<g. C 85 o E. 3' No| S yog.-3 8"-£.^3.2 3-f 2^03 3's i-r| g no - TI n V GEILNAUER MINERAAL WATER. H ■Vt COMMISSARISSEN van de BANK van LEENING der stad Rotterdam zullen op Wocnsdag den 9 Maart 1 83S, of volgende dagen docn verkoopen ALLE de PANDEN, die verstaan zijn (van de maanden OctoberNovember en December 1834); diegenen, die de verkooping van hunne Panden willen voorkomen, zullen de Interessen daarvan -jss mofceen afdoen uitei lifk op Maapikg den 7 Maart 1836. 3 5" 5,3 2 >Sl-8 2.|§ V BURGEMEESTER en WETHOUDEttS der Stad D ELF SHAVEN zullen op Woensdag den 23 Maart 1836, ^.n c." n 3 2 g S des voormiddags ten n ure, in een der Vertrekken van het Raadhuisonder approbatie van Hun Ed. Groot Ach'tb. I ~;g Z s n ^"2.° o o 3 Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in het openbaar verpachten: Het OPHALEN en VERVOEREN °'~o - 8.»R2«a 3 S.<w 5 |rog, van den HAARD- en KOLENASCH, het STRAATVUILNIS-PUIN enz., binnen Delfsbaven vallende, en --N g 3_-Nvi3 o-j-S »i S 3 zvlks VGor de" tijd van vi-'f Jsren) ingaande met den 1 April 1836 en zullende eindigen den 31 Maart 1841 zijnde S 3; n 2.3 3 S3 S ea nadere informaticn en de Conditien van Verpachting te vernemen ter Secretarie voornoemd. .s i? co 3 S"r32O s"-™13-°^ c_*. 3 o* Burgemeester en Wetliouders voornoemd, 2-3 O o-S 3 s o 2g-£ Dtlfshaven de* 3 Afo*r/ 1836. B. G. G IJ S I N G. tT n q >Z^3<g"a-S* §0 g- 3 2 In kennis van mij 9 M ft 2. 2 3 0° g - B. V. STAVEREN, Secret aris. 52. S"3 S GEi'NTERESSEERDEN in de NEGOTIATIE tot vinding der Kosten voor eenen STRAATWEG van y^2 o GOUDA op BODEGRAVEN worden verzocht, op Vrijdag den 11 Maart 1836, des voormiddags ten elf ure, te Zo gt>z5 o <s wlllen eompaferen In het Gemeentehuis van Bodegravenbij B. Blow, ten einde te hooren rapport doen en verder Sto n 3 P3" 2 3 S S.5 bk3 te raadplegen over zoodanige punteu als van wege Commissarissen zullen worden voorgesteld. 2 r> j03as"2»w ^5'2-bi Commissarissen tot den aanleg van voornoemden Weg. a 3 N co o q c <3 CO CK} CO cr^ O- rw 3 o OX; U- 3QJw"'H- wa^J4is^s, b« i juwi* ».vyw ucii fltunv.e van v uu o- a-* 5 ZAHN President 3" 5 s S 3 Scg t 2-i5 nS - 1 ;-3 eo f-3 O ?3«=;g-®o Ter ordonnantie van dezelven 3 y;ct«<oc« 3 a a - r ex: 1 ci uj iioiiuancie van ciezeiven "s'SS?Ho| „«35: &Wa.= 3rt a J. L. VAN BERESTEYN, Secretaris. O. ^^0^^ Onc'ef.^ree^eriae heeft de eer het geeerd Publiek te verwinigen, dat zij wederom ontvangen heeft een J r' 5 c^rB'^-S 3 7 o Assortiment hLENY-HEMDCN voor Heeren en Dames, a twee Gulden per Stuk, welke zeer nuttig zijn in die 2 5 -p- .3.2 g^z! 3'S S 70 S Sa^z°e"- De Wed. RIETSTAP, Westewagenstraatte Rotterdam. 3 n 3 a!? 2. Ondergeteekendewonende op de Kaasmarktwijk I, n.