ROTTERMMSCHE COURAN A! 1848. R 90. Dingsdag den 15 Februarij. v Bij deze Courant behoort een Bijvoegscl. v VX tr* 1 LONDEPf den 12 februarij. H. M. hield gisteren een Geheimen Raad op het paleis van Buckinghamin weiken lord Sudeley den eed als lord-luitenant van het graafschap Montgomery aflegde. Het wetsontwerp, waarbij Israeliten tot leden van het Lagerhuis toegelaten wordenis gisteren ten tweeden- male gelezen, nadat 277 leden van dat Huis zich daar v66r en 204 zich daar tegen verklaard hadden. Ver- scheiden leden voerden alvorens nog het woordtot bestrijding of verdediging van het ontvverp. Sir R. Peel behoorde onder de laatstgenoemdeninzonderheid op grond dat de Israeliten in Engeland burgers en onder- danen van den Staat zijn, en er dus geene magt kon be- staan die hun het genot van eenige staatsburgerlijke regten onthield. Zelfs meende hij dat men hun deze I vergoeding schuldig was voor al de vervolgingen welke j hunne voorzaten hier te Lande hadden moeten verduren, en duchtte-voor de Gevestigde Kerk niet het minste ge- vaar van hunne toelating in het Parlement. Woensdag had het Lagerhuis zich hoofdzakelijk met de wet op het bestuur van Nieuw Zeeland bezig ge- houdenen donderdag, nadat verlof gegeven was tot het indienen van een wetsontwerp, ter bevordering der openbare gezondheidgaf de motie van den heer Cardwell, tot het overleggen van stukken vvegens de handelsbe- trekkingen tusschen Engeland en China, aanleiding tot eenige woordenwisseling. In het Hoogerhuis heeft de markies van Lamdowne president van den Ministerraad, zijn voornemen aangekon- digd 0111 het wetsontwerp tot aanknooping van diploma- tieke betrekkingen met het Hof van Rome den 18 dezer in conimittd te doen behandelen, bijaldien het beginsel, waarop dat ontvverp rustden vorigen dag wordt goed- gekeurd. De aartsbisschop van Canterbury, dr. Hiwley, primaat van Engeland, is gisteren morgen, in zijn paleis van Lambeth alhier, overleden. Heden zou hij zijn Bgste jaar voleindigd hebben. Hij vverd in Hampshire geboren, «waar zijn vader geestelijke was. Na in 1791 het meester- schap in de vrije kunsten verkregen te hebben, werd hij in Christ Church Collegie aangesteld gedurende zijn verblijf aan welke instelling hem het onderwijs van den jeugdigen Prins van Oranje werd toevertrouwd. In 1809 werd hij tot hoogleeraar in de theologie bevorderd, bleef dit tot in 1813, werd toen deken der Koninklijke kapel provinciaal deken van Canterbury, en bisschop van Louden welk bisdom hij in 1828 met dat van Canterbury verwisselde. Hij muntte uit door vele Christelijke deugden door vrijzinnigheid jegens anders- denkenden, in wedrwil zijner sterke gehechtheid aan de Gevestigde Kerk door mildheid en onbekrompenheid 00k in het te koste leggen van groote geldsommen aan het onderhoud en de »verfraaijing van zijn aarts- bisschoppelijk paleis en van verschillende kerkenen door een grooteren moed in het wederstreven van ont- werpen die hem schadelijk toeschenendan men opper- vlakkig van zijn nederig en hoogstbescheiden uiterlijk vervvacht zou hebben. Het gerucht noemt den Bisschop van Lichfield als zijnen opvolger. Ecne deputatie uit de bemanningen der schepen die thans op de rivier van Londen liggen heeft zich gisteren naar sir G. Grey, den secretaris van staat voor binnen- landsche zaken, begeven, om het belang van het behoud der navigatiewetten als de grondslagen van den handels- voorspoed des Lands, te betoogen. Te Manchester, is gisteren morgen, in de machinen- fabrijk van den heer TA. Riley, een stoomketel met vreeselijk gedruisch van een gesprongen waardoor het gansche gebouw ingestort is en twintig der zes en twintig aldaar bezige werklieden onder het puin geraakt zijn. Acht dezer ongelukkigenalien jonge menschenwaren onmiddellijk dood, en verscheiden der overigen zijn zeer zwaar gekwetst. De eigenaar der fabrijk is door de politie in bewaring gesteld als aangeklaagd van door onachtzaamheid schuld aan dit ongeluk te hebben. De Noord-Amerikaansche berigten loopen tot den 17 januarij. Uit Mexico had men de bevestiging der tijding, dat het Congres