf&S PECT<)TAL"ESSENCE"VV?orT?FOOT He' heide'^Tr'T, Sl»s sH' IM- ist.? jto.wrti. 8*— gi Sa- S?sl LINIMENT,"rXr^Ske''1Te^ls^ I s |3 S|r|fJo B f S-S N..,. E.»«HU|StBbv™woNraGa»ERvL\r.Ser«^ iff, Ik8 S-3 51^?*? I; IffS "RoSd™™""itaSrdobSr,!l"„'tf.Jdr™e,e'lt„N^ »'W In d«, Oppert Si§= f: rlfgij °PV SrasBF0RrTNleAerw Si?1"'" b"i8"Bd v"ren op den "S f P' 48 o O 3 a,S S|| MAGNE5lXp^iiSEo\T(Tn^ V^l!^ S I? if.B 3 !.n Sis Sfe£",dt*"" 59«<Princip.len, i, yoonen,™ o» op MOROEN t iZS^^'SSSll^ e» I,„ kebbende ».n bjne iftaolpalen, is eeoom„te;,d s g s .PI g 3. s s g g I N.« 2. Een MUIS BOVENWONINGFN en PBVP 'e f '4°' 40 s Jaars- n L o f llswL-'S- f N.»r3S. am°HU^"^EN^ONlh^N^™ERVS"°e '„™dli l"lWiek w"rde» BvdM en vertoch,. i waarln hec bed^f^ KoffijbU7shoX^e„ ^r^r^^fZe^mRD^H£ 'I! i?i Pi.jsss8.s-"; Sf1 5 n"T HUls4enTRVpin n"'""" i""ll]kschd a™ I y" o f »|Ss&s>2o s|s| w«k a, n.°5,7. Al« .o'ten E0"1™""1"'"". Wnner, Ro„erd.m. 5i:*» I'llTF.R sa'mueI sJndA EnRMr P/ERRe'cFRFan *n5r R K 0 0 P 1 N °- SIf 8 3 jjflUi |3's s-l|f s|fjr no™mbr^T,erKadasternsectd;lI f'nommer1^,"4 ^«'k™'d«»"S ittaSC I S isa a SS SI i% 3 1 3"SS >e"»en voor a. 80 per we'.k 'ZZmA -,1a"".8 eeW"!t °P f 8?' V"hn»'d P«3» S"s'» l-ni E? irgSsitf If S alsz A' ~™»°oo"IKa™..,erRye«ieTDMmmeCr to" "el ^""cHUUr" ""kT"1' D«""sh»». eeteekend i-s gs< S JslSI B0,e„t,„,,tos ;s JJJt.l;,SS7?, m" de Sc",,or vm f 8» J Sgs E »B.< S-ll g 5 N-° 5. Een Iiuis, BOVENWONINGEN en FRVPJ 2 f W°rde" °W«even- Pr sf of rSS.™ TO™™dI"™SdVedebe£°Se"iHi*"°dK""'0"'"™ MS- sj* te berigcen, dat hij van^eFabrpen'lerugVs gckome^met 5rI'4t^J^)iterdamheeft de eer het Ptibliek g. r g- s^g. Js^ook goed voorzien van ZIJDEN- en PJ^U£C-VES^EN, ZOMERGOEo'EREN'enz1^611 j^S." zijn GELDEN op 117POTHEEk^e h^eLme^^zoo bu^e'n'aU hih°° c ^ips,t[aat' wi-ik K' n-° '4°. te Rotterdam, »2g;2sg °-r.a °oS-^*g.D*g'25'3" VERKOOPENen KOOPEN van HUIZEN en a'nde-re ONROERFNdV OOF rW?n?ivrVe n6'8" Z'Ch insSeliiks met hec g a.%?>n P m S 3*> S-2re m-a 3 S-"? Een ieder wordt gewaarschuwd treen P R FniPT rnpopn alles op zeer billijke Conditien. ||i^Sj~tS.S3 35l;sj: MIS T4.rl°f en a"dere >»>«loeninEen »tm Bon, en linger,, Or hIhVSLIMr' p^W'mA^S11"1111* ""le|! ,ot 2Id?" I 3 S S >^-'|c2> zSi-JS wyd beroemd om derzelver voortreffelijke werking CEPHALIC JmivV v "LLS, Slpmpillen van Dr. Hall, -J k*^ »-» 8/i Cl- 1 1/7 r— B 9-2, pj ro ex. 3 U o n- ^^5. £2 r'Tj 2m o o n <T> <J 3^ j: 2 crq Jq !3 3 M H) r> 3 Dd-^ o S 3 t>3 ft3 ?T 