° 430, te Rotterdam, maakt en ropareert alle ^3^ *2 - - - soorten van VLECHTWERK als Voli^resRamen enz., Geweven en Gevlochten KOPERDR AAD-ZEVEN o alle soorten van PARKEMENTEN-VELLEN en PAARDENHAREN ZEVEN, MELKTEEMSEN, TROM* VELLEN enz., maakt HARP EH en alle soorten van BUILKISTEN, verkoopt alle soorten van BORSTELWERK HOiTTlVRR PfI7 pn hplnnPr pmip ni*nmntn an Unrli/.n.'n T xt a tvt r r< rt rv a n. tN 1 J 3-;q n) A IT B 5 a> r* co c, rt -4. as a rB re 00 3 3 r; 3 O —- —CO ro a-S TirvrTTtxrpn r/ T »vtRvuj/i anc. auuiitu v<tti uuivO 1 uLtv H#l\.IV« O 2 g-g-o-^^S T3 HOUTVVKRK enz., en helook eene prompte en civiele bediening. i J, VAN L E U R. De Ondergeteekende berigc hiermede aan alle Schippers of Bevelvoerders van Vaartuigen, dat hij bij besluit van 2'n 2 o - S"x „Vn.e Ma)elteit va" den '5 September (Staatsblad n.° 29) is aangesteld als LOODS en BAKENMEESTER voor het 5 H a *-• Riviervak OKN OORDT". bepinnenHp irpnnpmH Ti ii?ipr\roV mrtr t,oi- n.iranan rtn« un. a - -0 "V"- "'"J" '0 «^iciiKici ^oidKisoiau n299 is aangesteia ais L,utJUb en BAl\fc.I\.VlKfc,S I KR voor het c"0 Riviervak DEN OORDTbeginnende genoemd Riviervak voor het Bakenen aan het Huis den Donk en eindigende te &3 S tn3S<ci-.o-<S:3.iD Dordrecht. Verzoekende hiervoor geene betaling te doen dan aan hem of zijnen Adsistent A. VAN BOKKEM. tr-C 'S's S o g.?=S i."5.;Wa 3 M l-f J Kinderdtjk (gemeente AiblasterdmiQ den 26 February 1836. J. A. KAAS, Wr Bakenmeester. g 3S2.2<* V GEsATlNLERDF, EN MIDDELaiATIGE SPEELKAARTEN, =g»5-' o.3ro!"3^»3SS.< wSa vn.i van splijting en stroefheid, en bijzonder geschikt voor fatsoenlijke Gezelschappenzijn het gros a /si, het ?;J 3 3 .<o3reJ "So uOTn .2. f,n.T ^eLnlechtS 20 centen' als mede a,le andere Soorten volgens Prijs-Courancte bekomen bij c 3'^. MINDERMANN en COMP.. Singel, bij de Bergstraat, te Amsterdam. T* C 5 n s rs m 1 r t\t >t n r a W ;c Q Ck, rn 0>j n> -4 pr* »j vjv, i'vi^ou aat vw n. wiotci v.iu 111 -3 q r m j r-53 2 "J T X r S - fB 0 c U 1, 1 iy is a u r, IV ivi 1 in L t\ A' A L W A 1 JtV K, - n, u.™ re t-n. N - - 6 w °{H net Scheppen voor dit jaar van het door zijne heilzame krachten zoo gunstig bekende GEILNAUER g n 3 g" g 2 3 l?-'I S™ 2 O JS MINE RA A LtVATE R zal zoodra het vveder zulks toelaat een aanvang nemen, en er is ten gelijken tijd tot s S4 S 3 3'^"Q n?-nij 11 ^00Persor^er.. gcsteld d«it het versch gevulde Water, zoo wel in Heele als Halve Kruikendadelijk te so/-* cJ*' - g j 5-Niederlahnstem aan den Rijn te bekomen zal zijn, E o i 3- i? verzoeken derhalve vriendelijk, de oude en nieuwe Koopers van ons Mineraal water hunne bestellingen regtstreeks S"33! srtrt'<"-P"H5:3"3 pa." S S; aan ons njdig te zenden. ten einde wii in staat zonden zijn die alle op de promptsce wiize tot hun genoegen uit te voeren. £*§•-• 2^^ Za Ferwijl wij mogen verzekeren dat wij de grootste zorg zullen dragen dat de vuliing op de reinste'wijze geschiede gog: l3 2a.S=-5r £2.0 