VERKOOPING voor AFBRAAK. S? °.3.p»2-S os-8-a ^Sn-3 r OPENBARE V R If W 1 L L I. G E VERKOOPING J&gS-S O—g ^TO T, c*$4*rs om C 0 N T A N T G E L D); g <3! a.s-8- Sgsr** g I rr OP EN8ARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. B JRGEMEESTER en WEI HOUDERS der scad ROTTERDAM zijn voornemens om op Sacurdagden i April 1836, ®es mldd.?gs ten 12 ure, ten Raadhuize derzelve Scad, aan den meesrlsiedende of eerstmijnendeeersc bij opbod en I tT%,l afS'?g' v<>or Afbraak te verkoopen: De OOSTPOORT, staande aan hec eind van de Hoogstraac, binnen ■gs ?.ZcS d-j? o 2 Stad, volgens de Kenmerken, die bij de aanwijzing in'kco aan de Poorc zullen bepaald wordenen hec Bescek "JT'gS 8 G S 2 s g.M f" y^wMrden, welke dagelijks cer lezing liggen op hec Scads Timmerhuisaan den Haringvliet, M, ri.°'53, g.w'en^ahyaar bg dew Scads Architect nadere inlichtingen ce bekomen zijn. Zegt het vobrt. §5 3-S wma g.w-S g S pnTTPKT n^rVa" u D.ASGH en VuiLNIS, als mede van alle de PRIVAAT- of STILLE- S 2 ,3 3 S **- n n? a T N ar.8 Delft, op hec Raadluns aldaar, Donderdag den 19 Mei 183d, des middags ten twaalf ure, voor •S3 3 =r=rg cr 3 -• o g den .tiJd van Vijf Jaren, volgens Condicien, cer lezing liggende op Scads-Secretarievan des voormiddags tien tof des 2 Js*S 3 3 2 B s 3^32a n3^ 8 3 ni,nlddag8 a "remet uiczondering van de Zon- en Feescdagen. S- ?S5§2 "S^g-g-S V De Ge°etroijeerde EIGENAREN in den STRAATWEG tusschen SCHIEDAM en DELFSHAVEN zijn voornemens op Saturdag den 9 April 1836, des voormiddags ten 11 ure, in de Herberg de Vet-guide Zwaante g-3 b <1 g 3 »»3 |"3 Delfshaven, in hec openbaar aan te bestedenHec BESTRATEN met KLINKERT MoPSTEENEN, aan de rivier S<I1??'3W d\T{-ek of Waa! gebakken van den bestaanden WEG tusschen Schiedam en Delfshavenen het ZESJARIG s K'8 eg <5- a O Pvan denzelve, volgens Bescek en Voorwaarden welke cer lezing zullen liggen in den Scads Doele wV<r° EKf-aO,- Sw"o>^ 3 a-2 2 S te Scln®d^e"de H?Iber.?. dt Ve\\Sulde Zwaante Delfshaven; zijnde nadere informatien te bekomen bij den Heer >.2g.^§ ^2.2.< A. SCHOLTEN, Fabrijk- en Landmecer van Schieland, te Rotterdam, welke op den 1 en 2 April i8a<5 des S n3 »rj„f3figocZ voormiddags om n ure, zai vaceren in de voorn. Herberg de Zwaan, ten einde aan de Gegadmgden de noOdige o. 8 3 2 bra 3 fcs- 33* aanwi]zing tn loco te doen. e> a b3 a g-| V Het HUIS en ERVE staande en gelegen aan de noordzijde van den Haringvliet, wijk M, n,° 76, en het - 3J £3% -32 <K„ 1 fa. HU1S0 BROODBAKKERIJ, BOVENWONlNGENZOLDERS en ERVE staande en gelegen ian denoordzijde S 3 ""pspE S3 ja"o ,j 'pstraatwijk K, n.° 116, welke Donderdag laacscledendoor den Notaris SANDERin hec Locaal op U £2 2w o Qy Gelderschekadealluer, zijn geveild, zullen op HEDEN den 31 dezer, des namiddags ten vier ure, ter zeifde 2.^2" 3Qa3 Piaatse worden afgeslagen. O gg-S," O S.s I PUBL1EKE VERKOOPING. I Is I* Si1 2;s |"§0 I|.o G. DUUR1NGG J. ZOMPOLL, G. DUURING Jr., D. BOERS en j. F. SAUERBIERMakelaars te ^'Sro S"re nS* n" I/0" u a!fZll"en a,s 'ast hebbende van hunne Meescers, ten overstaan van den Heer GriiEer van de Regcbank van 3 2 g >2. Sg g*' KooPba"det. na gedane aangifte conform de wet, op HEDEN den 3r Maart 1836, des voormiddags ten elf ure S-g 3. j$'s "uis der Notarissen aan de Gelderschekade, verkoopen 60 Baleh Java KOFFIJ, 194 Halve Kisten PRUIMEN 52^2.^ o S |- I J-2.1 g.