If ii fl I8S >'5.s5-s gsr-a ol>g-^g2-Sg2-asSou; ?ls fwll -1 J£«3: w o -s« '5 "S s S) o s z •si a "a siIff, - JS|, s f-w gI 8 - SJ '—.ai o a -a w" a •go'saSl-H0!-^ £2 ■s. E 2 SN E S c p B c03, S S'« e«SB m -O 2-"= S g »-g- - Sk 1«q WS|RS.Sf"5«5 §^,cS' •g J a i; -*;-S s Sf g ef 0 7-S g H c g 3^2 -g g ffg'i, gf 3.g°g|E£-:s 5C„ g Si'Jl.jB.S.g? Co Si gllill-2^ I >.S ffi J Wgrdende tcvens herinncrd, dat degeneD, die voor liunne plaacsvcr- vangers ziju in dienst gestcld, van'hiinne uniform en alle klehieeqtiipe- mcnts-'ikken zullen mocten voorzicn zijudat cr ten strengste zal ge- lec wrtrden op de necheid en goede gesteldlieid der wapenen van lict ledergoqd en verder equipement, en dat van liethoudendezerinspectien allcen zullen versclioond worden dicgeuendie mecr dan vijt' uxen van de standplaatsen van linn corps verwijderd zijn. En opdat niemand ten .aanzien zijner verpligtiug eenige onweiendheid zoude kunnen voorweiiden, zoo worden de belanghebbenden herinncrd aan de stralTen, bij art. 7 Cn 8der aanschrijving van den Directeur- Ccncraal van Oorlog, van 24 September 18^4, n.° 23 op de over- tredingen bij inspecuen vastgesteld. Wijders worden, ingjcvolge missive van den Kapitcin, commanderende ltet iste bataillon der 2de aiiiee/ingde belanglicbbenden vcrwittlgd, dat geene attesten van ziekte, door Burgcfgeneeslieeren afgegeven, zul len knnnen aangenomen wordenj doeh dat diegenen, die werkelijk ziek zijn, zich of in persoon zullen moetcn aanmelden of, in geval ztilks door den aard der ziekte onmogelijk ware, biervan eene scliriftelijke opgave zullen moeten doen, met duidelijke ianwijzing hunnerwoning, aan den Officier van Gezondheid van het bataillondie tot de visitatie der zieken, of tot bet ontvangen van scliriftelijke opgaven, in de Infirmerie der Mnriniers, buiten de Oostpoort, zal vaceren op den 5, 6 en 7 April 1836des morgens van acht tot tien ure en des na- middags van vier tot vijf urezullende de staat tier ziekten door den gezegden Oflicier van Gezondheid worden beoordceld. Aldus gearresteerd en gepubliccerd den 2isten Maart 1836, Bdrgemeestcr en YVethouders voornoemd M. C. BICHON VAN IJSSELMONDE, Ft. In kennis van mij, J. A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, Directeuren van het Bataafsch Gf.nootschap der Proefondervindetijke PFijsbegeertete Rotterdam, maken hiermede bekenddat de Schrijver van het jfVmwoord op de Prijsvraag n.° 83onder de spreuk Ardua res est ingezonden en in de vereenigde Vergadering, gehouden op den 3 Februarij 1834, voorwajrdelijk bekroondvol- daan heefi aan hetgeen men ran hem verlangd had Czie het Programma van dat jaar)en dat Bij de opening van het Naambiljethetwelk in de Vergaderinggehouden op heden heeft ylaats gehad is gebleken dat de Schrijver was de Heer Jean Joseph van Roosbroeckte Leuven, aan wlen derhalve de