l1106^" w1' npS' om alle verwarring met ander Mineraal water onmogelijk te maken, hierhij doen opmerken dat voor 3 3 3 2> S S 2 - g - net echte Geilnauer-Mineraal water het gewone onderscheidingsteeken op de Kruiken, bestaande in een overeind staanden us O - S-= ire6M met ,.et omsc'ir'R Geilnau en met de woorden im Herzogthum Nassau daaronder, en het tot sluicing der a:o.g a." 3 o 2 5-5T Kruiken gebruikte zegel00k met de figuur van een staanden Beer en het omschrift Geilnauer Miner albrunnen "3 ns3 -3 onveranderd geblevfin zijn. S.?1o5'3s3?o" o« Geilnaubij Limburg aan de LahnHet Mineraal-Bronnen Kantoor, Q 3 S h;S3 n in net liertogdom Nassau, den 24 February i83<5. RUDOLPH S f .H§ S-g-lS 3.- S"-3 S-S r„, rnn*'* J ../an den H A N D E L. »ei/. yf. CROOCK ZONENBuskruid-Fabrijkantenop den Buskruid-Molen SolUnburgonder Ouwerkerk aan den AmstelKantoor houdende IJgracht, bij de Peperstraat, n." 5, ce Amsterdam, berigten,'dat zij, eene belang- ^e.."erde^rinS 10 de tot dusverre hier te Lande in zwang geweest ziinde wijze van fabricate van Btiskruid op hunne Fabryk hebbende daargesteld, thans 00k vervaardigen RONDKORLIG BUSKRUID, gelijk staande in bestanddeelen zamenstelling krachckorrel en zuiverheid van stof aan het door Heeren Liefhebbers der jagt meest gebrnikt wordende Duitsche Crept Buskruid. Monsters en Prijsconranten van alle door hen gefabriceerd wordende Soorten zijn ts -,re?i^'^e,n ,en.te, bokomen ten hunnen Kantore bovengenoemdalwaar 00k alle bestellingen van hoeveelheden van Vijt Nederlandsche Ponden en daarboven worden aangenomen. Amsterdam den 22 February 1836. PATE PECTORALS van REGNAULT Senior, i" S" S gebreveteerd Pharmacien van het Gouvernement te Partis, 8=S2-°3»'»<-§« a orere® 3*1 erscheiden expenentien, in al de Hospitalen van Parijs gedaan, hebben ten voile bewezen, dat de PATE PECTORALE 3'"' »»f.nS'„a"l2§3=' P 3 s M T" Regnault Senior geen Opium inhoudt, en dat dezelve een bewezen overheid heeft op alle Pectorale Middelen tot 5 m c o-M§ 2ja Z§S 5 S het genezen van VerkoudhedenCatharras, Kinkhoest, Borstspanningen of Asthmes, Schorheid, Hoest oC Op st eking of 3-fl> 2 - 3 3'3~ P5- 3 ~S n S-3" S n 3 5P5=-3 W lA',ltaUe °P "e Borst. Alle deze voordeelen hebben den roem van dit Middel vastgesteld hetwelk ons aanmoedigt 82 3 n 5. 2 s 82. 3 - 82..* I 3 re !LX e,,e ten hoogste aan leder te recommanderen. De diverse Depots zijn: te Amsterdam, bij den Heer Bourette i 3 2 3" >psSi|'J O 3 *2^1 ri'S 2 'Z1 r Kalverstraatn. 3, en bij den Heer Anth. Klujtenaarin de Kalverstraatn.° 218; te 's Hage, bij Nieuwkerk, 5 O Co,n,1®eur' en b" den Jde^r SackKoopman aldaar; te Rotterdam bij den Heer Lose! Vorstman. op het Westnieuwland; §■- I 3 - WS sal »5 h f uU deDn ileer,f- L- Mitch]*nior, juwelier; te Groningen, bij den Heer John Sypkens, Koopman - 3*0*5 S;| s.