-o ^ES 40 wart Vaten Fransche PRUIMEN, 117 Vaatjes Malaga ROZIJN60 Balen Malaga ORANJE- SSB«jSaVC ^§£23*, o»?.«S ANIJSZAAD, 39 Balen Maltheesch KOM1JNZAAD, 395 Potten Chinesche is3 3 g 3 S'-na &5 S- GEGONFU^E GEMEER en 5 Heele Stukken Getjua OLIE en dat bij Kavelingenzoo ais die nader bij Nocitien °3n_2sp5« o"g worden aangewezen. Nadere onderrigting bij bovengemelde Makelaars. m 3 a "gjoSs fiSjilt S" G- RUEB, J. RUEB en C. RUEB Cz., Makelaars te Rotterdam, last hebbende van hun Meester, zijn'van «>2 o 3 meening om, ten overstaan van den Heer Griffier van de Regcbank van Koophandel binnen deze Stad, op MORGEN S^S-3 1-2 - den 1 ,APnl d" .voormiddags ten elf ure, in het Huis der Notarissen, op de Geldersbhekadein het openbaar ^<3. Ij^rs'-SO' gJsa te verkoopen: 309 Kisten zoo gezond als beschadigd Wit en 93 Kisten beschadigd Blond Havanna SUIKER S-* alh,er atZ0° aaBie^i;P^ 1lclT de °c*> KaPitein H- Schutt van Havanna, liggende als per Notitie words »£3 - 3 -T-^ ns 5„ 8 aangewezen, en HEDEN en MORGEN te zien. &6 h S C5: g. 3. O g ft Q E 8 2 3 a B y g I 3 r V G DUURING D H. JOOSTENG DUURING Jr., A. C. DALEN Jr., E. L. JACOB SOND. YAN o 3 h I 3 n 'ri>H iF 1 if Ft SAUERBIER, L. L. JACOBSON en j, SINDERAM Makelaars, te J Rotterdamzullen als last hqbbende van hunne Meesters, ten overstaan van den Heer Griffier Van de Regcbank van 33^-5 Si- S. ^°°Pn3llc,.elSeda"e aangifte conform de wet, op MORGEN den 1 April 836, des middags ten 12 ure, in het Huis 55 S.-o s s g c o S- s s- 3 dt?r Notarissen aan de Gelderschekade verkoopen 9547 Balen Breziel KOFFiJzoo gezond als beschadigd gelosc "Z"> S" v> O z a- o .h.ec SchlP Saracen, Kapitein E. Hammondvan Rio de Janeiro, en dat bij Kavelingen, zoo als die nader bij !ss<w resrtg Notitien worden aangewezen. Nadere onderrigting bii bovengemeide Makelaars. 1<2 l§3"S £S>2:c ?34?5 OPENBARE V RIJ WI L LI G E VERKOOPING. 2^3 g-SgS ,De Notarissen JO NG E NE EL en DIJ KM A N, fesiderende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Princi- S^„ ""2° =s2^n s 2:1 Pale" Z1-in voornemens om op Woensdag den 6 April 1836, des namiddags ten vier ure, in hec Locaal voor Publieite 5->.3 !3?£3 sISZ^ m Verkoopingen aan de GelderSchekadealdaar, in het openbaar te veilen en verkoopen: |;oS S" a W S-Cn<S t_c3 n" 0Een Hu-IS en,ERVF^ staa"d® en ge1^11 aan de noordzijde van den Haringvliet, nabif de Hooimarkc, wijk M, >.Si -ovSS?3 <SOW> §3 so 7?> binnen de stad Rotterdam. Aangeslagen in de Grondbelascing over het jaar 1836 cot f 30, 55. Hebbende jVists. °°»3< 2.30r-2 3 eene Huurwaarde van/3i5 in hec jaar. ^af f r S-«.PJ a?*?? a m Het te veilen Pand zal daags vddr en des voormiddags van den dag der veiling ktinnen worden bezigtigd', en zijn inmiddels nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemde Notarissenin den Oppertte Rotterdam r. y E R E G G P I N G VAN PAARDEN, R IJ T U I G E N TUIGEN enz. 1 De Openbare Notarissen JONGENEEL en DIJKMAN, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Principalen, zijn van meening, onder directie van VAN MARLE en VAN DEN A B EELE op L_Saturdag den 9 April 1836, des voormiddags ten 10 ure, aan de Scads Herberg den Romein op de Schiekade, te Rotterdam, publiek te verkoopen: Twee bruine langstaart bles Merrie Paarden een vos langstaarc Merrie-Paard een wit korcstaart Merrie-Rijpaardalle gelijktands; eene gebo'mbeerde Koetsgemonteerd met plated en bekleed met brum laken; eene