Gouden Medailje zal worden uitgereikt. De Zilveren Medailje is volgens de wet toegekend aan den Wei Edeleri Hxiog Geleerden Heer J. B. van Mons Hoogleeraar te Leuven, die de vraag had opgegeven, Uit naam van Heeren Directeuren ■Rotterdam bovengenoemd den 14 Maart 1836. J. B. OCKERS CAU Directeur en Eerste Secretaris. V MAATSCH APPir" FERSCHEIDENHEID EN OVEREENSTEM MING. Vrijdag den 25 Maart. Lezer de Wei Ed. Zeer Gel. Ile?r Mr. D. A. BlSDOMt, Advocaat binnen deze Stad. Voor de menigvuldige bewijzen van deelnemingmij betpond. bij het overlijden van mijnen geliefden Echt- genoot, betuig ik hiermede, 00k namens de wederzijdsche Familiebetrekkingen, aan alle Vrienden en Bekenden mijnen hartelijksten dank. Rotterdam A. VAN DONG EN, den 18 Maart 183d. Wed. J. van Lakervei.d-Moens. Voor de velfe bewijzen van deelneming, ons betoond bij het stnartelijk yerlies onzer gejiefde jongste Dochter, be- tuigen wq onzen hartelijken dank. I- - P.n B R U Y N. - Rotterdam M. H. BRUVN, den 21 Maart 1836.de Jong. Weden Beviel van een.ZOON Sara Cristina Sprencer van Eyk, geliefde Echtgenoot van Rotterdam Rotterdam den 14 Maart 1836. Iledcn is alliier, in den ouderdom van circa 58 jarenna eene ziekte van weinige dagenoverleden de Heer ANTHONY BUNK, in leven Marktschipper van Rotterdam op Amsterdam vice versa. Strekketide deze zoo tot bijzondere als algemeene ken- nisgeving aan zijne Familie, menigvuldige Vrienden en verdere Betrekkingenzoo binnen als buiten de Stad. D. STORM, Exccut eur-Test anient air Heden avond behaagde het de Voorzier.igheid mijn geliefden Zoon, LUDOVICUS WtLHELMUS, na een langdurig lijdenin den jeugdigen ouderdom van 29 jaren naar Zich te nemen. Rotterdam W. J. VAN DER POLDER. den 14 Maart 1836. De Zaken in Kruidenierswnren zullen onder dezelfde Firma voorloopig gecontinueerd worden; zijnde de ver- andering der Firma in de twee vorige advertentien abusi- velijk gesteld. Heden werden ik en mijne vijf Kinderen in dendiepsten rouw gedompeld:daar het God behaagde mijne hartelijk geliefde EchtgenootKATHARINA VAN DONGEN, aan de gevolgen eener borstziekte, tot zich te nemen, in den ouderdom van 43 jarenwanrvnn ik er ruira 22 in den gelukkigsten echt mogt vereenigd zijn. Rotterdam den 19 Maart 183d. "OLSTEN. Merf gelieve deze algemiene 00k als bijzondere kennis- geving aan te nemen. Heden overleed alhier onze waarde Vader en BehuwcL vaderPAULUS BOERS, in den gezegenden ouderdom van ruim vijf en zeventig jaren. A. KLEYWEG. Rotterdam M. G. KLEYWEG, den 18 Maart 1836. geb. Boers. De Schilders-Affaire en Kaarsentnakcrij zullen gecon tinueerd worden dour onzen oudsten Zoon, LEENDERT PAULUS KLETfVEGwelke zich in het gunstig aan- denken van het geeerd Publiek aanbeveeltbelovende eene prompte en civiele bediening. ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG. De Koninklijke Noderduitsche Tooneelisten van Zuid- Hollandonder dircctie van Hoedt en Bing/eyzullen de eer hebben te geven op Woensdag det) 23 Maart 1836: DE HERSCHEPP1NG VAN ARLEQUIN, Of Arlequin bij de volksfeesten te Parijs, Ballet-Pantomime Arlequinade, in twee bedrijvendoor versierd met deszelfs expres hiertoe vervaardigde Decoratien Tooverwerken Dansen en verderen toestelgoregeld door J.IV. Uammecher, de muzijk hiertoe geordend door den Heer Dessaur (nooic vertoond). Voorafgegaan door DE LOODS, SCHEEPS- TIMMERMAN EN HET GARNALENMEISJEBlij- spel met Zang (Vaudeville)in twee bedrijvennaar het franschdoor C. Alex van Ray. Verwacht op Saturdag den t6 Mei 183d Sluicing des Tooneels, PRIJZEN der EFFECTEN cc Amsterdam den 19 Maart. dtti 18 Maart i83<S. G. M E E S, Az. •Heden beviel mijne geliefde Echtgenoot, Annetta Rachei., van een ZOON, Hillegersberg C. KLUMPES, den 18 Maart 1836. Kapitein. Mijne geliefde Huisvrouw beviel heden van een ZOON. den n'tiZir? 1835s H« S T R A U C H. Mijne geiiefde Echtgenoot, M. E. van Duine, beviel heden voorspoedig van eenen dooden ZOON. Stm S*. IS S E R. Mijn geliefde Echtgenoot, de Heer J. VAN NES Kiz,, in leven Burgemeester en Secretaris van Middelburg en Notaris alhierwerd mij heden in het zeven en vijftigste jaar zijns levenshet vier en twingtigsce onzer echtver- bindtenis, door den dood ontrukt. Boskoop M. W. P O N S E, den 19 Maart 1836. Wed. J. van Nes, Kiz. NB. Deze strekt tot algemeene kennisgeving. Heden overleedna een langdurig lijden, onze geliefde eenrgste Dochter,' AALTJE, in den ouderdom van een jaar en bijna tien maanden. Te dieper treft ons dit gemis, char, voor slechts vijf weken, een jonger Liefdepand haar toe de rusce des grafs is voorgegaan. Woerden H. K N Ij F F, A ten 13 Maart 1836. N. K N jj F F, geb. Molenaar. Vgcbl. f/o//.,VV.S.J pet. 102 aiC2i I02jV 'dfimai—56 j- 564 5*6} Uitgcst. idem Kansbiljettcii,.../ 24}- 25 Am. Syndic. 4! p. 974 - 98 97J Idem3i— 8aj- Bai82! Hnmtel-M...4i1364 -lS74;ta7i Nieuwe dito102! -103 102J Ins,teParys 3 p. 8oj 8ij' 81 Lond.Cons. 3 - Rush, Hope, 5 104$-1044 104} N.Leeu.iSjii 5 Ins. Assign..6 6yi. 694 Cert, van id.6 694 - 70I 70 ld.teHainb. 5 Leen. 18}j, 964 - 96} 9 Spanieby Araoin,....sp. 4(54.47} Gr.Stukkens464.47 Uitgestelde164- 174 Differed22} 234 Passief.15} - 164 Pruis. 1832,... /io6} -1074 Polen, neg.1829- dito dito 1835-146 -147 474 464 >7 23 16 107 Denem. 1825,3 p. a Ob.Weencrb.5— Idem idem 4 Certiticaicn, ai— Met»lliek 100 -loo} Idem teLond.5 ldeni„...,.,,2}574- 584 Ob. 37} mill.. 4 p. Aandeelen, 1820, Am&.Rotsch.^ Idlbijld./ioOi.*. Cert. Napels 5 p. Id. teLond. 5 Id. laM.enli. 5 Nap. Bank-Act.. Brazilie,....5 88} 89 Mexico,6 Peru.........6~ i8}. 18} Coupons...,...../ Columb., ie|.6 Idem2e»624 - 24} Coupons Grleteni.ie\.f p. Idem2e'5— 23}- 25} Couponsf gebU too} 53 18} 24 iV 5 254 4.4 Den 20 dezer2} per cents Werkel. Scliuld 56}; Kansbilj. 