^ 3 <wO J* bij den Heer Rjvser, Koopman; te Middelburg, bij den Heer van Bakelgen Langedeloosstraatletter B, n ^'co 0-^53 3— w S.^ J.C n* 116. als mede bij den Heer Marinissenen te Leyden bij den Heer Zuury Confiseur. 3 8-S?5 o w" ■S'i o" v j, F A 1 L L 1 E T"v E R K L A R I N G. 9 3 v ^?rc 3 Vonnis van de Regtbank van Koophandel te Rotterdam, van daro 4 Maart 1836, hetwelk in staat van Faillissemenc ST3 S* 5 T3 o-g-O^ 5 2 verklaart ANTHONY THEODORtTS MRVR.Tl 6a1 t i». "Z f? I k K V s S 5 fr-Og 3 I verklaart ANTHONY THEODORUS MEYERwonende te Schiedam aan'Te Lange HavTen, Sfk 3 2 3 >_S_;j_jHro2 SePatente"d as I'Tlandsch Kramer, Broodslijter, Winkelier en Kleederverkooper; reserveert de opening van hetzelve ^Si»I2?2K>>g0 nader te bepalen; l^enoemt den Wel Edel Gestrengen Heer CORNELIS DE KUTPER J. Zoon, Renter in de gemelde P 3 Z o- o ooS-M Re|tba,lktot Commissaris van dit Faillissemenc, als mede den Heer Mr. JAN HUIBERT LENTFRINCK, Advocaat P o ooWJooS 53 te Rotterdam, tot Acent. v IN - -J U =5 2 co co ^3 ro rB rj. 1 5 s 1S 2 16 Rocterdam tot ASent- Voor Extract conform P3 3 ^-41? I i- g z V De Ktimuchnder ALAMME zal, te Rotterdam, in de maand^A JriVa^n^tfaSe" ^eTkoo^e'n w'Sraaiie «S*3<1h ^g.p o 3p ^-6 JG ^®rzam®'inK SCJU[LDERHEN door oude en hedendaagsche Meestersineerendeels nagelaten door wijlen den Wei a S. n o 3l2o=o Edelen Heer JdN liILLEM TOLLENSwaarvan de Catalogus in tijds zal verzonden worden. a. 5' VERKOOP1NG, bij Opbod, van eene aanzienlijke Partij ZIJ DEN, n u M KATOENEN en wollen manufacturen■- y- CO De Onenhflrp TVTnranccAn TS.4 AT n P D I nnrr r/JAr nrn rrnn r» _.-j o O co 2. 5 n'so -O 5- A 7VY 'Wiivw;i,.n VVULLL1N 1V| ftTN U T A L 1 U ft t l\ ENZ, 3 <*3 s p De Openhare Notanssen VAN DER LOOT en VAN DER HOOPresiderende te Rocterdam. als last hebbende S rt w'o - to 3 8? gf>2S^ PnnAC/r,P e"o v'jn T raeeninS' °"der directie van MARLE en VAN DEN ABEELE, op 3 SjSfra 3 tog- S re (S 5 Donclerdag den io Maart 1836, op de gewone urenaan de Hoogstraat, wijk K, n.° 55, nabij de Korte Hoofdsteeg. 21n:ox' Z<- W ^3 3-2.^- 3 toP? te Rotterdam, publiek aan de meestbiedendenzonder afslag, te verkoopen: Zeer fraaije Omslagdoeken en Shawls' '5'' 2: 3 n a. 53 P and®re ^akdneken Fichus, Kanten Voiles, Neteldoeken Merinossen gedrukte Katoenen Broekenscof* kk."1 2 1'^ S^^rato^ een.g diR-erent Laken Mantelstof. geruit Schotsch, Flanel en Jeems, benevens Laken en Damasce TafelkleedenWitte a;-§->3wS2 3 PoS.to Spreiien, Wollen Dekentjes, Mans-, Vroinven- en Kinderkousen en SokkenBorstrokkenOnderbroeken Half- r?» 02,^5 a3 3 h.6?'c,,e„s:. Dassen, Kragen Bretels, Handschoenen en Reiszakken, als mede Geborduurde Strooken, TulenNeige to<^<^G Krip Zyden Franje en Breikatoen. voorts een partijtje Italiaansche Stroohoeden, wiiders Verlakte Theebladen, Composi'tie- 2oS-q.s£3|" n J! 3- n hii„e!lenr, r/n en andere Goederen mitsgaders Toonbanken, Winkelkasten, Tafels, JJzeren Haard, Gazlampen enz,; 3.roo."lTO'» o°"oto-T- "ende Dtngsdag en Woensdag vtfdr de verkooping, des voormiddags van 10 tot des namiddags ten 4 ure, terplaatse 3 5" 3 -• to 73 S"lo5n. vool"oeiIld'Joor een lec,er te z,en zijn. Nadere onderrigting te bekomen bij VAN MARLE en VAN DEN ABEELE J - 2.5 S 3nS.