Koets, bekleed met groen trijpeene Koets Coupd, bekleed met bruin laken; een nieuwen Glazen- Wagengemonteerd met geel koper en bekleed met blaauw laken een gebombeerden Toewagenop kromme veren 2 voor een en twee paarden bekleed met blaauw trijp; een gebombeerden Zomerwagen, op drukveren mahony bak ,0 a .S* wnZeeI I b,e,kIe,ed ee,,e. R^'l"Calticheg?momeerd mtc koper en bekleed met wit laken; eene Caliche, op of n g-*»S'ra S"*« ffmn T V .b'"-18 lake" een Dito bekleed met bone; eene Caricle zoo goed als nieuw, bekleed c"T3» tns;3 ^"c5 MO?"nWs rr*a-n ti fT n drie Ghalsen t een paar Broektuigen met Hoofdstellengemonteerd met plated, een paar Tuigen c:!j £j 3 S 1 2 mec. Hoofdstellen en Leidsels, gemonteerd met wit koper; een paar Zadelcuigen met Hoofdstellen, gemonteerd met 3*0 S'S 3 r, x S-re S<—" 3 s gee! koper; een Caricle-Tuig, een paar zwarte Tuigen mec Hoofdstellen en Leidsels, benevens Manekappen, Halsters §•5^rS 5 Z S-" Ss -i 3 en BlcteB' ,voorts eeff Haverkist, Stalgereedschappen enz. Zullende Vrijdag v69r de Verkooping, des voormiddags e.3 O-Ptu o 3- S, c ?as: 3 ?n tot dea narnldda8's ten 5 ure en des morgens vddr den verkoopcijd ter plaatse voornoemdvoor een ieder te n g I 3 13 3 3 l'« I: 3 n 5 m md.er.n8"»g te bekomen bij VAN MARLE en VAN DEN ABEELE voornoemd, aan het Vendu- ».js g S •- n g:S S g-rOg.^Z' 3 kantoorop de Vlasmarktte Rotterdam. So'=0?|3?3^ v3S" S 5* 23-5 NB. Op deze Verkooping kunnen Paarden, RijtujgenTuigen enz, worden bljgebragt. 33 ^S'3" ISAAC MARINUS JO SUE VALETON en ABRAM VAN IUJCKEVORSEL W. Zoon Openbare Notarissen te o-l S. I S <3^1 Rotterdam,- als last hebbende van derzelver Printfipalenzijn van meening op Woensdag den 6 April 1836, des [T 3 "i-S ta£ ref<) 2 2 namiddags ten 4 ure, in de Kamer van Notarissen te Rotterdam, ce veilen en aan de hoogstbiedenden of eerst- s2 3™§~ -■ ml-lnenden te verkoopen 3S!g-i£ -2 N-° I- Eenalleraangenaamsc gelegen BUITENVERBLIJF of TUIN, zijnde bevorens geweest drie Tuinen, metdeszelfs S 12 3 S- 2 5-1 8 3 s 2 S S' p D°X ,y°estuln' Broeiraam, Loods en verdere Getimmerten, goede vruchtdragende Boomen, Bepoting, 3 crt—'nsg-^S'otg'g. Beplanting en ERVE, alles staande en gelegen in de Wafellaan, bujeen de Goudschepoort der stad Rotterdam, wijk N SS>OW^~g.3 3 ST 3 2 3 0 s wavpVt'a'a Efotoeolle geregistrecrd op n.is 64 A 65 A en 65 B buicen, benevens een ACHTSTE in de gemelde >ol,tn0 3-Z1 g AFELLAAN en derzelver BEPLANTING, alles op het Kadaster bekend sectie D, n.is 71 tot en mec 79. Aan- a"=; 1§Sg. gerl?feri 10 Grondbelasting over den jare 1835 tegen /36, 66, 7 79' 3< S"| a-" «p3" 3 Dit Onroerend Goed kan dadelijk worden aanvaard. Zullende de Kooper, des verkiezende, de Helft zijner uit te - 1 >=a.g.il »s.s 3, g-- s loven Kooppennmgen op hetzelve kunnen gevestigd laten, tegen betaling van 5 pCt. Interessen in het jaar en termijnen ^3-S«3*S"-g* "2 gSW" 3??a2 van'aflosstngzoo als in de Condicien zat Worden vCrmeld. J fill. §u«- S§ S-l N- 2-Be"e, Part'j BOUW- cn WEILAND en GRIEND, gelegen in de Plompert, onder degemeenteCharlois, 8„2.g'3 "o gS c 3 volgens dd lcadascrale opmetmg groot 3 Bunders 32 Roeden 30 Ellen op hec Kadaster bekend sectie A, n.is 2S4 tot 3-3 S° M 2 - a;„ "11 met. 259, en nog eene Parrij BOUW- en WEILAND, gelegen in den polder Robbenoord, mede onde^ de generate 3 =r->== 3 3 Charlois, volgens de kadastrale opmeting groot 1 Bunder 61 Roeden 60 Ellenop het Kadaster bekend sectie A 3 3 S1?;" 5' e:ZIw "to?