ontbonden was en het nieuwe in den loop der genoemde maand moest vergaderen. Het gerucht wilde dat de commissarissen der Mexicaansche Regering naar Queretaro terug waren gekeerdna een onderhoud met den heer Trist gehad te hebben en dat nog steeds over den vrede onderhandeld werd. Het scheen stellig besloten te zijn dat de geheele Republiek Mexico door Noord-Amerikaansche troepen bezet zou worden, tot dat het Mexicaansch Gouvernement voldoende schade- vergoeding voor de oorlogskosten toegestaan en de vredes- voorwaarden ingewilligd hebben zou. PAR IJS den 12 februarij. De Prins en Prinses van Joinville zijn met hunne Kinderen en gevolg te Perpignan aangekomen en verder naar Port-Vendres gereisdom zich aldaar naar Algiers in te schepen. Eergisteren vingen in de Kamer der Gedeputeerden de beraadslagingen aan over de verschillende amendementen, op de laatsie zinsnede van het ontwerp-adres voorge- slagen. De amendementen van de heeren de Lesseps en deGenoude vonden geene ondersteuning en trokken slechts weinig de aandacht. Dat van den heer Darblay hield de Kamer langer bezig; de voorsteller hield eene lange redevoering tot ontwikkeling daarvan; verscheiden spre- kers voerden nog het woord; 00k hadden weder vrij hevige woordenwisselingen plaats, waaraan de heeren Guizot en Thiers mede deel namen; ten slotte werd het amendement van den heer Darblay verworpen. Over het amendement van den heer Dcsmousseaux de Givri werd gisteren beraadslaagdhij wilde elk woord waardoor de reformistische banketten werden gegispt weglaten; zijn amendement gaf, nadat hij het ontwikkeld had, tot nieuwe woordenwisseling aanleiding maar werd even als de vorigen verworpenen wel met 228 tegen 185 stemmen. Vervolgens werd nog in de zitting van gisteren over de zinsnede, zoo als die door de Com- missie is voorgeslagengestemd; zij luidt dus:,, De beroeringen, welke vijandige driften of blinde vervoerin- gen doen ontstaan, zullen vallen voor de openbare rede, verlicht door onze vrije beraadslagingen, door de open- baring van alle wettige meeningen." De zinsnede werd met 223 tegen 18 stemmen goedgekeurd. De Oppositie had zich van de stemming dnthoudenin de hoop van dus de aanneming der zinsnede onmogelijk te maken dewijl minstens 230 stemmen moeten worden uitgebragt, ten einde die geldig te doen zijn. De zitting van heden werd besteed aan de overweging van het amendementdoor den heer Sallandrouze voor geslagen hetwelk in gemitigde bewoordingen op eene parlementaire hervorming aandrong. Nadat verscheiden leden het woord hadden gevoerdverklaarden zich 222 tegen en 189 voor het amendementzoodat het werd verworpen. Daarna stemde men over het adres in zijn geheelhetwelk met 241 tegen 3 stemmen werd aan- genomen. Het Ministerie zou voornemens zijn in den loop der Zitting eene wet tegen de reformistische banketten aan te bieden. Men zegt dat het banket in het twaalfde arrondissement van Parijs, hetwelk morgen plaats moest hebben, tot aanstaanden donderdag verschoven is anderen meenen tot maandag over achtdagen. Wanneer het banket heeft plaats gegrepenzullen de Gedeputeerden der Oppositie ge- zamenlijk 0111 hun ontslag verzoeken dus wil althans het geruchtwaaraan echter door velen geen geloof wordt gestagen. Bij Koninklijk besluit van den 5 dezer is de baron van Langsdurff benoemd tot minister van Frankrijk te 'sGra- venhage ter vervanging van den baron de Bussilres. Gisteren heeft in de kerk Notre-Dame eene lijkdienst voor 0'Con tic II plaats gehad welke onderanderen werd bijgewoond door diens Zoon door den Pauselijken Nuntius, den graaf Appony en den heer de Alontalembert. In een brief uit Weenen wordt gewag gemaakt van een manifest van Rusland en Oostenrijk, hetwelk om- trent de Italiaansche en Zwitsersche aangelegenheden aan de overige Europesche Iloven zou worden gerigt. De Zwitsersche Landdag hield den 7 dezer geene zitting. De beraadslagingen aver het antwoord op de nota der diplomatieke agentenuit Neuchatel aan die Vergadering gezonden schenen tot het laatste harer werkzaamheden te zullen worden uitgesteld. Algemeen houdt men