3 rD 2- K r* O C re 3 no °a. 4. =r P3.. c- ;'2So„ ml heilzaamst Kindermiddel teeen het 7unr siiirn«, m *lalivi0lv INFANT s PRESERVATIVEeen aller- $<-°S!Sg fi° 25?ROBINSONS PATENT BARLEY, Patent Gembloe^'toThefipoedig SwSlkkriHk* de" kinderiaren eigen; 3 "3-^2- w ^rr^jS ™at?r' tevena ee» zeer zuiver en voedend middel voor Kindcren en /ilpn pb a ger6e- m^0n Van Gerst" S9 >"3 - §2^,12^ 2s 3 Berlf!t aangeduid; HULSE's CONCRETE JUICE of LEMONS rfr™ andere nuttige einden, in hec SS-^a. o S-rg-°ro§^ ro§.m™ tevens de geur en smaak der schel bezittende tot hec zameii\!<>lL oenzmtr uu zuiveir Citroensap bereid en g.2. x =^'S„- ^brl"kt worderde; MOXON's COMPOUND CONCFNTR ATFn np'^r'Vr^" Geiei'en enz- enz- ^3 s g. ^"55 aSfi'»3cr3 ^^'"O HULSE-s FLUID EXTRACT SARSAPARILLA beide bii uitnem^nd^PiH m 3 jSAl^iSAt>ARILLA' en a.™ ^5 S S p. kracht van dit GeneQsmiddel zoodanig geconcentreerd is dat een Thpeu^ j'oedzuiverenide m iddelen in wellte de 03 Bp-, thans genaaind de Schubdevisrhsteeg wiik L n /ico' ro d nrro t wesczijde van de Korte-Lijnsceee;, H - flHgf over het jaar 835 tot /9, go. Verhirart'ln vi'er^Pertlfe'n teAanees,a^n geweest in de Grondbelaating S- 2 S§ §8 VoSoS* -chter hetVerbrande Klooater, itijk L, J JR«Ro te ^legen ,aan de ^tzijde van de Zwanensteeg, 2? 2 ~r 3 n. V erhuurd in drie Perrolon ro vomon rt r a te Rotterdam. Aangeslagen geweest als voren tot f aS oq a 03 d? S 3 o ft. a a v> a. &o ,{3 re 0«gs? ^9r" o S-Q 3CS g.r<3-s^§ c llS f gelegen aan de zuidzijde van de Raamstraat, wijk F n'tVl ,S' T W°> "^eoefend ataande en u 35J IO" Zl,ne het Benedenhuis, als mede eene tier Bovenwoninn-en ht eiJen k A.aneesla5en gevYeest als voren tot huurd in twee Percelen te zamen a f no 60 *s iaars gebruik, en de overige gedeelten ver- Dp vnnrcohrotzon 1 y>J O a-2.^ <S C S3 s TiT u IclCBien» ce zamen a up, 60 fs iaars. 0 D v gcuceicen v^r- 3 'S S n e5 ooS" J 7:1, 3 0e Nourissen JONGEJVEF L en DlfKMAN petv. I n VERKO OPING, gevestigd loten[igmInielrabSin'gE' 5"pS Ef: |l,fSch"'d 0|> bet P,nd k°nne" wel meerder maar niet minder. 1 s en eenc jaarlijksche aflossing van ddn Tiende Gedeelte. - Met te veilen Pand kan nog IIEDEN en MOR GEN VOOP Minna r j u van een ToegangbHjetgeteekend door een d-r vv,ornnpI,i.? ra worden bezlgtigdmits voorzien zijnde «*-~re - a.