^5 n.is 516 tot en met 518. Gezamenlijk aangeslagen in de Grondbelasting over den jare i8a< tegen f 21, 60. Deze g-S 3,(S Sg.3 P^§3 pattijen Land zijn te zamen verhuurd aan Harmen Porsvoor E'en Honderd Gulden in het jaar. - 3 |S a. o >ra.o c-f g a e facUn8 ,iiebben om te koopen komenten cijcje en plaatse voormeld, aanhooren de Condicien en Voorwaarden »3S S-. sSs; 0% !azd" \k"n"ende het Veilene inmiddels door de Gegadingden worden bezigtigdechter ten opzigte van den Tuin go.30^ "'-I 5-"3 -55-2 h- 111 de Wafellaan twee dagen vddr en op den dag der veiling, van des morgens ten tien tot des namiddags ten zes ure, «^®=r3 SSn b3 o <=:g a mIts v°°rzien Zijnde van een Permissiebiljeconderteekend door ddn der voornoemde Notarissen, ten wier Kantore S 2 'gj 3 o p2o-— men ZIC tevens tot bec bekomen van alle verdere informatien kan vervoegen. S3'a23 tt 8 a-Q td2rere a' n- t RUcEEV0RSEL IV. ZoonOpenbaar Notarisresiderende te Rotterdamals last hebbende van £.3 3 a.5" c r®3 S3 o 3 zyne lnncipalen en ten deze gecommitteerd door de Regcbank van Eersten Aanleg, zicting houdende te Rotterdam, Sja.3-? 3'oSJ (^1. g:3 T va^meeninS °P Woensdag den 13 April 1836, des namiddags ten 4 ure, in de Kamer van Notarissen, te Rotterdam, 5!^ I- g.8-11 |S- o eerstmijnende t^verlfoofmn:' regcer der cant°ns Rotterdam n.is 1 en 3, te veilen en aan den hoogstbiedende of ^111. ll |™J| 3* -rp^e„ fIna'ina„a" ^'e^e en a"eraangenaamst gelegen BUITENPLAATSgenaamd BERGLUST, met derzelver hechte, icgsi 3 2 s; gui i?S= n. Heerenhuizing, voorzien van verscheiden mime en net georneerde Vertrekken, KeukenKelder g 3I<" "i, n>S- 3 n verdere Offices, benevens schoon uitzigt hebbende Koepels, Tuinmanswoning, Koetshuis, Stalling voor vier 1 5"2 "2? ">,s- s Paarden.» Koestallltlg' Hoods en verdere Getimmerten, fraai aangelegden Tuin, Boomgaard, Plantsoen, Oranjerie en rebi- f3-' S?o?3 Moestuinmet eenige daarbij behoorende partijen VeenakkersRietveld en Water, alles staande en gelegen in den "S'reSraS 2-S> u ergff U I J6r' gemeente. Hillegersberg, aan den Rotterdamschen-Rijweg, wijk A, n.° 72, gezamenlijk bij 1 3-gS g 323? gl bac Kadascer ^kend sect,e A, n is 700 tot en met 705, 705 bis, 706 tot en met/ao, 1112 tot en met 11,4, 1801 en h. o o P* s - O 1802. Aangeslagen in de Grondbelasting over den jare 183s tegen f 59, 75. 1 "jS'A I? 3o- 3 So b3 - ..Die Onroerend Goed kan dadelijk worden aanvaard; zullende de Kooper, des verkiezende, Twee Derde Gedeelten sr.. 2 g*m'S.3 ^7 3 fl,ner U1C .te Jove.n Kooppenningen op dit Onroerend Goed kunnen gevestigd latentegen betaling van vijf per cenc interessen in het jaar en termijnen van aflossing, zoo als in de Condicien zai worden vermeld. Die gading hebben om te koopen_ komenten tijde en plaatse voormeld, aanhooren de Conditien en Voorwaarden SSrprSliere informatien begeerende adressere men zich ten Kantore van de Notarissen VALETON en J KJJu}tjr(fl)SEL, aan de Wijnhavente Rotterdam; knnnende het te Veilene imniddels door de Geaadineden worden bezigtigd des Dingsdags en Donderdags van iedere week, van des morgens ten tien tot des avonds ten zes ure a.s mede cwee dagen v<56r en op den dag der veiljng, mits zich op de Buitenplaats bij den Tuinman aanmeidende. Te ROTTERDAM bij J AN TrrENBEIg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1836 | | pagina 4