het er voor dat de bemoeijing van Oostenrijk, Pruissen en Frankrijk met de binnenlandsche aangele genheden der Republiekstellig van de hand zal worden gewezen. Door de Regering is de volgende telegrafische depdche ontvangen en bekend- gemaakt: Turin den 8 februarij. Bij eene proclamatie van heden heeft de Koning van Sardinie aan zijn Volk eene Constitutie be- loofd en daarvan de grondslagen gelegd. Zij zijn dezelfde als die der Fransche Constitutie." Uit verschillende steden van Italie komen nog berigten in omtrent de vreugdebetooningen over het in het Koning- rijk der Beide Sicilien gebeurde. Reeds had den 31 januarij te Rome eene eerste demonstratie plaats gehad; de over- heden hebben vervolgens het Romeinsche Volk uitge- noodigd de uitvaardiging der Constitutie van Napels plegtig te vieren hetwelk den 3 dezer plaats had. De Koning van Napels had den 2 dezer eene geheele amnestic voor alle staatkundige misdaden afgekondigd hetwelk veel vreugde verwektede generaal Garzia was tot minister van oorlog benoemd den ridder Ciardulli had men met het bestuur der algemeene politie belast, en de heer Tofanno had den heer Galotti als prefect van politie vervangen. Uit Sicilie zijn geen gunstige tijdingen inge- komen de troepen, welke naar Napels teruggeroepen waren hebben zich niet dan met moeite weder kunnen inschepen, daar zij telkens door Sicilianen werden aan- gevallen. Het fort Castellamare had zich nog niet aan het volk van Palermo overgegeven en achthonderd manschappen zijn daar gebleven welke de Regering echter mede zal doen terugkeeren. Men rekent dat gedurende den opstand in Sicilie vijfhonderd man der Napelsche troepen gedood of gewond zijn, terwijl om trent vijftienhonderd werden gevangen gemaakt. Men hoopte te Napels nog altijd dat het uitvaardigen der Constitutie een einde zou maken aan den burgeroorlog op Sicilie. Volgens schrijven uit Madrid van den 6 dezer had de generaal Espartero die hoofdstad verlaten en zich vergezeld van de heeren Guerrea en Muniera, naar Logrono begeven. De Senaat heeft het verzoek der Regering, om de belastingen te mogen blijven heffen met 70 tegen 10 stemmen ingewilligd. Dagelijks zag men te Madrid de komst te gemoet van twee Engelsche commissarissen die door het committd van Engelsche fondsenhouders belast zijn bij de Spaansche Regering op eene schikking in hun belang aan te dringen. Het dagblad El Siglio spreekt van de aanstaande terugkomst in de Spaansche hoofdstad van den generaal O'Donnell, om aldaar eene politieke rol te spelen. sGRAYENHAGE den 14 februarij. (De vroegere berigten uit 's Gravcnhagc worden in het Bijvoegsel gevondcn.j Bij besluit van den 11 dezer heeft Z. M. tot commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd den heer M. C. IV. du Tour van Bellinckhave, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bij besluit van den 10 dezer heeft Z. M. aan jonkh. G. A. Tindal, luitenant ter zee van de iste klasse, ver- gunning verleend tot het aannemen en dragen der ver- sierselen van officier der Koninklijke orde van hetLegioen van Eerhem door Z. M. den Koning der Franschen geschonken. Bij Zijner Majesteits besluiten van den xo dezer zijn benoemd: tot griffier bij het kantongeregt te Woerden, mr. P. C. IV. Kluitadvocaat te "'s Gravenhagetot regters-plaatsvervangers in de arrondissements-regtbank te Amersfoortmr. II. TV. van TVerkhoven en mr. J. van Voorthuysentot plaatsvervanger van den kantonregter te Maastricht, J.M. Clement; tot notaris, te Amsterdam G. Schimmel, notaris-klerk aldaar; in het arrondissement Groningen, ter standplaats Grootegast, mr. D. Roessingh, thans notaris en burgemeester te Termunten en in het arrondissement Winschoten ter standplaats Nieuwolde, mr. IV. A. Offerhaus, notaris-klerk te Groningen. ROTTERDAM den 14 februarij. Wij vernemen dat het Eerw. Ministerie van Predikanten der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier besloten heeft tot eene nieuwe regeling en uitgave der Feest- en Lijdensteksten, welke jaarlijks in genoemde Gemeente gepredikt worden en dat deze uitgave eerstdaags ge- reed zal