24} Handel-Maatschappq 137; Spas.Ardointff, ohbepaaldcStukkenqdi, en Passief 15}. PR4JZEN der SPAANSCHE EFFECTEN te Antwerpen den 19 Mann. 5 pets. Ardoin46} I Ten 2} ure. Passief15} 5 pets. Ardoin464 Den 30 Maart. 5.pets- drdoin46} Passief15J WISSEI.KOERS te ROTTERDAM ten 2i Maart. Hamburg 2 maanden, 35 kort 35} per 40 Mark. Parijs....-—- 56} - 57^ 120 Fr. Bordeaux<;6}5 6} Frankfort 6 weken - - 5<54 - 35 i per 20 Rijlcsdaalders. SCHIEDAM den 21 Maart. [enever het Nederl. Vat, zonder Fust. 18, 253 ,„„j„ j-u»i.-,:„„ Amst. Proeflict - 21, 0g}zonderdebelasting. T V A D V E R T E N T I E. De VERPACHTING van het ophalen en vervoeren van de HAARD- en KOOLASCH, het STRAATVUILN1S- PUIN enz.binnen de gemeente van Delfshaven vallende, bij advertentie geannonceerd tegen den 23 Maart 1836, wordc tot nadere advertentie uitgesteld. Gebroeders STRAUSS, geexamineerde Gezigtkundigen nit Aken berigten het geeerd Publiek, dat zij alhier gearriveerd zijn en vijf dagen vertoeven in het Logement het Zwijnshoofdop de Grootemarkt, te Rotterdam, op de Kamer n.° 10, alwaar zij dagelijks van des morgens 9 tot des namiddags ten 6 ure te spreken of te ontbieden zijn, met eene grootc verzameling van BRILLEN en IVollastonsche OOGENGLAZENdoor het gebruik derzelven worden de zwakste Oogen versterkt, en zijn dezelve door de beroemdste Professoren en Doctoren van dit Koningrijk ondcrzoclitbeproefd geworden en onverbpterlijk voor de oogen verklaarddezelve zijn ingerigt voor bijziende en zwakke gezigten; voorts zijn deze Brillen zeer gemakkelijk voor Dames, en bevinden zich onder dezelve Conservatie- Brillenwelke het gezigt tot in den hoogsten ouderdom conserveren, als mede Brillen voor Personen, die de zon of het lampliclu aan hunne oogen hinderlijk is; wiiders bezitten zij een aanzienlijk Assortiment TELESKOPEN, VERREKIJKERSTOONEELKIJKERSLORGNETTEN voor Heeren en Dames, LOEPEN voor Apothekers en Botanic!en voor Bloemen te bezigtigenZAK-MIKROSKOPEN van Koper gewerkt a f 3 het stuk. Zoodra bovengenoemden de oogen gezien en onderzocht hebben geven zij dadelijk de meest geschikte Brillen voor de onderscheiden gezigtenwaarvan zich ieder overtuigen zal. Ontvangen uit LondenFathergilTs ZenuwdroppelsRobinson's Patent GerstbloemDixon's Galpillen Chamberlain's Pillentegen rheumatismus, jicbt enz.; Dawson's Lozenges, tegen verkoudheid, keelpijnhoest enz.; HalTs Sliimpillen; Martdant's Antiscorbutie Drops, tegen kliergebrekenMoxon's Concentrated Sarsaparillaeen uitnemend bloedzuiverend middelEngelsch PlukselScouring Drops (Vlekdroppels); Hannay's beroemd en duurzaam Reukzouc, tegen hoofdpijn enz., en meer andere Artikelen. STEENWIJK DE RAAD, Apotheker en DroogistRotterdam. v Bij. Ondergeteekende zijn te bekomen alle Soorten van Gevoerde EIKEN DOODKISTEN en DOOD- KLEEDEN, tot de civielste prijzen. p. FAN S'CHAIKTimmerman Binnenweg, wiik T, n.