- 3 V Rotterdam, inmiddels nadere informatien te bekomen ziin. Notar»sente welkers Kantore in den Oppert, ce 1 s P S g tS I FRANS DllKMANOnenbaa! Nn!l^ LiJJT L _L„ 1 P E V E R K O O P I N G. J2»a o ft £5. ro U. 3 P 5 o g= - S O '"%S si**3 Aa^gf'zim'n'f h4^n'dealSrSmmitteeid'^ndal^1 R°htebf:'nV dan"°' ^^bank van Eersten S?0w8 8(5ao S-2 r <§g =-"§ 2 S Sra en 4, geadsisteerd met den fleer Griffier derz-lve Camons i^hpr" T Vreder^ter der cantons Rotterdam ao j_, W-t w fj 03 o 5 2* =3 jJ* De Kooper van hec Pand n 0 i 7ai uorUa s j w Verhuurd a /a per week 8 laten' tegen Interestbetaling a V e per'cent 's iaars' en 2°n° °P hetzelve Pand k"™en gevestigd -g^ -.S 3-S gs?f s-g g| s-g 2 meerder maar niet minder. g 7 5 P S ]aarS e" m,e Jaarl|Jksehe Aflossing van ddn Tiende Gedeelte, wd S 3 2 2 2^>22go..".? 3 8" vs, bezigiigd mits ten aanzien van hec Pand n° i voorzien ziinde van v°"™lddab's j;an d«n dag der veiling worden £.S> ov3 o 0.8*5.- S D> Notarissen geteekend. 1 voorzien z«nde van een Toegangb.ljet, door een der genoemde I.- sS-g-S SS 5 8 =fi a yen de„ schiedamschendlik bi„„e„ Rotterdam; ten 'onden Stad. Protocols Ei 11 e,!ldBe" de 0<»"W« - n-3 3 k S" lnde Wijkverdeeling bekend letter C nnmmprc ah at \r a rotOLOJle goregistreerd op nommers 1740 en mo 2'5"n d? Grondbelasting aangeslagen geweest op fe 1 n Ziindeifrtpn^H6 ,.lomrae.rs 33 en 34. Over anno 1835 =S Jf-I l!l!° g« .l*~» ~»™«ld; »orden geveild en verkoehr, 2g<3 l| g§M§ 3-»-IS «S Stad-s Prococolie ^eregistreerd op nommer^afi' B tii WTkverdl"^" B^re"stel^G binnen R°ttenlam, ten ouden S. - 3 8 3 f g 3fea8-2Wt- 2 sectie Nnommer 68. Als boven inde Grondbela'st L aan^ SZll g S6Ctie M nommer 4" Kadaster 83=- g 3 g g |g S- S |I te zamen voor ,7o m het jaar. grondbelasting aangeslagen geweest op f i9, l8. Verhuurd in 2 Percelen |-§ g.3| ^^^"2 2 aflossing opPhet te" Veilene^evesligT^ Zals0bH dV'Co0^" Kooppenninte'M tegen zoodanigen interest en 77 VSS 3 S S S en A. TON BINSBERGEN%^i S SSJ "l", J" ^ITKAMP, A. KORSSENDONK VAN PESCH aangifte eonform de „et,^ JS3S ^denTSI"","en 4 Maart 1836, des voormiddags ten elf ure in hpr Nam i 1 L Van R®5 van Eoophandel, op Vriidag den THEE, bescaande uit 14 Kiste^ Zycirca' 60Ge'dersch?,kad^ P"bliek ve'i!e„P: EenepartJ per Ontvangcedullenva4n diverse aatwoeren fe° Am^dSn^Rwterfam tn Mdde^h^/' )LCJT 2,°° wor<fe" zangewezen. Nadere onderrigting bij boven^mell Make^ar".Mlddelbur«h^ende a'» nader bij Notitie Te R 0 TT R f) J M kh* taw a d t> t? xt t» S cu 3 P r n' 3 3 2- N B g-s o*o 3 9- ^.-5 Br g- 2 Q.W 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1836 | | pagina 4