| aan het Vendukantoor, op de VlaSmarkt, te Rotterdam. nacr.uc% -,03 3.^^3s3 u<=-<kl,J5 OPENBARE vritwillige verkooping S.|«3- 3|.a.g 3 3 I 3 52r 3 tol s De Notarissen VAN DER LOOT en VAN DER HOOPresiderende te Rotterdam als last hebbende van derzelver -slg a." Z- S-Pg PnhHpk1vpr1'i" voornemens Pm °P Woensdag den 23 Maart 1836, des namiddags ten 4 ure, in het Locaal van S" 3 rl n ^er'x00P,n.?en aan Gelderschekade aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen: g-Sj. De alleraangenaamst gesitueerde BUITENPLAATS genaamd BJJDORP, met derzelver Heerenhuizinz geschikt "Og33>s°3 g a- c Z 3 Ts P„ goMor" W'titerverbltif, voorzien van onderscheiden meest behangen en gestukadoorde Vertrekken, goede Keuken ®«>- '=23:^3. s.^'5'm3 a g!33>i. R Kelder, Zolders en Loodsen voorts Tuinmanswoningwelaangelegd Plantsoenmet eene fraaije BeekLanen en 2 g-3 0 Za" n> n, 5" 2 5 Boomgaard met exqmse Vruchtdragende Boomen, Moestuin, met de daarop staande Loads, en Erve, alles staande 3'o.a 00-< g.G roN" a. 3. ^J3 Ke'egen aan den Straatweg tusschen Rotterdam en Hillegersberg, zijnde de Heerenhuizing geceekend letter A n 0 S»* "Spm S^oSs'to °>a- e?ne Pjrtl-i acbter de gemelde Plants gelegen, met twee ^o«r^jc/2;gj en eene A/e/Wge, in hetzelve f3a:^a."3 SaHS- X Vrnrhri 1? eindeUjk nog een Moestuin, gelegen tegen over de voorz. Plaats, mede voorzien van schoone ggSj 2. 3 3mS A o q°menpnerWlJ"Kaarde"; welk een en ander op den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger voorkomt onder sectie 0 S £J 2a L yeiwolgens aangeslagen m de Grcrdbelasting over den jare 1835 ad f 29, 70. 5S--3^S^< .t "b3 TOorz- Btutenplaats c. a. kan worden aanvaard met den 1 Mei 1836 of'eerder, edoch ten aanzien der Heeren V82 3 S"™g hutzing eenige dagen in Mei onbegrepen. 5 er Heeren- Kunnende de Koopei. des begeerende, de Helft zijner Kooppenningen op het hij hem Gekochte als Geprivileeieerde worsen opgegeven geVeS"g 'aCentege" a'ZUlke interesc" en aflossingsbetalingenals bij de Conditien zullen Inmiddels zijn nadere informatien te bekomen ten Kantore van de gemelde Notarissen; terwijl het te Veilene twee l*f" vd?r. f"..op df" voormiddag van den dag der veiling zal kunuen worden bezigtigd mits voorzien zijnde van een Permissiebiljecdoor ddn der gezegde Notarissen geteekend. Tt ROTrr E RDA M bjfjAN ARRENBERG.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1836 | | pagina 4