°i28, te Rotterdam. 'A H. STROUGER, hoek van dc Bier- en Schecpmakershavenbengt het geeerd Publiekdat bij hem te bekomeff zijn Puike Albro SPROT, als mede Porter ALE en alle soorcen van fijne WIJNEN tot mcdieke Prijzen. la QJ TJ rLZ 3 - "a <u o pq W H i-H Z V—* H Z to - Q F O c ri W wj 4> _o :=-• a t: o a> O o C V E W c JJ Si O 3 rK3» C XJ B 2 Z g 0) jjj o 14 <D AS S.u NI N TJ C <U a o •SM a CD U a, N 0 aO ts a cj w u •S-F C CD id o c P. ri a> - Q c CQ CD a cd a> *-l "-Q «D YX a> T3 C 5-3 xe - otA a a •S J! ts M <D S E 3 W «-»«-» 51 b u c c a Si ^:So~ S E CO o S ja C CD i- y CD - T3 XI tJD CD B b-v •u WI> b CD O C CD o wi f-l OJ jj w j «Z pjvWgE 'O F.= 2l 2 S a 2 CI O [J u <1 g 5b b W *.2% £-5 ticCQ n Z xt e. Sd <D u. 3 3 *51 c •n c N rj sg-i "T3 1/ U L. GJ QJ Ii n C hO r. CD n CD *-* CD 4- O e 5o< 03 n I «d •^35 X v-. cd w o 3 T3 "3 0 C o (sj CD 3 n. r— *-• 5 QJ X X H cd SPE .E c x QJ ~c S" HKC G 'a.E O S.!H. Z Q a. OO c.Ep§n M eh 8 v J1 QJ c -ju'SN o.' p vs t-H r-. *-< «J MB u .C'U QJ -a 3 J -53 O iO P- 2^o w 3 M 2 b i"2 - (D u ai ft) ai CD X z •- T? (3 •p r m a <n u "■O SjL.£ !8 &S. .2 'O-cd' a 0 i. y g£ 0-2 - 1/1 A rWhl ffo Z,' TS .2 .J2 2 *J :3- 3 ajc flj, c u c,w E 10 n r 1 g-13 <0 S 3 re aj «j .5 0 D bj c gjv i: .O.mS teS F.-a E 1 wij sts »«-j- an J, 3 o I— 4—-N- QJjr C59C O cvWW'S 5-a J. QJ e-t QJ r-» U W 3 W 3 S CQ T3 3 tdD 3 ed QJ «d cd >TJ MX Ati QJ 5«« Wi QJ T3 X <*- •D CD J- CD 3 <0 a g a -C ii "g H c 2 S c ay.'a g S -"2 v a bd QJ CD QJ X 3 W3 .jot ..£'7 s? o s I -S S o S g 3 3^ g w Z g 3 .C-° QS.|-|^'ggtlc££-s|S!iR^W' u<s^=s hsE"q™^ ObC i_ D- d> <D O *TJ p (D rt C jr "-r-j 2^ 1 l 1 o S g 0.023-= 0c**— o - S'so Sk-- - ^2 "v Sf JZ VI J. 3N" O T3 E U u c O JjcHcd (D CD x O "CD CD X ts t_, cd <i» Q N -0 8 8 ^5 co **3 CJ3 :=>X TS *-» O 3 fij 3 ai N tX<k c n K g 3 «- V'» "3 flj rt •7T3X b2 J! W :3> O 2,0 N QJ QJ 1 &0 ho c C re 3 g a, -3" 3 Wl c 3 CD 3 bOX X X u rr 3 3 SP w a-S o o.S ZS«0.«jF,v» u o S QJ 5 - c c .E •32 S .5ws - <D 'X S 1 "?^3 S S §3^ 0% Jt. w Cd flj 02^I"g;3 -gc5c(§o W ID y O C jj X.JD w m/ cj qij c ►-» u; hj ^j5-a-aggg^£S -o H 7- CD CD s-aN rr- o z; 3 7^ m 7 CJ S-S N P£ 3®- r_ "O c 2 5 - - F *r. 2^ 3 c« cd 2 n cu S ea)O.E3.S qj S S «J 3 ti a gj= H4 *-• 3 hto S> 04 3-g." E egg o Won O oj 3 jr o 'Ngojsssft PO T3 g a-S E -^3= g''qj,E5 E 'is xe c o - fl, «D CD O X en •£3 cd V 33"^ CD T! r CD U 2 u W bc-a h c br cd t= X - B E^ si t- - 3 I "g 2d r- n ru -r-j jj fl 0,5) N 5 QJ QJ X O ts p O kt73 X T3 *3 in cn r. n fj flj (D cd bio N p o */3 5 (D cd 3cdco5c-g-£_ ^3'- 'jo QJ gra 3^57 QJ wS15 WO Qj i_ i_. cd bC^ -F. 5 *0 be CJ c 2 si id cd 8 flj 5 o d 5*^3 C E 22t3XXX'UC/2 M»-i^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1836 | | pagina 5