wezen. De heer van Someren, alhier, wiens geoctrooijeerde muurverw en ijzerverw bereids gunstig bekend staan, heeft thans twee nieuwe prospectussen verspreid handelende over de verbinding van twee natte verwen dienende de eene om het houtwerk te beveiligen voor verrotting, champignons en schadelijke insecten en de tweede om de looden regenbakken platten en goten zoodanig te bekleeden dat alle vergiftiging van het drinkwater geheel ophoudt. Wanneer de ondervinding het zegel der waar- heid op deze uitvindingen (vooral de laatste) drukken mogt dan zal aan Amsterdam boveual eene groote dienst bewezen zijn, alwaar het drinkwater zoo dikwerf met looddeelen bezwangerd wordt. Heden heeft op nieuw te Amsterdam de aanbeste- ding plaats gehad wegens het overdekken van het middel- plein der Koopmansbeurswelke vroeger op den 31 ja nuarij had plaats gehad doch toen door Burgemeester en Wethouders niet is geapprobeerdzijnde dat werk aan- genomen door den heer J. van Straaten voor 57,200. De Raad der stad Amsterdam heeft den heer jonkh. C. Backer verkozen tot lid der provinciate staten van Noord'-Holland, in plaats van wijlen jonkh. TV. van Loon. Vrijdag avond heeft de Harderwijker beurtman de vaart van Amsterdam hervat. Heden zal zulks 00k door den Ilarlinger en morgen door de bargedie op het Nieuwe Diep vaartgeschieden. Allengskens geraken' 00k andere vvateren om genoemde stad open. Eerstdaags, zegt het Algemeen Handelsblad, zal een belangrijke schaakstrijd tusschen het Amsterdamsche schaakgenootschap Philidor en de Londensche schaakclub worden aangevangen. Aan het hoofd der partij te Londen bevindt zich de heer Horwitz, bijgestaan door de heeren Perigal en IValker, alien erkende autoriteiten in de lit- teratuur van het schaakspel. De beslissende zet in Am sterdam is voor dezen keer opgedragen aan den heer M. van 't Kruysbijgestaan door de leden van het ge- nootschap Philidor en verdere lief'nebbers, die zich aan de partij aangesloten hebben. De inleg van weerszijden bedraagt 50 600). Het plan tot oprigting der Nederlandsche Alaat- schappij ter bevordering van Landbouw en Landontginning is zoo ver gevorderd, dat zij met zekerheid kan worden gerekend tot stand te zullen komen zonder dat daarbij vreemde hulp noodig is. In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Utrecht, gisteren gehouden zijn opgemaakt twee candidaten-lijsten, ter vervulling der twee vacatures bij het Provinciaal Geregtshof. De eerste lijst is zamen- gesteld uit de heeren mrs. II. C. van Loenen, II. A. AT. van Asch van IVijck en C. T. van der Brugghen van Lauwerecht. Op de tweede lijst zijn gebragt de heeren mrs. A. Coenen van s GraveslootC.J. de Jongh van Hedikhuizen en IV. J. Ras. Uit Leeuwarden wordt gemeld, dat onlangs in de nabijheid van Harlingen een fraaije arend is geschoten terwijl men aldaar tevens heeft opgemerkt dat er zich vele valken vertoonen. De jongste rivierberigten luiden gunstig. Waarnog veel drijfijs aanwezig was ging het geregeld door, terwijl het op sommige gedeelten der rivieren slechts weinig meer bestond. Van Vuren wordt den 12 dezer geschreven: Het ijs heeft zich bevangen tusschen Hardinxveld en Sliedrecht en laat weinig water door. De Waal ont- last zich nu voornamelijk door de Bakkerskil. Langs Werkendam is het water gevallen en het gevaar ge- weken. De scheepvaart zal nu door dat voorval waar- schijnlijk eenige dagen langer gestremd blijvenindien die niet over bet Bergscheveld mogt kunnen geschieden. Heden was op de rivier voor de stad Dordrecht veel drijfijs hetwelk deed veronderstellen dat de ijs- verstopping op de hoogte van Hardinxveld is opgebroken. Volgens de laatst ontvangen officiele berigten is de ijsbezettingwelke bij Hardinxveld ontstaan wasin den nacht van gisteren opgeruimd. Ook de overige rivieren thans geheel vrij van ijs zijnde terwijl de waterstand aanmerkelijk gedaald isis de buitengewone rivier-correspondentie op alle punten opgeheven. Zr. Ms. transportschip prins willem frederik hendrir onder bevel van den luitenant ter zee der

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1